Особливості фіксації ходу і результатів огляду місця події. Структура протоколу огляду

Виявлення та вилучення з місця події слідів та інших речових доказів. Складання протоколу місця події. Фіксація ходу і результатів огляду. Використання відеозапису при огляді місця події. Процес пошуку різних дрібних слідів та інших речових доказів.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.03.2015
Размер файла 29,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тема: Особливості фіксації ходу і результатів огляду місця події. Структура протоколу огляду

ЗМІСТ

Вступ.

1. Поняття фіксації ходу і результатів огляду місця події.

2. Структура протоколу огляду.

Висновок.

Список використаної літератури.

Вступ

Огляд місця події - один із видів слідчого огляду. Ця слідча дія проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування механізму вчинення злочину, обстановки його здійснення, інших обставин, які мають значення в справі, що розслідується.

Місце події - це широке поняття, яким можуть охоплюватися: місце приготування до злочину, місце безпосереднього вчинення злочину, місце виявлення слідів і знарядь злочину та місце їх приховання.

Огляд місця події як вид слідчого огляду набуває значення доказу по кримінальній справі тільки в тому випадку, якщо він проведений в точній відповідності з вимогами кримінально-процесуального закону.

Огляд місця події проводиться за участю понятих, за винятком тих випадків, якщо місце події знаходиться у важкодоступній місцевості, відсутні належні засоби сполучення, провадження цієї слідчої дії пов'язано з небезпекою для життя або здоров'я людей (в суворих кліматичних умовах, в обстановці надзвичайних ситуацій, викликаних природними і техногенними факторами, в умовах збройних конфліктів тощо).

У відповідності з загальними вимогами закону огляд місця події проводиться за участю не менше двох понятих. Кількість понятих може бути і більше, якщо огляд місця події проводиться групою слідчих, які знаходяться один від одного на значній відстані, що ускладнює понятим спостерігати за всім ходом огляду, сприймати його зміст та результати і потім засвідчити відповідність викладеного в протоколі огляду всього того, що відбувалося в ході цієї слідчої дії.

Все виявлене і вилучене при огляді місця події повинно бути пред'явлене понятим, іншим учасникам огляду.

Крім понятих в огляді місця події за рішенням слідчого можуть брати участь посадові особи зацікавлених установ, організацій, підприємств, на території яких знаходиться місце події.

Огляд виявлених слідів злочину і злочинця та інших об'єктів, що мають значення для справи, проводиться, як правило, на місці події. Якщо для виробництва такого огляду потрібно тривалий час або огляд на місці утруднений, то об'єкти мають бути вилучені та упаковані відповідно до рекомендацій криміналістики і потім оглянуті в належних умовах у рамках самостійного огляду - огляду предмета, документа та інше.

При проведенні огляду місця події слідчому можуть знадобитися і пошукові прилади, і засоби для роботи зі слідами, аналітична і відображаюча техніка, різноманітні інструменти та освітлювальні прилади, інші технічні засоби. Така різноманітність засобів обумовлено великою кількістю завдань, що вирішуються в ході проведення огляду стосовно фіксації ходу і результатів огляду місця події.

Хід і результати огляду місця події фіксуються в протоколі та додатках до нього.

1. Поняття фіксації ходу і результатів огляду місця події

Для виявлення, фіксації та вилучення з місця події слідів та інших речових доказів слідчий застосовує різні прийоми і засоби криміналістичної техніки: огляд об'єктів в особливих умовах освітлення або під спеціально зміненим кутом зору; обкурювання місць передбачуваного знаходження слідів парами речовин (наприклад, парами йоду), що володіють властивістю виявляти певні сліди; запилення або змочування місць передбачуваного знаходження слідів речовинами, частки яких, з'єднуючись з речовиною сліду або фону, роблять слід видимим; огляд об'єктів за допомогою різних оптичних засобів.

