Адміністративно-правовий статус головних управлінь юстиції в областях

Дослідження загальної організації та основних завдань органів юстиції в Україні. Визначення особливостей правового статусу головних управлінь юстиції в областях. Характеристика правових засад їхньої діяльності, обсягу прав і обов’язків, керівного складу.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2013
Размер файла 41,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Назва кафедри

Курсова робота

АДМІНІСТРАТИВНО-пРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ В ОБЛАСТЯХ

Одеса-2011

Зміст

ВСТУП

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ

ГЛАВА 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ В ОБЛАСТЯХ

2.1 Загальна характеристика та основні завдання головних управлінь юстиції в областях

2.2 Права головних управлінь юстиції в областях. Керівний склад головних управлінь юстиції в областях

ГЛАВА 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В ОБЛАСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Обґрунтування вибору теми та її актуальність. Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики. Воно є ключовим вузлом, який забезпечує функціонування усього механізму правового регулювання в державі. Адвокатура, нотаріат, юридична служба, реєстрація актів цивільного стану, реєстрація об'єднань громадян - все це та багато іншого покладено на плечі цього міністерства.

Виконання цих функцій на місцях покладено на обласні осередки міністерства, які мають назву головних управлінь юстиції в областях, АРК та містах Київ та Севастополь. Саме через те, що на головні управління юстиції в областях покладено настільки великий обсяг функцій та завдань, визначення їх адміністративно-правового статусу є вкрай важливим для отримання повноцінного уявлення про діяльність головних управлінь юстиції в областях. Саме тому я обрав цю тему курсової роботи.

Мета та задачі роботи. Метою роботи є проведення всебічного аналізу адміністративно-правового статусу головних управлінь юстиції в областях.

Для досягнення поставленої мети визначено такі основні задачі роботи: дослідити загальну організацію та завдання органів юстиції в Україні, визначити особливості правового статусу головних управлінь юстиції в областях, обсяг їх прав та обов'язків, а також дослідити структуру головних управлінь юстиції на прикладі одного з них.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, які регулюють діяльність Міністерства юстиції України.

Предметом дослідження є правовий статус головних управлінь юстиції в областях.

Методи дослідження. Під час написання курсової роботи я використовував низку правових та загальнонаукових методів. Враховуючи те, що в Україні діє достатня кількість нормативно-правових актів, що регулюють питання правового статусу органів юстиції, ключовим методом я обрав метод аналізу нормативно-правової бази. Також слід визначити метод дослідження теоретичного матеріалу вітчизняних теоретиків права. Завдяки цьому методу я зміг краще зрозуміти деякі питання адміністративно-правового статусу головних управлінь юстиції в областях та їх внутрішню структуру. Для впорядкування матеріалу, отриманого з джерел та літератури, я використовував аналітичний метод та метод систематизації.

Аналіз використаних джерел та літератури. Основними джерелами для мене стали підзаконні нормативно-правові акти, які визначають правовий статус Міністерства юстиції та головних управлінь юстиції зокрема. Це Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України, та Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, затверджене наказом Міністерства юстиції.

З-поміж літератури я користувався переважно монографіями вітчизняних вчених з організації судових та правоохоронних органів. Особливої уваги серед них варті монографії Бандурки А. та Молдована В. Я також звертався до наукових статей, з яких зміг дізнатися більше про структуру Міністерства юстиції та адміністративно-правовий статус його складових.

Обґрунтування структури роботи. Оскільки перш ніж досліджувати адміністративно-правовий статус головних управлінь юстиції в областях, доцільним буде надати характеристику системі органів юстиції в цілому, то в першій главі я дослідив загальну організацію та основні завдання органів юстиції. У другій главі роботи досліджено безпосередньо правовий статус головних управлінь юстиції в областях: визначено правові засади їхньої діяльності, обсяг прав і обов'язків, а також систему управління ними.

В третій главі міститься аналіз структури одного з головних управлінь юстиції в областях. В якості прикладу я взяв Головне управління юстиції в Одеській області.

юстиція правовий керівний статус

Глава 1. Організація та завдання органів юстиції

Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років - від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади - Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.

Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливо режимних об'єктах. Аз 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне забезпечення правосуддя [11, 43].

У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції; районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.

Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:

- здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;

- організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;

- проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади;

- впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;

- координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;

- забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства;

- здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

- організують судові та інші експертизи;

- крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах;

- організують роботу нотаріату;

- забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України.

