Творчість Генрі Філдінга на прикладі роману "Історія Тома Джонса, знайди"

Доба Просвітництва як особлива історико-літературна доба. Художні особливості та новаторство Генрі Філдінга як драматурга, романіста і теоретика літератури. Ознайомлення із морально-етичними проблемами, піднятими в романі "Історія Тома Джонса, знайди".

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.04.2015
Размер файла 46,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОМАН 40 - 50 РОКІВ VXIII СТОЛІТТЯ

1.1 Доба Просвітництва як особлива історико-літературна доба

1.2 Просвітницький роман XVIII століття

Розділ 2. ГЕНРІ ФІЛДІНГ, ТОГО ТВОРЧІТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

2.1 Генрі Філдінг як драматург, романіст і теоретик літератури

2.2 Художні особливості та новаторство роману "Історія Тома Джонса, знайди"

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТОНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що Генрі Філдінг зображував у романі "Історія Тома Джонса, знайди" реальну людину в реальних обставинах. Він сам називав себе "творцем нового виду літератури" і тому звільняв себе від яких-небудь правил і канонів. Головне завдання цього нового виду - зображення реальної людини в реальних обставинах. Головне письменницьке завдання - це живописати характер, характер реальний, і погоджувати вчинки героя з його характером. Письменникові слід "уміти пророкувати вчинки людей за тих чи інших обставин на підставі їхній характерів". Філдінг начисто відмітає всяке свавілля письменника. Закон реального листа: "завжди триматися в рамках можливого". Донині письменники стараються поєднати у своїх романах тематику різних верств, наприклад бідних і багатих, добрих і злих та ін. Досі існує величезна прірва між багатими і бідними, між людьми, що знаходяться при владі і звичайним народом. У своїх же творах Філдінг не заперечує, звичайно, романтичних фантазій. Відсутність їх збіднило б її. Але для них відведена особлива сфера в мистецтві, сфера поетичної мрії. В етичну й естетичну програму письменника, за Філдінгом, може входити: 1) людинолюбство, 2) ученість, 3) досвід. Філдінг поставив собі ще трохи, необов'язкових для інших завдань: 1) користуватися прийомом контрасту, 2) замовчувати те, що не можна зобразити досить яскраво, 3) писати з посмішкою.

Стан розробки проблеми: Проблематику роману Генрі Філдінга досліджували багато філософів, літературознавці та письменники. Вони намагались дослідити творчість Генрі Філдінга, морально-етичні проблеми, що піднімалися у романах, образи героїв, художні прийоми, які були застосовані письменником, значення романів Філдінга для людства.

Новизна досліджень полягає у тому, що опрацьовуючи матеріал дослідників творчості Філдінга ми можемо оцінити письменника з різних сторін, побачити різні підходи до вивчення його творчості і вже самостійно відобразити більш повну картину творчості автора.

Мета роботи: дослідження та аналіз роману Генрі Філдінга "Історія Тома Джонса, знайди".

Методи досліджень : цілісний, порівняльно-історичний, біографічний аналіз. філдінг роман художній просвітництво

Теоретичне значення: Генрі Філдінг вважається винахідником жанру роману "комічний епос". У такому жанрі головне, за письменником, -- зображення природного характеру людини. Ми намагаємось шляхом аналізу пояснити причини написання Генрі Філдінгом цього роману та основну думку, яку він хотів донести до читача.

Практичне значення: дані, що містяться у курсовій роботі можуть бути використані для подальшого дослідження творчості письменника.

Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків та бібліографії.

Об'єкт вивчення: творчість одного з найталановитіших письменників-романістів XVIII століття - Генрі Філдінга.

Предмет вичення: роман "Історія Тома Джонса, знайди".

Розділ 1. ПРОСВІТНИЦЬКИЙ РОМАН 40-50 РОКІВ VXIII СТОЛІТТЯ

1.1 Доба Просвітництва як особлива історико-літературна доба.

XVIII століття -- блискуча епоха в історії людської культури. Цей період європейської історії, що хронологічно умовно охоплював період між двома революціями -- в Англії (1688--1689) та Великою французькою революцією.

1689--1795 рр. -- епоха Просвітництва. Дійсно, центральним явищем культурного та ідеологічного життя XVIII століття був рух Просвітництва. Він включав в себе політичні, суспільні ідеї прогресу, волі, справедливого й мудрого соціального устрою, розвитку наукового знання, релігійної поміркованості.

