Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

Історія формування, засади, багатозначність поняття "представництво", визначення та характеристика за цивільним законодавством України, склад правовідносин. Підстави виникнення та види представництва (без повноважень або з їх перевищенням), довіреність.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2009
Размер файла 37,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. - Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. - К. : Істина, 2008. - 992 с.

9. Панченко М.І. Цивільне право України : Навч. посіб. - К. : Знання, 2005. - 583 с.

10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 980-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 2. - Ст. 6.

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.

12. Рясенцев В.А. Советское гражданское право. - Т.1. - М. : Юрид. лит., 1975. - 634 с.

13. Харитонов Є.О., Харинова О.І., Дрішдюк А.І. Добровільне представництво у цивільному праві України: Навч. посібник. - К. : Істина, 2007. - 176 с.

14. Харитонов Є., Харитонова О. Категорія представництва у приватному і публічному праві // Вісник національного університету внутрішніх справ. - Вип. 18. - Х., 2002. - С.54.

15. Цивільне право України. Академічний курс. - Т.1 // за ред. Шевченко Я. М. - К., 2003. - 312 с.

16. Цивільне право України : Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. - К. : Істина, 2005. - 776 с.

17. Цивільне право України : Підручник: У 2-х кн./ О.В. Дзера. (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Кн.1. - 736 с.

18. Цивільний процесуальний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 20 берез. 2008 р. : (відповідає оф. текстові). - К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 156 с.

19. Цивільний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 20 серп. 2008 р. : (відповідає оф. текстові). - К. : Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 328 с.

20. Шаповал Л.І. Правова природа представництва у цивільному праві // Бюлетень Міністерства Юстиції України. - 2004. - №9. - С.99-104.


Подобные документы

 • Поняття та підстави представництва в цивільному праві України. Види представництва в цивільному праві України. Оформлення та умови дії довіреності, як підстави представництва у цивільному праві України.

  курсовая работа [27,2 K], добавлен 17.10.2005

 • Інститут представництва у цивільному праві: поняття, значення, сфера застосування. Представництво як правовідношення. Підстави виникнення та види представництва. Сутність поняття "довіреність". Основні причини припинення представництва за довіреністю.

  курсовая работа [49,5 K], добавлен 12.11.2010

 • Поняття і значення представництва у цивільному праві. Вивчення підстав його виникнення і основних видів: за законом, за довіреністю, комерційного представництва. Повноваження та межі для вчинення повноважень представника. Види, форма та строк довіреності.

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 10.10.2010

 • Сутність, поняття, значення та підстави виникнення представництва у цивільному процесі України. Дослідження існуючих класифікацій процесуального представництва. Повноваження представника у цивільному процесі України та їх документальне підтвердження.

  курсовая работа [62,5 K], добавлен 11.10.2011

 • Право грамадян України на захист в суді. Підстави та умови представництва в цивільному процесі. Критерії класифікації представництва в цивільному процесі України. Особливості представництва адвокатом інтересів осіб в цивільному процесі України.

  дипломная работа [112,3 K], добавлен 13.07.2015

 • Реалізація цивільних прав недієздатними особами, малолітніми. Представництво на підставі договоро закону та адміністративного акту. Обсяг і характер повноважень представника, умови їх здійснення. Види представництва в суді за підставами виникнення.

  контрольная работа [51,8 M], добавлен 22.01.2014

 • Потреба в представництві. Суб'єкти представництва. Повноваження представника. Представництво, засноване на адміністративному акті, на законі, на договорі. Підстави виникнення представництва. Види представництва. Представництво в арбітражному суді.

  реферат [17,6 K], добавлен 16.01.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.