У листопаді 2003 року в першому читанні прийнято Закон України «Про органи юстиції», яким передбачено на законодавчому рівні відзначити правовий статус органів юстиції. Проектом запропоновано закріпити за органами юстиції низку нових функцій, серед яких особливе значення мають: державна реєстрація нормативно-правових актів, які регулюють права, свободи й законні інтереси громадян або мають характер взаємин між органами місцевого самоврядування та інших органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації; офіційне видання нормативно-правових актів органів державної влади та збірників актів законодавства України; забезпечення виконання кримінальних покарань; державне регулювання адвокатури [6].

Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, що є центральним органом держави, діяльність якого спрямовано на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.

До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану (назву яких змінено в зв'язку з прийняттям і вступом у дію з 1 січня 2004 року Сімейного кодексу України); районні та міські державні нотаріальні контори; обласні нотаріальні архіви; обласні філії Державного підприємства "Інформаційний центр"; обласні філії спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст"; науково-дослідні інститути судових експертиз; Центральний і Лівобережний відділи реєстрації шлюбів (м. Київ); Центр європейського та порівняльного права (м. Київ); Центр правової реформи та законопроектних робіт (м. Київ); Центр підвищення кваліфікації працівників юстиції (у містах Києві та Харкові); Державний комітет у справах релігій (м. Київ); Головне державне об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань (м. Київ).

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції (далі - територіальні органи Міністерства юстиції України) утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.

Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування.

Згідно з Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 5 лютого 1999 року № 9/5, ці установи є територіальними органами Мін'юсту й підпорядковуються Мін'юсту та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції [11, 98].

Територіальні органи Міністерства юстиції України виконують на місцевому рівні покладені на Міністерство юстиції України завдання й функції та діють на підставі положень, затверджених наказами Міністерства юстиції України.

Структурними підрозділами управлінь юстиції є відділи державної виконавчої служби та відділи реєстрації актів цивільного стану. Керівники зазначених відділів є заступниками начальників управлінь юстиції. Керівників управлінь юстиції на місцях призначає на посаду Міністр юстиції за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

У свою чергу, органи державної виконавчої служби забезпечують відновлення порушених прав людини й громадянина, юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, повного й неупередженого примусового виконання рішень судів та інших органів і посадових осіб, статус яких визначено Законом України "Про державну виконавчу службу". Щодо відділів реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, то вони проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, зміни імені, приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного стану та в установленому порядку зберігають книги реєстрації актів цивільного стану. Основними завданнями цих відділів є:

- забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану відповідно до чинного законодавства;

- забезпечення в межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян.

Відділ очолює керівник, якого призначає на посаду та звільняє з неї начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського управління юстиції за поданням начальника районного, районного в місті, міського (міст обласного значення) управління юстиції з дотриманням вимог ст. 10 Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану" [15. 121].

До структури органів юстиції належать також органи нотаріату. Повноваження цих органів визначено в Законі України "Про нотаріат". Основними завданнями діяльності цього підприємства є забезпечення належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація й проведення аукціонів з його продажу, реалізація цього майна на комісійних та інших договірних засадах. Певні правозахисні функції щодо надання юридичної допомоги виконує державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції. Його головні функції визначено постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1272. Відповідно до цієї постанови державне підприємство "Інформаційний центр" - це адміністратор реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту. Підприємство "Інформаційний центр" є адміністратором Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру доручень, засвідчених у нотаріальному порядку, Єдиного реєстру нотаріусів, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного державного реєстру об'єднань громадян і благодійних організацій тощо. Міністерство юстиції України, урядові органи та його територіальні органи є юридичними особами, що мають самостійні баланси, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки й штампи, відповідні бланки документування. Отже, система органів юстиції склалася відповідно до державних завдань, які покладені на українську юстицію [3].

Глава 2. особливості правового статусу головних управлінь юстиції в областях

2.1 Загальна характеристика та основні завдання головних управлінь юстиції в областях

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

Обласні управління юстиції діють на підставі Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м. м. Києві та Севастополі затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. N 47/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 124/13391 [5].

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

Основними завданнями управління юстиції є:

· участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

· підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

· забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

· державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

· розвиток правової інформатизації; координація правової освіти населення, формування у громадян правової культури; участь у підготовці юридичних кадрів;

· відповідно до законодавства ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань;

· організація роботи відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів державної реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;

· здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, установленому чинним законодавством, здійснення в межах компетенції контролю за їх діяльністю;

· методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органах центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднаннях, на підприємствах, в установах та організаціях, а також надання їм та органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

· здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

· представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту інтересів Кабінету Міністрів України і Мін'юсту під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

· здійснення моніторингу за виконанням актів Мін'юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

· організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації;

· організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції; організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України; робота з кадрами;

· участь у забезпеченні державного регулювання і нагляду щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму [17, 231].

