Аналіз системи персонажів в трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта"

Сюжетно-тематична єдність системи персонажів твору, їх вплив на змістову форму і художній зміст трагедії. Сюжетна конструкція твору, характеристика основних героїв. Система персонажів в трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" очима сучасного читача.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.10.2014
Размер файла 44,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ

1.1 Поняття системи персонажів

1.2 Сюжетно-тематична єдність системи персонажів твору

РОЗДІЛ ІІ. СЮЖЕТНА КОНСТРУКЦІЯ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА», ЯКУ ЗБУДУВАЛА СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ

РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ В ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА» ОЧИМА СУЧАСНОГО ЧИТАЧА

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТОК

ВСТУП

Трагедія Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта», не дивлячись на те, що вона була написана дуже давно, є і досі актуальною. І до сіх ставляться постановки по трагедії «Ромео і Джульєтта».

Актуальність теми нашого дослідження полягає в тому, що:

По-перше: система персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» має своєрідну побудову - авторський задум, який має сенс зображення певної точки зору (в даному випадку погляд В. Шекспіра не тільки на любовні стосунки між двома людьми, а і між людьми взагалі. Крім, того, автор підкреслює стосунки між батьками, соціальними кругами, друзями і так далі),

По-друге: актуальним є і те, що ми в цьому дослідженні хочемо показати сучасний погляд на систему персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», а не використовувати погляди критиків та літературних дослідників минулого століття,

По-третє: побудова системи персонажів саме у трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» - є особливою, яка і на сьогоднішній день торкає душу читачів, але і відрізняється від сучасних засобів створення системи персонажів в авторських творах (трагедія, драма, комедія та інше).

Під час аналізу системи персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» ми використовували літературу таких авторів: Белінський, Толстой, Лотман, Курилов а інші.

Мета дослідження: довести актуальність. А для цього, нам необхідно виконати такі завдання:

надати визначення такому поняттю, як система персонажів в творі,

проаналізувати сюжетно-тематичну єдність системи персонажів твору,

показати, як система персонажів впливає на змістову форму і художній зміст,

довести, що мотиви пов'язані одночасно не тільки з одним персонажем, а відповідають взаємодії багатьом героїв,

проаналізувати систему персонажів саме трагедії «Ромео і Джульєтта»,

довести, що система персонажів трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» має особливий характер.

Для виконання завдань і досягнення мети ми використовували такі елементи в роботі:

Предмет дослідження: трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»,

Об'єкт дослідження: літературні вказівки стосовно системи персонажів.

Структура роботи: робота складається з трьох розділів та підрозділів. Робота починається зі вступу, закінчується висновком та літературою. Також в роботі є додатки, які не входять в загальний обсяг роботи. Загальний об'єм дослідження 34 сторінки.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМИ ПЕРСОНАЖІВ

1.1 Поняття системи персонажів

В основі вивчення літератури - творчості письменника і літературного процесу - лежить аналітичне розгляд літературно-художнього твору, який являє собою складну єдність, художню реальність, організовану за певними законами, що відображає, з одного боку, світогляд і художнє мислення письменника, а з іншого боку, - закони дійсності. Воістину «твір є той» квант, в якому художня енергія знаходить реальне буття.

«Головне в літературознавстві є просте розуміння сенсу літературних творів ... Мета всякого літературознавства полягає в тому, щоб навчитися читати літературні твори, розуміючи закладений в них сенс дійсного життя» [27]. Ця думка звучить закликом до дослідника не уявляти художній твір як усього лише вираз його власного наукоподібного розуміння літератури і життя. «Основними формами освоєння літературних творів сьогодні виступають їх аналіз, інтерпретація і оцінка, тому методи літературознавчої діяльності - це, перш за все, методи аналізу, інтерпретації та оцінки» [17]. При цьому метод повинен усвідомлюватися як «своєрідний аналог предмета», тобто відображати «найбільш загальні властивості і закони» літературного твору; «метод повинен враховувати природу предмета» [18]. Слід постійно мати на увазі, що «сенс літературного твору» належить дійсності другого порядку, уявлення про яку пов'язано як зі «змістом дійсного життя», так і з перетворенням «художньої енергії» творця.

Поглиблення уявлень про літературно-художньому творі, розробка методів аналізу окремого художнього твору являє собою одну з важливих завдань, яка тісно пов'язана з теоретичним осмисленням явищ літератури. Однак спираючись на марксистсько-ленінську діалектику, дослідник з необхідністю робить висновок про недостатність аналізу у власному розумінні терміна, бо аналіз «важливий не сам по собі, а заради подальшого синтезу, що повертає нас до вихідного цілого, яке виступає тепер вже як науково пізнане конкретне» [19]. Зазначений принцип поширюється як на аналіз твору в цілому, так і певних його аспектів. Надалі термін «аналіз» ми будемо розуміти в широкому сенсі - як «вивчення, що включає в себе і уявне розкладання твори, і з'єднання виділених сторін елементів у ціле» [10].

Звернемося чи в конкретному випадку до аналізу елементів форми або змісту, необхідно пам'ятати, що ми маємо справу з змістовної формою і художнім (образним, «оформленим») змістом. У свою чергу багатоаспектним є поняття «змістовної форми». Можна виділити ряд її рівнів, аспектів, які могли б стати предметом самостійного розгляду або вихідним пунктом аналізу твору в цілому, наприклад: сюжет, розповідь, композиція та інше. Одним з рівнів змістовної форми твору слід вважати систему персонажів. Про важливе значення системи персонажів літературно-художнього твору свідчить, наприклад, таке висловлювання В.Г. Бєлінського: «Художнє створення має бути цілком готове в душі художника перш, ніж він візьметься за перо... Він повинен спершу бачити перед собою особи, із взаємних відносин яких утворюється його драма чи повість ...» [9]. У книзі «Вступ до літературознавства» під редакцією Г.Н. Поспєлова читаємо: «Персонажі, у своїй сукупності складають систему, - це, як видно, сторона літературно-художнього твору, найбільш тісними узами пов'язана з змістом.

І при з'ясуванні ідеї епічного або драматичного твору важливо зрозуміти насамперед функцію системи персонажів - її значення і зміст. Саме з цього природно починати розгляд новели або роману, комедії чи трагедії» [12].

У роботі Ю.В. Манна для нас важливо, по-перше, виділення різних зв'язків між персонажами, по-друге, встановлення зв'язку між «ідеологічним протистоянням» і широким колом взаємин, які складають подієво-психологічну основу системи персонажів. Зрозуміло, ми згадали лише деякі роботи, де так чи інакше йдеться про систему персонажів, можна було б, мабуть, навести й інші цікаві спостереження і висновки. Однак, враховуючи все, що встановлено вище, ми можемо вже дати робоче визначення системи персонажів. Система персонажів - це один з аспектів художньої форми літературного твору, художнє єдність, в якому персонажі об'єднані взаємними симпатіями і антипатіями, збігом ідейних устремлінь і антагонізмом, родинними зв'язками, любовними і дружніми прихильностями; вони вступають у взаємини і співвідносяться один з одним , і ця їх співвіднесена в сюжеті служить одним з виразів - іноді найважливішим - ідейного змісту твору, яке втілене за допомогою сполучення груп і окремих персонажів в певному відношенні до світу автора і об'єктивної дійсності.

