Тема помсти у трагедії В. Шекспіра "Гамлет"

Дослідження творчої спадщини В. Шекспіра та її місця в світовому мистецтві. Вивчення жанру трагедії. Аналіз композиції та історії написання трагедії "Гамлет". Співвідношення християнських і язичницьких поглядів на помсту і справедливість у трагедії.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2014
Размер файла 54,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В результаті проаналізованого матеріалу ми дійшли до наступних висновків:

- Питання і проблеми, що хвилювали самого Шекспіра, знаходять відображення у його творчості, хоча не на кожне своє запитання драматург знає відповідь -- деякі залишаються риторичними.

- Жанр трагедії створено, аби очищати душу, тобто приносити катарсис. Трагедія Шекспіра -- могутня не лише з точки зору майстерності у драматургії, а й у емоційному плані. Палітра емоцій читача коливається від співчуття до справедливого гніву, від вболівання за героїв до сорому за їх вчинки.

- Трагедія «Гамлет», попри численні розгляди та аналізи, потребує подальшого вивчення не лише як звичайна частина творчої спадщини генія, а й як окремий літературний вимір, створений Шекспіром з певною метою. Цей твір наповнений філософією та підтекстами, які можна трактувати по-різному, і кожне трактування має право на існування, а також кожне нове трактування може стати цілим відкриттям у шекспірології та літературі взагалі.

- Головний герой трагедії, Гамлет -- не просто принц з тягарем відповідальності, це, насамперед, людина на роздоріжжі, де кожен із шляхів веде в лиховісну невідомість. Образ Гамлета -- це образ людини у пошуку, це філософ, що живе у кожному з нас, і Шекспір дозволяє читачеві зазирнути у власну душу, коли той оцінює дії героя чи звертає увагу на ті чи інші слова Гамлета. Таким чином, кожен може знайти у принці данському щось близьке -- можливо, цим великий драматург підкреслює особисту драму кожної людини, народженої на цей світ.

- Проблема помсти у трагедії «Гамлет» висвітлюється у всій її масштабності, а проте вирішення цієї проблеми не запропоновано. Шекспір не нав'язує своєї думки з цього приводу, залишаючи читачеві простір для роздумів над «вічним питанням». У нашому дослідженні ми порівняли християнську та язичницьку точки зору, а також представили зразки християнських та язичницьких мотивів, що зустрічаються у сюжеті трагедії.

Таким чином, ми розглянули тему помсти у трагедії «Гамлет» В. Шекспіра, спираючись на сам текст та раніші дослідження, і дійшли до висновку, що помста несе у собі небезпеку небажаних наслідків та не приносить очікуваного полегшення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексеєнко О. Є. Переможець чи переможений (за трагедією В. Шекспіра «Гамлет») / О. Є. Алексєєнко // Зарубіжна л-ра в шк.. - 2006. - № 9. - С. 22-25.

2. Аникст А. А. Трагедия Шекспира «Гамлет» / А. А. Аникст. - М. : Просвещение, 1986. - 224 с.

3. Баліна К. Н. "Гамлет" у постмодерністському вимірі Юрія Андруховича / К. Н. Баліна // Зарубіжна література в школах України. - 2009. - № 6. - С. 14-15.

4. Вільям Шекспір [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Вільям_Шекспір. - Назва з екрану.

5. Горенюк Г. Ю. Інтерпритація трагедії Шекспіра "Гамлет" в Англії доби романтизму / Г. Ю. Горенюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 2008. - № 17 : Філологічні науки : Літературознавство. - С. 43-45. - Бібліогр.: 8 назв.

6. Дітькова С. Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет" / С. Ю. Дітькова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2011. - № 5. - С. 29-35.

7. Дубашинский И. А. Вильям Шекспир : Очерк творчества : пособие для учителей / И. А. Дубашинский. - Изд. 2-е, перераб. - М. : 1978. - 144 с.

8. Затонський Д. Вічна загадка Шекспіра // Сто облич у принца Датського / Д. Затонський. - К., 2008. - С. 24-32.

9. Кантор В. К. Гамлет как "христианский воин" / В. К. Кантор // Вопросы философии. - 2008. - № 5. - С. 32-46. - Библиогр.: 36 назв.