Проте, він не був виключно вузько ідеологічним рухом представників середнього класу, спрямованим проти феодалізму.

Знаменитий німецький філософ XVIII століття, той, хто першим підводив підсумки цієї епохи. І. Кант, у 1784 р. присвятив Просвітництву спеціальну статтю "Що таке Просвітництво?" і назвав його "виходом людини зі стану неповноліття ". Основні ідеї Просвітництва мали загальнолюдський характер. Одним із найважливіших завдань просвітників була широка популяризація власних ідей. Недаремно найважливішим актом їх інтелектуальної та громадянської діяльності був випуск у 1750-х рр. "Енциклопедії", яка переглянула колишню систему людських знань, відкинула переконання, засновані на забобонах.

Просвітники, перш за все, були переконані в тому, що, раціонально змінюючи, вдосконалюючи суспільні форми життя, можна змінити на краще кожну людину. З іншого боку, людина, яка має розум, здатна до морального вдосконалення, а освіта та виховання кожної людини покращить суспільство в цілому.

Так, у Просвітництві виходить на перший план ідея виховання людини. Віра у великі можливості виховання укріплювалася авторитетом англійського мислителя Дж. Локка: філософ стверджував, що людина народжується "чистим аркушем ", на якому можуть бути накреслені будь-які моральні, соціальні "відомості", важливо лише керуватися при цьому розумом. "Вік розуму" -- такою є поширена назва XVIII ст.

На відміну від ренесансного життєрадісно-оптимістичного переконання у безмежних можливостях людського розуму, на відміну від раціоналізму XVII століття, який єдино можливим вважав пізнання світу за допомогою розуму, світовідчуття епохи Просвітництва включає в себе розуміння того, що розум обмежений досвідом, відчуттям, почуттям. Саме цим пояснюється те, що протягом цієї епохи однаково часто зустрічаються і "чуттєві душі", й "освічені розуми". Вони співіснують у гармонії, доповнюючи одне одного. "Чем разум человека становится просвещённее, тем сердце его -- чувствительнее", -- стверджують французькі енциклопедисти.

Остання третина доби позначена розвитком "руссоїстських" ідей, що протиставляли "природу" та "цивілізацію", "серце" та "розум", "природну" людину та людину "культурну", тобто -- нещиру, "штучну". Відповідно протягом століття змінювався характер та ступінь просвітницького оптимізму, віра у гармонійний устрій світу. Спочатку успіхи наукової революції, особливо відкриття Ньютоном закону всесвітнього тяжіння, сформували уявлення про Всесвіт як про єдине та гармонійне ціле, де все у кінцевому підсумку спрямовано до добра та злагоди. Етапною подією, що спричинила значні зміни у цих переконаннях, був землетрус у Лісабоні у 1755 році: місто було зруйноване на 2/3, 60 тисяч мешканців його загинуло. Нещадність стихії стала предметом гірких роздумів багатьох просвітників, зокрема Вольтера, який присвятив сумній події, що змінила його уявлення про Всесвіт, "Поему про Лісабон". Цей факт є підтвердженням, що XVIII ст. було епохою, коли складні філософські ідеї обговорювались не лише у наукових трактатах, а й у художніх творах -- поетичних, прозових.

Людина епохи Просвітництва, чим би вона не займалася у житті, була ще й філософом у широкому розумінні цього слова: вона наполегливо й постійно прагнула до роздумів, спиралася у своїх судженнях не на авторитет або віру, а на власне критичне мислення. Недаремно XVIII ст. називають ще й століттям критики. Критичні настрої посилюють світський характер літератури, її інтерес до актуальних проблем сучасного суспільства, а не до піднесено-містичних, ідеальних питань. У це "філософське", як його справедливо називають, століття філософія має розбіжності із релігією. Отримує поширення своєрідна світська форма релігії -- деїзм: її прихильники переконані, що, хоча Бог і є джерелом усього існуючого, він не втручається безпосередньо у земне життя. Це життя розвивається за усталеними, раз і назавжди встановленими законами, пізнати які спроможні лише здоровий глузд та наука.