Прийоми фіксації слідів та інших речових доказів - це фотографування, вимірювання розмірів сліду або іншого об'єкта, його опис; замальовка або схематичне зображення; обробка об'єкта, на якому виявлено слід, з метою закріпити цей слід і зберегти його стан і ознаки (консервація), зняття копій (зліпків) зі сліду; вилучення слідів з місця події разом з предметом або частиною предмета, на якій знаходиться слід, або шляхом перенесення сліду на іншу поверхню або з відділенням речовини сліду.

Техніко-криміналістичні засоби, якими користується слідчий при огляді місця події, зазвичай входять у спеціальні набори: оперативні та слідчі валізи, сумки, портфелі. Іноді комплекти техніко-криміналістичних засобів маються на спеціальних автомашинах, призначених для виїзду на місця подій.

Окрім засобів роботи зі слідами, в перераховані комплекти входять різні інструменти (наприклад, молоток, стамеска, пасатижі, ніж), освітлювальні засоби, матеріали для упаковки вилучаються з місця події об'єктів та інше.

Залежно від характеру об'єктів на місці події для їх огляду слідчий може використовувати і різну апаратуру, наприклад переносний рентгенівський апарат, кварцову лампу, прилад для пошуку трупів. У застосуванні складних засобів криміналістичної техніки допомогу слідчому надає фахівець-криміналіст.

Огляд місця події як слідча дія набуває значення для справи лише в тому випадку, якщо його результати будуть належним чином процесуально оформлені. Прокурор, який вивчає справу, суд, який розглядає його по суті, касаційна інстанція можуть судити про повноту, об'єктивності, методичності та своєчасності огляду місця події лише по тим процесуальним документам, які відображають виробництво огляду і є у справі. Результати огляду повинні фіксуватися.

Фіксація - це документальне відображення у встановленій законом формі всього виявленого слідчим на місці події, опис проведених дій, збереження як обстановки, так і властивостей, стану і ознак окремих елементів місця події.

Слід розрізняти загальні і приватні засоби фіксації результатів огляду. До загальних належать такі засоби, за допомогою яких слідчий запам'ятовує картину місця події в цілому, обстановку, в якій було скоєно злочин, всю сукупність об'єктів на місці події. До таких засобів фіксації відносяться протокол огляду місця події, схеми, плани і креслення місця події, його фотознімки та відеозаписи. До приватних відносяться засоби, які застосовуються для фіксації результатів огляду окремих об'єктів на місці події: масштабні знімки, зліпки, замальовки та інше.

Протокол огляду місця події є основним процесуальним документом, що відображає результати огляду.

2. Структура протоколу огляду

Основним способом фіксації результатів огляду місця події є складання протоколу. Складання протоколу місця події вимагає дотримання ряду певних вимог: протокол повинен бути повним і містити детальний опис окремих слідів та інших обставин злочину; всі виявлені об`єкти, предмети та обставини місця події повинні бути зафіксовані у протоколі огляду місця події точно у такому вигляді, в якому вони знаходилися у момент здійснення огляду та спостерігалися слідчим. Якщо до обстановки місця події вносилися певні зміни, то факти внесення таких змін повинні бути встановлені слідчим, шляхом проведення інших слідчих дій - допитами, експертизами, відтворенням обстановки та обставин події та іншими.

Протокол огляду місця події складається з 3-х основних частин: вступної, описової та заключної.

У вступній частині протоколу зазначається: час і місце складання протоколу; посада та прізвища осіб, які проводили огляд та брали участь у його проведенні, прізвища та адреси понятих; підстави для проведення огляду та посилання на відповідні норми КПК України; відмітки про роз`яснення учасникам огляду і понятим їх прав і обов`язків; умови в яких проводився огляд; час початку та закінчення огляду.

Описова частина містить відомості щодо загальної обстановки на місці події і всі фактичні дані, що стосуються справи, викладені у тій послідовності, в якій вони були виявлені. Опис результатів огляду здійснюється від загального до окремого. Спочатку зазначається характеристика навколишньої місцевості, межі території, яка підлягає огляду, загальна характеристика місця події, окремі сліди та предмети. Виявлені на місці події предмети та сліди описуються за наступними правилами: вказується їх назва або найменування, місцезнаходження, розмір, форма, колір, загальні та окремі ознаки, взаємне розташування, а також розташування щодо визначених орієнтирів, способи виявлення та вилучення. В протоколі не повинні зазначатися властивості об`єктів, що не можуть бути встановленими безпосереднім спостереженням без здійснення експертного або лабораторного дослідження. Протокол складається з дотриманням логіки, у чітких та зрозумілих висловлюваннях та фразах.