10. Кирилюк З. В. Драматургія Шекспіра / З. В. Кирилюк // Зарубіжна л-ра в навч. закл. - 2000. - № 2. - С. 47-53.

11. Кольридж С. Т. Поэзия Шекспира // Избранные труды / С. Т. Кольридж. - М., 1987. - С. 285.

12. Кто Вы, мастер Шекспир? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.urania-astrology.ru/library/article/agafonov_15.html. - Назва з екрану.

13. Куцевол О. М. Світ Шекспіра // Вічні гамлетівські питання. Проблема морального вибору і вчинку у творі / О. М. Куцевол. -C. 3, 122, 139.

14. Лазаренко Д. М. "Гамлет" В. Шекспіра як метатекст пізнього ренесансу та його літературні проекції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Лазаренко Д. М. ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2010. - 20 с.

15. Манн Ю. М. Гамлетовский вопрос как проблема русской философской естетики / Ю. М. Манн // Филологические науки. - 2007. - № 3. - С. 89-96.

16. Маринчак В. А. Актуалізація ціннісного потенціалу Гамлета як культурної метафори в романі "Доктор Живаго" Б. Пастернака / В. А. Маринчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: М. В. Моклиця та ін.]. - Луцьк, 2011. - № 11 : Філологічні науки : Літературознавство. - С. 63-74. - Бібліогр.: с. 73-74.

17. Мистики: волшебная алхимия Шекспира [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pravda.ru/society/fashion/19-07-2013/1166100-Shakespeare-0/. - Назва з екрану.

18. Мойсеїв І. Шекспір. Гамлет. Самосвідомість / І. Мойсеїв // Зарубіжна л-ра. - 20011. - Квіт. (№ 15/16). - С. 3-12.

19. Павел Татарников [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ru-illustrators.livejournal.com/2299060.html. - Назва з екрану.

20. Періодизація творчості Вільяма Шекспіра (1564-1616) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pulib.if.ua/part/10187. - Назва з екрану.

21. Подорожна Н. В. «Шекспірівське слово у вічність летить» : Художні особливості побудови трагедії Шекспіра «Гамлет» / Н. В. Подорожна // Зарубіжна л-ра в шк.. - 2007. - № 5. - С. 16-20.

22. Помста [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Помста - Назва з екрану.

23. Протопопова Д. А. Ответ Джеймса Джойса на трактовку "Гамлета" в романтической критике и в трудах по психоанализу: "Лекция! Стивена о Шекспире ("Улисс", 9 эпизод) / Д. А. Протопопова // Вестник Московского ун-та. Серия 9, Филология. - 2008. - № 5. - С. 141-148. - Библиогр.: с. 147-148.

24. Реферат на тему: Шекспір [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrlib.com.ua/referats-zl/printout.php?id=253. - Назва з екрану.

25. Співвідношення помсти й справедливості в трагедії В. Шекспіра «Гамлет» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.oblosvita.kiev.ua/5914/spivvidnoshennya-pomsti-j-spravedlivosti-v-tragedii-u-shekspira-gamlet/. - Назва з екрану.

26. Торкут Н. М. Літературні римейки шекспірового "Гамлета" в епоху постмодернізму: типологія і поетика / Н. М. Торкут, К. В. Борискіна // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. - 2009. - № 1/2. - С. 31-40. - Бібліогр.: 18 назв.

27. Трагедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Трагедія. - Назва з екрану.

28. Уваркіна О. Філософські аспекти трагедії В. Шекспіра «Гамлет, принц данський» [Електронний ресурс] / О. Уваркіна // Гілея : наук. вісн. - К., 2013. - № 73. - С. 248-250. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_73_113.pdf. - Назва з екрану.

29. Урнов М. В. Шекспир. Его герой и его время / М. В. Урнов, Д. М. Урнов ; Акад. наук СССР. - М. : Наука, 1964. - 208 с.

30. Шведов Ю. Ф. Вильям Шекспир : Исследования / Ю. Ф. Шведов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. - 392 с.

31. Шекспир и мировая музыка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://shakespeare.ksu.ks.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=80. - Назва з екрану.

32. Шекспір В. Трагедії / В. Шекспір. - Х. : Фоліо, 2008. - 326 с.

33. Шекспір, Вільям [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.zarlit.com/biography/shekspir.html. - Назва з екрану.

