Ознаки держави

Загальне поняття ознак держави. Державна влада, її властивості, методи здійснення та механізми обмеження. Держава як організація політичної влади, апарат влади, політична організація всього суспільства. Державний суверенітет та його основні ознаки.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.11.2011
Размер файла 41,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Курсова робота

з курсу: «Теорії держави і права»

на тему: «Ознаки держави»

Зміст

1. Введення

2. Загальне поняття держави

3. Загальне поняття ознак держави

4. Державна влада (її властивості, методи здійснення, механізм обмеження)

5. Державний суверенітет

Висновок

Список використаної літератури

1. Введення

Будь-яка держава створюється самим народом для того, щоб покласти на нього функцію організації самозахисту. Вибір форми правління, політичного режиму відбувається залежно будь-яких особливостей; географічних, кліматичних, історичних умов.

Держава являє собою сукупність людей, які об'єдналися в одне ціле під егідою ними ж встановленого загального закону і створили судову інстанцію, правомочну залагоджувати конфлікти між ними і карати злочинців. Від інших форм колективності (сімей, панських володінь) держава відрізняється тим, що лише воно втілює політичну владу, тобто право в ім'я суспільного блага створювати закони для регулювання та збереження власності, а також право застосовувати силу суспільства для виконання цих законів і захисту держави від нападу ззовні.

У політиці, як відомо, центральне місце посідає проблема влади. Але, на жаль, наука про владу до цих пір не отримала належної розробки ні у вітчизняній, ні у світовій науці. З тих пір, коли влада придбала представницький характер, який стоїть над суспільством, проблема влади вилилася у форму співвідношень прав держави, прав суспільства і прав людини. Згідно з цим історично сформувалися три ідеології влади, які розглядаються в політологічній літературі як державна, демократична і ліберальна. Критерієм їхніх відмінностей є те, до чого вони надають пріоритет: правам держави, правам суспільства чи правам людини.

Питання про державу, її поняття, сутність і ролі в суспільстві з давніх пір відносяться до числа основоположних і гостродискуссійнних в державознавстві. Це пояснюється, щонайменше, трьома причинами.

По-перше, названі питання прямо і безпосередньо зачіпають інтереси різних шарів, класів суспільства, політичних партій і рухів.

По-друге, ніяка інша організація не може конкурувати з державою в різноманітті виконуваних завдань і функцій, у впливі на долі суспільства.

По-третє, держава - дуже складне і внутрішньо суперечливе суспільно-політичне явище.

Народжена суспільством, його протиріччями, держава сама неминуче стає суперечливим, суперечливі його діяльність і соціальна роль. Як форма організації суспільства, покликана забезпечувати його цілісність і керованість, держава виконує функції, зумовлені потребами суспільства, а отже, служить його інтересам. На думку К. Маркса, держава інтегрує класове суспільство, стає формою громадянського суспільства, виражає та офіційно представляє дане суспільство в цілому. Крім того, це організація з управління справами всього суспільства, виконує загальні справи, що випливають з природи будь-якого суспільства. Вона є політичною організацією всього населення країни, його загальним надбанням і справою. Без держави неможливі суспільний прогрес, існування і розвиток цивілізованого суспільства. Проте в класово-антагоністичному суспільстві держава, виконуючи загально соціальні функції, все більше підпорядковує свою діяльність інтересам самого економічно могутнього класу, перетворюється на знаряддя його класової диктатури, набуває чітко виражений класовий характер. Саме в цьому найбільш опукло виявляються суперечлива природа і соціальна роль держави.

Історія держави невіддільна від історії суспільства. Вона разом з суспільством проходить довгий історичний шлях від нерозвиненого до розвиненого, набуває на цьому шляху нові риси і властивості. Для нерозвиненої держави характерно те, що в ній не розгортається, не отримує належного розвитку весь комплекс інститутів держави і вона зводиться, по суті, до політичної (державної) влади, заснованої головним чином на апараті примусу. Розвиненою держава стає поступово, в міру досягнення певного рівня цивілізації і демократії. Вона забезпечує організованість у країні на основі економічних і духовних чинників і реалізує головне, що дає людям цивілізація, народовладдя, економічну свободу, свободу автономної особи. У такій державі розвиваються всі його інституції та структури, розкривається їх соціальний потенціал. Причому держава змінюється і вдосконалюється не сама по собі. Її перетворюють, пристосовують до мінливих умов люди різних епох і країн. Тому є всі підстави розглядати державу як одне із самих значних досягнень світової історії та цивілізації.

Всебічно розкрити поняття, сутність, багатосторонні межі, властивості і риси держави - задача надзвичайно важка. Вирішити її можна лише при вивченні держави конкретно - історично, у різних його зв'язках з економікою, соціально-політичної і духовним життям суспільства, максимально використовуючи при цьому минулі і справжні наукові досягнення. Як форма організації суспільства, покликана забезпечувати його цілісність і керованість, держава виконує функції, зумовлені потребами суспільства, а, отже, служить його інтересам.

Мета цієї роботи - розглянути поняття і ознаки держави з точки зору сучасних істориків і правознавців, а також спробувати об'єктивно узагальнити отриманий матеріал.

2. Загальне поняття держави

У спеціальній літературі подається безліч визначень поняття держави, які відображають такі його аспекти:

- держава як організація політичної влади;

- держава як апарат влади;

- держава як політична організація всього суспільства.

Кожен із зазначених аспектів заслуговує на увагу. Дійсно, розуміння держави як організації політичної влади підкреслює, що серед інших суб'єктів політичної системи вона виділяється особливими якостями, є офіційною формою організації влади, причому одноосібної організацією політичної влади, яка управляє усім суспільством.

Держава (лат. іmperium, сivitas) - це вища форма організації суспільства, яка забезпечує захист та погодження індивідуальних, групових і загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території. Це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм здійснює управління суспільними процесами і забезпечує цілісність і безпеку суспільства за допомогою права на певній території, здійснює керівництво ним, а також управління громадськими справами.