Виходячи з даного визначення, систему персонажів слід розглядати принаймні з двох точок зору:

1) як систему взаємовідносин персонажів (боротьбу, зіткнення тощо) і співвідношення їх один з одним: зіставлення і протиставлення як на грунті взаємин, так і поза ними;

2) як конкретне втілення принципів композиційного сполучення змістовних елементів. Система персонажів у першому випадку осмислена як вираз тематики твору, тобто з точки зору його змісту. У цьому сенсі система персонажів є відображенням людських відносин у суспільстві. У другому випадку система персонажів розглядається як момент композиції твору, виступаючи одночасно і засобом характеристики дійових осіб. Система персонажів у даному випадку є важливим рівнем в загальному відношенні художнього твору до світу автора і до реальної дійсності.

Щодо ієрархії персонажів у творі А.Г. Цейтлін, зазначає, що для О.М. Толстого, наприклад, найважливішим етапом було «встановлення центральної фігури і потім встановлення інших персонажів, які по низхідній сходах навколо цієї фігури розташовуються» [36]. У роботі Г.А. Шенгелі конкретизуються щаблі цієї «драбини» персонажів: «Головні персонажі, ті, чия доля привернула особливу увагу письменника, називаються героями. Інші персонажі поділяються на другорядні, підсобні і випадкові або середовищною». «При цьому можливі наступні ускладнення: другорядні персонажі можуть, привертаючи увагу читача, залучати в той же час його співчуття або неспівчуття; в першому випадку автор звичайно прагне поставити межі зацікавленості читача» [38].

Загалом щодо класифікації персонажів можна говорити про відомого багатоголоссі дослідницької літератури, вживання термінів у більшості випадків визначається індивідуальним підходом дослідника. Так виділяється центральний персонаж, чию психологію і точку зору на події розкриває автор, відзначається «централізує роль головного персонажа» [26], а також «побічні персонажі» і «персонажі другого плану» [28]. В системі структурального аналізу Ю.М. Лотман виділяє «дві групи персонажів: рухомі і нерухомі», тобто «Діяча і умови та обставини дії» [23].

У книзі «Вступ до літературознавства» справедливо вказується, що в ряді творів «на рівних правах» виступає ціла група персонажів. Проте класифікація персонажів, дана в підручнику, видається занадто загальної. Виділяються головні, центральні та другорядні, епізодичні. Причому під останніми розуміються такі, які в «більшості випадків відіграють допоміжну роль» [12]. Будова системи персонажів, безсумнівно, складніше запропонованої схеми. Персонажі грають неоднакову роль у сюжеті твору, і вже на цій підставі ми можемо розрізняти принаймні три групи персонажів: центральні, чиї характери і долі є головним предметом зображення; основні персонажі, які мають першорядне значення для розвитку сюжету і у взаєминах з якими виявляються характери центральних персонажів; другорядні персонажі, які складають фон дії і в якійсь мірі співвідносяться з центральними та основними персонажами. Останню групу можна піддати подальшої деталізації і виділити персонажів, які беруть безпосередню участь у дії, і власне "фон", допоміжні персонажі. У кінцевому рахунку доцільність такої чи іншої класифікації персонажів може бути остаточно доведена лише в процесі аналізу твору встановленням відмінних ознак виділяються груп.

«Система персонажів розкриває зміст творів, але - сама вона являє одну із сторін їх композиції» [29]. Ця двоєдина сутність системи персонажів і визначає напрямок аналізу її в сюжеті твору. З урахуванням зазначених вище аспектів проблема аналітичного розгляду системи персонажів вирішується в два етапи:

1) система персонажів і сюжетно-тематичну єдність твору;

2) система персонажів і сюжетно-композиційна єдність твору.

Обидва етапи в контексті цілісного розгляду пов'язані між собою ієрархічно. На першому етапі твір розглядається не в композиційній послідовності, а у хронологічній і каузальною зв'язках подій, так як в художньому творінні ми, як правило, маємо справу з розвитком характерів і подій. Головним результатом на цьому етапі стане інтерпретація ідейно-художнього сенсу на підставі аналізу образно-тематичного змісту твору. Результати такого дослідження дозволяють перейти на інший рівень розгляду - система персонажів і сюжетно-композиційна єдність твору. Це більш високий рівень осмислення системи персонажів, зв'язуючий конкретне втілення змістовного багатства твору з художніми принципами письменника і рішенням у творі двоєдиного завдання безпосереднього втілення змісту і його об'єктивації.

Зазначена ієрархічність відповідає принципової можливості двоякого вирішення завдань аналізу. «Двовимірних літературного творіння, його існування як стає і як став цілого визначає і два основних способи його аналізу: динамічний і статичний. Перший, який розглядає твір як процес і наступний за актом його сприйняття, заснований на послідовному членуванні. Другий вивчає твір як склалося ціле, що виникає з взаємодії його змістовних і структурних аспектів, які вичленовані вже після читання художнього тексту, коли він постав у свідомості у вигляді складного, багатоярусного споруди» [30]. Такий хід думки послідовно і точно відображає діалектику аналізу художнього твору не тільки в цілому, але і на будь-якому його рівні: наприклад, в розумінні сюжетно-тематичного становлення слід виходити з «став» цілого, а в розгляді сформованої структури - сюжетно-композиційної єдності - враховувати її становлення.

Перехід від інтерпретації образно-тематичного змісту до загальних принципів його здійснення характеризує синтезуюче узагальнення, і це робить завершеним аналітичне розгляд літературно-художнього твору в аспекті системи його персонажів в цілому.

1.2 Сюжетно-тематична єдність системи персонажів твору

Цілісність і завершеність повинні бути властиві будь-якому розгляду твори, у тому числі дослідженню кожного з підрівнів системи персонажів. Подібно визначенням фабули і сюжету «як єдиного конструктивного елемента» може бути осмислений і поняття теми, хоча воно і являє собою категорію змісту: «... тема як сторона змісту літературного твору є єдність предмета художнього відтворення та творчої типізації. Вона дає уявлення і про об'єктивної соціально-історичної характерності людського життя, і про її розумінні письменником» [31]. У фабулярного сенсі тема пов'язана з характерними явищами дійсності; в складі завершеного твору її слід розглядати у зв'язку з сюжетом: відтворення в творі явищ життя становить предмет сюжетного розвитку. Такий представляється діалектика сюжетно-тематичного єдності.