Заключна частина протоколу містить відомості щодо вилучених предметів та слідів, умов та методів їх фіксації (фото, кіно, відеозйомка, дані про чутливість плівки, умови зйомки, параметри зйомки) та вилучення (копіювання на дактоплівку, виготовлення гіпсового зліпку тощо). У цій частини протоколу зазначається про наявність або відсутність зауважень понятих і інших учасників огляду щодо порядку огляду, вилучення слідів та інших предметів, а також інших дій, вчинених слідчим. Протокол підписує слідчий, а також поняті та інші учасники огляду.

До протоколу огляду місця події можуть додаватися плани, схеми місця події, фотознімки, кіно та відеоплівки.

Плани місця події можуть бути масштабними і схематичними. На планах-схемах обов'язково зазначаються найкоротші відстані від кожного об'єкта до двох нерухомих орієнтирів, а також між об'єктами. У будь-якому випадку на плані стрілкою позначаються північ і південь, даються пояснення умовних позначень, вказується дата. План підписується понятими і слідчим.

Для більшої наочності зазвичай складаються два плани - загальний (план місця події з прилеглою місцевістю) і приватний (саме місце події з усіма виявленими на ньому об'єктами). Плани та схеми складаються на місці події безпосередньо після складання протоколу огляду або одночасно з ним.

Іншим додатком до протоколу огляду є фототаблиці. Вони зазвичай складаються фахівцем після того, як буде оброблена плівка і віддруковані фотознімки. У підписах вказується, що саме зображено на кожному знімку і умови зйомки. Фототаблиці підписує фахівець.

Для фіксації ходу і результатів огляду може також застосовуватися відеозапис. Застосування відеозапису найбільш доцільно в наступних випадках:

- якщо огляд починається до закінчення події (наприклад, у справах про пожежі, масових заворушеннях, злочинах, пов'язаних з міжнаціональними конфліктами, тощо);

- при термінової необхідності усунути наслідки події, що тягне зміна первісної обстановки (у справах про дорожньо-транспортних пригодах, злочинні порушення правил техніки безпеки тощо);

- якщо опис місця події та об'єктів на ньому пов'язане з використанням спеціальної термінології, сприйняття якої важко при відсутності наочного матеріалу (наприклад, у справах, пов'язаних з порушенням техніки безпеки, при описі приладів, їх пристроїв, принципів роботи і т.д.);

- коли у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами (снігопад, дощ) або з інших причин виникає небезпека зникнення або пошкодження слідів злочину і потрібна швидка фіксація всього їх комплексу;

- при огляді значних за розмірами місць пригод, особливо в умовах надзвичайних ситуацій

Вирішуючи питання про використання відеозапису при огляді місця події, необхідно мати на увазі, що ця слідча дія, якщо вона проводиться ретельно, відповідно до рекомендацій криміналістики, вимагає тривалого часу. Навіть досвідчений слідчий витрачає на нього (включаючи складання протоколу і планів) не менше трьох-чотирьох годин. Зрозуміло, фіксувати за допомогою відеозапису весь хід огляду місця події, в тому числі протоколювання, не тільки неможливо, але і недоцільно. Збереженню на відеофонограмі підлягають лише окремі, найбільш важливі моменти огляду.

На початку відеозапису повинні бути відображені учасники огляду. На відеофонограмі фіксується, як учасникам роз'яснюються їх права та обов'язки, як вони попереджаються про кримінальну відповідальність за неналежне виконання своїх обов'язків та інше. Їм повідомляється, що під час огляду буде застосований відеозапис.

