Система та види покарань за кримінальним правом Франції, їх характеристика. Покарання юридичних осіб

Поняття, сутність та цілі системи покарання у кримінальному праві Франції. Кримінальне право та законодавство країни. Основні види покарань, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб. Обставини, що звільняють від притягнення особи до нього.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2013
Размер файла 54,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Правомірний захист (legitime defense). В КК Франції інститут правомірного захисту (або необхідної оборони) відрізняється достатньою чіткістю. Згідно ст. 122-5 до умов правомірності захисти відносяться: наявність і неминучість; необґрунтованість посягання; відповідність засобів захисту тяжкості нападу, що використовуються; своєчасність захисту; можливість захисту не тільки себе самого, але і інших осіб, а також власності.

Судова практика визнає право на захист не тільки від посягань на власну або третіх осіб фізичну недоторканність, але і від “посягань на моральність”. Посягання повинне бути наявним і неминучим. Cудді можуть визнати особу діючою в стані правомірного захисту на першому етапі розгляду справи або визнати її винною, наприклад, в умисному спричиненні шкоди здоров'ю - на другому.[15, c. 182]

Крайня необхідність (с'etat de necessite). Інститут крайньої необхідності до ухвалення ККФ 1992 р. не був законодавчо закріплений. Судова практика часто стикалася з випадками, коли діяння, за яке передбачена кримінальна відповідальність, скоювалось “з потреби”, з метою захистити інше благо, суспільна цінність якого вище цінності блага, принесеного в жертву. В подібних випадках суди були вимушені використовувати норму французького права про примушення до здійснення злочинного діяння, обгрунтовувавши це тим, що особа в умовах небезпеки втратила над собою контроль і під впливом психічного примушення вчинила діяння, заборонене кримінальним законом.

Судова практика виробила наступні умови правомірності крайньої необхідності:

- наявність небезпеки спричинення шкоди (реальна загроза або початок здійснення);

- природа такої небезпеки може бути різною: небезпека спричинення фізичної шкоди, моральної, матеріальної;

- не існує іншого способу уникнути небезпеки, окрім як вчинити діяння, заборонене кримінальним законом;

- благо, принесене в жертву, є менш цінним, ніж врятоване благо.

Висновки

Дослідження питання системи та видів покарань є особливо важливим, адже сьогодні виникають нові види злочинів, стає актуальним використання нових способів притягнення до кримінальної відповідальності та призначення покарання. Особливо актуальним є дослідження системи та видів покарань за французьким Кримінальним кодексом, адже він став основою для багатьох інших європейських кримінальних законів. Він закріпив основні види покарань та способи притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Саме питання системи та видів кримінальних покарань досліджувалося в даній науковій роботі. Зокрема, було проаналізовано поняття кримінального покарання та його ознаки за КК Франції, встановлено основні види покарань, які застосовуються у Франції,здійснено історичне дослідження становлення окремих видів покарання.

В роботі використано комплекс загально-наукових та спеціально-наукових методів, застосування яких дало можливість отримати низку теоретичних та практичних результатів, які спрямовані на розвиток теорії кримінального права, відкривають шляхи для подальших досліджень, мають практично-прикладне значення для юридичної освіти та подальшого вдосконалення законодавства. Достовірність отриманих результатів обґрунтовується постановкою проблем, різнобічними, традиційними, для науки кримінального права підходами до їх вирішення, використанням чинних нормативних актів, які регулюють питання кримінального правопорушення у Франції, широтою використання наукових джерел, використанням емпіричного матеріалу, використанням традиційних методів наукового пошуку.

Відповідно до кримінального права Франції особі призначається покарання за наявності чотирьох підстав: нормативної, матеріальної, суб'єктивної та відсутності обставин, що виключають кримінальну відповідальність. Сукупність цих підстав є необхідною і достатньою. Відсутність хоча б однієї з них означає, що особа кримінальній відповідальності не підлягає.

Встановлення наявності нормативної підстави кримінальної відповідальності особи (фізичної чи юридичної) у французькому кримінальному праві полягає у встановленні чи є в законодавстві стаття, яка передбачає відповідальність за вчинене діяння. Для її встановлення слід з'ясувати: в якому нормативному акті закріплена норма, яка передбачає відповідальність за вчинене особою діяння; до якого класу відноситься вчинене особою правопорушення; чи чинним на момент вчинення діяння є даний нормативний акт; чи вчинене особою діяння охоплюється даною нормою?

Перелік обставин, що виключають настання кримінальної відповідальності регламентованих КК Франції є вичерпним. До них відносяться: примус до вчинення злочину, помилка в праві, вчинення дій дозволених законом чи підзаконним актом, виконання наказу законного органу влади, правомірна оборона, відвернення небезпеки, а також амністія до винесення вироку.

Отож, можна зазначити, що система та види покарань за французьким кримінальним законодавством є чітко сформульована. Проте існують деякі прогалини, які необхідно вирішити на науковому рівні. В першу чергу необхідно закріпити у кримінальному законодавстві Франції такі основні поняття як покарання, мета покарання та його ознаки.

Список використаних джерел

1.Ансель М. Новий соціальний захист. - М.: Прогрес, 1970. - 350 с.