При розгляді сюжетно-тематичного єдності «сюжет постає як розвиток теми, її динамічна реалізація, втілена у взаємодії характерів» [32]. Під взаємодією характерів тут слід розуміти не тільки зіставлення і протилежність персонажів у взаєминах, але і поза таких - це розуміння обумовлено саме сутністю сюжетно-тематичного єдності. На перший погляд може здатися, що співвідношення характерів персонажів крім і поза піддієвих взаємин є цілком предметом композиції сюжету. Однак зазначені співвідношення є, крім того необхідним виразом тематики твору, що і робить нагальним пропоноване їх осмислення. У такому трактуванні сюжетно-тематичного єдності твори відбилася відзначена нами вище установка сюжету на вираження художнього змісту, а також синтезує природа системи персонажів: «Залежність одного персонажа від іншого, а також від ідейно-естетичної концепції твору в цілому представляє не тільки новий аспект, але і новий внутрішній контекст зв'язків, а звідси і більш високий у порівнянні з сюжетним рівень розуміння персонажа» [33]. Цей рівень є свого роду «надбудовою» сюжету, як підтекст не може здійснитися поза текстом. Сюжет представляє нам взаємини персонажів, а взаємини вже втілюють їх соціально-психологічні особливості і в тій чи іншій мірі-морально-філософську концепцію дійсності.

З точки зору внутрішньої цілісності «кожен художній твір має єдиний смисловий стрижень, на який нанизуються інші частини твору; цей стрижень називається темою твору» [34]. Так кілька механістично, але зате наочно стверджував роль теми в творі Г.А. Шенгелі. «Поняття теми є поняття підсумовуюче, об'єднуюче словесний матеріал твори» [35]. У наведених висловлюваннях, бути може, немає сучасної строгості дефініцій, але відображена сутнісна сторона розуміння теми твору. Б.В. Томашевський пов'язує своє розуміння теми з мотивами. Йому належить розробка поняття мотиву стосовно до літературних явищ нового часу [36]. Ми не будемо торкатися тут поняття «мотив» в історичній поетиці [37], а також поняття «події - мотиву» в структуральної поетиці [38]. Б.В.Томашевський, зокрема, вважав, що «тему необхідно розділити на частини», розкласти «на найдрібніші розповідні одиниці, щоб потім ці одиниці нанизувати на оповідний стрижень». Так складається сюжет, тобто «Художньо побудоване розподілення подій у творі» [39]. «Тема неразложимої частини твору називається мотивом» [40].

Щоб використовувати для аналізу твори плідну і добре розроблене Б.В. Томашевським поняття мотиву, треба подолати відому обмеженість основної методологічної установки так званої «формальної школи» в радянському літературознавстві, «розглядала літературний твір поза зв'язку з культурно-історичним процесом ...». «Поетика вивчалася як явище, що володіє власною, автономної закономірністю і смисловий значущістю» [39]. З цих позицій «матеріал, на якому вони здійснюються, - мотиви - байдужий сам по собі. Прийом не тільки байдужий до відношення цих мотивів до дійсності, але і до їх ідеологічному значенням» [39]. Вельми характерним є таке судження: «Звичайний прийом угруповання і нанизування мотивів, це - виведення персонажів, живих носіїв тих чи інших мотивів ... Персонаж є керівною ниткою, що дає можливість розібратися в нагромадженні мотивів, підсобним засобом для класифікації та впорядкування окремих мотивів...» [39].

Мабуть, перш за все слід чітко визначити: ми будемо розуміти надалі виділення мотивів як момент аналізу твору, а не принцип його організації. З цієї точки зору мотиви позначають, фіксують нерозкладне далі єдність теми (означається зміст) та сюжету (що означає форма). По суті будь-яке судження про ідейно-художньому змісті твору є так чи інакше виділення та визначення мотиву в тому сенсі, який ми вкладаємо в це поняття. Персонаж повинен бути осмислений як відображення соціально-культурної дійсності, суспільно-історичного процесу у творі, він є «тематичним елементом» (П.М. Медведєв), а не «прийомом угруповання і нанизування мотивів». При такому розумінні мотиви будуть відповідати істотним сторонам характеристики персонажів, позначаючи моменти створення характеру. Під цим кутом зору дуже плідною виявляється розробка Б.В. Томашевським зв'язку понять мотиву і персонажу через характеристику останнього: «Під характеристикою ми маємо на увазі систему мотивів, нерозривно пов'язаних з даним персонажем» [39]. Основними групами мотивів, з Томашевському, можна вважати динамічні (вчинки персонажів, їх дії) і статичні (опису). Перші позначають зв'язку персонажів, другі наповнюють ці зв'язки додатковим змістом, істотним до необхідних. Динамічні мотиви містять непряму характеристику персонажа через поведінку і вчинки. Статичні мотиви часто служать прямий характеристиці персонажа, яка знаходиться в тісному зв'язку з непрямою: підтверджує її або нею підтверджується. Виділяється особливий клас «що вводять мотивів». На практиці ми будемо мати на увазі класифікацію мотивів Б.В. Томашевського, пам'ятаючи, однак, що при дослідженні системи персонажів найважливішим є не точне виділення і номінація мотивів, але дослідження з їх допомогою істоти опозицій персонажів. «По суті - кожне речення володіє своїм мотивом» [39], тому збільшення їх фіксацією змусило б нас ухилитися від предмета дослідження.

Особливо слід зупинитися на мотивах, які пов'язані одночасно не тільки з одним персонажем, бо відповідають взаємодії. Ці мотиви характеризують взаємозв'язок персонажів в якихось подіях, і щоб проаналізувати сюжетно-тематичну єдність системи персонажів поняття мотиву виявляється недостатньо. Потрібно визначити найпростіший елемент системи персонажів твору. Персонаж сам по собі не може служити «одиницею виміру», бо для системи як конструктивного елемента змістовної форми важливо насамперед взаємодія персонажів або їх взаємне співвідношення. Якщо одиницею фабули і сюжету є окрема подія, то одиницею системи персонажів можна вважати опозицію персонажів.

