Система органів юстиції України

Історія розвитку органів юстиції в Україні. Основні напрямки діяльності відділів правової освіти населення, кадрової роботи та державної служби, реєстрації актів цивільного стану. Надання юридичних послуг населенню з метою реалізації прав громадян.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 17.06.2014
Размер файла 31,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Система органів юстиції за час свого існування змінювалася залежно від завдань, які на неї покладали. Історія становлення та розвитку органів юстиції в Україні налічує понад 85 років -- від створення Міністерства судових справ і Народного секретарства юстиції до сучасного центрального органу виконавчої влади -- Міністерства юстиції з його складною розвинутою структурою підрозділів, державних служб, інститутів та підприємств.

Проголошення незалежності України, здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті. Так, з 1992 року на Мін'юст покладено обов'язки з організаційного та кадрового забезпечення діяльності військових судів, а також судів, які здійснюють правосуддя на особливих режимних об'єктах. А з 1993 року розпочато реєстрацію благодійних фондів і державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління й контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або актів, що мають міжвідомчий характер. З 1994 року установи Мін'юсту здійснюють експертне забезпечення правосуддя.

Я проходила виробничу практику у Нікопольському міськрайонному управлінні юстиції.

Метою проходження моєї виробничої практики є:

* знати порядок організації надання юридичних послуг населенню з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

* вивчити порядок виконання рішень судів і виконавчих документів інших органів, контролю за своєчасністю, правильністю й повнотою виконання рішень.

Завданням моєї виробничої практики є ознайомитись та взяти учать:

* у забезпеченні діяльності органів реєстрації актів громадянського стану здійснення контролю і заходів щодо поліпшення їх роботи;

* у державній реєстрації нормативно-правових актів державної адміністрації, її управлінь, відділів, інших підрозділів;

* у роботі щодо легалізації місцевих об'єднань громадян і реєстрації інших юридичних осіб у встановленому чинним законодавством порядку;

* у здійсненні реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;

* у здійсненні методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах,в установах та організаціях, у наданні зазначеним органам методичної допoмоги щодо приведення нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

* в організації роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, у підвищенні кваліфікації.

юстиція право юридичний

1. Організація та завдання органів юстиції

У сучасному стані система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Законодавчу основу організації діяльності органів юстиції складають Конституція, закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства юстиції України, згідно з якими органи юстиції здійснюють захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини та громадянина.

Зокрема, органи юстиції виконують такі державні завдання:

- здійснюють правотворчу діяльність; підготовку пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи;

- організують роботу з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та забезпечення дотримання принципів і норм міжнародного права в процесі нормотворчої діяльності;

- проводять державну реєстрацію нормативно-правових актів, що стосуються прав, свобод й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер органів виконавчої влади;

- впроваджують систематизацію та кодифікацію законодавства України;

- координують правову роботу й правову освіту громадян; сприяють розвитку правової науки, формуванню у громадян правового світогляду;

- забезпечують інформатизацію з правових питань життя держави та суспільства;

- здійснюють примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб);

- організують судові та інші експертизи.

Крім того, органи юстиції представляють інтереси України як держави, Президента України й Кабінету Міністрів України в судах України та іноземних державах, міжнародних судових органах і установах; організують роботу нотаріату; забезпечують роботу органів державної реєстрації актів цивільного стану громадян України.

Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України, діяльність якого спрямована на реалізацію державної правової політики, утвердження демократичних засад розвитку суспільства, верховенства права, принципів справедливості та гуманізму, захисту прав і свобод людини, становлення громадянського суспільства.

До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції утворює Кабінет Міністрів України, й підпорядковуються вони Міністерству юстиції України.

Нині створено Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 24 обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, 745 районних і міських управлінь юстиції, розроблено нормативно-правову базу забезпечення їхнього належного функціонування.

Якщо розглядати правоохоронну діяльність органів юстиції, то вони виконують два види дій: правозабезпечення та правовідновлення.

1.1 Функції Міністерства юстиції України

Основні функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; б) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

Для реалізації державних завдань до компетенції Міністерства юстиції України належать:

- розробка проектів нормативно-правових актів;

- розробка за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проектів програм розвитку законодавства й планів нормотворчих робіт, координація та контроль за їх виконанням;

- державне замовлення робіт із підготовки проектів нормативно-правових актів;

- адаптація законодавства Європейського Союзу до законодавства України;

- проведення за дорученням Кабінету Міністрів України правової експертизи прийнятих Верховною Радою України законів, які подають на підпис Президентові України;

- проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які подають на розгляд Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо їхньої відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, в тому числі чинним міжнародним договорам України;

- підготовка пропозицій за участю центральних органів виконавчої влади щодо вдосконалення законодавства України;

- підготовка пропозицій щодо укладення міжнародних договорів України з правових питань або набуття членства України в чинних міжнародних договорах;

- проведення правової експертизи на відповідність Конституції та законам України, проектам міжнародних договорів України, підготовка висновків щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України

- підготовка пропозицій щодо приведення законодавства України відповідно до норм міжнародного права, зокрема, принципів і стандартів 00Н, Ради Європи, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, та внесення їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

- здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

2. Завдання районних,районних у містах (міст обл. значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).Управління юстиції підпорядковуються Мін'юст та безпосередньо Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головні управління юстиції).

