Судовий захист прав суб'єктів господарювання

Загальні положення судового захисту суб`єктів господарювання. Порядок апеляційного та касаційного оскарження, нормативно-законодавче обґрунтування даного процесу. Порядок і головні етапи розгляду справ за нововиявленими обставинами, вимоги до нього.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.12.2014
Размер файла 19,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

Судовий захист прав суб'єктів господарювання

Вступ

господарювання захист касаційний апеляційний

Ефективність захисту прав суб'єктів господарювання від порушень залежить від обраного способу захисту, оскільки ним зумовлюється реальність відновлення порушеного права, суб'єкт, який уповноважений застосовувати такі способи захисту порушеного права, а також порядок захисту в цілому.

Значення захисту прав суб'єктів господарювання істотно зростає у зв'язку з підвищенням ролі правових засобів у нормативній регламентації сфери господарювання. Способи захисту прав суб'єктів господарювання, закріпленні в законодавстві, мають розглядатися як один із діючих важелів механізму господарювання, що справляють значний вплив на ефективність господарської діяльності. Способи захисту порушених прав суб'єктів господарювання набувають все більшої актуальності у зв'язку з оновленням господарського законодавства, дією Господарського кодексу України, трансформацією самих способів в умовах розвитку ринкової економіки.

Основним способом захисту порушених прав і законних інтересів громадян, підприємців і підприємств є судовий захист, здійснюваний від імені держави, який регламентується насамперед нормами Господарського процесуального кодексу України.

1. Загальні положення судового захисту суб`єктів господарювання

Основним способом захисту порушених прав і законних інтересів громадян, підприємців і підприємств є судовий захист, здійснюваний від імені держави, який регламентується насамперед нормами Господарського процесуального кодексу України [2].

Звернення до суду за захистом - право підприємства, підприємця і будь-яка угода про відмову від такого права є недійсною (ст. 2 ГПК). Можлива лише відмова підприємства-позивача від уже заявленого позову, але це надалі позбавляє позивача права повторного звертання до суду із цими вимогами [4, c. 56].

Правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарськими судами. Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» систему спеціалізованих судових органів, що здійснюють правосуддя в господарських відносинах, складають Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди регіонів, а також місцеві господарські суди.

При цьому господарським судам підвідомчі справи:

ѕ про спори, що виникають при укладанні, зміні й розірванні господарських договорів - переддоговірні спори;

ѕ про спори, що виникають при виконанні договорів;

ѕ про спори, що виникають за іншими підставами (наприклад, про відшкодування збитків, заподіяних підприємству в результаті виконання вказівок державних або інших органів);

ѕ про визнання недійсними актів державних та інших органів за підставами, зазначеними у законодавстві (наприклад, акта, щодо не відповідає компетенції органа або вимогам законодавства);

ѕ по заявах органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених до його компетенції;

ѕ про банкрутство.

Порядок розглядання справ та інші питання судової процедури визначаються Господарським процесуальним кодексом України.
При звертанні до господарського суду із позовом про захист своїх порушених прав підприємство або підприємець повинні сплатити державне мито.
Підприємства і підприємці (як позивачі, так і відповідачі) у господарському процесі користуються рівними процесуальними правами.
Підсумком судового вирішення будь-якого господарського спору є судове рішення - владний акт, що пов'язує правову норму з конкретним юридичним фактом і поширює дію норми на даний факт, установлює права й обов'язки конкретних суб'єктів права.

Залежно від основ суд виносить рішення (при вирішенні спору по суті), постанови (по справах про банкрутство - постанова про визнання боржника банкрутом, постанови апеляційної та касаційної інстанцій за підсумками перегляду винесених судом попередніх інстанцій рішень, ухвал, постанов) і ухвали (в інших випадках) [4, c. 66].

Рішення господарського суду набуває законної чинності по закінченні десятиденного терміну з дня його прийняття, а у випадку, якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна і резолютивна частини рішення, воно набуває чинності по закінченні десятиденного терміну з дня підписання рішення. У випадку подачі апеляційної скарги або внесення прокурором апеляційного протесту рішення, якщо воно не скасоване, набуває законної чинності після розглядання справи апеляційною інстанцією.

Зміст і структура судового рішення повинні відповідати вимогам ст. 84 ГПК України. Судове рішення складається з вступної, описової, мотивувальної й резолютивної частин. Надійний захист прав та інтересів суб'єктів господарювання забезпечує встановлений законодавством порядок перегляду судових рішень в апеляційному й касаційному порядку, у ході яких перевіряється законність і обгрунтованість прийнятих господарськими судами попередніх інстанцій рішень, ухвал і постанов.