Термін «опозиція» широко вживається у структурній поетиці. Наприклад, у книзі М.Ю. Лотмана читаємо: «... в основі внутрішньої організації елементів тексту лежить принцип бінарної семантичної опозиції: світ буде членом на багатих і бідних, своїх і чужих, правовірних і єретиків, освічених і неосвічених, людей Природи і людей Товариства, ворогів і друзів» [46] . Картина світу, відбилася в творі, відповідає, як ми бачимо, співвідносної угрупованню зображених у ньому людей. При цьому варіанти такого членування враховують різноманітні ознаки. Надалі дослідження «системи опозицій персонажів» виходить з того, що образ окремого персонажа «як деяка парадигма складається з відносин ... єдиних і взаімопротіворечивих зрізів» [23]. Протиставлення персонажів розглядаються як «зрізи» тексту, і це дозволяє врахувати їх різноманіття відповідно багатства ідейно-художнього змісту твору. У кінцевому рахунку, диференціальні ознаки, встановлені на кожному з «зрізів», в сукупності і складуть, за Лотманом, характер персонажа. З зазначеної методологічної позиції твір розглядається як текст, тобто статично, як склалася структура, а характер відповідно - як наслідок опозицій персонажів (тобто як «парадигма»). Тим часом, характер і дія є - з точки зору вираження змісту - причиною виникнення і розвитку опозицій персонажів. Усвідомлення характеру як першопричини всіх проявів персонажів передбачає розгляд динаміки його прояви і становлення, бо найчастіше саме становлення (розвиток) характеру становить сутність романного розповіді і взагалі предмет художнього зображення в літературі.

Представляється дуже плідним використовувати поняття опозиції персонажів при розгляді сюжетно-тематичного єдності твору. У цьому випадку опозицією персонажів ми будемо називати протилежність двох персонажів одного і того ж літературно-художнього твору в соціально-психологічному відношенні, тобто в їх відношенні до матеріальних і духовних, у тому числі моральним цінностям, яке обумовлено їх соціальною сутністю. Ця протилежність ґрунтується, як правило, на піддієвих зв'язках (тобто на взаєминах персонажів) і висловлює соціально-філософське узагальнення на рівні концепції суспільних явищ.

Зокрема, зазначена протилежність виражається в різному ставленні двох персонажів до яких-небудь предметів або явищ. Таке розуміння опозиції персонажів включає в себе широке коло взаємодій і співвідношень дійових осіб літературно-художнього твору.

Поняття опозиції персонажів не слід поширювати на всіх дійових осіб, але лише на тих, характери яких і змістовне значення в цілому є визначальними для даного твору. Другорядні персонажі, як правило, підтверджують, посилюють, підкреслюють ідейно-художній зміст, виражений у взаєминах і співвідношенні центральних і основних персонажів. Ядро системи персонажів складе система основних опозицій персонажів, проаналізувавши яку ми зможемо усвідомити ідейно-художній зміст, виражений у системі персонажів твору.

Опозиції персонажів - це можна зробити висновок з даного вище робочого визначення - повинні розглядатися при аналізі сюжетно-тематичного єдності з урахуванням насамперед таких основних рис:

а) в піддієво-психологічного зв'язку: критерієм виділення цього кроку аналізу є безпосередній зв'язок індивідуально-психологічних проявів особистості з розвитком дії, з вчинками персонажів,

б) в їх соціально-психологічної сутності: індивідуально-психологічні якості особистості розглядаються при цьому як результат впливу соціальних факторів розвитку характеру,

в) синтетичним моментом розгляду є констатація сутності соціально-філософського узагальнення на рівні концепції суспільних явищ , зображених у творі.

Глибина інтерпретації змістовного багатства, вираженого в системі персонажів художнього твору, залежить від правильного визначення та оцінки основних функцій персонажів у їхній художньому взаємодії та ідейно-тематичної співвіднесеності. У сюжетно-тематичному єдності слід розрізняти сюжетну, тематичну й ідейну функції персонажів. Роль персонажа в розвитку подій (сюжетна функція) визначається при розгляді піддієво-психологічних зв'язків персонажів. Аналіз соціального і морально-психологічного сенсу опозицій персонажів становить основу встановлення тематичних функцій персонажів. Сутність цих тематичних функцій укладена в узагальненні в образі персонажа певного явища дійсності і ставлення до життя - світовідчуття, - властивого представникам тих чи інших класів або соціальних груп, виведених в художньому творі. Таке художнє узагальнення одночасно виражає авторське ставлення до зображених явищ, характерам, поглядам. У зв'язку з цим слід говорити про ідейну функції персонажа.

Аналізуючи літературознавчі поняття, ми виявили тісний зв'язок, взаємозалежність сюжету (фабули), теми, мотиву, системи персонажів (опозиції персонажів). Аналіз сюжетно-тематичного єдності системи персонажів стане дослідженням розгортання цієї діалектичної взаємозв'язку в єдність, що представляє собою один з аспектів змістовної форми твору. При цьому в нашому розгляді повинно бути осмислено всі змістовне багатство твору, а значить потрібно врахувати і так званий «смисловий еквівалент композиційного рішення» [23].

РОЗДІЛ ІІ. СЮЖЕТНА КОНСТРУКЦІЯ ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА», ЯКУ ЗБУДУВАЛА СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ

У ранній період своєї творчості Шекспір написав всього одну, але улюблену в усі часи оригінальну трагедію - Ромео і Джульєтта (бл. 1596). Це вільне драматичне перекладення поеми А. Брука Ромео і Джульєтта (1562), що оповідає про трагічну історію двох закоханих.

У трагедії «Ромео і Джульєтта» Шекспір зображує боротьбу двох закоханих за своє почуття з їхнім навколишнім середовищем, в якій ще живі стародавні забобони і старозавітна сімейна мораль. Конфлікт меж йде, і новим світом протікає на широко окресленому соціальному тлі.

Показані всі стадії і ступені цього конфлікту. Обидва старого, глави ворогуючих будинків, в душі обтяжуються цієї вікової чвари, але за інерцією підтримують її. Слуги беруть участь в ній з вимушеної покірності. Але ворожнеча не вмерла: завжди знаходяться гарячі голови з молоді (Тібальт), готові знову її розпалити.

Ромео і Джульєтта гинуть жертвами її, але їх молоде почуття святкує в п'єсі свою перемогу. Це єдина трагедія Шекспіра, в якій комічний елемент займає значне місце, і мета його-зміцнити життєрадісний характер п'єси.

Інший важливий момент, призначений також посилити оптимістичний тон п'єси, - роль ченця Лоренцо, помічника закоханих, натураліста й мислителя, чужого всякій церковності і перейнятого справді гуманістичної мудрістю.

Це один з найбільш показових для світогляду Шекспіра образів. Під знаком його філософії, його устремління до природи і природності протікає вся боротьба Ромео і Джульєтти за право їх почуття.

Ромео Монтеккі - головний персонаж п'єси. З ним пов'язані всі смерті та події п'єси. На відміну від Джульєтти, крім смерті Ромео події з нею пов'язані побічно.

Джульєтта Капулетті - головна героїня. В Італії прийнято називати спочатку Джульєтту, а потім Ромео, тільки якщо мова не йде про п'єсу.

Меркуцио - один з головних персонажів п'єси, кращий друг Ромео, родич принца, дуже активний, образ італійця того часу. Бився з Тібальтом на рівних, але коли Ромео втрутився, Меркуцио був поранений Тибальтом з під руки Ромео. Перед смертю вимовляє прокляття. Пушкін вважає його найкращим персонажем після двох закоханих.