Проте, не варто думати, що епоха Просвітництва була сумним, "вченим" століттям: люди цього часу вміли, за словами О. Мандельштама, "ходить по морскому дну идей, как по паркету", цінували дотепність, любили, коли змішувався "глас рассудка с блеском легкой болтовни" (Бомарше), а з іншого боку, високо ставили чуттєвість, емоційність, не соромилися сліз.

Різноманіття ідей, уявлень, настроїв епохи відбилося на її основних стилях і напрямках. Головними із них були класицизм, рококо і сентименталізм.

Просвітницький рух дав поштовх розвиткові різноманітної публіцистики; особливого значення набули з початку XVIII ст. газети й журнали, більшість письменників нігї епохи були одночасно журналістами або починали свою діяльність як журналісти.

Центральним явищем літературного життя Просвітництва були філософська повість та роман, перш за все -- роман виховання. Саме у них просвітницька тенденційність, пафос перетворення людини, повчальність знаходять найбільш яскраве вираження.

Епоха Просвітництва була часом найбільш тісного, ніж раніше, спілкування і взаємодії національних літератур та культур. Результатом цього стало створення єдиної європейської, а потім і всесвітньої літератури. Відомими стали слова великого німецького просвітника Й. В. Гете, який підводив підсумок культурного розвитку XVIII ст. словами: "Сейчас мы вступаєм в эпоху мировой литературы". [1]

Просвітницька ідеологія визначила зміст і напрям розвитку різних галузей знання і видів мистецтва XVIII в . - Філософії, соціології , політики , педагогіки, літератури, живопису та естетики. Це було століття інтенсивного розвитку науки і техніки , століття промислового перевороту , значних успіхів в галузі природознавства .

Характерною особливістю розвитку філософської думки XVIII століття була взаємодія між матеріалізмом і ідеалізмом . На рубежі XVII і XVIII ст. Локк і Лейбніц представляють два основних напрямки у філософії - матеріалістичне та ідеалістичне . Матеріалістична філософія досягла в епоху Просвітництва великих успіхів ( Локк , Гольбах , Гельвецій , Дідро , Толанд ) . Проте на даному етапі матеріалізм був метафізичним , механістичним . Суперечливим було в своїй основі вчення Джона Локка ( John Locke , 1632-1704).

Основні літературні напрямки епохи Просвітництва - класицизм, реалізм, сентименталізм і романтизм на його початковій стадії (передромантизм) . У кожній з європейських країн розвиток цих художніх систем, характер їх взаємодії різні і визначаються конкретно-історичними умовами. Однак у літературному процесі XVIII ст. виявляються і загальні закономірності, що дозволяють говорити про літературу Просвітництва як про характерне явище певного етапу розвитку культури.

Особливості просвітницької літератури пов'язані з вартими перед нею завданнями освоєння нових форм суспільного життя і їх впливу на людину. Характерне і яскраве явище літературного життя епохи - просвітницький реалізм. Просвітницький реалізм XVIII ст., підготовлений розвитком мистецтва попередніх століть, насамперед епохою Відродження, є істотним етапом в історії світової літератури. Прагнення до відтворення об'єктивної життєвої правди поєднується в ньому з постійним і пильною увагою до проблеми "людської природи" у її обумовленості обставинами, середовищем, вихованням.

У творчості просвітителів виразно проявляються дві основні тенденції: звернення до форм умовно-філософського узагальнення явищ дійсності і до форм реально - побутовим. Тяжіння до всеосяжної масштабності поєднується з інтересом до повсякденного життя з її дрібними подробицями, звернення до гіперболи з деталізацією. Твори Свіфта, Вольтера, Дідро характеризуються універсальними філософськими узагальненнями; в романах Річардсона і Філдінга, в драмах Лессінга виявляється інтерес до реально - побутової сторони життя в її буденних формах. Обидві ці тенденції підпорядковані єдиному завданню дослідження і правдивого зображення життя. У деяких творах просвітницької літератури обидва ці поєднуються, і гротескно-гіперболічні прийоми зображення об'єднуються з відтворенням подробиць реально - побутового характеру (твори Дідро, Філдінга, Лессінга).

Важливе значення мало звернення просвітителів до створення образу позитивного героя. У ньому втілилася їх віра у можливості людини, уявлення про здорові засади людської природи, історичний оптимізм. В якості позитивного героя виступає "природна людина", що діє відповідно до веліннями розуму , відповідно до своєї "природи". Образи позитивних героїв просвітницької літератури не позбавлені відомого схематизму, певної "заданості".

