Договірне право

Які підстави відповідальності встановлені Цивільним і Господарським кодексами України. Що таке "випадок" або "непереборна сила" за Цивільним кодексом України. Договір лізингу обладнання. Звільнення від відповідальності і відшкодування збитків орендарем.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2015
Размер файла 17,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Домашнє завдання

Договірне право

Виконав: студент ЕіМ 5-1

Осадчий Олександр

Перевірила: Крамаренко О.М

КИЇВ 2015

1). Які підстави відповідальності встановлені Цивільним і Господарським кодексами України?

2). Чи можливе звільнення від відповідальності в цьому випадку?

3). Що таке “випадок” або “непереборна сила” за Цивільним кодексом України?

1. Ч. 2 ст. 785 ЦК. передбачає, що орендодавець має право вимагати від орендаря, який після припинення договору негайно не повернув майно, сплати неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення. Крім того орендар, який затримав повернення орендованого майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження (ст. 772 ЦК). Виходить, що орендарю у будь-якому разі доводиться платити: або орендну плату, або (ще гірше) неустойку в розмірі подвійної орендної плати.

2. Треба збирати усі можливі прямі та непрямі докази того, що угода про розірвання та/або акт приймання-передачі було вчинено в усній формі. Усна форма правочину між юридичними особами буде вважатися порушенням. Проте відповідно до ч. 1 ст. 218 ЦК таке порушення не має наслідком недійсність правочину. Єдиний негативний наслідок такого порушення полягає у тому, що в разі спору заінтересована сторона не зможе посилатися у суді на показання свідків для підтвердження (або заперечення) факту вчинення правочину або для підтвердження (заперечення) окремих його частин.

3. Непереборна сила - наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру (великі аварії в системах водо-, теплопостачання і водовідведення, руйнування цих систем, спричинені землетрусами, повенями, буреломами тощо), які унеможливлюють роботу централізованих систем водо-, теплопостачання і водовідведення та надання відповідних послуг.

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРАВИЛА надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення (Визначення основних термінів) від 30 грудня 1997 року N 1497 м.Київ ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 630 від 21.07.2005 )

Під непереборною силою розуміють зовнішні та надзвичайні події, яких не було під час підписання цього договору, що виникли незалежно від волі Сторін, виникненню та дії яких Сторони не могли протидіяти заходами та засобами, застосування яких слушно вимагати та очікувати від сторони, яка підпала під дію непереборної сили.

Непереборною силою визнаються, але не обмежуються ними наступні події: землетруси, повені, пожежі, епідемії, аварії на транспорті, бойові події, війни, страйки, громадянські безпорядки, втручання влади, ембарго.

4. Треба збирати усі можливі прямі та непрямі докази того, що угода про розірвання та/або акт приймання-передачі було вчинено в усній формі. Ці факти доводити можна засобами доказування (письмовими доказами, звуко- і відеозаписами тощо)

1. Ч. 2 ст. 785 ЦК. передбачає, що орендодавець має право вимагати від орендаря, який після припинення договору негайно не повернув майно, сплати неустойку у розмірі подвійної плати за користування майном за час прострочення. Крім того орендар, який затримав повернення орендованого майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження (ст. 772 ЦК). Виходить, що орендарю у будь-якому разі доводиться платити: або орендну плату, або (ще гірше) неустойку в розмірі подвійної орендної плати.

2. Треба збирати усі можливі прямі та непрямі докази того, що угода про розірвання та/або акт приймання-передачі було вчинено в усній формі. Усна форма правочину між юридичними особами буде вважатися порушенням. Проте відповідно до ч. 1 ст. 218 ЦК таке порушення не має наслідком недійсність правочину. Єдиний негативний наслідок такого порушення полягає у тому, що в разі спору заінтересована сторона не зможе посилатися у суді на показання свідків для підтвердження (або заперечення) факту вчинення правочину або для підтвердження (заперечення) окремих його частин.

3. Непереборна сила - наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру (великі аварії в системах водо-, теплопостачання і водовідведення, руйнування цих систем, спричинені землетрусами, повенями, буреломами тощо), які унеможливлюють роботу централізованих систем водо-, теплопостачання і водовідведення та надання відповідних послуг.

цивільний кодекс лізинг договір

Договір лізингу обладнання

Орендодавець: Закрите акціонерне товариство “ЕСКО-Рівне” (далі іменоване “ЕСКО-Рівне”), в особі директора ________________________, який діє на підставі Статуту товариства з однієї сторони та

Орендар: _____________________________________________ в особі ________________________________________ який діє на підставі _______________, з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

Опис арендованого майна

1.1. Орендодавець, відповідно до даного Договору, надає в оренду Орендарю обладнання (далі іменоване “Обладнання”) використане для впровадження ЕЗЗ відповідно до Договору про надання енергозберігаючих послуг №___ від “___” ______________2015р., перераховане в Додатку №1, що підписаний Орендодавцем і Орендарем відповідно до даного Договору.

