Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Порядок засвідчення права на користування надрами. Надання й розробка гірничих відводів. Випадки користування надрами без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу. Порядок укладання контрактів з іноземними юридичними особами на надрокористування.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 23.01.2009
Размер файла 11,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реферат

Підстави та порядок виникнення права користування надрами

План

Вступ.

1. Підстави та порядок виникнення права користування надрами.

Висновок.

Література.

Вступ

Надра надаються в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише при наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр. Спеціальні дозволи у межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні та економічні можливості для користування надрами. Ліцензія видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності з доданням копії засновницьких документів. Надання таких дозволів здійснюється після попереднього погодження з відповідною радою питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потреби. Ліцензії на користування надрами надає Міністерство охорони навколишнього природного середовища України за погодженням з відповідними міністерствами та відомствами, як правило, на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про видачу ліцензії або відмова в ній надається протягом не більше 30 днів від дня подання заяви та необхідних документів.

У ліцензії зазначається назва органу, що видав її, прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання громадянина або назва і місцезнаходження юридичної особи, вид діяльності, на яку видається ліцензія, місце її здійснення, особливі умови та правила здійснення даного виду діяльності, реєстраційний номер ліцензії, дата видачі, термін дії. Термін визначається Мінекології, але не менш ніж три роки. Подовження ліцензії здійснюється у встановленому порядку. Після припинення діяльності суб'єктом підприємництва надана ліцензія втрачає силу.

У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності Мінекоресурсів може дати розпорядження про усунення порушень або зупинити її дію на визначений термін чи до усунення порушень. Коли ж має місце повторне або грубе порушення правил здійснення діяльності, ліцензія може бути анульована за рішенням органу, що її видав. Рішення про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржено підприємцем до суду або арбітражного суду.

1. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам і громадянам лише за наявності в них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин.

Надання додаткових гірничих відводів до існуючого оформлюється як новий відвід.

Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких його було надано. Передача гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється.

На розробку родовищ корисних копалин гірничий відвід, як правило, надається для всього родовища. На розробку великих родовищ корисних копалин, крім нафтових і газових, гірничі відводи можуть бути надані двом або кільком підприємствам чи громадянам. Гірничі відводи надаються окремо для розробки кожного родовища, коли різні види корисних копалин залягають на одній території.

Проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими організаціями. Забороняється надання гірничого відводу, якщо залишаються за його межами ділянки родовища, рудних тіл, жил і покладів корисних копалин, не придатних для самостійної розробки.

Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва й експлуатації підземних споруд та для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, надаються Державним департаментом України з нагляду за охороною праці. Для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення гірничі відводи надаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською радою.

Підприємство чи громадянин для одержання гірничого відводу залежно від виду родовища подає заяву місцевому органу державного гірничого нагляду або Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській раді. У заяві зазначаються назва підприємства чи відомості про громадянина, які мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, з якою він одержується, подається також проект гірничого відводу в двох примірниках. Проект гірничого відводу складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

Рішення стосовно заяви на одержання гірничого відводу приймається протягом не більше 30 днів.

Перед прийняттям рішення розглядається і перевіряється: правильність і обгрунтованість меж гірничою відводу з урахуванням вимог чинного законодавства про надра; відповідність проекту гірничого відводу вимогам Положення про надання гірничого відводу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 591; наявність документів, що додаються до проекту; проект гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, для яких надається гірничий відвід, стосовно повноти та обгрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд і навколишнього природного середовища.

Надані відводи реєструються в книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр. Крім того, надані відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду, а реєстрація здійснюється в книзі реєстрації гірничих відводів, які надані для розробки родовищ місцевого значення, про що підприємству чи громадянину видається довідка.

У деяких випадках користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу. Так, відповідно до статей 20, 21 Кодексу України про надра користування надрами без надання гірничого відводу здійснюється при геологічному вивченні надр, у тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу.