2. Боботов С. В. Уголовно-процесуальный кодекс Франции 1958 г. С изменениями и дополнениями на 1 января 1966 г. : Пер. с франц. Предисл. к.ю.н. С.В.Боботова и В.И. Каминской.- М.: Прогресс, 1967. - 323 с.

3. Голованова Н.А. Кримінальне право зарубіжних держав: Англія, США, Франція, ФРН, Японія, Італія. Авт.кол. Н. А. Голованова, В. М. Єрьомін, М. А. Ігнатова та ін; Під ред.І. Д. Козочкіна. - М., 2010. - 534 с.

4. Єжов А. Н. Покарання у кримінальному праві країн Євросоюзу (Англії, Франції, Німеччини). - М.: Юпітер, 2005. - 357 с.

5. Імамів М. М. Види покарань та принципи формування їх системи: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.Казань, 2004. - 115 с.

6. Козочкін І.Д. Кримінальне право зарубіжних держав. Під ред. І.Д. Козочкіна. -М., 2010. - 542 с.

7. Костенко Н. І. Міжнародне кримінальне право: Сучасні теоретичні проблеми М.: Юрлітінформ, 2004. - 320 с.

8. Крилова Н.Е Основні риси нового кримінального кодексу Франції. - М.: Спарк, 1996. - 173 с.

9. Лясс Н.В. Номативная теория в современном буржуазном уголовном праве. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. - 77 с.

10. Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях. - Л.: Ленингр. госуниверситет им. А.А.Жданова, 1977. - 126 с.

11. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. - М.: Новый Юрист, 1998. -128 с.

12. Михеев Р.И., Корчагин А.Г., ШевченкоА.С. Уголовная ответственность юридических лиц: за и против. Монография. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. - 76 с.

13. Попова Е. С. Система і види покараньз кримінального права Франції. - М., 1988. - 150 с.

14. Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Вып. 3 Современные буржуазные уголовно-правовые теории. - М.: Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Каф. граждан. и уголовн. права, 1967. - 100 с.

15. Сальваж Філіп. Кримінальне право Франції: Загальна частина.Нижній Новгород, 2002. - 358 с.

16. Сальваж Филипп. Уголовное право Франции. Общая часть: Учебное пособие. Гренобль: Пресс Юниверситер де Гренобль; Н.Новгород: Изд-во Нижегородського ун-та, 2002.- 161 с.

17. Уголовное право зарубежных государств. Вып 3. Стадии преступления и соучастие. - М.: Ун.-т Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. ВНИИ сов. з-ва, 1973. - 227 с.

18. Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) / Сб. законодат. Материалов. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Зерцало , 1998. - 346 с.

19. Утевский Б.С. История уголовного права буржуазных государств. - М.: Гос. изд. юрид. лит., тип “Красный пролетарий”, 1950. - 424 с.

20. Ушаков Н. А.Міжнародне правою. - М.: Юрист, 2000. - 482 c.

21. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основание концепции современного уголовного права. - М.: Юристъ, 1998. - 512 с.

22. Фуко М. Наглядати і карати. Народження в'язниці(Пер. з французького В. Наумова). - М., 1999. - 321 c.

23. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права (история государства и права зарубежных стран): Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М., 1983. - 385 с.

24. Шишов О.Ф. Проблемы уголовной ответственности в истории уголовного права. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 80 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальнотеоретичні аспекти поняття покарання, його властивості, ознаки, види, загальні засади призначення, складові і значення в сучасному кримінальному праві. Поняття, сутність, значення, ознаки, класифікація та особливості системи покарань в Україні.

  курсовая работа [52,2 K], добавлен 19.01.2010

 • Визначення поняття покарання та його ознак в кримінальному праві України. Кара та виправлення засудженого. Особливості загального та спеціального попередження злочинів. Загальна характеристика системи покарань. Коротка класифікація кримінальних покарань.

  дипломная работа [89,6 K], добавлен 24.07.2015

 • Кримінальне право, що передбачає юридичний захист неповнолітніх. Правова регламентація покарання малолітніх. Норми кримінального законодавства про покарання неповнолітніх у більшості держав. Види покарань щодо неповнолітніх в кримінальному законодавстві.

  реферат [34,2 K], добавлен 13.04.2011

 • Характеристика поняття системи покарань, заснованої на встановленому кримінальним законом і обов'язковим для суду переліку покарань, розташованих у певному порядку за ступенем їх суворості. Вивчення системної природи зв'язків між цими групами покарань.

  реферат [35,0 K], добавлен 07.01.2011

 • Система покарань, що застосовуються до неповнолітніх, її ознаки та види в Україні. Відмінність від загальної системи покарань. Система примусових заходів виховного характеру та приклади її застосування щодо неповнолітніх злочинців в Запорізькій області.

  реферат [22,0 K], добавлен 22.04.2011

 • Залежність побудови системи органів й установ виконання покарань від видів покарання, передбачених діючим законодавством. Основні види покарань. Порядок встановлення, здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

  контрольная работа [35,9 K], добавлен 14.06.2011

 • Перелік ознак юридичної особи. Види організаційно-правових форм юридичних осіб, їх види залежно від способів об'єднання осіб або майна, виконання публічних функцій. Порядок створення і припинення юридичних осіб за цивільним законодавством України.

  контрольная работа [32,0 K], добавлен 06.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.