Бенволіо - друг Ромео і його кузен. Не грає важливої ??ролі, з'являється багато, разом з Меркуцио. Не поважає Тібальта і вважає, що той у свою чергу навчався битися по книжці, але на жаль він помиляється. У мюзиклі Бенволіо каже Ромео, що Джульєтта мертва, а у Шекспіра - Бальтазар. Виділяється з усіх тільки два рази, і то не надовго.

Тібальт - один з головних негативних персонажів п'єси, син брата синьйора Капулетті, був убитий Ромео, що мстив за смерть Меркуцио. Одну годину був родичем Ромео, так як Ромео одружився на Джульєтті.

Годувальниця - няня Джульєтти. У п'єсі грає дуже важливу роль, чого не скажеш по мюзиклу.

Граф Капулетті - батько Джульєтти, хотів видати її заміж за Паріса. Також прийомний батько Тібальта.

Леді Капулетті - мати Джульєтти, прийомна мати Тібальта.

Граф Монтеккі - батько Ромео, з'являється у фільмах і в самій п'єсі, але в мюзиклі з'являвся тільки в англійській версії.

Брат Лоренцо - францисканський монах, який благоволить Ромео і Джульєтту. Таємно їх вінчає. Після вбивства Тібальта і вигнання Ромео радить юнакові сховатися в сусідньому місті Мантуї. Коли Джульєтта готова прийняти отруту, щоб тільки не виходити за Паріса, чернець рятує дівчину, даючи їй зілля, яке занурить дівчину в сон, подібний смерті, на три доби. А тим часом прибуде Ромео покликаний листом.

Принц Ескал - перший Веронський принц, батько Паріса і дядько Меркуцио. Також покараний небесами втрать двох близьких. Також каже підсумкову фразу. Особливо себе не проявляє. Приходить всього три рази, після основних подій.

Якщо роздивитися персонажів по окремості, то можна сказати таке:

Паріс - Наречений Джульєтти, після її «помилкової смерті» приходить на могилу з пажем, зустрічає Ромео і хоче помститися. Ромео говорить, що не хоче бійки. Але Паріс не заспокоює. І Ромео його вбиває. Ромео виконує останнє прохання Паріса, так як Паріс родич Меркуцио. З'являється всього два рази.

Леді Монтеккі - мати Ромео, тітка Бенволіо. У п'єсі говорить всього три фрази. Її чоловік каже, що вона померла, коли підходить до гробниці Джульєтти.

Бальтазар - помічник і один з друзів Ромео, дуже відданий йому.

П'єтро (Пітер) - помічник няні, головний серед слуг і єдиний слуга няні, серед всіх слуг.

Абрам - Один із слуг, єдиний з слуг Монтеккі, не рахуючи Бальтазара, чиє ім'я згадується в п'єсі.

Грегорі - Один із слуг Капулетті, друзі Пітер і Самсон, розумний, боязкуватий і єдиний розуміючий все що говорить Тібальт.

Самсон - Один із слуг Каппулетті, один Грегорі, не любить багато думати і «вдарити обличчям в бруд», як кажуть в самій п'єсі.

Джіованні - францікіанскій чернець, повинен був доставити лист Лоренцо до Мантуї Ромео, але затримався в іншому місті через чумного карантину.

Таким чином, ми надали характеристику основним персонажам, завдяки яким і була збудована сама система персонажів.

РОЗДІЛ ІІІ. СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ В ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «РОМЕО І ДЖУЛЬЄТТА» ОЧИМА СУЧАСНОГО ЧИТАЧА

Між знатними Веронський сімействами Монтеккі і Капулетті йде багаторічна ворожнеча, і вже ніхто й не пам'ятає, через що вона почалася. Ромео з роду Монтеккі закохується в Джульєтту з сім'ї Капулетті. Вони таємно вінчаються у брата Лоренцо. Ромео вбиває Тібальта, двоюрідного брата Джульєтти, у випадковій сутичці вбив його друга Меркуцио. В результаті він змушений виїхати до Мантуї. Джульєтта, щоб втекти зі своєї сім'ї і не бути виданої заміж за Паріса, прикидається мертвою. А Ромео, бачачи, що вона мертва, і не знаючи, що це лише сон, випиває отруту. Джульєтта прокидається і в розпачі, бачачи його труп, заколює себе.

«Оптимістична» трагедія «Ромео і Джульєтта», в якій яскраво виражений комічний початок (зокрема, образ Годувальниці Джульєтти), стверджує силу любові над ворожнечею і ненавистю сімейств Монтеккі і Капулетті, хоча Ромео і Джульєтта, як Трістан та Ізольда, гинуть. Фольклорний образ королеви Маб з пісеньки Меркуцио передбачає розвиток сюжету. Образ пастора Лоренцо - священика і лікаря - символізує ідею ренесансної гармонії душі і тіла, небесного і земного, божественного і людського. Риси «старого світу» виявляються в образах Тібальта й Паріса і «нового» - в любові Ромео і Джульєтти. Саморозкриття характерів героїв багато в чому визначає психологізм трагедії.

Конфлікт: персонаж шекспір ромео джульєтта

зовнішній - ворожнеча сімейств Капулетті і Монтеккі,

внутрішній - боротьба істинної любові (Ромео і Джульєтти) і дурних забобонів (багаторічна ворожнеча сімей, яка вже не має початку). Любов сильніша за смерть, вона вища за все, але вплив оточуючих призводить до трагічної розв'язки;

- конфлікт всередині Джульєтти: вийти заміж за перспективного, схваленого родиною, Паріса або бути з коханим, але з ворожої сім'ї, Ромео;

Якщо проаналізувати головних персонажів Ромео і Джульєтта, то бачимо наступне:

... Сльозами там посилював Ромео

І нових хмар він до хмар додавав

Туманами своїх глибоких зітхань.

... Мій сумний син поспішає піти додому,

І в кімнаті своєї один замкнеться; ...

... Але тільки він так скритний, недоступний,

Як грунт, де сидить вже черв'як,

Коли вона ще не розгорнула

На повітрі прекрасних пелюсток

І краси не присвятила сонцю.

Коли б нам дізнатися лише - отчого

Сумує він, врятували б ми його. [40]

Тут ми бачимо створення образу та настрою герою Ромео, який «сльозами там посилював…». Ромео сумує без своєї коханої. Персонаж Ромео дуже тонка та романтична натура, яку у сучасній літературі не зустрінеш. Шекспір створив Ромео, щоб нагадати людині, про юнацький максималізм. А також, не дивлячись на те, що Ромео досяг статтєвої зрілості, він дитина. І та любов, що він відчував до Джульєтти, звичайно, красиве почуття, але вона несе характер дитячої незрілості, бо його (тобто Ромео) кидало у крайнощі, як і Джульєтту. І таке характерно не лише для людей того часу, а і для сучасних підлітків. Якщо кожен із нас пригадає своє перше кохання, то там також є елементи емоційного вибуху, дії - на перекір батькам, розподіл всесвіту на «зло» та «добро» та інше.