У літературі англійського Просвітництва переважають прозові жанри. Провідне місце займає роман, представлений такими основними різновидами, як роман пригодницький, філософсько-сатиричний, сімейно-побутовий, соціально-психологічний.

Своєрідність літератури англійського Просвітництва пов'язано з тим, що буржуазна революція відбулася в Англії в XVII ст., тобто набагато раніше, ніж у країнах європейського континенту. Розвиток просвітницької літератури в Англії відбувалося, таким чином, в епоху, яка не передувала буржуазній революції, не готувала її, а слідувала за нею.

Протягом XVIII ст. в Англії тривало завершення перетворень, розпочатих у XVII столітті. Для Англії XVIII ст. було періодом затвердження буржуазних порядків. Після "славної революції", що завершилася компромісом між дворянством і буржуазією, королівська влада існувала в країні лише номінально. Феодально-абсолютистський лад повністю вичерпав себе. Практично влада належала парламенту, де були представлені віги і торі, що виражали інтереси панівних класів - буржуазії і дворянства. Обидві ці партії були солідарні в своїй антинародної політики і боротьбі проти визвольних рухів і в самій Англії, і в її колоніях.

Англійська література епохи Просвітництва пройшла у своєму розвитку три основних періоди: період раннього, зрілого і пізнього Просвітництва. [2]

1.2 Просвітницький роман XVIII століття

Перший період у розвитку літератури англійського Просвітництва охоплює епоху від "славної революції" 1688-1689 рр. до 30 -х років XVIII ст. Основним літературним напрямком цього періоду є класицизм , представлений поезією Олександра Попа і ранньою творчістю Стилю і Аддісона; найбільш характерні жанри - драма, поема та есе (нарис ). Письменники, пов'язані з класицизмом, звертаючись до сюжетів, форм і образів античного мистецтва, використовують їх для зображення подій сучасної їм дійсності. Творами, які стали широко відомі, були романи Дефо. Живий відгук отримали у читачів також нариси Стиля і Аддісона. [2]

Просвітництво в Англії носило помірний характер, бо його завданням виявилася не підготовка нової революції, а перерозподіл політичної влади на користь буржуазії. Встановлена після "Славної революції" обмежена монархія шанувалася в країні самим передовим державним ладом, приватні недоліки якого нібито можна викорінити за допомогою розумних реформ. "Славна революція" прискорила розвиток капіталізму, створила передумови великого промислового перевороту середини XVIII ст.

XVIII століття для Англії - століття створення колоніальної імперії. З 1707 р., після приєднання Шотландії, вона стала офіційно іменуватися Великобританією. Вона продовжувала загарбницькі війни в Ірландії, Індії, Північній Америці, де найбільш небезпечним конкурентом Англії у сфері зовнішньої торгівлі і колоніальних інтересів виступала Франція. У першій половині XVIII ст. одним з найбільших зовнішніх зіткнень Англії з Францією була війна за іспанську спадщину в 1701-1713 рр. Утрехтський мирний договір (1713) зобов'язав Францію віддати Англії частину Канади, а Іспанії - Гібралтар. Однак військові конфлікти з Францією відбувалися протягом всього XVIII ст. У другій половині XVIII ст. в результаті Семирічної війни (1756-1763), в якій Росія виступила на боці Франції, Англія розгромила французький флот, потіснила французів в Північній Америці, розширила свої володіння в Індії. Колоніальні війни сприяли подальшому соціального розмежування англійського суспільства, посилення влади розбагатілих в колоніях "набобі", що скуповували титули і місця в парламенті. Разом з тим відтік населення в колонії затушовував класові конфлікти. В останній чверті XVIII ст. боротьба північноамериканських колоній за незалежність (1775-1783) послабила позиції Англії в Новому Світі, а події буржуазної революції у Франції (1789-1794) відтінили реакційну сутність політики англійського уряду, який організував європейську коаліцію проти Французької республіки.

Ідейні течії англійського Просвітництва відрізнялися неоднорідністю. Деякі письменники виступили з різкою критикою пережитків феодалізму і пороків буржуазної дійсності (Свіфт, Філдінг, Смоллет, Шерідан), інші автори дотримувалися апологетической (Аддісон, Стіл, Дефо) або помірною (Річардсон) позиції, сподіваючись за допомогою добродушною сатири і морально - релігійних настанов виховати в людях громадянські почуття і тим самим поліпшити моральний клімат у суспільстві.