Потім, після слів: "Оглядом місця події встановлено", - виробляється орієнтуючий і оглядовий відеозапис. При цьому з більш менш значної відстані відображають місце випадку з прилеглою місцевістю, орієнтири, за допомогою яких здійснюється “прив'язка” місця випадку до місцевості, підходи до нього; далі, поступово наближаючись до місця випадку, відображають його крупнішим планом, вже без навколишньої території Одночасно зі словами слідчого записується текст, що містить опис відповідних об'єктів.

Природно, в ході відеозапису, "прив'язуючи" місце події і окремі об'єкти до обстановки, слідчий повинен вказувати відстані між ними. Вимірювання цих відстаней, якщо місце події займає значну площу, - тривалий процес. У цьому зв'язку виникає питання: чи потрібно, наприклад, показувати, як слідчий кроками вимірює відстань в 50-100 м від центру місця події спочатку від одного, а потім до іншого найближчого орієнтиру, а потім, перевівши це відстань в метри, називає його? На наш погляд, це необов'язково; ми вважаємо правильною практику, що складається, коли після вступної частини відеофонограми в записі робиться перерва (при цьому слідчий оголошує: “Час... Відеозапис уривається для виробництва необхідних вимірів з метою точного визначення розташування місця випадку. Час... Відеозапис поновлюється”).

Потім проводиться вузлова зйомка: один або декілька об'єктів на місці події, найбільш значущих в криміналістичному відношенні, тобто що мають найбільше число ознак і особливостей і представляють інтерес для розкриття злочину, розшуку злочинця та його викриття, фіксуються крупним планом. Нарешті, при необхідності здійснюється детальна зйомка, що супроводжується відповідним текстом.

Процес пошуку різних дрібних слідів та інших речових доказів також нерідко затягується і сам по собі не представляє інтересу (наприклад, огляд у косепадаючому світі та обробка порошками значних за площею поверхонь, на яких може і не виявитися слідів пальців; пошук дрібних об'єктів в траві; виготовлення гіпсового зліпка зі сліду взуття та інше). Тому фіксувати всі аналогічні дії за допомогою відеозапису, очевидно, не слід. Безумовно не підлягають фіксації робота по складанню протоколу, викреслювання планів і схем, упаковці речових доказів. Для розслідування важливі лише результати таких дій - вони і повинні бути відображені на відеофонограмі у вигляді зйомки виявлених і відповідним чином зафіксованих слідів, складеного протоколу, накреслених планів і схем. Доцільно зафіксувати, як учасники огляду місця події ставлять свої підписи під протоколом після його оголошення, а також на упаковках зі слідами і іншими речовими доказами.

Таким чином, на відеофонограмі з відображається не весь процес огляду місця події від початку до кінця, а лише його вузлові моменти. У цьому випадку відеофонограма стає компактною, зручною для перегляду і повною мірою виконує своє цільове призначення - бути додатком до протоколу огляду місця події, а не дублювати його цілком.

Після закінчення відеозапису, перемотування плівки і її перегляду камера знову включається на запис, і фіксуються заяви учасників про те, що все записано правильно, зауважень і доповнень вони не мають (або їх судження, зауваження і доповнення). На закінчення вказуються технічні умови запису.

Одним з достоїнств відеозапису є можливість виготовлення з відеофонограми відбитків окремих кадрів і складання фототаблиць. Вони служать додатковим додатком до протоколу огляду місця події.

Для підвищення ефективності огляду важливо використовувати такий засіб фіксації, як фотографування. Використання фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками:

- дає змогу якнайточніше зафіксувати об'єкт, його стан, ознаки;

- забезпечує швидку фіксацію тих чи інших об'єктів;

- дає адекватне уявлення про зображений на фотознімку об'єкт; фотографічне зображення має властивість наочності й документальності;

- існує можливість одержання слабковидимих і невидимих деталей, слідів, ознак.