Держава як складне і багатовимірне явище може бути розглянуто з різних боків. Традиційно держава розглядається як спільність людей, в основі якої лежать територія, народ і державна влада.

Держава - основний інститут політичної системи суспільства, організуючий, спрямовуючий і контролюючий спільну діяльність і відносини людей, суспільних груп, класів та асоціацій. Держава являє собою центральний інститут влади в суспільстві і концентруюче здійснення цієї влади політики. Тому три явища - держава, влада і політика ототожнюються.

Теорія держави охоплює три групи генетичних і функціональних проблем, пов'язаних з триєдиної основою походження, формування й існування держави:

1) громадською,

2) класовою і

3) політико-правовою та організаційно-структурною основою державної діяльності, "державним формалізмом" (Гегель).

Залежно від акценту на одній з цих основ склалися три різні підходи до дослідження держави:

1. політико-філософський чи політико-науковий, що йде від античної традиції, при якому держава розглядається, як засіб вирішення "загальних справ " (Республіка) і регулювання відносин правителів (влади) і народу (суспільства), а також як засіб, що забезпечує політичне життя самого народу і людини (Арістотель);

2. класовий як породження поділу суспільства на класи і знаряддя класової боротьби, відповідно до марксистської традиції: "Держава є машина для гноблення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класові інші підлеглі класи" (В. І. Ленін) і визначення Ф. Енгельсом держави як "... держави наймогутнішого, економічно панівного класу, який за допомогою держави стає також політично пануючим класом і здобуває таким чином нові засоби для придушення і експлуатації пригнобленого класу ";

3. правовий або організаційно-структурний - як джерело права та закону, що організує життя суспільства і діяльність самої держави та її структур у системі політичних і суспільних відносин.

Таким чином, виділяються три ряди політичних відносин, які охоплює держава, і три його основні функції:

- організаційна, керуюча, яка має спільні цілі - збереження і життєдіяльності, досягнення загального блага, єдності, встановлення порядку, регулювання взаємовідносин держави і народу, нації, етносу;

- специфічна функція панування і придушення, держава виступає не тільки як засіб боротьби і упокорення, але і як джерело конфліктів у відносинах між класами та державою;

- функція "юридичної держави"- створювати правову систему і управляти нею, регулювати роботу державного апарату і відносини держави і суспільства з усіма притаманними йому суспільними відносинами (соціальними, економічними, правовими та іншими).

3. Загальне поняття ознак держави

Держава неймовірна поза суспільством; в той же час, необхідно пам'ятати, що ототожнювати державу і суспільство не можна. Держава повністю не співпадає з суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка певним чином відокремлена, інституалізована у вигляді механізму держави (державної системи), має власні закономірності становлення, розвитку і функціонування, особливі потреби та інтереси.

Визначити загальне поняття держави, яке б відображало всі без винятку ознаки і властивості, характерні для кожного з періодів у минулому, сьогоденні і майбутньому, неможливо. Разом будь-яка держава має набір таких універсальних ознак, які проявляються на всіх етапах її розвитку. Такими ознаками є територія, населення, влада.

А саме. Держава, як головний інститут політичної системи суспільства, характеризують такі ознаки:

1) охоплює усе населення країни в просторових межах. Територія - матеріальна основа існування держави. Сама територія не породжує держави. Вона лише створює простір, у межах якого держава простирає свою владу на населення, що проживає тут (влада держави поширюється на певну територію, зазначену її межами, при цьому, на даній території може існувати тільки одна держава);

2) об'єднує населення, яке проживає на даній території, за ознакою громадянства. Громадянство - юридичний зв'язок особи з державою, що виражається в їх взаємних правах та обов'язках. Громадянин держави набуває: а) право на участь в управлінні державою, заступництво і захист держави; б) обов'язок підкоряться державно-владним велінням і нести відповідальність перед державою;

3) має спеціальний апарат управління - система державних органів, що складаються з особливого розряду осіб, професіоналів з управління (централізованість - всі державні органи побудовані по ієрархічній системі, тобто органи на місцях підпорядковуються органам у центрі, які, у свою чергу, підкоряються вищим органам державної влади і управління);

4) має апарат легального примусу: збройні сили, установи і заклади примусового характеру (структуралізація - державна влада має певну структуру відповідно з тими завданнями, які вона покликана виконувати; це включає і поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову та наявність інших органів, які виконують її завдання-армія, поліція, тюремні і виправно-трудові установи);

5) в особі компетентних органів видає загальнообов'язкові юридичні норми, забезпечує їх реалізацію, тобто держава організує громадське життя на правових засадах, виступаючи, таким чином, як арбітр, погоджує індивідуальні, групові і суспільні інтереси. Вона забезпечує і захищає права своїх громадян, а також інших людей, що знаходяться на її території. Без права, законодавства держава не в змозі ефективно керувати суспільством, забезпечувати здійснення прийнятих нею рішень;

6) має єдину грошову систему;

7) встановлює офіційну систему оподаткування і фінансового контролю;

8) має суверенітет (це означає, що держава володіє верховенством, повнотою, самостійністю і формальною незалежністю влади від будь-якого іншого суб'єкта суспільного життя або елемента політичної системи:

а) верховенство - державна влада є вищою владою у суспільстві;

б) повнота (неподільність) - державна влада охоплює всі сфери суспільно-політичних відносин;

в) самостійність - державна влада не залежить від волі будь-яких інших організацій, окремих осіб або держав;

9) має формальні реквізити - офіційні символи: прапор, герб, гімн.

Слід врахувати, що держава може бути світською і теократичною. Більшість держав світу - світські, тобто такі, в яких розмежовані сфери дії церкви і держави (церква відокремлена від держави). У теократичних державах влада належить церковній ієрархії (Монголія до 1921 p., сучасний Ватикан з 11.02.1929 р.).

