Загальнотеоретична характеристика правової соціалізації особи

Становлення поняття правової соціалізації в історичному розвитку суспільства. Сутність та напрямки правової соціалізації особистості. Роль правової соціалізації у формуванні правової культури. Правова соціалізація як форма соціального впливу права.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.06.2015
Размер файла 50,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

18. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. -- Х. : Право, 2007. -- 248 с.

19. Русинів, Р.К. Правосвідомість і правова культура // Теорія держави і права: Підручник для вузів / Під ред. В.М. Корельского і В.Д. Перевалова. М., Юрид. акад. 1997. - С. 228

20. Самигін, П.С. Девіантна поведінка молоді: Учеб. посібник для вузів. Ростов н / Д: «Фенікс», 2006. - С. 27

21. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. - 3-те видання. - К.: Алерта; ЦУП, 2011.-524 с.

22. Социология права: Учеб. пособие / В. М. Сырых, В. В. Глазырин, Ю. И. Гревцов и др.; Под ред. В. М. Сырых; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. - М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2001. - 480 с.

23. Теорія та історія держави і права. Філософія права / О. Ю. Тарабукін, Часопис Київського університету права * 2013/1

24. Теорія та історія культури (філософські й культурологічні виміри) / І.П. Коваленко, УДК [316.61:340]:[008:340], Культура України. Випуск 32. 2011

25. Томазова, О. Є. Правова соціалізація молоді в сучасному російському суспільстві [Електронний ресурс]: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.-Ростов-на-Дону, 2003. - С. 6-7

26. Швачка В.Ю. Механізм правової соціалізації особистості як об'єкт наукового дослідження / Київський університет права, 2005, №3

27. Чичерін Б.Н. Психологічна теорія права // Питання філософії та психології. - М., 1900, № 55 - С. 378-379

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Філософсько-правове дослідження феномену юридичної допомоги як результату правової соціалізації людини. Розуміння способів безпосередньої реалізації норм у юридичній практиці. Усвідомлення і формування власного ставлення до правових інститутів та установ.

  статья [23,7 K], добавлен 31.08.2017

 • Характеристика правової культури суспільства. Правова культура особи як особливий різновид культури, її види і функції. Роль правового виховання в формуванні правової культури. Впровадження в практику суспільного життя принципів верховенства права.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 03.11.2011

 • Визначення ключових структурних елементів правової свідомості особи. Класифікація правосвідомості в залежності від різних критеріїв. Ізольована характеристика кожного з елементів структури – правової психології, правової ідеології та правової поведінки.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 09.04.2013

 • Поняття правової культури та її концепції. Розгляд правової культури через призму творчої діяльності. Структура правової культури. Категорії та модель правової культури. Правове виховання як цілеспрямована діяльність держави. Правова культура юриста.

  реферат [36,2 K], добавлен 26.08.2013

 • Загальне поняття і ознаки правової культури, її структура та функції. особливості правової культурі як елементу соціального порядку. Правосвідомість в сучасному українському суспільстві. Правова інформатизація як засіб підвищення правової культури.

  курсовая работа [42,6 K], добавлен 09.04.2013

 • Структура і основні джерела англійського права. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Специфічні риси американської правової системи. Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 07.10.2013

 • Історія правової думки про соціально-правову державу, її характеристика та соціальне призначення, завдання та функції. Взаємодія особи і держави. Права людини в умовах правової соціальної держави. Проблеми реалізації принципів правової держави в Україні.

  курсовая работа [119,4 K], добавлен 20.03.2012

 • Історія виникнення та розвитку правової держави. Сутність поняття та ознаки громадянського суспільства. Розвиток громадського суспільства в Україні. Поняття, ознаки та основні принципи правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

  курсовая работа [120,0 K], добавлен 25.02.2011

 • Становлення правових та наукових основ фінансово-правової відповідальності. Відмежування фінансово-правової відповідальності від адміністративно-правової. Характеристика позитивної та ретроспективної (негативної) фінансово-правової відповідальності.

  курсовая работа [39,1 K], добавлен 04.12.2010

 • Основні концепції правової держави. Ідея правової держави як загальнолюдська цінність. Вихідні положення сучасної загальної теорії правової держави. Основні ознаки правової держави. Шляхи формування правової держави в Україні.

  курсовая работа [31,5 K], добавлен 04.06.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.