У літературі англійського Просвітництва виділяються періоди: ранній (по 1730 -ті роки), зрілий, що охоплює 1740 -1750-ті роки , і пізній, що розтягнувся від 1760-х до 1790-х років.

Протягом усього XVIII ст. в англійській філософії йшла боротьба між матеріалізмом і ідеалізмом. Багато ранніх англійських просвітителів у своїх філософсько-етичних шуканнях спиралися на вчення Локка. Сенсуаліст матеріалістичного спрямування, він з демократичних позицій відкинув феодальну ідею про початкову нерівність людей. У педагогічному трактаті "Деякі думки про виховання" (1693) Локк розвинув думку матеріаліста Т. Гоббса про вихідну природну рівність людей. Разом з тим Локк пішов далі, вказуючи на вплив навколишнього середовища у формуванні характеру дитини і в цьому сенсі надаючи вихованню вирішальну роль. Підкреслюючи прагнення людини до добра, Локк сперечався з Гоббсом, який говорив про егоїстичну природу людини, що приводить його до участі у війні проти всіх.

Період зрілого Просвітництва в Англії, що охоплює 40 - 50 -ті роки XVIII ст., відзначений бурхливим розквітом просвітницького реалістичного роману. Драма, памфлет, есе та інші жанри , популярні на ранньому просвітницькому етапі, продовжують грати видну роль у культурному житті країни, але перестають бути провідними. Роман завойовує панівні позиції в англійській літературі й служить дієвим засобом пропаганди і популяризації просвітницьких ідей.

Найважливішою передумовою становлення роману як справжнього епосу нового часу послужили ті зрушення в економічному, політичному і культурному житті Західної Європи, які були пов'язані з процесом розпаду феодальних і утвердження нових буржуазних відносин. Не випадково саме Англія, раніше інших європейських країн вступила на шлях буржуазного розвитку, дала світові першу блискучі зразки нового жанру.

Батьком просвітницького реалістичного роману по праву вважається Даніель Дефо. Його наступниками на етапі зрілого Просвітництва стають Річардсон, Філдінг і Смоллет. Вони стоять, по суті, біля витоків двох надзвичайно важливих ліній у розвитку європейського "епосу приватного життя". Епістолярні романи Річардсона, що досліджують душевний світ особистості, знаменують собою народження жанру психологічного роману; " Комічний епос в прозі" Філдінга і сатиричні полотна Смоллетта , що використовують сюжетну схему "мандрів" героя і спираються на традиції Сервантеса , прокладають шлях жанру так званого "роману великої дороги".

Початок зрілого просвітництва в Англії пов'язане із творчістю - 1761р, ровесника "Славної безкровної революції", що воплотили у своїх добутках висунуті нею демократичні ідеали. Життя Річардсона було небагате подіями: син столяра з Дербишира, він по закінченні школи приїхав у Лондон, найнявся на роботу в одну із друкарень, де й трудився до кінця своїх днів, пройшовши довгий і нелегкий шлях від підмастера до власника підприємства й голови видавничої гільдії.- "Памела, або ж Винагороджена доброчесність" - Річардсон почав писати, коли йому було вже п'ятдесят років. Перші два томи книги побачив світ в 1740 р., друга частина, що також складається із двох томів, з'явилася рік по тому. Сюжет роману становить повчальна історія юної Памели Ендрюс, на цнотливість якої заміряється син її покійної пані й покровительки містер В.; заради досягнення своєї мерзенної мети він пускає в хід неправду, наклеп, погрози й підкуп, поки нарешті моральна чистота Памели, її розум і лагідність не зачаровують сквайра настільки, що, знехтувавши станові перешкоди, він пропонує своїй служниці стати його законною дружиною. З молодим сквайром. Психологічний аспект сюжетної колізії найтіснішим образом переплетений із соціально-етичним: Памела й містер Б. протистоять один одному як представники різних суспільних станів і як носії протилежних моральних початків. "Простонародні" чесноти в романі беруть гору над аристократичним пороком. "Памела" не зазіхає, однак, на кастову мораль сучасного йому суспільства. Радикально-зрівняльні ідеї залишаються далекі письменникові: він, як і його героїня, переконаний, що "суспільні розходження, загалом кажучи, повинні дотримуватися" дбайливою й благочестивою господаркою маєтку.