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін'юсту; забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;

Головне управління юстиції в області здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим та територіальних органів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

Управління здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації обтяжень рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та веденням Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному чинним законодавством; спрямовує діяльність відділів державної виконавчої служби, координує і контролює їх діяльність; організовує через відділи державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів України [17, 236].

На управління юстиції покладено здійснення легалізації місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо вищезазначених об'єднань громадян та друкованих засобів масової інформації, яку подає у встановлені терміни до Мін'юсту та здійснення контролю за ними [13, 431].

Управління організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує підвищення кваліфікації нотаріусів; забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів; визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса; уносить подання до Мін'юсту про видачу свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю; зупиняє, припиняє діяльність нотаріусів, готує обґрунтовані подання на розгляд Мін'юсту щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; затверджує розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою; контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів; контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату, а також відділами державної реєстрації актів цивільного стану відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян; визначає кількість посад стажистів за погодженням з Мін'юстом, організовує та контролює стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю; організовує роботу комісії з прийняття кваліфікаційного іспиту у осіб, приватна нотаріальна діяльність яких протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не була зареєстрована і які не працювали нотаріусами, консультантами державних нотаріальних контор чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів або не були посадовими особами, які здійснювали керівництво та контроль за діяльністю нотаріату;

Управління юстиції координує діяльність органів реєстрації актів цивільного стану, а також має право встановлювати розміри оплати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг.

На нього також покладений обов'язок щодо підвищення правової освіти населення. Управління координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; перевіряє стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну методичну допомогу; уносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Обов'язком управління є організація підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державних господарських об'єднань, підприємств, установ та організацій, проведення стажування, семінарів й нарад з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади [14, 433].

Крім того, обласне управління юстиції здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу; здійснює регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері; вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу; інформує Мін'юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу [10, 298].

2.2 Права головних управлінь юстиції в областях. Керівний склад головних управлінь юстиції в областях

Відповідно до покладених на нього обов'язків, головне управління юстиції в області має право:

· залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

· одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та органів контролю з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

· скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

· брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

· перевіряти в міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим та територіальних органах центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

· скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

· здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах;

· залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньою згодою;

· залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

· уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів;

· у разі неналежного виконання керівником юридичної служби місцевого органу виконавчої влади, територіального (місцевого, регіонального) органу центрального органу виконавчої влади, урядового органу в системі міністерства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

· установлювати згідно з чинним законодавством тарифи за надання нотаріусами та органами державної реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру [17, 236].

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні управління юстиції. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов'язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними управліннями юстиції, підвідомчими йому установами, органами та посадовими особами.

У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форм власності, а також громадянами.

Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.

Управління, у разі потреби, видає разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі призначаються на посаду за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації та звільняються з посади Міністром юстиції України.

Начальник управління юстиції має заступників, кількість яких визначає Мін'юст. На одного із заступників начальника управління покладаються обов'язки представника Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

Заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Заступники начальників головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного управління юстиції. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

Начальники відділів державної виконавчої служби (заступники начальників управління - начальники відділів державної виконавчої служби) управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України [14, 128].

Начальник управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань і здійснення ним своїх функцій, упровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, установлює ступінь відповідальності заступників начальника управління юстиції, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, підвідомчих установ.

Начальник управління юстиції:

· організовує роботу управління та підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст та його територіальні органи;

· здійснює керівництво управлінням юстиції і підвідомчими установами, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управлінь юстиції згідно з Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі [5]; затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

· організовує роботу щодо забезпечення кадрами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, затверджує кадровий резерв на відповідні посади;

· уносить Міністру юстиції України пропозиції про призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника управління, начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

· призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників управління;

· за поданням начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників цих управлінь;

· за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад начальника підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби управління юстиції та його заступників, начальників відділів державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

· за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників відділів державної виконавчої служби, спеціалістів цих відділів, а також державних виконавців підрозділу примусового виконання рішень управління юстиції; за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції призначає на посади та звільняє з посад заступників начальників, головних державних виконавців, старших державних виконавців та державних виконавців відділів державної виконавчої служби цих управлінь;

· за поданням заступника начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідно до розподілу функціональних повноважень спрямовує та координує діяльність органів державної реєстрації актів цивільного стану (заступника начальника управління - начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану), призначає після погодження з начальником відповідного управління юстиції на посади та звільняє з посад заступників начальників управлінь - начальників відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції;

· призначає на посади та звільняє з посад завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів.