Але ми хотіли сказати і те, що Вільям Шекспір намагався показати і мінуси батьківських «неможна» та «потрібно» щодо підлітків. Також автор хотів показати, як соціальна думка може вплинути на життя людей.

Далі ми роздивимося, як мати говорить про Джульєтту:

... Що дочка моя ледь вступила в світ,

Їй немає ще 14 років;

Коли краса ще двох років зів'яне -

Для неї пора нареченою бути настане.

... Як біла голубка там вона,

Коли навколо ворони зберуться ... [40]

На той час молодь дуже рано обзаводилася сім'єю. Причину ранніх шлюбів того часу ми роздивлятися не будемо. Але саме в цих строках видно, як мати говорить про тимчасовість краси «Коли краса ще двох років зів'яне».

«…Як біла голубка там вона, коли навколо ворони зберуться...» - створення особливого образу та ставлення матері до доньки. Мати боїться, що Джульєтта буде в центрі уваги серед хлопців, і тому донька повинна скоріше вийти заміж, щоб не втратити гідність. Тобто, таким чином, Шекспір створив певний характер (в даному випадку, батьківську опіку того часу) та образ завдяки створеній системі персонажів.

Про Паріса говорили таке:

... Уважно прочитай тоді всю книгу

Його обличчя, удивися в його риси,

Що вписані рукою краси,

І примічаючи - як всі вони згодні

Одна з іншого; а якщо у чому неясні

Здадуться, його очі прочитаєш -

Тоді ти все неясне зрозумієш ... [40]

Брат Лоренцо - один з персонажів трагедії, чернець, духівник Ромео і Джульєтти, таємно від усіх обвінчав їх. Лоренцо - справжній християнин. Він - не віддалився від світу відлюдник, що передається відокремленим молитвам і екстатичним спогляданням Божества, навпаки, він бере найактивнішу участь у долі своїх ближніх, якими б шляхами вони не йшли в цьому житті. Він нікого не засуджує і молиться за всіх, правих і неправих, залишаючи право судити їх одному лише Богу. Його мудрість, розуміння людських слабкостей і смиренність служать прихованої рухової пружиною дії. Коли Ромео в перший раз розповідає йому про любов до Джульєтти, Лоренцо відразу ж вбачає у розвитку їхніх відносин можливість зупинити безглузду і кровопролитну ворожнечу сімей. У своїх радах і вчинках Л., який отримав перемогу над пристрастями, керується розумом: «Природа слабкодухий і ридає, але розум сильний та розум перемагає».

Суть системи персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» полягає в тому, що кожен герой грає свою роль, отже має своє певне значення. Знов почнемо з головних персонажів: Ромео та Джульєтти.

Ці дві дорослі дитини, які вперше відчули любов та потяг один до одного, який переплітався зі всіма можливими табу стосовно взаємовідносин, вирішили сказати всьому всесвіту «ні» і бути разом. Але їхня не передбаченність привела їх до загибелі. Саме загибель головних героїв і робить цю мелодраму трагедією. Саме вона і робить цей художній витвір таким унікальним. Крім того, загибель головних героїв є уроком, як для батьків, так і для дітей. Батьки постійно намагаються оберегти своїх дітей від поганого - це не погано, але іноді батьки занадто намагаються відгородити від життя нав'язуванням своїх принципів. Діти занадто рано намагаються стати дорослими і приймають рішення, не порадившись з близькими. Крім того, читаючи трагедію видно, що між Джульєттою та батьками не було довірливих стосунків. Отже, ми бачимо, що система персонажів в даній трагедії має неабиякий психологічний вплив на читача.

Якщо говорити про інших героїв трагедії, то можна сказати, що особливе значення тут має годувальниця. Годувальниця замінила Джульєтті рідну матір. Джульєтта з більшою довірою спілкується з годувальницею ніж зі своєю мамою. Створивши персонаж годувальниці, Вільям Шекспір хотів показати, як іноді батьки самі віддаляють від себе дітей. Таким чином, Шекспіра можна зрівняти із сучасним сімейним психологом, який постійно вказує на помилки та проблеми батьків та дітей, створюючи певні образи.

Отже, організованість персонажів в трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» постає як система. Опис її специфічних сторін являє собою першочергово важливу для справжньої роботи задачу, вихідний пункт аналізу твору.

Система персонажів, яку Шекспір використовував в трагедії «Ромео і Джульєтта» має повчальне значення. Це наша власна точка зору, а значить, сучасний погляд. Отже, можна сказати, що очима сучасності система персонажів в принципі залишається тією ж, що і в ту епоху, але на сьогоднішній день метод виховання та і ставлення молоді до любові між двома особами значно змінилася. Але суїцидальні методи вирішення проблем і досі, нажаль, існують.

Коли сучасний читач проникає у глибину сюжету, він попадає під психологічний вплив сюжетної концепції та створеної системи персонажів. Аудієнція під впливом створених образів, які наділені різним характером, живе життям літературних героїв. Читач переживає за долю кожного персонажу. Тобто, він може відчувати різноманітні емоції: радощі, гордість, біль, жаль, страх та інше.

Зрозуміло, ми згадали лише деякі образи, де так чи інакше йдеться про систему персонажів, можна було б, мабуть, навести й інші цікаві спостереження і висновки. Однак, враховуючи все, що встановлено вище, ми можемо вже дати робоче визначення системи персонажів. Система персонажів - це один з аспектів художньої форми літературного твору, художнє єдність, в якому персонажі об'єднані взаємними симпатіями і антипатіями, збігом ідейних устремлінь і антагонізмом, родинними зв'язками, любовними і дружніми прихильностями; вони вступають у взаємини і співвідносяться один з одним , і ця їх співвіднесена в сюжеті служить одним з виразів - іноді найважливішим - ідейного змісту твору, яке втілене за допомогою сполучення груп і окремих персонажів в певному відношенні до світу автора і об'єктивної дійсності.

Будова системи персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», безсумнівно, складніше запропонованої схеми. Персонажі грають неоднакову роль у сюжеті трагедії, і вже на цій підставі ми можемо розрізняти принаймні три групи персонажів: центральні, чиї характери і долі є головним предметом зображення; основні персонажі, які мають першорядне значення для розвитку сюжету і у взаєминах з якими виявляються характери центральних персонажів; другорядні персонажі, які складають фон дії і в якійсь мірі співвідносяться з центральними та основними персонажами. Останню групу можна піддати подальшої деталізації і виділити персонажів, які беруть безпосередню участь у дії, і власне «фон», допоміжні персонажі. У кінцевому рахунку доцільність такої чи іншої класифікації персонажів може бути остаточно доведена лише в процесі аналізу твору встановленням відмінних ознак виділяються груп.