1.2. Додаток №1 є невід'ємною частиною даного Договору.

Термін дії договору

Даний Договір набирає сили з дня, зазначеного в даному Договорі, і буде залишатися в силі до дня закінчення терміну лізингу (виплати всіх обов'язкових платежів) всього Обладнання (як зазначено в Додатку №1) і повернення всього Обладнання Орендодавцю, чи покупки його Орендарем згідно з умовами статті 6.

Підтвердження орендаря

Відповідно до даного Договору Орендар приймає Обладнання шляхом Підписання Акта Прийому - Передачі негайно після доставки Обладнання Орендарю, і підтверджує, що Обладнання знаходиться в належному стані і що воно відповідає назві, конструкції і потужності, зазначених Орендарем, і відповідає його вимогам.

Орендні платежі

4.1 Орендні платежі за Обладнання, що описано в Додатку №1, вносяться в тих розмірах, що зазначені в Додатку №1. Всі орендні платежі є обов'язковими і підлягають виплаті без врахування претензій чи контрпретензій і переводяться на банківський рахунок Орендодавця чи на будь-який інший рахунок, що може бути вказаний Орендодавцем Орендарю, _________________________________________ кожного місяця. На суму будь-якого вказаного платежу, що не був отриманий протягом п'яти робочих днів після дня, коли він підлягав оплаті, нараховується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день такого прострочення.

4.2 Після закінчення терміну дії даного Договору у відповідності зі Статтею 2 на підставі вимоги про прискорення платежів у відповідності зі Статтею 10 чи на будь-якій іншій підставі, усі лізингові платежі стають обов'язковими і підлягають негайній оплаті.

4.3 Орендар має право здійснити прискорену виплату орендних платежів шляхом виплати залишкової вартості Обладнання.

Використання обладнання

5.1 Впродовж всього терміну лізингу Обладнання буде знаходиться в Орендаря і утримуватись Орендарем виключно за його власний рахунок у належному технічному стані, включаючи капітальний ремонт, технічного обслуговування і забезпечуватися запасними частинами. Обладнання підлягає інспекції Орендодавцем у будь-який час.

5.2 Впродовж всього терміну лізингу Обладнання буде експлуатуватися належним чином підготовленим і кваліфікованим персоналом Орендаря. Орендар буде використовувати Обладнання (а) з належною обережністю для того, щоб уникнути будь-яких ушкоджень Обладнання й іншого майна, чи травмування людей, і (б) у відповідності з усіма законами, правилами й іншими вимогами, що можуть бути висунуті страховиком, чи будь-яким державним органом. Орендар не дозволить будь-яких переробок Обладнання. Усі частини, поліпшення, доповнення, чи заміни, зроблені стосовно Обладнання, негайно стають частиною Обладнання і, таким чином, перетворюються в майно Орендодавця.

5.3. Орендар несе всі ризики, зв'язані з крадіжкою, ушкодженням, знищенням чи зупинкою використання Обладнання через будь-яку причину з моменту підписання Акта Приймання - передачі до моменту повернення його Орендодавцю. Ніяка подібна зупинка чи затримка використання Обладнання, недостатність чи відсутність страхових премій, непостачання запасних частин, механізмів, чи пристосувань, ненадання сервісного обслуговування Обладнанню, не функціонування Обладнання через будь-які причини, не звільняють Орендаря від його зобов'язання виплачувати орендні платежі, чи від будь-яких інших зобов'язань. Орендар зобов'язаний негайно повідомляти Орендодавцю в писемній формі про усі вищевказані випадки.

Повернення обладнання орендодавцю. Право викупу

6.1 У випадку зупинки лізингу Обладнання, відповідно до положень даного Договору, Орендар за свій рахунок негайно демонтує, запаковує і повертає Обладнання Орендодавцю в відмінному робочому стані. Обладнання повинне бути повернуте Орендодавцю за його адресою, зазначеною в Додатку, чи в будь-яке інше місце, що Орендодавець може вказати Орендарю. Якщо після повернення Обладнання Орендарем Орендодавцю, Обладнання не буде в відмінному робочому стані, Орендодавець може відремонтувати його, а Орендар зобов'язаний оплатити усі витрати на будь-який ремонт.

6.2 Орендар має першочергове право купити це Обладнання за ціною, зазначеною в Додатку №1. Це право на покупку повинне бути негайно здійснене шляхом письмового повідомлення Орендодавця і може здійснюватися у відношенні всього Обладнання, його частини, чи зовсім не здійснюватися за власним розсудом Орендаря.

6.3. Після сплати покупної ціни Орендарем, до нього переходить право власності на це майно.