2. Порядок апеляційного та касаційного оскарження

Перегляд рішень, що не набули в законної чинності, ухвал, постанов (у справах про банкрутство) у порядку апеляційного провадження здійснюють апеляційні господарські суди регіонів по апеляційних скаргах сторін у справі або апеляційних поданнях прокурора [7, c. 108].

Апеляційна скарга (подання) подається через місцевий господарський суд, що розглянув справу. Місцевий господарський суд у п'ятиденний термін направляє отриману апеляційну скаргу або подання разом зі справою до апеляційного господарського суду (ст. 91 і 92 ГПК). Апеляційна скарга подасться, а апеляційне подання вноситься протягом 10 днів із дня ухвалення рішення місцевим господарським судом, а у випадку якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна й резолютивна частини рішення - із дня підписання рішення, оформленого відповідною ст. 84 ГПК України. Відновлення пропущеного процесуального терміну подачі апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців із дня ухвалення рішення місцевим господарським судом (ст. 93 ГПК).

Апеляційний господарський суд переглядає справу за правилами розглядання цих справ у першій інстанції з деякими обмеженнями (ст. 101 ГПК - позбавлення права приймати додаткові докази, за винятком тих випадків, коли заявник обґрунтував неможливість їхньої подачі суду першої інстанції причинами, що не залежать від нього, неприйняття вимог, що не були предметом розглядання в суді першої інстанції).

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється колегіями у складі трьох суддів. Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається протягом двомісячного терміну з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію. За підсумками розглядання апеляційної скарги (подання) апеляційний господарський суд приймає постанову, що набуває законної чинності з дня її прийняття.
Перегляд рішень місцевих судів, що набрали законної чинності, і постанов апеляційних судів регіонів у порядку касаційного провадження здійснюється Вищим господарським судом України. Касаційна скарга може бути подана протягом 1 місяця з дня набуття законної чинності рішення місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду. У ній не допускаються посилання на недоведеність тих або інших обставин справи (ст. 109 - 111 ГПК).

У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за правилами розглядання справ у судах першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних із з'ясуванням обставин справи і їхнім доведенням. Касаційна інстанція на підставі установлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права [1, c. 500].

Касаційна скарга (подання) розглядається протягом двомісячного терміну з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) у Вищий господарський суд України. За підсумками розглядання касаційної скарги (подання) суд приймає постанову, що набуває законної чинності з дня її прийняття. Касаційній інстанції надане право скасування рішень або постанов попередніх інстанцій і передачі справи на повне розглядання у суд першої інстанції. Перегляд постанови Вищого господарського суду України, прийнятої за результатами перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної чинності, або постанови апеляційного господарського суду з ініціативи сторони або Генерального прокурора України, здійснюється Верховним Судом України.

Оскарження постанов Вищого господарського суду України у Верховному Суді України можливо за досить обмеженим колом найбільш вагомих підстав, ігнорування яких здатне дестабілізувати судову систему в цілому. Наприклад, застосування Вищим господарським судом нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України; виявлення різного застосування Вищим господарським судом того самого положення закону або іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах (ст. 111 ГПК).
Касаційна скарга (подання) на постанову Вищого господарського суду може бути подана не пізніше 1 місяця з дня її прийняття, однак у випадку виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду по закінченні встановленого терміну, Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження, незважаючи на закінчення цього терміну.

Тривалість провадження по касаційній скарзі на постанову Вищого господарського суду не може перевищувати 1 місяця.

За результатами розглядання касаційної скарги (подання) більшістю голосів суддів, що брали участь у перегляданні постанови Вищого господарського суду, виноситься постанова Верховного суду України. Вона є остаточною й оскарженню не підлягає [6, c. 188].

3. Порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами

Додатковою гарантією прав суб'єктів господарювання служить те, що рішення, ухвали, постанови господарського суду можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Відповідно до ст. 112 ГПК господарський суд може переглянути прийняте ним рішення, що набрало законної чинності, за нововиявленими обставинами, які мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові раніше (наприклад, подання експертом неправильного висновку, що був покладений в основу судового рішення, неправильний переклад документів або пояснень учасників процесу; надання недостовірних або фальсифікованих документів).

Право ініціювання перегляду справи за нововиявленими обставинами надано стороні і прокуророві, які можуть протягом 2 місяців із дня виявлення цих обставин звернутися до суду, що виніс судове рішення, із заявою (поданням) про його перегляд.