Аналізуючи систему персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», ми побачили багато нових для нас речей, не дивлячись на те, що цей твір було створено в шістнадцятому сторіччі. Шекспірівська мова і образність - є самою романтичною та поетичною. Що може бути романтичнішим, ніж смерть заради кохання?

Крім романтики, тут видно конфлікт між двома сім'ями Монтеккі та Капулетті. Цей конфлікт і послужив такому трагічному завершенню твору. Створення конфлікту в системі персонажів вказує нам на наші помилки, а саме на те, що ми марно витрачаємо час на суперечки і не помічаємо, як від цього страждають близькі нам люди. Якби конфлікт вчасно було розв'язано, то це літературне творіння несло б назву не «трагедія», а «драма». Проте задум Шекспіра полягав в тому, щоб відкрити очі на оточуючий світ, і не перейматися через невирішені проблеми.

Повернемося до конфлікту. Чого досягли сім'ї конфліктуючи один з одним? Монтеккі і Капулетті втратили своїх дітей. А могли би вирішити усі питання більш цивільним шляхом і врятувати життя своїм дітям. Але Шекспір навмисно створив жахливу загибель двох молодих осіб, щоб достукатися до сердець читачів. Адже, людина запам'ятовує сильні емоційні переживання. А як можна створити сильне емоційне переживання? Красиве кохання - будує в глибині душі читача позитивний настрій, бажання відчути ті палки почуття, які переживають герої. А смерть головних персонажів спричиняє біль, бо читач живе життям цих героїв. Отже, перехід від палких почуттів до болісного стану є своєрідним авторським трюком або фокусом, котрий створює ілюзію - іншу реальність, яку хоче передати автор. Можливо, у когось могло виникнути питання «До чого ж тут система персонажів, якщо мова йдеться про вплив на психологічний стан читача?» Відповідь не проста, але логічна: створюючи систему персонажів методом, який використовував Вільям Шекспір у трагедії «Ромео і Джульєтта», і є основним фактором, що впливає на мислення аудієнції. Тобто шекспірівська конструкція персонажів формує особливу загальну думку. Загальна думка є основним джерелом, що робить роботу автора популярною. А це значить, що такий високий рейтинг трагедія «Ромео і Джульєтта» здобула, завдяки правильно збудованої системі персонажів.

Ми назвали цей розділ «… «Ромео і Джульєтта» очима сучасного читача» тому, що хочемо показати сучасне бачення цієї трагедії. Як сучасна аудиторія реагує на метод створення системи персонажів трагедії «Ромео і Джульєтта»?

Сучасна соціальна думка відрізняється від сприйняття образності та художніх форм інших часів (при Радянському Союзі, воєнні та довоєнні погляди та ще раніше). Ми не будемо зараз розписувати причини соціальних змін, але принцип сприйняття в даному випадку має величезне значення. Щоб сказати більш конкретно про сучасні погляди, потрібно поділити читачів на дві категорії:

читач зі складом мислення - філолога,

читач з математичним складом мислення.

Перша категорія читачів більш романтична (зазвичай) вони сприймають систему персонажів в трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта», як побудову, котра сформована на основі емоційних вибухів, а саме любові та болі від втрати.

Друга категорія читачів (як правило) не сприймають цю трагедію взагалі, адже вважають її не сучасною та застарілою. Мабуть, саме тому на сьогоднішній день так багато римейків стосовно трагедії «Ромео і Джульєтта».

Але обидві ці категорії читачів з пошаною ставляться до трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Якщо порівняти з іншими творами інших авторів, то ми знаємо на власному досвіді, що літературний сюжет може або подобатися або не подобатися читачеві. А «Ромео і Джульєтта» - всесвітньо відома трагедія, подобається абсолютно всім, не дивлячись на різність поглядів. Якщо виникло питання «чому?», то відповідь така: система персонажів.

Система персонажів має хитрий задум у цій трагедії, але як концепція фігурує просто та ненав'язливо. Саме тому, трагедія «Ромео і Джульєтта» - шедевр, який актуальний довгі віки.

ВИСНОВОК

Актуальність теми доведена, а саме:

По-перше: система персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» має своєрідну побудову - авторський задум, який має сенс зображення певної точки зору (в даному випадку погляд В. Шекспіра не тільки на любовні стосунки між двома людьми, а і між людьми взагалі. Крім, того, автор підкреслює стосунки між батьками, соціальними кругами, друзями і так далі),

По-друге: актуальним є і те, що ми в цьому дослідженні хочемо показати сучасний погляд на систему персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», а не використовувати погляди критиків та літературних дослідників минулого століття,

По-третє: побудова системи персонажів саме у трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта» - є особливою, яка і на сьогоднішній день торкає душу читачів, але і відрізняється від сучасних засобів створення системи персонажів в авторських творах (трагедія, драма, комедія та інше).

Під час аналізу системи персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» ми використовували літературу таких авторів:

Мета дослідження досягнута завдяки поставленим завданням:

надали визначення такому поняттю, як система персонажів в творі,

проаналізували сюжетно-тематичну єдність системи персонажів твору,

показали, як система персонажів впливає на змістову форму і художній зміст,

довели, що мотиви пов'язані одночасно не тільки з одним персонажем, а відповідають взаємодії багатьом героїв,

проаналізували систему персонажів саме трагедії «Ромео і Джульєтта»,

довели, що система персонажів трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» має особливий характер.

Для виконання завдань і досягнення мети ми використовували такі елементи в роботі:

Предмет дослідження: трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта»,

Об'єкт дослідження: літературні вказівки стосовно системи персонажів.

Дослідження було проведено самостійно, але під час роботи ми використовували термінологію вчених в галузі теорії літератури та інших науковців. В написанні курсового дослідження був використаний список інформативних джерел таких відомих авторів, як ... Крім того, були використані енциклопедичні дані.

Наше дослідження складається зі змісту, вступу, трьох розділів, висновку, літератури та додатків.

Зміст є провідником нашої роботи, тобто тут вказані назви розділів та їхня сторінка.

Вступ - введення до роботи.

Перший розділ теоретичний і має назву: Теоретичний аспект системи персонажів, який поділено на такі підрозділи:

1.1. Поняття системи персонажів,

1.2. Сюжетно-тематична єдність системи персонажів твору.

Цей розділ присвячено вивченню термінології, а саме, що таке система персонажів, яку роль вони грають у сюжеті твору та інше.

Другий розділ: Сюжетна конструкція трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», яку збудувала система персонажів. Він немає підрозділів, але саме в цьому розділі видно авторський задум, який відрізняє стиль Шекспіра від інших авторів.