Результати фотозйомки успішно використовуються при розслідуванні різних видів злочинів, під час провадження різноманітних слідчих дій (огляду місця події, слідчого огляду документів, обшуку, пред'явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події та ін.), у експертних дослідженнях, в оперативно-розшуковій діяльності. Фотографічний метод фіксації не порушує стану матеріальних об'єктів або слідів. У деяких випадках фотографічна зйомка може заповнити прогалини в описі фактів у протоколах слідчого огляду, виявити слабковидимі або невидимі деталі чи ознаки об'єкта. Ілюстративність і наочність фотографії дозволяють застосовувати її в попередженні злочинів, у розшуку осіб, які зникли безвісти, та злочинців.

Всі технічні засоби, які використовують для фіксації процесу огляду та його результатів, можна згрупувати таким чином:

а) фотографічні засоби;

б) кінематографічні;

в) відеозаписуючі;

г) звукозаписуючі;

д) вимірювальні;

е) моделюючі;

є) пошукові;

ж) кібернетичні.

Спеціаліст, працюючи під керівництвом слідчого та проявляючи особисту ініціативу, вживає заходів до фіксації обстановки місця події, здійснює пошук, виявлення, закріплення та вилучення слідів злочину, за необхідності провадить індивідуалізацію останніх, виготовляє зліпки та інші копії слідів, упаковує вилучені об'єкти та відповідає за їх належне транспортування.

За вказівкою слідчого він провадить орієнтуючу, оглядову, вузлову та детальну фотозйомку, складає схеми та креслення. Спеціалісту доцільно доручати роботу з виявлення, фіксації та вилучення мікрооб'єктів. Він несе особисту відповідальність за своєчасне застосування та результативне використання науково-технічних засобів. Спеціаліст надає слідчому допомогу у визначенні належності до справи виявлених слідів, придатності їх для ідентифікації або отримання іншої доказової інформації; провадить попереднє дослідження речових доказів. За необхідності він надає допомогу інспектору-кінологу у визначенні вихідної точки для застосування службово-розшукової собаки; повідомляє довідкові відомості; бере участь у складанні розшукової інформації; звертає увагу слідчого на обставини, що сприяли вчиненню злочину; висловлює свої міркування щодо можливості перевірки фактичних даних по інформаційно-довідкових картотеках науково-дослідницьких експертно-криміналістичних підрозділів; допомагає слідчому правильно описати вилучені об'єкти в протоколі огляду. Він зобов'язаний інформувати слідчого про всі встановлені ним факти, що мають значення у справі.

Висновок

слід вилучення протокол доказ

Отже, одним із найбільш складних видів огляду є огляд місця події. Під місцем події розуміється приміщення або місцевість, де вчинено злочин або де є матеріальні сліди, пов'язані з подією злочину. Місце злочину і місце події -- поняття, які не завжди співпадають: місце події -- поняття більш широке, бо воно пов'язане з виявленням ознак, що мають відношення до події злочину; місце злочину - це місце безпосереднього вчинення злочинного наміру, яке спричинило певні матеріальні зміни (наявність слідів злому, взуття, крові та ін.).

Метою огляду місця події є знайдення слідів злочину та інших речових джерел доказової інформації, з'ясування обстановки події, а також інших обставин, що мають значення у справі. Таке формулювання закону по суті орієнтує на встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Огляд місця події є первинною і невідкладною слідчою дією. Це пояснюється необхідністю отримання інформації про обставини події у первісному, незміненому стані, тому що будь-яке зволікання тягне за собою втрату речових доказів, зміну слідової картини. Невідкладність огляду місця події пояснюється необхідністю оперативного отримання інформації з метою організації розшуку злочинця, а також інших слідчих дій, спрямованих на розкриття злочину. Таким чином, дані, отримані при огляді місця події, які в своїй сукупності складають окремі елементи криміналістичної характеристики злочинів, можуть надати слідчому істотну допомогу в розкритті протиправного діяння, дозволять зібрати необхідну інформацію про суб'єкта злочинного посягання і в найкоротший термін виявити раніше судимого винного злочинця. Щоб отримана в ході розслідування інформація набула доказове значення, здобуті відомості повинні бути матеріально закріплені, засвідчені і одягнені в встановлену законом процесуальну форму.