Держава усіх часів і типів характеризується низкою стійких, загальноісторичних ознак і функцій.

До них відносяться:

- обов'язкове формування правлячих сил на тій чи іншій соціальній і класовій основі;

- наявність характерною політичної організації - політичної системи, структур центральної та периферійної влади і відносин між ними;

- обов'язкове розширення державної території у зв'язку із здійсненням його зовнішньополітичних функцій.

Ряд зобов'язань перед країною і народом:

- підтримувати внутрішній мир і порядок, захищати підвладну територію;

- регулювати класові, соціальні, національні, економічні відносини;

- переслідувати мету загального блага.

Ряд монопольних прав: монополія неекономічного примусу, виключне право видавати обов'язкові для всіх закони, виключне право емісії грошових знаків, право визначати і стягувати податки і збори, випускати позики та інше.

Держава є особливою політичною реальністю. Розкриваючи зміст поняття держави, слід підвести його під таке поняття, як політична організація. Якщо державу до середини XIX ст. можливо визначати як політичну організацію панівного класу, то пізніша, й особливо сучасна, держава - це політична організація всього суспільства. Держава стає не просто владою, що спирається на примус, а цілісною організацією суспільства, яка виражає і охороняє індивідуальні, групові і суспільні інтереси, забезпечує організованість у країні на основі економічних і духовних чинників, реалізує головне, що дає людям цивілізація, - народовладдя, економічну свободу, свободу автономної особи.

Разом з тим політична влада - одна з ознак держави. Тому недоцільно зводити до неї поняття держави. Із зовнішнього боку держава виступає як механізм здійснення влади і управління суспільством, як апарат влади.

4. Державна влада (її властивості, методи здійснення, механізм обмеження)

Говорячи про владу, як про соціальне явище, слід зазначити, що будь-яке людське суспільство на різних етапах його розвитку завжди передбачає владне керівництво ним, тому що воно є головною умовою функціонування, соціальної системи, а також регулятор суспільних відносин, що виникають у будь-якому організованому суспільстві.

У юридичній літературі родову громаду виділяють як історично першу форму організації до державного суспільства. Влада носила суспільний характер, її вищим органом було народне зібрання, рішення якого були обов'язковими і чинні для всіх дорослих членів роду, племені, союз племен. Крім того, суспільні відносини у первісному суспільстві регулювалися за допомогою звичаїв - історично сформовані правила поведінки, які увійшли в звичку в результаті багаторазового повторення і здійснення одних і тих же дій і вчинків.

Крім звичаїв, діяли такі суспільні норми, як традиції, моралі, ритуали, обряди, релігійні норми та інші. Особливістю первісного суспільства була відсутність у ньому соціальних органів влади (апарату примусу, що характерно лише для державно-організованого суспільства).

Таким чином, з розкладанням первіснообщинного ладу і виникненням держави, виникає зовсім інша організація - державна (політична) влада, яка характеризується майновими та соціальною нерівністю (поява імущих і незаможних класів), спирається на силу державного примусу, використовуючи при цьому спеціальний апарат і установи (суд, тюрми, правоохоронні органи та інші державні установи й організації).

Влада - це здатність і можливість однієї людини, групи, організації, держави в цілому впливати на свободу, поведінку, діяльність людей, нав'язувати свою волю іншій особі, групі та інше за допомогою різних засобів, у тому числі примусу, всупереч їх опору.

Влада присутня скрізь, де є стійкі об'єднання людей: у сім'ї, у виробничому колективі, в державі, тобто там, де існують реальні можливості і здатності впливати на поведінку людей, використовуючи різні засоби. Динаміка розвитку будь-якого організованого об'єднання людей становить боротьбу між владою і хаосом.

Соціальна влада - спосіб управління суспільством, що виражається в системі публічно-вольових відносин між людьми з приводу організації їх спільної діяльності, створення спільних для них інтересів і цілей, які досягаються за допомогою різних засобів і методів, включаючи примус (психічний, фізичний, юридичний). Соціальна влада є публічною, тому що її відносини складаються у відкритому громадському колективі.

Ознаки соціальної влади:

1) є властивістю (атрибутом) суспільства, способом його управління, виконання спільних управлінських завдань;

2) утворюється природно-історичним шляхом, починаючи з первісного ладу; народжується в процесі відносин між людьми з приводу будь-якого соціального блага;

3) здійснюється у вигляді владовідносин (публічно-владних відносин), тобто системи двосторонніх взаємин, в яких одна сторона є владною (керуючою, правлячою), друга - підвладна, підкоряється першій відповідно з її вимогами;

4) виробляє загальні для суспільства інтерес та цілі, загальні напрями громадської діяльності;

5) передбачає верховенство, монопольне право владного суб'єкта приймати рішення, обов'язкові і значущі для підвладного суб'єкта, і здатність забезпечити виконання прийнятих зобов'язань, контролювати підвладного суб'єкта;

6) здійснює владарювання за допомогою різних методів, включаючи примус (психічний, фізичний, юридичний); примус не обов'язково означає насильство, однак означає вольову залежність підвладного від суб'єкта владарювання і діяльність усупереч своїм власним інтересам;

7) потребує свідомої добровільної готовності підкорятися з боку більшості підвладних.

Структура влади: суб'єкт, об'єкт, зміст, способи і методи здійснення (владарювання), що приводить у рух усі її елементи (механізм і засоби взаємодії суб'єкта і об'єкта).

Влада - завжди двостороння взаємодія суб'єкта та об'єкта. Влада ніколи не є відносинами лише однієї особи (або органа), якщо не мати на увазі владу людини над собою (але це вже психологічний, а не соціальний феномен). Влада означає відносини залежності між людьми: з одного боку, нав'язування волі когось іншого, з іншого - підкорення їй. Інакше - це владовідносини між суб'єктом і об'єктом.