34. Этика мести [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.w-shakespeare.ru/library/tragediya-shekspira-gamlet21.html. - Назва з екрану.

35. Helsztynski S."Hamlet" Wiliama Szekspira / S. Helsztynski. - Warszawa : Panstw. Zakl. Wydaw. Szkolnych, 1969. - 152 s., portr. : il. - (Biblioteka Analiz Literackich / pod. red. E. Sawrymowicza ; 20). - Bibliogr.: s. 113.

36. Komorowski J. "Hamletj" Williama Shakespeare'a / J. Komorowski. - Wyd. 1-e. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - 136 s., portr. : il. - (Biblioteka Analiz Literackich ; 73). - Bibliogr.: s. 133-134.

37. Shakespeare Illustrated. The Artists. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://shakespeare.emory.edu/illustrated_artists.cfm. - Назва з екрану.

38. The Complete Works of William Shakespeare // Hamlet, Prince of Denmark / Wordsworth Library Collection. - Oxford, 2007. - С. 673, 679, 687, 695, 697.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Філософське осмисленя людини та світу у трагедії В. Шекспіра "Гамлет". Світогляд В. Шекспіра. Герой і світ у трагедії "Король Лір". Зіткнення Добра і Зла у трагедії "Макбет". Зіставлення образів Макбета і Ліра. Ідейно-художнє багатство творів Шекспіра.

  курсовая работа [64,6 K], добавлен 27.09.2008

 • Дослідження монологу та його функцій в трагедіях В. Шекспіра. Розгляд художніх особливостей трагедії "Гамлет, принц Датський" та загальна характеристика монологу, як драматичного прийому. Аналіз образу головного героя трагедії крізь призму його монологів.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 21.11.2010

 • Основні риси англійської літератури доби Відродження. Дослідження мовних та літературних засобів створення образу, а саме: літературні деталі, метафори, епітети. Творчій світ В. Шекспіра як новаторство літератури. Особливості сюжету трагедії "Гамлет".

  курсовая работа [74,3 K], добавлен 03.10.2014

 • Інтертекст й інтертекстуальні елементи зв’язку. Теоретичні аспекти дослідження проблеми інтертекстуальності. Інтертекстуальність, її функції у художньому тексті. Теорія прецедентного тексту. Інтертекстуальність та її функції у трагедії Шекспіра "Гамлет".

  курсовая работа [94,7 K], добавлен 30.03.2016

 • Поняття і суть системи персонажів. Роль блазнів і слуг у п'єсах Шекспіра. Виявлення унікальності в системі персонажів в трагедії "Король Лір". Повний розвиток сюжетної лінії - трагедії історії Глостера і його двох синів поруч з історією Ліра і його дочок.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 03.10.2014

 • Поняття мотиву в оцінках дослідників, його різновиди та аналіз термінів "тип, характер, образ". Своєрідність епохи Відродження та особливості художньої манери трагедії В. Шекспіра "Макбет". Сутність, роль та функція мотивів у творі В. Шекспіра "Макбет".

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 03.10.2014

 • Теорія інтертекстуальності та її функції у художньому тексті. Інтертекстуальність у літературі епохи Відродження та доби бароко. Гуманістична філософія Ренесансу в обробці Шекспіра. Біблійні алюзії та їх функції у творі. Тип взаємодії текстів у трагедії.

  курсовая работа [57,7 K], добавлен 07.03.2016

 • Сюжетно-тематична єдність системи персонажів твору, їх вплив на змістову форму і художній зміст трагедії. Сюжетна конструкція твору, характеристика основних героїв. Система персонажів в трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" очима сучасного читача.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 03.10.2014

 • Періодизація творчості Вільяма Шекспіра. Поняття психологізму у літературі. Трагедія "Гамлет" як найяскравіший приклад дослідження психологізму персонажів. Схематизація образної системи трагедії; внутрішній монолог як прийом визначення психологізму.

  реферат [70,5 K], добавлен 28.06.2015

 • Оцінка значення творчості великого драматурга Вільяма Шекспіра для світової літератури. Дослідження природи конфлікту як літературного явища, вивчення його типів у драматичному творі "Отелло". Визначення залежності жанру драми твору від типу конфлікту.

  курсовая работа [54,3 K], добавлен 21.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.