Усна народна творчість

Фольклор як художньо-словесна творчість народу, його розвиток на Русi та вплив язичництва. Роди та жанри фольклору: народний епос, народна лірика, народна драма. Опис деяких його видів: легенди, народні прикмети, байки, гуморески, прислів’я та приказки.

Рубрика Литература
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.11.2010
Размер файла 10,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Важливою та невідємною частиною народу є його фольклор. Чому він відіграє таку велику роль? Щоб нам це збагнути, треба пригадати та розглянути саме поняття «фольклор». Фольклор - це усна народна творчість. А усна народна творчість -- колективна літературна і музична творча діяльність народу. Це також художньо-словесна творчість народу в сукупності її видів і форм, де засобами мови збережено знання про життя і природу, давні вірування і культи, а також відбито світ думок, почуттів і переживань, уявлень народнопоетичної фантазії.

Виник фольклор дуже давно. Ще до виникнення писемностi у схiдних слов'ян iснувала багата усна народна творчiсть: обрядовi пiснi, перекази, замовляння, заклинання, епiчнi та лiричнi пiснi. Особливого поширення набули за давнини епiчнi пiснi-билини, що виконувались пiд музику в речитативно-декламацiйнiй формi.

Розвиток фольклору на Русi тiсно пов'язаний з вiруваннями народу, якi до введення християнства мали так званий анiмiстично-магiчний характер. Стiйкiсть обрядiв i поезii були пов'язані з язичницькою релігією та мiцно трималися в народних масах, незважаючи на вплив новоi християнськоi релiгii. Поступово старi традицii i обряди пристосувалися до церковних свят i обрядiв, що призвело до виникнення двовiр'я, тобто спiвiснування двох релiгiйних свiтоглядiв народу.

Язичницька стала пiдгрунтям для створення поетичних форм обрядового фольклору, одним з найстарiших видiв якого є мiфи. Хоча міфи були поширенi i за часiв Киiвськоi Русi, про що свiдчать iх уривки у писемнiй та уснiй передачi. Заклинання i замовляння виникли з вiри первiсноi людини в чарiвну силу слова. Залишки заклинань збереглися в Початковому лiтопису (у договорах русiв з греками). До X ст. сформувався календарний обрядовий фольклор, пов'язаний ще за язичницьких часiв з народними рiчними святами, i позакалендарний . приурочений до рiзних явищ побуту (весiль, похорон тощо), що досить мiцно тримався в селянському побутi впродовж багатьох столiть. Як словесне оформлення обрядiв, пов'язаних iiз рiчним циклом хлiборобських робiт, iз чотирма порами року та iншими звичаями, побутувала звичаєво-обрядова поезiя. Календарнi пiснi . високохудожнi твори, iх образи, поетичнi засоби вироблялися протягом багатьох столiть. До прозових фольклорних жанрiв Киiвськоi Русi належать казки, перекази, легенди, приказки, прислiв'я та загадки.

Усна народна творчiсть мала великий вплив на давньоруську лiтературу, на ii форму, мову та стиль. Особливо це позначилося на iсторичних творах найбiльш ранньоi лiтературноi форми на Русi. Виникнення iсторичноi лiтератури, зокрема лiтописання, тiсно пов'язане з розвитком суспiльноi свiдомостi, iнтересом до минулого своєi краiни, намаганням визначити мiсце Русi серед iнших краiн i народiв.

 Фольклор вiдображував трудовий процес, характер землеробського заняття, побут та iн. Цi явища знайшли своє вiдлуння у так званiй календарнiй i обрядовiй поезii, дослiдити i вивчити яку можна на пiдставi архаiчних залишкiв у побутi украiнцiв.

І сьогодні фольклор відіграє не менш важливу роль, хоча зазнав багатьох змін.

Давайте розглянемо види фольклору, щоб краще зрозуміти його застосування і втілення.

Фольклор має свої роди та жанри: народний епос, народна лірика, народна драма.

Народний епос - це розповідні фольклорні твори:

загадки

прислів'я та приказки

анекдоти

думи

історичні пісні

балади

казки

легенди

перекази

байки

притчі

Народна лірика -- це поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується за допомогою відтворення думок, почуттів і переживань героїв.

Трудові пісні

Родинно-побутові пісні - колискові, весільні, танцювальні, жартівливі пісні, пісні-голосіння

Соціально-побутові пісні - козацькі, кріпацькі, чумацькі, рекрутські(солдатські), бурлацькі(наймитські), стрілецькі пісні

Календарно-обрядові пісні - веснянки, русальські, купальські, жниварські пісні, колядки, щедрівки

Третій жанр - народна драма - це фольклорні твори, в основі яких лежить конфлікт, а сюжет розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів ( Наприклад, пісні-ігри «Просо», «Мак», «Коза», «Меланка», «Дід», «Явтух», «Подоляночка» тощо, а також вертеп, весілля)

Тепер, коли ми ознайомилися з загальними поняттями, можна розглянути детально деякі види фольклору.