Для виникнення владних відносин необхідно, щоб суб'єкт мав такі якості:

- волю до влади, тобто бажання панувати і готовність брати на себе пов'язану з цим відповідальність;

- компетентність, тобто знання сутності справи, стану і настрою підвладних, уміння використовувати ресурси, мати авторитет.

Готовність до підкорення об'єкта владарювання залежить від низки чинників:

- від його якостей;

- від пропонованих до нього вимог;

- від ситуації та засобів впливу, які має суб'єкт;

- від сприйняття суб'єкта об'єктом залежно від наявності (або відсутності) у нього авторитету.

Основні види соціальної влади: політична і державна.

Політична влада - публічні, вольові (керівництво - підпорядкування) відносини, які утворюються між суб'єктами політичної системи суспільства (у тому числі державою) на основі політичних і правових норм.

Державна влада - публічно-політичні, вольові (керівництво - підпорядкування) відносини, які утворюються між державним апаратом і суб'єктами політичної системи суспільства на основі правових норм, з опорою, у разі необхідності, на державний примус. Державна влада відносно самостійна і складає основу функціонування державного апарату.

Державна влада - фундаментальна категорія державознавства і самий важкодосяжний феномен суспільної життєдіяльності людей. У поняттях «державна влада», «владовідношения» переломлюються найважливіші сторони буття людської цивілізації, відбивається сувора логіка боротьби класів, соціальних груп, націй, політичних партій і рухів. Не випадково проблеми влади хвилювали в минулому, і хвилюють нині вчених, богословів, політиків, письменників.

Будучи різновидом соціальної влади, державна влада має всі ознаки останньої. Разом з тим вона має чимало якісних особливостей. Найважливіша особливість державної влади криється у її політичной і класовой природі. У науковій та навчальній літературі терміни «державна влада » і «політична влада» зазвичай ототожнюються. Таке ототожнення, хоча і не безперечно, припустимо. У всякому разі, державна влада завжди є політичною і містить елемент класовості.

Між тим функціонуюча на науковій основі справді народна влада - велика творча сила, яка володіє реальною можливістю керувати діями і поведінкою людей, вирішувати соціальні протиріччя, погоджувати індивідуальні або групові інтереси, підкоряти їх єдиної владної волі методами переконання, стимулювання, примусу.

Ознаки (риси) державної влади:

1) публічна влада - виступає від імені всього суспільства (народу), має «публічну» основу своєї діяльності (казенне майно, власні доходи, податки);

2) апаратна влада - концентрується в апараті, системі органів держави і через ці органи здійснюється;

3) верховна влада - юридично уособлює загальнообов'язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один із засобів дотримання законів та інших правових актів;

4) універсальна влада - поширює владні рішення на усе суспільство: вони є загальнообов'язковими для всіх колективних і індивідуальних суб'єктів;

5) суверенна влада - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та інших, від влади інших держав). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ;

6) легітимна влада - юридично (конституційно) обгрунтована і визнана народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом.

Нелегітимна влада вважається узурпаторської. Узурпацією є порушення правових процедур при проведенні виборів або їх фальсифікація. Зловживання легітимною владою, тобто використання її в протизаконних цілях на шкоду суспільству і державі, перевищення владних повноважень, є також узурпацією влади. Стаття 5 Конституції України говорить: «Ніхто не може узурпувати державну владу»;

7) легальна влада - узаконена у своїй діяльності, в тому числі у застосуванні сили в межах держави (наявність спеціально створених органів для утримання влади і втілення її рішень у життя).

Легальність - це юридичне вираження легітимності: здатність втілюватися в нормах права, функціонувати в рамках закону. Діяльність легальної влади спрямована на стабілізацію суспільства. Нелегальна влада (наприклад, мафіозна, злочинна) діє поза рамками закону, вносить беззаконня і безладдя до суспільства.

Структуру державної влади складають:

1) суб'єкт (держава в особі її органів);

2) об'єкт (підвладні, населення держави);

3) владовідносини (відносини між суб'єктом і об'єктом з приводу влади, в яких держава проводить в життя свою волю).

Найважливіше призначення кожної держави полягає в тому, щоб управляти суспільними справами. Кожна держава, як організація політичної влади в суспільстві, як соціальні та політичні інститути, є досить абстрактним явищем і виявляється у «зовнішніх » відносинах саме через практичне здійснення цієї влади.

Суть державної влади полягає в тому, що, відображаючи загальну волю громадян держави, вона виконує цілевизначний, організуючий, регулюючий вплив на всю спільноту.

Впровадження державної влади в діяльність органів державної влади через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, правові норми, економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи примусу забезпечує функціонування державно-владного механізму.

У різних суспільствах і державах характер влади відрізняється: в одних «керівництво » з боку держави означає пряме насильство, в інших - прихований примус, у третіх - організацію і переконання. Має місце й поєднання різних засобів здійснення державної волі.

Панування, систематичне насильство, примус - влада антидемократична.

Переконання, авторитет, служіння суспільству, дотримання загальнолюдських цінностей - влада демократична.

Будь-яка державна діяльність потребує керівництва, керівництво - влади, а будь-яка влада - легітимності.

Залежно від способу організації, виділяють наступні види органів державної влади:

- глава держави (монарх або президент);

- законодавчі (представницькі) органи державної влади;

- виконавчі органи державної влади;

- судові органи державної влади.

Кожен з перерахованих вище органів державної влади не підміняє інші органи влади, а виконує суворо покладання на нього функції, відповідно до наданих повноважень.

Основними формами здійснення верховної державної влади є:

- монархія - влада, належить монарху або іншій особі;

- аристократія - влада певної групи людей - аристократів;

- демократія - така форма, при якій влада належить всьому народу.

Діяльність органів державної влади заснована на наступних принципах:

- єдність влади;

- неподільність;

- суверенність;

- необмеженість влади.