В управлінні юстиції для колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія в складі начальника управління юстиції (голова колегії), заступників начальника управління юстиції за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії затверджується начальником управління юстиції.

Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника управління юстиції.

З метою координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, інших організацій та методичного забезпечення правової освіти населення управління юстиції вносить місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропозиції про створення міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти з представників відповідних органів, установ та організацій, про склад цієї ради та проект положення про неї; бере безпосередню участь у роботі ради [10, 301].

Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління юстиції затверджує Міністр юстиції України.

Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і свого найменування.

Глава 3. організаційна структура головного управління юстиції в області

Головне управління юстиції в Одеській області діє на підставі Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м. м. Києві та Севастополі затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.02.2007 р. N 47/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 р. за N 124/13391 [5].

Головне управління юстиції в Одеській області складається з наступних підрозділів:

· Відділ державної виконавчої служби;

· Підрозділ примусового виконання рішень;

· Відділ реєстрації актів цивільного стану;

· Відділ реєстрації нормативно-правових актів та об'єднань громадян, правової роботи та правової освіти;

· Відділ нотаріату;

· Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності управлінь юстиції, документування та контролю;

· Відділ кадрової роботи та державної служби;

· Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності;

· Відділ господарського забезпечення;

· Сектор представництва інтересів державних органів у судах.

Надамо загальну характеристику кожного відділу.

Відділ державної виконавчої служби. Завданнями цього відділу є:

- організація виконання законодавчих актів і здійснення керівництва відділами державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції, координація і контроль за їх діяльністю;

- організація своєчасного, повного і неупередженого примусового виконання державними виконавцями рішень, виконання яких покладено на органи державної виконавчої служби;

- організаційне і методичне забезпечення діяльності підрозділу примусового виконання рішень та відділів державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції.

Підрозділ примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби. Завданнями цього відділу є:

- примусове виконання рішень, за якими боржниками є територіальні підрозділи центральних органів державної влади, місцеві суди, міські або районні ради чи районні державні адміністрації, міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, військові прокуратури гарнізонів, а також інші територіальні підрозділи органів державної влади;

- примусове виконання рішень за якими підлягає стягненню сума боргу від п'яти до десяти мільйонів гривень.

Відділ реєстрації актів цивільного стану. Основні завдання відділу:

- участь у забезпеченні реалізації державної правової політики та надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів для запобігання корупційних діянь в органах реєстрації актів цивільного стану ;

- забезпечення у межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян;

- організація роботи органів реєстрації актів цивільного стану ;

- забезпечення виконання завдань, покладених на органи реєстрації актів цивільного стану ;

- здійснення методичного керівництва та надання методичної допомоги органам реєстрації актів цивільного стану ;

- організація роботи з кадрами в органах реєстрації актів цивільного стану , підвищення їхньої кваліфікації тощо;

- забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;

- забезпечення у межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян;

- забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану;

- забезпечення у межах визначеної компетенції охорони особистих і майнових прав громадян.

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, проводить реєстрацію народження , шлюбу, розірвання шлюбу, смерті, зміни імені та на підставі складених записів актів видає відповідні свідоцтва. Вирішує питання про внесення змін, доповнень до записів актів цивільного стану та поновлення втрачених актових записів. Видає громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, довідки про сімейний стан. Видає довідки про реєстрацію актів цивільного стану у разі неможливості видачі повторних свідоцтв. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає щодо них відповідних заходів.

Відділ реєстрації нормативно-правових актів та об'єднань громадян, правової роботи та правової освіти виконує наступні функції:

- здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;

- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб, а також постійно діючих третейських судів у порядку, встановленому чинним законодавством;

- здійснення державної реєстрації друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження;

- здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

- надання методичної допомоги представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення;

- координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення;

- здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях;

- надання методичної допомоги державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

- підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

- поширення сучасних новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

- вивчення структури, чисельності юридичних служб, перспективної потреби в юридичних кадрах для забезпечення місцевих органах виконавчої влади та господарюючих суб'єктів правовими послугами;

- забезпечення функціонування та розвиток системи правової інформації;

- ведення роботи з обліку та підтримання у контрольному стані актів законодавства, нотаріальної та судової практики; надання методичної допомоги установам юстиції з питань підтримання актів законодавства у контрольному стані.