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та іншими актами законодавства України, а також наказами головних управлінь юстиції.

Основними завданнями управління юстиції є:

реалізація державної правової політики, а також забезпечення реалізації державної політики у сферах реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів,

організації примусового виконання рішень судів та інших органів(посадових осіб), державної реєстрації актів цивільного стану,

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

експертне забезпечення правосуддя;

забезпечення роботи нотаріату;

здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.

Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

- узагальнює практику застосування законодавства з питань,що належать до його повноважень,

- готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд головних управлінь юстиції;

- бере участь у розвитку системи правової інформації;

- підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання;

- доводить інформацію про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,підприємств, установ, організацій та громадян;

- координує діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності,

- надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків;

- координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об'єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення,

- перевіряє стан їх діяльності із зазначених питань, надає їм необхідну методичну допомогу,консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів,програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання;дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях;

- перевіряє в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об'єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

- здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих органів та установ юстиції;

- організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, надає їм методичну допомогу;

- забезпечує доступ до публічної інформації;

- сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

- сприяє організації навчання державних виконавців та забезпечує підвищення рівня їх кваліфікації;

- здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, веде реєстр цих актів;

- перевіряє в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

- скасовує рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- здійснює згідно із законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім місцевих громадських організацій та місцевих осередків всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширується діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та Севастополя);

- взяття до уваги повідомлення організацій місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; ведення відповідних реєстрів та книг обліку,

- виконання функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління юстиції;

- контролює додержання місцевими громадськими організаціями (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень своїх статутів, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних громадських організацій (крім тих, легалізація яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад) положень статутів всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції (254к/96-ВР) та законів України,

- здійснює відповідно до компетенції контроль за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій; виконання виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного/республіканського значення) рад делегованих повноважень у сфері легалізації об'єднань громадян, надання їм методичної допомоги;

- проводить державну реєстрацію актів цивільного стану та видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлює та анулює їх; визнає шлюб недійсним;

- забезпечує внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого в установленому порядку;

- забезпечує надання інформації про анулювання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану для її оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр) у разі неповернення анульованого свідоцтва;

- забезпечує подання до структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, головних управлінь юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

- повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;

- забезпечує подання відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомостей про померлих виборців;

- організовує роботу щодо прийому від виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад звітів за встановленими формами;

- подає до структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, головних управлінь юстиції в установленому законодавством порядку звіти про державну реєстрацію актів цивільного стану та звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, іншу документацію, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

- забезпечує належну взаємодію з іншими органами державної реєстрації актів цивільного стану та місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації актів цивільного стану громадян;

- забезпечує належний облік бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та сприяє створенню умов для їх зберігання, а також книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, яка використовується у діяльності структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

- організовує забезпечення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, актових записів цивільного стану, а також іншою документацією;

- перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

- організовує надання платних послуг працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану фізичним особам; відповідно до законодавства забезпечує ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Державного реєстру правочинів, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного реєстру громадських формувань;

- забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, які здійснюють державну реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану;

- здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

- надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

- забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

- забезпечує взаємодію з державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

- сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

- сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району (міста) з питань учинення нотаріальних дій;

- організує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов'язаних з діяльністю установ юстиції;

- здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

Управління юстиції з метою організації своєї діяльності:

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату управління юстиції;

сприяє здійсненню добору кадрів управління юстиції; за дорученням головного управління юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управління юстиції, забезпечує збереження матеріальних цінностей;

розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян;

забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в управлінні юстиції, підвідомчих органах та установах юстиції;

забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

здійснює контроль в управлінні юстиції та підвідомчих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства.

2.1 Повноваження районних, районних у містах (міст обл. значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

1. залучати вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції;

2. одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3. скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

4. у разі неналежного виконання керівником юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, державного господарського об'єднання, підприємства, установи, організації покладених на нього завдань порушувати питання про притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

5. залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

6. уносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Управління юстиції взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

2.2 Склад районних, районних у містах (міст обл. значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

Начальники управлінь юстиції призначаються на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняються з посади Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного головного управління юстиції.

Начальник управління юстиції може мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління юстиції.

Заступники начальників управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відповідного головного управління юстиції за поданням начальника управління юстиції.