5. Державний суверенітет

ознака держава влада суверенітет

Однією з найбільш фундаментальних проблем правової і політичної науки є проблема суверенітету. Його витоки сягають глибини віків. На думку більшості вчених, суверенітет є однією з ознак, притаманних тільки державі, інші говорять про суверенітет, притаманний усім суб'єктам політичної системи.

Отже, під державним суверенітетом розуміють політико-юридичні властивість держави, що означають верховенство і повноту його влади всередині країни і незалежність, і рівноправність у зовнішніх відносинах.

Термін «суверенітет» по відношенню до держави вперше застосував Жанн Боден. Він визначав суверенітет як вищу владу над підвладними. Але й він обмежував цю владу божественним і природним правом. Ж.-Ж. Руссо розглядав суверенітет як необмежену і неподільну владу, яка повинна здійснюватися в рамках договору між народом і державою. Отже, вже з самого початку суверенітет розглядається як влада, обмежена певними правилами. Гоббс сформулював абсолютну концепцію суверенітету, приписуючи його тільки державі, не залишаючи народові, людині права на владу. Проте історичний досвід підказує, що абсолютне право на владу - це не правило, а скоріше, виняток із нього.

Суверенітет мають будь-які держави незалежно від розміру їх території, чисельності населення, форми правління і устрою. Суверенітет держави є основним принципом міжнародного права. Він знайшов своє вираження у Статуті ООН та інших міжнародно-правових документах.

Основні ознаки суверенітету зазначені в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.:

1) верховенство (прерогатива влади) - відсутність іншої більш високої суспільної влади на території країни: державна влада може скасувати, визнати недійсним будь-який прояв усякої іншої суспільної влади;

2) самостійність - можливість самостійно приймати рішення всередині країни і ззовні за дотримання норм національного та міжнародного права;

3) повнота (універсальність) - поширення державної влади на всі сфери державного життя, на все населення і громадські організації країни;

4) неподільність влади держави в межах його території - одноосібність влади в цілому і тільки функціональний її поділ на гілки влади: законодавчу, виконавчу, судову; безпосереднє здійснення владних велінь по їх каналах;

5) незалежність у зовнішніх відносинах - можливість самостійно приймати рішення ззовні країни за дотримання норм міжнародного права та дотримання суверенітету інших країн;

6) рівноправність у зовнішніх відносинах - наявність у міжнародних відносинах таких прав і обов'язків, як і у інших країн. До зазначених ознак суверенітету слід додати:

7) невідчужуваність - неможливість довільного відчуження легітимної та легальної влади, лише наявність закріпленої законом можливості делегувати суверенні права держави органам місцевого самоврядування (в унітарній державі), суб'єктам федерації та органам місцевого самоврядування (у федеративній державі).

У Конституції України проголошується: «Суверенітет України поширюється на всю її територію » (ст. 2).

Відрізняють дві сторони державного суверенітету:

* Внутрішня сторона суверенітету: висловлює верховенство і повноту державної влади відносно до всіх інших організацій в політичній системі суспільства, її монопольне право на законодавство, управління і юрисдикцію усередині країни в межах всієї державної території.

Внутрішній суверенітет називають ще законодавчим суверенітетом, оскільки він припускає право законодавчої влади видавати закони.

Ознаки внутрішнього суверенітету:

- різноманіття (політична, економічна та ідеологічна): політичний плюралізм полягає у багатопартійності і свободі політичної діяльності, економічний - у різноманітті форм власності і господарювання, ідеологічний - у різноманітті ідеологій. При цьому цензура як антипод ідеологічної та політичної багатоманітності Конституцією заборонена, і жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова, хоча це не виключає, звичайно, наявність загальнонаціональної ідеології;

- рівність (полягає в закріпленні в Конституції рівності усіх людей у своїй гідності та правах (ст. 21), рівності конституційних прав і свобод громадян та їхньої рівності перед законом (ст. 24);

- унітарність (означає єдність, соборність держави в політичному, економічному, соціальному, культурному (духовному) та інших відносинах. Вузловим моментом єдності держави є її територіальна єдність, в Конституції щодо цього зазначається, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2).

* Зовнішня сторона суверенітету: висловлює незалежність і рівноправність держави як суб'єкта міжнародного права у взаємовідносинах з іншими державами, неприпустимість втручання у внутрішньодержавні справи ззовні.

Прояви зовнішнього суверенітету: Держава є національною за своїм походженням, оскільки її утворення відбувалось на основі здійснення українською нацією, усім українським народом права на самовизначення. Національний характер держави зумовлюється певною мірою й етнонаціональним складом нашого суспільства.

Це знаходить своє відображення в державній мові (ст. 10), символіці (ст. 20), в інших атрибутах держави, у її політиці, сприяння консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (ст. 11), в турботі про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

(Юрисдикція (лат. jurisdictio - судочинство, від jus - право і dico - кажу):

1) встановлена законом сукупність правомочностей відповідних державних органів вирішувати правові спори і справи про правопорушення, оцінювати дії особи або іншого суб'єкта права з точки зору їх правомірності або неправомірності, застосовувати юридичні санкції до правопорушників. Визначається по різних ознаках: вид і характер дозволених справ (злочини, проступки; майнові спори тощо); територіальна їх приналежність (розгляд кримінальної справи судом за місцем вчинення злочину, цивільної справи - за місцем проживання відповідача); беруть участь у справі особи (підсудність військовослужбовців військовим судам), 2) територія в підвідомчості певного органу влади; 3) відправлення правосуддя, а також інша діяльність державних органів з розгляду спорів, справ про правопорушення та застосування санкцій).

Суверенітет держави втілюється в системі її суверенних прав (внутрішніх і зовнішніх), що здійснюється державними органами та інститутами:

* право війни та миру;

* право видавати закони;

* право формувати державні органи;

* право визначати свою символіку (герб, гімн, прапор) та т.д.;

* право мати власну грошову одиницю;

* право встановлювати податки;

* право призначати своїх представників в інших державах і міжнародних організаціях;

* право вступати до міждержавних союзів та т.д.