Без спеціальних дозволів та надання гірничого відводу мають право видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф, а також підземні прісні води землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок, якщо загальна глибина розробки не буде перевищувати двох метрів, а у випадку видобування прісних підземних вод - 20 метрів.

Висновок

Видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища, погоджується з місцевими радами та органами Міністерства екології та природних ресурсів України на місцях (ст. 23 КпН України).

Іноземним юридичним особам і громадянам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів). Порядок укладання контрактів визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог КпН та інших законодавчих актів.

Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних із користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України. Земельні ділянки для користування надрами надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів (крім випадків, коли це не потрібно). Місцеві ради при наданні земельної ділянки для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення одночасно надають у користування і надра.

Література

Баб'як О.С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000. - 216 с.

Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. - К.: Хрінком Інтер, 2006. - 192 с.

Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001.

Екологічне право України За редакцією професорів В.К. Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001.

Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. -- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. - К., 1991.

Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2003. - 248 с.


Подобные документы

 • Обов’язкові й умовні підстави припинення права користування надрами та дострокового розірвання угоди (контракту) на ці права іноземних юридичних осіб і громадян. Обов'язки державного контролю з питань надрокористування та інших природних ресурсів.

  реферат [11,2 K], добавлен 23.01.2009

 • Основні органи, до компетенції яких належить регулювання земельних відносин. Виникнення, перехід і припинення права власності чи користування земельною ділянкою. Методика та етапи визначення розмірів збитків власників землі та землекористувачів.

  курсовая работа [83,6 K], добавлен 22.12.2011

 • Права та обов'язки мешканців та адміністрації гуртожитку. Порядок надання житлової площі в гуртожитках підприємств, установ, організацій, користування та виселення з гуртожитків. Правове регулювання утримування гуртожитків. Вселення в гуртожиток громадян.

  реферат [31,3 K], добавлен 14.01.2011

 • Надра як об’єкт використання та правової охорони: поняття і зміст правової охорони надр, відповідальність за порушення правил користування надрами та участь органів внутрішніх справ в охороні надр. Права та обов'язки користувачів, основні вимоги.

  курсовая работа [9,3 M], добавлен 06.08.2008

 • Поняття та зміст договору оренди, характеристика прав та обов’язків сторін. Порядок визнання розміру та внесення плати за користування орендованим майном. Підстави для відмови або розірвання договору найма. Використання лізингу в господарській практиці.

  презентация [200,7 K], добавлен 27.06.2017

 • Суб'єктивне право власності на ліси - сукупність повноважень суб'єктів екологічних правовідносин щодо володіння, користування і розпорядження лісами. Державна та приватна форми власності на ліси. Суб'єкти й зміст права власності та користування лісами.

  реферат [18,1 K], добавлен 06.02.2008

 • Нормативно-правова база обігу зброї в Україні. Суб’єкти права власності на зброю, права користування та порядок її застосування. Реєстрація, видача дозволу та зберігання. Моральні аспекти вільного обігу зброї в суспільстві, гарантія самозахисту.

  курсовая работа [633,6 K], добавлен 09.04.2009

 • Характеристика промислової придатності як ознаки патентоздатності промислового зразка. Підстави для виникнення співавторства. Порядок користування співавторськими правами. Визнання свідоцтва на товарний знак недійсним, термін "недостатнє використання".

  контрольная работа [34,7 K], добавлен 31.05.2010

 • Комплексне дослідження правового положення земель оздоровчого призначення. Відмінності поняття права власності та права користування землями оздоровчого призначення. Підстави виникнення, припинення права та правова охорона оздоровчого землекористування.

  курсовая работа [40,1 K], добавлен 15.11.2010

 • Характеристика особливостей здійснення права на житло шляхом отримання його у користування. Загальні положення та основні види найму житла (приватний, соціальний). Відмінні риси складання договору найму службових житлових приміщень та житла у гуртожитках.

  реферат [124,9 K], добавлен 18.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.