Відділ нотаріату відповідно до покладених на нього обов'язків має наступні завдання: - участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з удосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів, та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

- забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

- здійснення контролю за станом додержання приватними і державними нотаріусами області вимог нормативно-правових актів щодо роботи з Державним реєстром іпотек, Державним реєстром правочинів та іншими реєстрами, що діють в системі нотаріату;

- організація роботи установ нотаріату;

- здійснення контролю за виконанням актів Міністерства юстиції України стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення діяльності управлінь юстиції, документування і контролю. Основні завдання:

- забезпечує організаційно-аналітичну діяльність Головного та територіальних управлінь юстиції;

- у встановленому порядку організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань колегії Головного управління юстиції, нарад та інших заходів, які проводяться начальником, заступниками начальника Головного управління;

- здійснює контроль за виконанням рішень колегії Головного управління юстиції в Одеській області, обласної державної адміністрації, обласної Ради, рішень колегії і наказів, доручень і завдань Міністерства юстиції України, наказів Головного управління юстиції, за розглядом звернень громадян та юридичних осіб;

- забезпечує здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

- забезпечує облік та розгляд звернень громадян, узагальнює та аналізує стан цієї роботи;

- забезпечує організацію діловодства, встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами на основі використання сучасної техніки, а також надання практичної допомоги відділам Головного управління, територіальним управлінням юстиції з питань організації роботи, діловодства і розгляду звернень;

- а також інші функції відповідно до свого положення.

Відділ кадрової роботи та державної служби. Основні завдання:

- реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

- задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;

- документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності. Основні завдання відділу:

- в межах своєї компетенції участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- участь в організації роботи територіальних управлінь юстиції, відділів державної виконавчої служби, нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану;

- участь в організаційному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності територіальних управлінь юстиції, роботи з кадрами, експертному забезпеченні правосуддя;

- організація фінансово-економічної роботи, бухгалтерської, контрольно-ревізійної роботи з метою забезпечення апарату Головного управління юстиції та установ юстиції області необхідними фінансовими ресурсами;

- забезпечення цільового та економічного використання коштів, які виділяються з Державного бюджету України;

- розроблення лімітів підвідомчим установам для організації їх діяльності;

- організація та здійснення керівництва бухгалтерським обліком та звітністю, контроль за веденням та достовірністю обліку і звітних даних в підвідомчих установах;

- організація централізованого обліку та підготовки зведеної звітності по територіальним управлінням юстиції, відділам державної виконавчої служби, відділам реєстрації актів цивільного стану, державним нотаріальним конторам.


Подобные документы

 • Організація та державні завдання органів юстиції, суть процесу управління. Функції Міністерства юстиції України. Суб’єкти нормотворення та органи юстиції під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів: розподіл завдань і функцій.

  реферат [28,9 K], добавлен 17.05.2010

 • Історія розвитку органів юстиції в Україні. Основні напрямки діяльності відділів правової освіти населення, кадрової роботи та державної служби, реєстрації актів цивільного стану. Надання юридичних послуг населенню з метою реалізації прав громадян.

  отчет по практике [31,1 K], добавлен 17.06.2014

 • Зарубіжні моделі адміністративної юстиції. Вплив зарубіжних моделей адміністративної юстиції на організацію адміністративного судочинства в Україні. Французька адміністративна юстиція як представник континентальної моделі адміністративної юстиції у світі.

  статья [23,2 K], добавлен 11.09.2017

 • Зміст адміністративної юстиції, який передбачає наявність таких складових: адміністративний спір; оскарження громадянином дій чи бездіяльності органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування; наявність адміністративних судів. Система органів юстиції.

  реферат [39,1 K], добавлен 22.04.2011

 • Поняття і природа судової влади в Україні. Здійснення правосуддя і загальні засади конституційно-правового статусу Вищої ради юстиції. Правосуб'єктність, права і обов'язки суддів, порядок притягнення їх до юридичної відповідальності і звільнення з посади.

  курсовая работа [36,0 K], добавлен 20.01.2014

 • Теоретичні аспекти управлінської діяльності органів юстиції. Аналіз здійснення державно-владних повноважень органами юстиції з питань реєстрації та припинення організацій політичних партій. Шляхи удосконалення реєстрації/легалізації об’єднань громадян.

  магистерская работа [132,7 K], добавлен 20.09.2010

 • Аналіз особливостей діяльності та організації адвокатури в Україні, характеристика її основних завдань. Поняття та сутність інституту адвокатури. Дослідження видів правової допомоги, які надаються адвокатами. Узагальнення прав та обов’язків адвоката.

  курсовая работа [61,0 K], добавлен 28.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.