Керівники структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, призначаються на посади та звільняються з посад відповідно Головою ДВС та Головою Укрдержреєстру за поданням керівників структурних підрозділів головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, погодженим з начальником відповідного головного управління юстиції.

Начальник управління юстиції:

Ч очолює управління юстиції, здійснює керівництво його діяльністю і підвідомчими органами та установами юстиції,

Ч представляє управління юстиції у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності управління юстиції перед Міністром юстиції України та головним управлінням юстиції;

Ч організовує роботу управління юстиції, структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін'юст, його територіальні органи, ДВС,Укрдержреєстр;

Ч забезпечує виконання управлінням юстиції Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єрміністра України, наказів Мін'юсту та головного управління юстиції, доручень Міністра юстиції України, голів ДВС та Укрдержреєстру;

Ч звітує перед головним управлінням юстиції щодо виконання покладених на управління юстиції завдань та планів роботи;

Ч вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад своїх заступників, а також пропозиції про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності;

Ч призначає на посади та звільняє з посад працівників управління юстиції, крім державних службовців;

Ч вносить начальнику головного управління юстиції на затвердження структуру та штатний розпис управління юстиції, погоджені в частині структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, з відповідним керівником структурного підрозділу головного управління юстиції та головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру;

Ч вносить керівнику структурного підрозділу головних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, пропозиції щодо кошторису видатків на утримання структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

Ч затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників апарату управління юстиції;

Ч затверджує за пропозицією відповідного керівника структурного підрозділу головного управління юстиції, що забезпечує реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру, погодженою з головами відповідно ДВС і Укрдержреєстру, положення про структурні підрозділи управління юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдержреєстру;

Ч вносить начальнику головного управління юстиції пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників управління юстиції;

Ч вносить Голові ДВС та Голові Укрдержреєстру пропозиції, погоджені з начальником відповідного головного управління юстиції, щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС та Укрдежреєстру; розподіляє обов'язки між своїми заступниками; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Структуру, штатний розпис та кошторис управлінь юстиції, затверджують відповідні начальники головних управлінь юстиції у межах, визначених Мін'юстом.

Управління юстиції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2.3 Основні напрямки діяльності відділу правової освіти населення

Відділ забезпечує виконання завдань покладених на управління юстиції щодо забезпечення реалізації державної правової політики, захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності, здійснення роботи по систематизації законодавства, формуванню у громадян правового світогляду, методичному керівництву правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах організаціях.

Працівники відділу в своїй роботі здійснюють наступні функції: вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах на підприємствах, установах, організаціях, бере участь у забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду; надає методичну допомогу представникам державних органів в реалізації програм правової освіти населення; консультує представників державних органів з питань підготовки навчально-методичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів; вивчає попит на юридичну літературу, вносить пропозиції щодо її випуску місцевими видавництвами; бере участь у виданні журналів і газет правового характеру; бере участь разом із місцевими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки в організації роботи з підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування; перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшенння цієї роботи; вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, проводить стажування працівників юридичних служб; поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності; веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; за дорученням начальника управління здійснює інші функції, прердбачені чинним законодавством.

2.4 Відділ кадрової роботи та державної служби

Службовці відділу в свої практичній діяльності виконують наступні завдання:

- забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті управління юстиції, підпорядкованих йому установах юстиції;

- здійснення контролю та координації управлінської діяльності з питань кадрової роботи;

- організація роботи щодо навчання працівників органів юстиції, підвищення їх кваліфікації, заохочення їх до виконання завдань.

2.5 Відділ реєстрації актів цивільного стану

Діяльність органів та відділів реєстрації актів цивільного стану побудована у відповідності з положеннями Конституції України, Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р., Закону "Про органи реєстрації актів громадянського стану", наказів Мін'юсту від 17 квітня 2002 р. № 30/5 "Про затвердження Типового положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану", від 18 листопада 2003 р. № 140/5 "Про внесення змін та доповнень до Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні".

Акти цивільного стану -- це засвідчені державою юридичні факти (народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові), з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних появ та обов'язків.

Акти цивільного стану підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану. Так, реєстрація шлюбу, розлучення, переміна прізвища та інші юридичні факти повинні бути обов'язково зареєстровані, інакше вони не мають юридичної сили та не породжують прав та обов'язків.

Систему органів реєстрації актів цивільного стану складають:

-- відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції;

-- виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад.

Відповідно до п. 1 Типового положення про районний, районний у місті, міський (міст обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану він є місцевим органом Мін'юсту, ним створюється та йому підпорядковується, а також підпорядковується безпосередньо Головному управлінню юстиції Мін'юсту в АРК, обласному, Київському, Севастопольському міському управлінню юстиції і входить до складу відповідно обласного, районного, районного в місті, міського (міста обласного значення) управління юстиції.