Звільнення від відповідальності і;відшкодування збитків орендарем

Орендодавець не несе відповідальності перед Орендарем, його клієнтами, чи будь-ким іншим особами за будь-яку втрату, претензію, зобов'язання, витрати, ушкодження, чи заподіяні шкоди, або заяви у відношенні того, що заподіяно Обладнанням прямо чи побічно, у відношенні будь-якої невідповідності будь-якому призначенню Обладнання, будь-якого дефекту, сервісного обслуговування, регулювання, затримки чи невиконання вищевказаного, будь-якої зупинки, чи неможливості надання сервісного обслуговування, втрати бізнесу, чи будь-якого іншого збитку, який може мати будь-який характер. Усі вищевказані питання входять у відповідальність Орендаря. Орендар відшкодує збитки (витрати) і не буде вимагати відшкодування збитку з боку Орендодавця у відношенні усіх вищезгаданих питань.

Випадки невиконання умов договору

8.1. В разі невиконання Стороною взятих на себе зобов'язань за цим Договором, вона зобов'язана відшкодувати на користь іншої Сторони всі понесені нею збитки.

8.2. На всі орендні й інші платежі відповідно до даного Договору, що не виплачуються вчасно, нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення такого зобов'язання.

8.3 Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань відповідно до даного Договору, якщо невиконання є наслідком форс - мажорних обставин і якщо наявність таких обставин підтверджується свідченням Торгово - промислової палати. Терміни виконання даного Договору уточнюються в залежності від тривалості обставин, що виключають можливість виконання. Форс - мажорні обставини визначаються як (1) пожежу, повінь, безладдя, ембарго, землетруси й інші стихійні лиха, війна, чи будь-які воєнні дії, (2) будь-які інші обставини, що не перераховані в (1) і знаходяться поза межами контролю Сторін, що виникли після зазначеної дати і які в значній мірі негативно впливають на можливості Сторін виконувати свої зобов'язання за умови, що ні в якому разі форс - мажорні обставини не містять у собі дії Сторін.

Прикінцеві положення

9.1. Всі угоди, повідомлення й інша інформація повинні передаватися письмово і висилатися Орендодавцю чи Орендарю по їхніх адресах чи на факсимільні номери, що зазначені в даному Договорі, чи по інших адресах чи на факсимільні номери, що Орендодавець чи Орендар можуть указати далі. Часом одержання таких повідомлень буде вважатися година передачі по факсимільному зв'язку, доставки кур'єром, особистої доставки, або, у випадку використання поштового зв'язку, п'ятиденний термін з часу відправлення поштою в Україні по правильно зазначеній адресі і при сплаті відповідної плати за пересилання.

9.2. Даний договір, а також права та обов'язки Сторін відповідно до даного Договору регулюються відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Даний вважається укладений з моменту підписання та діє до повного виконання його умов Сторонами

9.4. Всі додатки до даного договору є його невід'ємними частинами

9.5. Даний договір укладено в двох примірниках, по одному для кожної сторони , що мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін:

ЗАТ “ЕСКО-Рівне” ЗАМОВНИК:

Банківські реквізити: Банківські реквізити:

Рахунок № Рахунок №

Підписи сторін:

За «___________»: За замовника:

_________________________________

_________________________________

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Поняття, види відповідальності в цивільному праві. Порядок відшкодування збитків, моральної шкоди, умови та випадки виплати неустойки. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Відміни цивільної відповідальності від інших видів відповідальності.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 03.06.2011

 • Правові основи інституту кримінального права України - звільнення від кримінальної відповідальності. Правові наслідки і види звільнення від кримінальної відповідальності. Підстави й умови загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності.

  курсовая работа [137,3 K], добавлен 06.12.2008

 • Дослідження особливостей обсягу відповідальності поручителя за договором поруки, яка передбачена чинним цивільним законодавством України. Шляхи усунення неоднорідності судової практики при застосуванні окремих норм цивільного законодавства України.

  статья [21,7 K], добавлен 11.09.2017

 • Особливості та види цивільно-правової відповідальності, її форми: відшкодування збитків, компенсація моральної шкоди. Підстави для звільнення від відповідальності. Відповідальність неповнолітніх і їх батьків. Поняття джерела підвищеної небезпеки.

  реферат [19,3 K], добавлен 27.01.2011

 • Поняття та правова природа договору перевезення вантажів. Обов'язки сторін за договором перевезення вантажів відповідно до цивільного законодавства України. Межі відповідальності перевізника та підстави звільнення перевізника від відповідальності.

  курсовая работа [46,3 K], добавлен 09.01.2014

 • Особливості цивільно-правової відповідальності. Підстави виникнення зобов’язань щодо відшкодування шкоди. Особливості відшкодування майнової, моральної шкоди. Зобов’язання із заподіяння матеріальної та моральної шкоди в цивільному праві зарубіжних країн.

  дипломная работа [98,5 K], добавлен 19.07.2010

 • З’ясування особливостей правової природи володіння за цивільним правом України. Аналіз проблемних аспектів фактичного володіння, що мають місце при аналізі видів володіння, підстави його виникнення та правовий статус так званих фактичних володільців.

  статья [21,2 K], добавлен 11.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.