Отже, фіксація - це діяльність слідчого та інших уповноважених на те осіб, спрямована на збереження, посвідчення і полегшення зібраної інформації у процесуальну форму для подальшого використання в доказових цілях і прийняття оперативно-технічних заходів.

ЗразокПРОТОКОЛ ОГЛЯДУ

місця події

місто Дніпропетровськ 19 листопада 2012 року

Огляд почато о 20 год. 30 хв.

Огляд закінчено о 20 год. 50 хв.

Слідчий СВ Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Іванов Іван Ігорович на підставі заяви Сомова С.С. про груповий розбійний напад на нього

відповідно до ст.ст. 104, 105, 106, 223, 237, КПК України:

У присутності понятих:

1) Козіна Альберта Федоровича, 28 лютого 1965 року народження, котрий проживає у м. Дніпропетровську, вул. Косіора, б. 71, кв. 15;

2) Буніна Валерія Миколайовича, 21 січня 1983 року народження, котрий проживає у м. Дніпропетровську, вул. Косіора, б. 71, кв. 4;

яким згідно зі ст.ст. 11, 13, 15 та 223 КПК України роз'яснені їхні права та обов'язки.

За участю потерпілого: Сомова Сергія Семеновича, 15 жовтня 1980 року народження, який проживає за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, б. 17, кв. 3,

якому, відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 56 та ст. 57 КПК України, роз'яснені його права та обов'язки.

За участю підозрюваного:

_____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому, відповідно до ч.ч. 3, 5, 6, 7 ст. 42 КПК України, роз'яснені його права та обов'язки.

За участю захисника:

_____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому, відповідно до ст. 46 та ст. 47 КПК України, роз'яснені його права та обов'язки.

За участю представника:

_____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання)

якому, відповідно до ч. 5 ст. 44, ч. 4 ст. 58 та ч. 2 ст. 59 КПК України, роз'яснені його права та обов'язки.

За участю спеціаліста: техніка-криміналіста Сектору техніко-криміналістичного забезпечення роботи Індустріального РВ ДМУ Татарінова Сергія Валентиновича,

якому, відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 71 КПК України, роз'яснені його права та обов'язки.

За участю власника (користувача) приміщення чи іншого володіння ососби____________________________________________________________

(прізвище ім'я, по батькові, адреса)

Перед початком огляду переліченим особам роз'яснено їхнє право бути присутніми при усіх діях, які проводяться в процесі огляду, робити зауваження, що підлягають занесенню до протоколу. Особам, які беруть участь у проведенні огляду, також роз'яснено про вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов'язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії, а також про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання:

1) цифрового фотоапарату «Nіkоn»;

2) цифрової відеокамери «Sony».

Проведеним оглядом встановлено: об'єктом огляду є ділянка місцевості біля службового входу до Будинку культури Нижньодніпровського трубного заводу, розташована на перехресті вулиць Калинової та Косіора в м. Дніпропетровську. Покриття на ділянці суцільне асфальтне, частково засніжене. При цьому затоптаність сніжного покриття не дозволяє ідентифікувати конкретні сліди на ньому.

Під час огляду виявлено: на відстані 150 см від лівого краю сходів службового входу Будинку культури на снігу виявлені чотири плями рідини бурого кольору, середнім діаметром 3 см.

Виявлене під час огляду вилучено: зразки речовини бурого кольору з чотирьох плям на снігу вилучені на чотири марлеві тампони, котрі упаковані в чотири паперові пакети під номерами 1, 2, 3 та 4. Пакети заклеєні та підписані слідчим, спеціалістом та понятими. Усі чотири пакети поміщені в скляну банку об'ємом 1 л; банка з чотирма пакетами поміщена до поліетиленового пакета, горловина якого зав'язана капроновою ниткою білого кольору. На вузол зав'язаної нитки наклеєна паперова бірка. На бірці зазначено: “19 листопада 2012 року. Індустріальний РВ ДМУ, куртка потерпілого Сомова С.С., поняті: 1) Козін А.Ф. /підпис/; 2) Бунін В.М. /підпис/; слідчий /підпис/ Іванов І.І.”.