Діяльність органів реєстрації актів цивільного стану ґрунтується на засадах законності, захисту прав і законних інтересів громадян та держави, додержання таємниці реєстрації актів цивільного стану, своєчасного і належного документального оформлення проведеної реєстрації.

До завдань органів реєстрації актів цивільного стану належать:

1. Забезпечення повної, своєчасної і правильної реєстрації актів цивільного стану.

Слід зазначити, що реєстрація актів цивільного стану громадян України та інших громадян, що перебувають на території України відбувається у відповідних територіальних відділах реєстрації. Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають за кордоном, проводять консульські установи та дипломатичні представництва України.

2. Внесення до актових записів необхідних змін, доповнень та виправлень.

Зміни, доповнення та, виправлення помилок до записів актів цивільного стану провадяться органами реєстрації. Ці зміни (прізвища, імені, по батькові, місця і дати народження та ін.) вносяться за наявності достатніх підстав та за відсутності спору між зацікавленими особами у відділах реєстрації актів цивільного стану. За наявності спору виправлення запису провадиться на підставі судового рішення. Заява про внесення змін, доповнень і виправлень до записів актів цивільного стану може подаватися особами, щодо яких були складені ці записи. Відмова органів реєстрації актів цивільного стану виправити або змінити запис може бути оскаржена до суду.

Записи, пов'язані зі змінами, доповненнями та виправленнями щодо дітей, які не досягли 18 років, можуть відбуватися за заявами їх батьків або осіб, що їх замінюють. До заяви про внесення змін, доповнень і виправлень до записів актів цивільного стану додається свідоцтво про реєстрацію акта цивільного стану, що підлягає зміні, доповненню або виправленню.

3. Поновлення втрачених та анулювання повторно складених актових записів

Відділ реєстрації актів цивільного стану управління юстиції, що підтверджує втрату запису, повинен перевіряти наявність запису у книгах реєстрації актів цивільного стану населеного пункту, зазначеного в заяві.

Розгляд питань про поновлення записів актів цивільного стану має бути закінчено не пізніше 2-місячного терміну з дня надходження заяви. Поновлення актових записів та видача свідоцтв за матеріалами, які надійшли з іншого відділу реєстрації актів цивільного стану, проводиться у 10-денний термін.

Відмова відділу реєстрації актів цивільного стану у поновленні актового запису може бути оскаржена до суду за місцем проживання заявника.

Поновлені чи повторно складені записи актів цивільного стану в разі виявлення первинних записів можуть бути анульовані на підставі рішення суду або висновку відділу реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Мін'юсту в АРК, обласних, Київського чи Севастопольського міських управлінь юстиції за місцем складення поновленого чи повторно складеного запису.

Анулювання первинних записів актів цивільного стану провадиться органами реєстрації актів цивільного стану на підставі рішення суду.

4. Видача громадянам свідоцтв про реєстрацію.

На підставі вчиненого запису акту цивільного стану, пов'язаного з юридичним фактом народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміни прізвища, імені, по батькові, заявнику видається свідоцтво.

5. Збереження архівного фонду.

Книги реєстрації актів цивільного стану і метричні книги зберігаються у відділах реєстрації актів цивільного стану протягом 75 років з часу їх складання. По закінченні цього строку вони передаються на зберігання до державних архівів.

Документи, на підставі яких були внесені зміни, доповнення або виправлення до записів актів цивільного стану, і документи, на підставі яких поновлено втрачений або анульовано повторно складений запис, матеріали перевірок, висновки органів реєстрації актів цивільного стану зберігаються протягом 5 років у відділі, який вніс зміни, доповнення або зареєстрував поновлений чи анульований запис.

По закінченні 5-річного терміну матеріали та висновки органів реєстрації актів цивільного стану підлягають знищенню в установленому порядку.

Зразки книг реєстрації актів цивільного стану та свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а також Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові затверджуються Кабінетом Міністрів України

Висновок

Здійснення політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті.

Система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України. До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.

Функції органів юстиції полягають у: а) діяльності з юридичної допомоги; б) діяльності з виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

У ході проходження виробничої практики у Нікопольському міськрайонному управлінні юстиції я:

* вивчила порядок організації надання юридичних послуг населенню району з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

* вивчила порядок виконання рішень судів і виконавчих документів інших органів, контролю за своєчасністю, правильністю й повнотою виконання рішень.

Взяла учать у роботі відділу правової освіти, що здійснював правову інформатизацію в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надає необхідну допомогу в організації семінарів, конференцій, олімпіад і конкурсів з правових знань. А також:

· Ознайомилась з нормативною правовою базою діяльності органів юстиції

· Ознайомилась та проаналізувала ЗУ «Про державну службу»,ЗУ «Про виконавче впровадження» та ін..

· Вивчила порядок роботи та повноваження спеціаліста відділу правової освіти.

· Здійснювала кодифікації нормативно-правових актів.

· Надавала практичну допомогу при прийомі громадян для надання їм правової допомоги.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.