Третій розділ: Система персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» очима сучасного читача - основна частина нашої роботи, яка виконувалася абсолютно самостійно. Чому ми дали назву саме «… сучасного читача?» Відповідь проста: в інтернеті та в літературних джерелах ми можемо знайти погляд на шекспірівську творчість класиків, а сучасної точки зору майже не існує. Якщо і є інформація сучасних критиків, то вона стосується лише постановок та інтерпретацій. Ми же вирішили - ризикнути і зробити власні висновки та виразити власну думку стосовно системі персонажів трагедії В. Шекспіра «Король Лір». Ми вирішили третій розділ не ділити на підрозділи тому, що не хотіли розривати нашу ідею на кілька частин.

Отже, що саме ми намагалися довести в третьому розділі?

Ми виявили, як система персонажів, показала в «Ромео і Джульєтті» проблематику сімейних відносин, яка тісно сплетена з проблематикою суспільного і політичного. Тут ми розглядали і сімейний конфлікт, і юнацький максималізм, і цинізм дорослих.

На протязі всієї п'єси проходить одна і та ж тема зіткнення чистої любові із соціальними принципи. І що одержало перемогу? Нажаль, не любов, а соціальні принципи. Нажаль, саме ці принципи, а точніше сімейний конфлікт між Монтеккі та Капулетті спричинив страшну загибель дітей обох сімей. Зрозуміло, як би Шекспір створив кінець п'єси щасливим, то це б не була б трагедія, а як мінімум драма. І в такому випадку ця п'єса мала б інше значення і мала б зовсім інший вплив на читача. Чому ми робимо нахил на читача? Читач є головним критиком. Саме він вирішує, чи буде авторська робота популярною чи ні. Отже, по тій самій причині, ми зробили аналіз впливу системі персонажів на емоційний стан читача. Цьому аналізу присвячено кілько сторінок, а саме ми вивчали, систему персонажів, та перехід із одного емоційного стану до іншого. Тобто ми показували, як герої трагедії «Ромео і Джульєтта» спочатку давали насолоду читачу, завдяки своїм щирим почуттям, які здатні виникнути лише у такому юнацькому віку (доросле почуття більш корисливе, не таке відкрите). А наприкінці п'єси, читач страждає, відчуваючи біль за втрату героїв, життям яких читач жив на протязі прочитання самої трагедії.

Таким чином, ми довели, що система персонажів в трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» має не простий сенс, а саме:

В. Шекспір хотів довести до аудиторії, а саме до батьків, що створюючи заборони для своїх дітей, вони можуть зробити гірше,

Автор хотів достукатися до дітей. Велике кохання - це добре, але смерть не є вирішенням проблеми,

Шекспір хотів показати, як соціальний вплив загубив життя двох підлітків.

Якщо прочитати сприйняття системи персонажів трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» інших критиків, то можна побачити інше уявлення про задум автора. Але ми робили власні висновки, користуючись у третьому розділі лише оригінальним текстом автора (перекладом на українську мову), а також ми хотіли показати сприйняття образності сучасним читачем. І нам це вдалося.

ЛІТЕРАТУРА

1. А.В. Єрохін, Естетика ваймарської класики, http://cadis.uni.udm.ru/E_library/erohin.html

2. А. Аникст. Шекспір, Серія ЖЗЛ. «Молода гвардія», М., 1964

3. А. Мітта. Кіно між «Пеклом» і «Раєм». http://yanko.lib.ru/fort-library/cinema/

4. Аникст. Сценічна історія драматургії Вільяма Шекспіра, http://lighthouse.nsys.by/lib/shakespeare/shaksp_o.shtml

5. Аристотель. Поетика. http://infolio.asf.ru/cgi-bin/author.cgi?name=Аристотель

6. Б. Рассел. Філософія нового часу, http://philosophy.allru.net/perv256.html

7. Бахтін М. М., Мистецтво і відповідальність, http://www.philosophy.ru/library/bahtin/otv.html

8. Бєлінський, «Про Драми і театри» - Москва: «Мистецтво», 1948

9. Бєлінський В.Г. Повне зібрання творів. Т.5 - М.: Вид-во АН СРСР, 1954. - С.218, 219.

10. Бушміна А.С. Про аналітичному розгляді художнього твору / / Аналіз літературного твору. - Л.: Наука, 1976. - С.5, 6.

11. В. Адмоні «Стихія філософської думки у Шекспіра», воспроїзв. за виданням: Шекспірівські читання. 1976. - М., 1977, http://www.philol.msu.ru/ ~ forlit / Pages / Biblioteka_Admoni.htm


Подобные документы

 • Поняття і суть системи персонажів. Роль блазнів і слуг у п'єсах Шекспіра. Виявлення унікальності в системі персонажів в трагедії "Король Лір". Повний розвиток сюжетної лінії - трагедії історії Глостера і його двох синів поруч з історією Ліра і його дочок.

  курсовая работа [40,9 K], добавлен 03.10.2014

 • Поняття про систему персонажів, її роль і значення в сюжеті твору. Особливість авторської манери письменників в епоху відродження, одним з яких був Вільяма. Шекспір. Загальний опис системи персонажів в трагедії автора "Отелло", яка є наслідком конфлікту.

  курсовая работа [56,5 K], добавлен 03.10.2014

 • Проблема любові як найважливіша етична проблема, її місце та значення в ідеології та мистецтві епохи Відродження. Тема любові в шекспірівських творах. Аналіз твору "Ромео і Джульєтта". Постановка моральних проблем в п'єсі, трагедія любові в ній.

  курсовая работа [45,2 K], добавлен 12.07.2011

 • Філософське осмисленя людини та світу у трагедії В. Шекспіра "Гамлет". Світогляд В. Шекспіра. Герой і світ у трагедії "Король Лір". Зіткнення Добра і Зла у трагедії "Макбет". Зіставлення образів Макбета і Ліра. Ідейно-художнє багатство творів Шекспіра.

  курсовая работа [64,6 K], добавлен 27.09.2008

 • Феномен "літературного герою" та поняття "системи персонажів". Сюжет, характери персонажів та визначення основних понять: образу, герою, персонажу. Своєрідність епохи Відродження та особливості художньої манери на прикладі трагікомедії В. Шекспіра "Буря".

  курсовая работа [153,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Дослідження творчої спадщини В. Шекспіра та її місця в світовому мистецтві. Вивчення жанру трагедії. Аналіз композиції та історії написання трагедії "Гамлет". Співвідношення християнських і язичницьких поглядів на помсту і справедливість у трагедії.

  курсовая работа [54,9 K], добавлен 23.11.2014

 • Поняття мотиву в оцінках дослідників, його різновиди та аналіз термінів "тип, характер, образ". Своєрідність епохи Відродження та особливості художньої манери трагедії В. Шекспіра "Макбет". Сутність, роль та функція мотивів у творі В. Шекспіра "Макбет".

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 03.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.