Під час огляду застосовані технічні засоби: Відеокамерою «Sony» здійснювалася безперервна відеофіксація огляду місця події; фотоапаратом “Nіkоn” зроблені 5 фотознімків, з яких два орієнтуючих (прив'язка місця події до інших орієнтирів на місцевості), один оглядовий (загальний вид місця події), один вузловий (місцезнаходження чотирьох плям речовини бурого кольору по відношенню до сходів службового входу як орієнтиру) та один детальний (плями речовини бурого кольору на снігу)

Огляд проводився: у безопадну погоду, в темну пору доби при яскравому освітленні за допомогою ліхтаря “Satelite”, за температури повітря -4 Со.

Протокол прочитаний, записано у точній відповідності до проведених дій та отриманих результатів. Зауважень від учасників не надійшло.

Учасники:

1. Сомов С.С. підпис

2. Татарінов С.В. підпис

Поняті:

1. Козін А.Ф. підпис

2. Бунін В.М. підпис

Огляд провів:

Слідчий СВ Індустріального РВ

Дніпропетровського МУ ГУМВС

України в Дніпропетровській області

капітан міліції підпис І.І. Іванов

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

2. Кримінальний Процесуальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 25.12. 2014 р.

3. Белкін Е. С. Криміналістика: Навчальний словник-довідник - М .: Юрист, 1999 р.

4. Тертишник В.М. // Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. К.:А.С.К., 2002 р.

5. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. -- К., 1995 р.

6. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003 р.

7. Коновалова В. Є. Проблеми логіки і психології у слідчій тактиці.- К., 1970р.

8. Криміналістика // Підручник для юридичних вузів, під ред. Яблокова Н.П.- М. "Вік" - 1995 р.

9. Криміналістика // Підручник для ВНЗ МВС Росії, під ред. Смагоринський Б.П., том 2, - Волгоград. - 1994 р.

10. Образцов В.А. // Криміналістика, курс лекцій. - М. - 1996 р.

11. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. - К., 2001р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття огляду місця події, як виду слідчого та судового оглядів. Процесуальний порядок проведення огляду місця події. Проведення слідчого огляду місця події. Процесуальний порядок проведення судового огляду місця події.

  реферат [38,0 K], добавлен 23.07.2007

 • Сліди транспортних засобів та механізм їх утворення. Вивчення слідів і подальше їх дослідження, особливості класифікація слідів транспортних засобів. Процедура обслідування місця події, фіксація знайдених слідів. Використання методу лінійної панорами.

  курсовая работа [34,7 K], добавлен 11.03.2010

 • Методика розслідування справ про дорожньо-транспортні пригоди, фактори, що впливають на його якість. Особливості огляду місця ДТП, проведення огляду спеціалістом-автотехніком. Система тактичних прийомів при неповному та хибному відображенні події.

  реферат [23,5 K], добавлен 03.07.2009

 • Встановлення особи потерпілого. Методи і прийоми судової ідентифікації особи по трупу. Порядок пред’явлення для впізнання трупа. Детальний огляд предметів одягу. Визначення часу настання смерті і місця убивства. Основні правила складання протоколу.

  реферат [23,7 K], добавлен 04.10.2012

 • Загальні та спеціальні завдання криміналістики. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки. Протокол огляду місця злочину. Версія і план розслідування. Призначення судових експертиз.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 19.10.2009

 • Поняття, предмет система і завдання трасології. Криміналістичне вчення про сліди. Правила виявлення, фіксації та вилучення слідів–відображень. Трасологічна ідентифікація та методика трасологічної експертизи. Попереднє дослідження слідів на місті події.

  реферат [64,8 K], добавлен 18.01.2011

 • Етапи підготовки та організація до огляду трупа на місці його виявлення. Виявлення і вилучення слідів біологічного походження судовим медиком. Напрямки дії прокурора-криміналіста. Особливості огляду в залежності від виду смерті та способу її заподіяння.

  магистерская работа [109,3 K], добавлен 11.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.