Слід розрізняти два аспекти суверенітету держави:

- формальний, юридичний (форма суверенітету);

- матеріальний (зміст суверенітету).

Форма суверенітету є більш стабільною, ніж зміст. Практичний, матеріальний, аспект відіграє домінуючу роль. Втрата матеріального аспекту суверенітету перетворює його на формальний, тобто юридично і політично задекларований, але не реальний.

Обсяг суверенітету в державі не однаковий. У більшості держав він формальний і обмежений. Обмежений суверенітет може бути двох видів: примусово обмежений і добровільно примусовий.

Існують три види суверенітету:

- суверенітет народу;

- суверенітет нації;

- суверенітет держави.

Слід відрізняти суверенітет держави від суверенітету народу і суверенітету нації.

Суверенітет народу (народ - громадяни всіх національностей, що проживають на території даної країни) означає верховенство народу як джерела і носія влади, його право самому вирішувати свою долю, безпосередньо або через представницькі органи брати участь у формуванні напрямку політики держави свого, склад його органів, контролювати діяльність державної влади.

Суверенітет народу, закріплений у конституції, - якісна характеристика демократії, демократичного режиму в державі. У ст. 5 Конституції України записано: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування ».

Тому суверенітет держави не абсолютний, а обмежений суверенітетом народу, якому і належить право визначати економічну, політичну, правову і соціальну системи країни.

Основні права народу:

1) брати участь у законотворчій діяльності і т.д.;

2) делегувати свої повноваження представницьким органам влади;

3) формувати представницькі органи;

4) мати свій статус у державі, що закріплюється в конституції;

5) бути джерелом і носієм верховної влади в державі.

Яке співвідношення суверенітету держави і суверенітету народу?

Суверенітет держави не обов'язково припускає суверенітет народу. Суверенітет держави може поєднуватися з відсутністю суверенітету народу, з наявністю тоталітарного режиму, деспотії. Як правило (але не завжди), відсутність зовнішнього суверенітету держави спричиняє втрату суверенітету народу як внутрішньої свободи його політичного стану. У демократичній державі джерелом і основою співробітництва усіх влад є установча влада народу. Тут суверенітет народу є джерелом державного суверенітету.

Суверенітет держави відображає державну організацію народу. Тільки суверенітет демократичної держави є формою прояву народного суверенітету.

Суверенітет нації (термін «нація» може бути ужито у двох змістах: етнічному і політичному) означає повновладдя народу, яке реалізується через її основні права, через реалізацію принципу - «право нації (народу) на самовизначення». Самовизначення - право народу, колективне право, прерогатива якого належить народу, нації. Відповідно до Статуту ООН будь-яке державне утворення повинно поважати права нації на самовизначення і забезпечити гарантії даного права. Однак право на самовизначення не тотожне праву на державний суверенітет. Не можна ставити знак рівності між правом народів на самовизначення і правом на відокремлення, на входження до складу тієї чи іншої держави, а також вихід із складу держави. Національний суверенітет не обов'язково припускає державний суверенітет. Самовизначення може мати форму культурної автономії, тобто розвиток національної мови, викладання рідною мовою, відновлення і розвиток власної культури, мистецтва і т.д. Якщо всі народи, що входять до складу багатонаціональної держави, домагатимуться права створення самостійної держави (державного суверенітету), то світ буде втягнутий у хаос.

Нація (в етнічному змісті) - це етносоціальна спільність, у якої сформувалася самосвідомість своєї ідентичності: єдності історичної долі, психології і характеру, схильності до національних, матеріальних і духовних цінностей і т.д., а також територіально-мовна і господарсько-економічна єдність.

Нація (в політичному змісті) - громадяни держави різних національностей, які об'єднані єдиними законами і подібністю у вирішенні істотних політичних і соціально-культурних проблем.

Основні права нації - гарантована законом міра свободи (можливості) нації, яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства здатна забезпечити її існування і розвиток. Ступінь свободи закріплений у вигляді міжнародного стандарту як загальний і рівний для всіх націй.

Основні права нації:

1) право на існування і вільний розвиток, володіння реальною можливістю визначати характер свого національного життя, включаючи здатність реалізувати право на політичне самовизначення (державна самоорганізація - аж до створення самостійної держави);

2) право на вільний розвиток національних потреб - економічних і соціальних;

3) право на духовно-культурний розвиток, повага національної честі і гідності, розвиток національної мови, звичаїв, традицій;

4) право розпоряджатися природними і матеріальними ресурсами на своїй території;

5) право на мирне співіснування з іншими народами та націями;

6) право на екологічну безпеку та інше.

Яке співвідношення суверенітету держави і суверенітету нації в багатонаціональних державах?

У багатонаціональній державі її суверенітет не може бути суверенітетом однієї нації як етносоціальної спільноти. Він включає в себе обов'язки щодо інших націй, які є сучасниками «титульної» нації, існують паралельно з нею.

Державний суверенітет, здійснюваний багатонаціональною державою, має гарантувати суверенітет кожній із націй, що об'єдналися. Якщо нація здійснила своє право на політичне самовизначення шляхом об'єднання в союзну державу (федерацію), суверенітет кожної з націй, що об'єдналися, досягається шляхом забезпечення суверенних прав суб'єктів союзу, поступилися частиною своїх прав багатонаціональній державі (наприклад, охороною спільних державних кордонів, здійсненням спільної фінансової, податкової і оборонної політики).

Сутність національного суверенітету полягає в тому, що кожна нація, етнічна група має право вільно задовольняти свої національні потреби, розвивати культуру, мову, робити свій внесок у загальну скарбницю всієї культури людства. У демократичній державі повинно максимально забезпечуватися право всіх націй жити у злагоді. Дуже важливо, щоб нація, яка становить більшість у країні і дала назву державі, не використовувала свою перевагу в суспільстві для обмеження прав використовували свою перевагу в суспільстві для обмеження прав представників інших націй.