Суд розглядає заяву (подання) про перегляд судового рішення (постанови, ухвали) протягом 1 місяця і за його результатами виносить: рішення або ухвалу. Найважливішим елементом захисту прав підприємств і підприємців є ефективна робота правового механізму виконання судових рішень, у зв'язку з цим велике значення для всіх судів, у тому числі і господарських, має виконавче провадження - завершальна стадія процесу.

Документом, щодо видається господарським судом на виконання рішення, ухвали, постанови, є наказ суду, який видається або висилається позивачу після набрання судовим рішенням законної чинності. Наказ може бути пред'явлений до виконання не пізніше 3 місяців із дня ухвалення рішення, ухвали або постанови [3].

Відповідно до діючого законодавства підприємства мають право передачі, підвідомчих господарським судам спорів, на вирішення до третейського суду. Діяльність третейських судів регулюється Законом України «Про третейські суди» [5]. При відмові від розглядання господарської суперечки у третейському суді або неотриманні відповіді у встановлений термін спір передається на розглядання господарського суду по підсудності.

У третейському суді спір розглядається протягом місяця з дня надходження позовної заяви. Рішення третейського суду викладається в письмовій формі і підписується суддями.

Крім того, чинне законодавство України передбачає розглядання деяких категорій спорів в інших, спеціально створених третейських судах (наприклад, Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України).

Висновки

Основним способом захисту порушених прав і законних інтересів громадян, підприємців і підприємств є судовий захист, здійснюваний від імені держави, який регламентується насамперед нормами Господарського процесуального кодексу України.

Правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарськими судами. Систему спеціалізованих судових органів, що здійснюють правосуддя в господарських відносинах, складають Вищий господарський суд України, апеляційні господарські суди регіонів, а також місцеві господарські суди.

Судовий захист порушених прав суб`єктів господарювання може відбуватися в чотири етапи:

- розгляд справи судом вперше;

- апеляційне оскарження;

- касаційне оскарження;

- перегляд справи за ново виявленими обставинами.

Як окремий вид захисту порушених господарських прав можна виділити такий вид як розгляд справи третейським судом.

Список використаної літератури

1. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - X.: «Одіссей», 2008. - 608 с. (4)

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 №1798-XII // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3. Коментар до Господарського кодексу України. За редакцією В.К. Мамутова. - Київ. - Юрінком Інтер, 2004. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://radnuk.info/komentar/gky.html (8)

4. Притика Д.М., Тітов М. І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. - Х., 2003. - 320 с. (11)

5. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 №1701-IV // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1701-15

6. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. - К: Юрінком Iнтер, 1999. - 336 с. (12)

7. Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функцій держави // Право України. - 2001. - №11. - С. 108-110 (15)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Система судів як механізм захисту законних прав суб’єктів господарювання та їх повноваження. Стадії діяльності господарського суду з розгляду господарських справ і вирішення спорів. Оскарження та перевірка рішень, ухвал та постанов у порядку нагляду.

  реферат [16,6 K], добавлен 19.07.2011

 • Форми захисту прав суб’єктів господарювання. Претензійний порядок врегулювання спорів. Зміст адміністративного та нотаріального захисту прав суб’єктів господарювання. Підстави звернення до господарського суду за захистом порушених прав та інтересів.

  курсовая работа [45,3 K], добавлен 29.11.2014

 • Загальна характеристика правових способів, форм захисту інтересів суб’єктів господарювання. Форми їх здійснення в Україні. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Огляд судової практики у справах про захист їх честі, гідності та ділової репутації.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 30.11.2014

 • Поняття, способи, форми й методи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Національний банк України в банківській системі держави. Кредитний договір та банківський кредит. Регулювання сфер економіки незалежно від форми власності.

  контрольная работа [23,0 K], добавлен 21.02.2010

 • Поняття ділової репутації як нематеріального активу суб’єкта господарювання; законодавче регулювання та підстави для виникнення права захисту при її неправомірному використанні та приниженні. Аналіз систем оцінки завданої шкоди, порядок її відшкодування.

  курсовая работа [34,7 K], добавлен 26.03.2013

 • Поняття та місце цивільного процесу в судочинстві. Право на судовий захист; принцип інстанційності та забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень. Компетенції і повноваження Вищого спеціалізованого і Апеляційного судів України.

  дипломная работа [119,5 K], добавлен 09.03.2013

 • Загально-правова характеристика інституту припинення діяльності суб'єктів господарювання. Етапи та порядок здійснення процедури припинення господарювання шляхом реорганізації або шляхом ліквідації. Відповідальність учасників за порушення законодавства.

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 04.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.