Легенди. Легендою називають усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як достовірне. Легенди дуже близькі до переказів та казок, наприклад їх початкові формули -- «було це давно», «колись давно-давно», також фантастичний зміст, але такий, що трактується як диво, творене незвичайними людьми. На відміну від казкової фантастики у легендарну вигадку вірили як у можливу. Фантастика і вимисел легенди були тими чинниками, за допомогою яких неясне ставало зрозумілим, неможливе - досяжним.

Прислів'я та приказки. До неоціненних коштовностей українського фольклору належать прислів'я та приказки -- короткі влучні вислови. Прислів'я та приказки є узагальненою пам'яттю народу, висновками з життєвого досвіду, який дає право формулювати погляди на етику, мораль, історію й політику.

У своїй сумі прислів'я та приказки становлять начебто звід правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, -- словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого народу, чия невичерпна талановитість, високе естетичне чуття й гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками.

Народні прикмети. Наші пращури довго і уважно спостерігали за погодою, за поведінкою птахів та звірів, і на основі своїх спостережень могли сказати, якими будуть зима, літо, весна, осінь..

Байки -- це короткі оповідання, де головними персонажами переважно є тварини, рослини, неживі предмети, явища природи. Комізм і сатира -- невід'ємні особливості байки. Обов'язково байка повинна містити певний висновок, повчання - так звану мораль.

Звісно, що український фольклор багатий на гуморески. Гуморески - короткі переважно римовані жартівливі твори , які створені були на основі цікавих людських спостережень та курйозних випадків з життя. Гумореска завжди "заправлена" гумором, з додаванням іронії та сатири.

Фольклор українців багатий і різноманітний тому що творився віками і з любовю до рідної землі.


Подобные документы

 • Проблеми та психологічні особливості вивчення творів фольклору в середній школі. Усна народна творчість: поняття, сутність, види. Методична література про специфіку вивчення з огляду на жанрову специфіку. Специфіка вивчення ліричних та епічних творів.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 22.04.2009

 • Творча постать Л. Глібова, його діяльність. Дослідження спадщини Л. Глібова, а також його літературні персонажі. Перелiк творiв Л. Глібова: байки, вірші, загадки і відгадкі, акростіхі. Аналіз байки "Вовк та Ягня". Цитати про автора і його творчість.

  реферат [24,9 K], добавлен 23.11.2008

 • Проблема політичного ідеалу Т. Шевченка. Виступ проти будь-яких форм деспотизму і поневолення народу. Осудження системи імперського законодавства і судочинства. Творчість Т. Шевченка, його "Кобзар", та його велике значення для українського народу.

  реферат [17,5 K], добавлен 16.04.2013

 • Ранні та юнацькі роки. Микола Лисенко і музика. Життя і творчість. Високохудожні композиції на шевченківську тематику, народна опера "Різдвяна ніч" і "Утоплена", опера-сатира "Енеїда. Відкриття першої в Україні національної музично-драматичної школи.

  презентация [432,5 K], добавлен 16.02.2014

 • Розвиток жанру байки в ХІХ ст. Байка як літературний жанр. Генеза жанру. Байкарі та їх твори в ХІХ ст. Байкарська спадщина П.П. Гулака-Артемовського. Байки Л.І. Боровиковського. "Малороссийские приказки" Є.П. Гребінки. Байкарська творчість Л.І. Глібова.

  курсовая работа [43,0 K], добавлен 23.05.2008

 • Вільям Сомерсет Моем - видатний англійський романіст, драматург і майстер короткої прози. Дослідження художньо-естетичних принципів В.С. Моема на підставі аналізу його літературно-автобіографічних праць і наукових джерел стосовно його творчості.

  курсовая работа [71,9 K], добавлен 15.05.2012

 • Дитинство та роки навчання Володимира Винниченка. Участь у діяльності Революційної української партії та УСДРП. Спроби співпрацювати з більшовиками. Творчість В. Винниченка — художньо-публіцистичний літопис шляхів українського народу до незалежності.

  презентация [100,9 K], добавлен 22.11.2012

 • Біографічна довідка з життя Лесі Українки. Дитинство, юність, зрілість. Останні роки життя письменниці. Діяльність літературного гуртка "Плеяда". Елемент епосу в ліричній поезії Українки. Поетична та прозова творчість, драматургія. Вшанування пам'яті.

  реферат [2,1 M], добавлен 29.10.2013

 • Дослідження впливу європейських символістів на формування художньо-естетичної концепції Олеся. Опис символіки моря в поетичних системах українського лірика та європейських символістів, з’ясування його структурно-семантичної ролі у світовідчутті митців.

  статья [21,9 K], добавлен 24.04.2018

 • Василь Семенович Стус. Микола Кіндратович Вороний. Лідія Вікторовна Сохачевська. Творчість Сергія Бурлакова. Украінська поезія тісно пов'язана з многотрудним життям народу, визначалась ним і визначала його, була вершиною його духовності.

  реферат [13,1 K], добавлен 06.07.2005

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.