Найважливішим фактором, який розхитує основи державного суверенітету, є загострення проблеми територіальної цілісності.

Глобалізація - не тільки об'єднання, кооперація і відкриті кордони. Саме цей процес визначає два аспекти проблеми територіальної цілісності суверенної держави: економічний та етнічний.

Перший аспект полягає в тому, що суверенітет держави страждає від посилення окремих регіонів в економічному плані. З іншого боку, етнічний сепаратизм також впливає на розхитування територіальної цілісності держави як основи державного суверенітету. Руйнівний потенціал принципу «один етнос - одна держава» діє вже не одне десятиліття, породжуючи численні кровопролитні етнічні конфлікти.

Абсолютність суверенітету має місце тоді, коли суверенна влада не знає ніяких обмежень для проявів своєї могутності. Постійність суверенітету має місце тоді, коли суверенна влада існує незмінно протягом невизначено довгого терміну, тимчасова влада, яка встановлюється на якийсь певний термін, не може зберегти за собою місце верховної сили.

Суверенітет України

Український народ політично самовизначився, створивши самостійну незалежну державу. Держава Україна сприяє консолідації та розвиткові української нації, збереженню історичної пам'яті, традицій і культури, враховує етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність її корінних народів і національних меншин. Конституція України визначила українську мову державною мовою, підкресливши, що держава забезпечує всебічний розвиток як української мови у всіх сферах суспільного життя, так і вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин (ст. 10 Конституції України).

Верховна Рада Української РСР 16 липня 1990 р., виражаючи волю української нації, всього народу України проголосила державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність, і рівноправність у зовнішніх зв'язках. У прийнятною Декларації про державний суверенітет України зазначається, що Україна як суверенна національна держава розвивається в існуючих кодонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Україна здійснює захист і охорону національної державності українського народу. Будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом.

З серпня 1990 р. Верховна Рада Української РСР як вищий представницький орган суверенної держави прийняла закон "Про економічну самостійність України". Цей закон на основі Декларації про державний суверенітет України визначає зміст, мету і основні принципи економічної самостійності України як суверенної держави, а також механізм господарювання. Регулювання економіки і соціальної сфери, організації фінансово-бюджетної, кредитної та грошової системи Україна.

Який же сенс економічної самостійності України?

Перш за все, відзначимо, що економічна самостійність є необхідною умовою державного суверенітету України.

Україні як економічно самостійна держава сама визначає економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку в інтересах народу України; здійснює управління економічними процесами з метою відродження і всебічного розвитку соціальної та культурної сфери, задоволення потреб громадян України у матеріальних, соціальних і духовних благах, охорони навколишнього середовища; визначає структуру народного господарства, пріоритетні напрями господарської діяльності, форми і методи господарювання та управління суспільним виробництвом. Здійснює фінансово-бюджетну, грошово-кредитну, цінову, інвестиційну, науково-технічну і зовнішньоекономічну політику. Всі розташовані на території України підприємства, установи та організації складають її народногосподарський комплекс.

Економічна самостійність України покликана забезпечити:

- умови життя народу України, гідно сучасної цивілізації, задоволення його соціальних і культурних запитів;

- підпорядкування суспільного виробництва потребам та інтересам людини,

створення умов для вільної творчої праці і самоствердження особи;

- соціальну захищеність кожного громадянина України;

- зростання національного багатства;

- розвиток науки, досягнення передового технологічного рівня виробництва;

- рівні можливості вільного, культурного, духовного та інтелектуального розвитку всіх громадян, які проживають на території України;

- досягнення економічної безпеки, створення здорових та безпечних умов життя і праці.

Основними принципами економічної самостійності України є:

- власність народу республіки на її національне багатство і національний дохід;

- різноманітність і рівноправність форм власності та її державний захист;

- децентралізація власності і роздержавлення економіки;

- повна господарська самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб у рамках законів України;

- самостійність регулювання грошового обігу;

- захищеність внутрішнього ринку.

Кроком на шляху утвердження суверенітету українського народу було проголошення Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991р. незалежності України і створення самостійної української держави України.

Отже, 24 серпня і 1 грудня 1991 року увійшли в історію України як дати, коли питання української державності було вирішено остаточно.

Україна стала суверенною державою.

28 червня 1996 р. Верховною Радою України була прийнята Конституція

Україна, яка в ряді статей і положень знову ж таки затвердила

суверенітет України.

Україна як суверенна демократична держава втілює в собі суверенітет держави, суверенітет нації та суверенітет народу. Реалізація в Україні права на політичне самовизначення, аж до відокремлення (вищий щабель національного суверенітету, що призводить до встановлення державного суверенітету), об'єктивно закономірним процесом.

Існуючий розділ України є адміністративно-територіальним поділом і не має політичного характеру. Окремі адміністративно-територіальні одиниці мають адміністративну автономію і певні атрибути держави (Автономна Республіка Крим) або спеціальний статус міст республіканського значення (міста Київ і Севастополь), але це не впливає і не може впливати на визначення форми державного устрою України як унітарної держави.

Висновок

Все вище викладене дозволяє зробити деякі висновки.

Держава виникає з переддержавних форм влади: вождя племені або союзу племен, шамана, жерця разом з утворенням суспільства, тобто упорядкованої сукупності, далі разом з суспільним поділом праці, появою приватної власності, соціальною диференціацією членів суспільства і утворенням класів, а отже, разом з відносинами майнового, соціального і функціонального нерівності і виникненням політики, організуючої і регулюючої суспільні відносини і її нової інституційної форми - влади з органами управління та контролю.

Таким чином, держава - результат і фактор суспільного розвитку, одночасного формування політичної та соціальної організації суспільства. В умовах особливої небезпеки народ, як правило, вибирає тоталітарний тип держави.

Важливо зазначити, що основними функціями держави є - охоронна та управлінсько-забезпечувальна.

Також слід зазначити, що для кожної нації, народу є свої згубні форми державності. Особливості державності чи становлення будь-яких форм держави варто шукати в історії того чи іншого народу, в його менталітеті.

На певній, окресленій державними кордонами території може існувати тільки одна держава, в той час коли інші організації може існувати багато. Тільки держава має право на застосування примусу для досягнення виконання її вимог і розпоряджень щодо суб'єктів громадсько-політичного життя. Тільки держава може виступати від імені всього суспільства, інші організації можуть виступати тільки від імені своїх членів, складають тільки частину суспільства. Наявність особливої групи людей, зайнятих лише управлінням суспільством і охороною його політичної, економічної і соціальної структури, тобто специфічного апарату, який володіє владними повноваженнями. Тільки держава встановлює загальнообов'язкові правила, що регулюють суспільно-політичні відносини, тобто формує право, видаючи закони та інші нормативні акти. Держава володіє монопольним правом на встановлення податків і формування загальнонаціонального бюджету.

Державна влада як конституційно-правова категорія використовується в двох значеннях: як сукупність владних державних повноважень і як сукупність (система) державних органів.

Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову означає виділення із сукупності єдиних державних повноважень складових її частин. Вони здійснюються різними державними органами, із суворо певним набором прав, обов'язків і відповідальності. Можливо їх перерозподіл між органами, але незмінною залишається загальна сукупність способів регулюючого впливу на суспільні відносини. Перерозподіл влади (повноважень) може відбуватися в результаті зміни форми правління, територіально-державного устрою, політичного режиму, але суть залишається незмінною: це перерозподіл пов'язане не зі зміною системи органів, а з тим, що одні й ті ж владні повноваження можуть здійснюватися різними органами. Структура управління може змінюватися, а утримання влади завжди залишається незмінним - це набір необхідних владних повноважень, які дозволяють державі існувати як держава.

Державна влада здійснюється державними органами у формі поділу влади. Поділ влади - одне з принципових умов і основний механізм функціонування всіх видів політичної та неполітичної влади.

Класифікуються методи на адміністративні та економічні.

Адміністративні методи зазвичай кваліфікуються як способи чи кошти позаекономічного або прямого управляючого впливу з боку суб'єктів державно-управлінської діяльності на відповідні об'єкти управління незалежно від конкретної галузі суспільного життя.

Економічні методи зазвичай характеризуються як способи чи кошти економічного або непрямого впливу з боку суб'єктів державно-управлінської діяльності на відповідні об'єкти управління. Головне при цьому полягає в тому, що з їх допомогою суб'єкт управління домагається належної поведінки керованих шляхом впливу на їх матеріальні інтереси. Тобто опосередковано на відміну від способів прямого владного впливу.

Також існує класифікація методів за способом впливу: переконання, заохочення і примус.


Подобные документы

 • Поняття та ознаки держави - правової, суверенної, територіальної, політичної організації суспільства, що має спеціальний апарат влади. Аналіз історичних форм державності: рабовласницькі, феодальні, сучасні. Забезпечення і захист природних прав людини.

  реферат [27,4 K], добавлен 22.01.2010

 • Організація політичної влади в суспільстві. Механізм здійснення влади. Поняття та сутність держави в сучасній правовій доктрині. Виникнення держави як реакція на суспільну необхідність. Функції сучасної держави та значення їх реалізації для суспільства.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 16.06.2011

 • Загальна характеристика держави як правової форми організації діяльності публічно-політичної влади та її взаємовідносин з індивідами як суб’єктами права. Різноманітність наукових поглядів у визначенні поняття держави. Характеристика його основних ознак.

  курсовая работа [35,9 K], добавлен 15.05.2012

 • Держава – це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм здійснює управління суспільними процесами і забезпечує безпеку особи і нації. Основні ознаки держави. Функція охорони правопорядку та особливості механізму правової держави.

  курсовая работа [86,1 K], добавлен 20.07.2011

 • Ознаки правової держави та механізми її співвідношення з громадським суспільством. Теорії походження держави. Природа і головне призначення держави. Парадигма справедливої держави - традиційна формула технократичних і раціоналістичних концепцій.

  реферат [20,7 K], добавлен 05.03.2011

 • Погляди мислителів щодо визначення природи держави. Різні підходи до визначення поняття держави та її суті. Передумови виникнення державності. Ознаки держави та публічна влада первіснообщинного ладу. Українська держава на сучасному етапі розвитку.

  курсовая работа [49,4 K], добавлен 10.11.2007

 • Сутність, основні ознаки та функції держави. Основні концепції її походження. Вищі органи сучасної держави. Поділ державної влади у демократичних суспільствах функціонування. Порядок формування парламентів. Форми державного правління та державного устрою.

  реферат [55,8 K], добавлен 31.03.2009

 • Судова влада як засіб стримування законодавчої і виконавчої влади від крайностей. Поняття судової влади і її співвідношення з іншими гілками влади. Основні ознаки судової влади. Суд як орган судової влади та його ознаки. Поняття та ознаки правосуддя.

  курсовая работа [20,1 K], добавлен 10.11.2010

 • Характеристика різниці та схожості ознак держави та інших соціальних явищ. Класифікації ознак держави. Публічна влада як основна ознака держави. Територіальна ознака, територія України. Законодавство, податки, займи, державна мова, національна культура.

  контрольная работа [58,5 K], добавлен 21.03.2012

 • Поняття та структура політичної системи суспільства, функції політичної і державної влади. Порядок утворення і функціонування об'єднань громадян. Політичні принципи та норми. Правове регулювання політичної діяльності. Сутність національного суверенітету.

  курсовая работа [37,2 K], добавлен 01.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.