Нотки фальші, що проникають у листи "незрівнянної Памели", негайно вловили найбільш чуйні й проникливі читачі роману. У приписуваної Філдінгу "Апології життя місс Памели Ендрюс" героїня Річардсона виведена під ім'ям Шамели (від англ, sham - удавання) як спритна пройда, що задумала женити на собі недалекого багатія-аристократа. Вона ж - у ролі дружини сквайра, манірн і самовдоволеної ханжи - з'являється на сторінках філдингової "Історії пригод Джозефа Ендрюса...", що поклала початок тривалій літературній полеміці двох письменників. Справедливо критикуючи буржуазно-пуританські моралізаторські тенденції, характерні для творчості старшого сучасника, Філдінг разом з тим із замилуванням озивався про його дивний дарунок проникати в схованки людського серця.

Філдинг і Смоллетт ставили у своїх романах іншу мету: створити цілісну, багатобічну панораму сучасності, що охоплює нижчі класи, події приватного й державного життя, а головне - людську природу у всіх її проявах, від звичайних і дрібних до піднесених і несподіваних. Творчість Річардсона, Філдінга, Смоллетта знаменує новий етап у розвитку роману, що поклав початок більше глибокому розумінню особистості й реалістичному зображенню її сили й слабості, її різноманітних зв'язків з дійсністю.

Разом зі Свіфтом коштує в перших рядах англійських просвітителів, не вдоволених соціальними результатами компромісу 1689 р., із гнівом і збурюванням описуючих царство загальної продажності.

На формування критичних позицій Філдінга значний вплив зробили Локк і Шефтсбері. Дотримуючись сенсуалістичного навчання Локка про вплив навколишнього світу на людину, розділяючи віру Шефтсбері в споконвічно добру його природу, Філдінг, однак, слідом за Свіфтом і Мандевілем ясно бачить, до якої деградації приходить особистість під впливом порочного суспільного середовища. "Людська природа, - говорить він, - далека від того, щоб бути дурною по своїй істоті... Кепське виховання, кепські звички й вдачі розбещують її й штовхають без оглядки до пороку. Правителі миру цього й, боюся, священики, відповідальні за це зло".

Із гнівом і скорботою говорячи про численні страти в Лондоні, Філдінг зауважує, що при належних заходах "більшість цих бідняків могло б бути не тільки щасливими, але надзвичайно корисними членами суспільства". Він затверджує права й достоїнства особистості, тим більше гіркоти побачивши її приниження проникає в створену їм сатирові. У руках оптиміста Філдінга зброя сміху, звернена проти лицемірного оптимізму панівних класів, стає діючим захистом їхніх жертв. Він прагне вплинути на суспільну свідомість, показати безодню, що відокремлює суще від належного, привести дійсність у відповідність із вимогами розуму. [13]

Розділ 2. ГЕНРІ ФІЛДІНГ, ТОГО ТВОРЧІТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

2.1 Генрі Філдінг як драматург, романіст і теоретик літератури

Просвітницький реалізм зрілого періоду представлений в Англії творчістю Генрі Філдінга. Романіст, драматург, творець англійської політичної комедії, блискучий публіцист, Філдінг виступив і як перший теоретик роману. Його творчість стала вершиною англійського просвітницького реалізму.

За своїми поглядами Філдінг належав до радикально-критичного, антипурітанского напрямку в англійському Просвітництві. Світогляд Філдінга матеріалістично і перейнято життєрадісним вільнодумством; йому властиві життєстверджуючий гуманізм і світлий погляд на людську природу. Схиляючись перед розумом, він з повною довірою ставився і до чуттєвої природи людини, відстоюючи думку про його право на всю повноту земного щастя. Гуманізм і вільнодумство Філдінга, його повнокровний реалізм ріднять його з великими письменниками епохи Відродження - Шекспіром, Рабле і Сервантесом: останнього він називав своїм учителем.

Філдінг збагатив англійську літературу постановкою значних проблем і художньою майстерністю їх розкриття. Гострота його критичної думки проявилася в політичній і соціальній сатирі; жадібний і невгамовний інтерес до будь-яких сторін життя відбився на всій творчості письменника. В англійській літературі Філдінг був першим, хто поєднав шахрайський пригодницький роман з сімейно-побутовим або, як визначав це він сам, - "епос великої дороги" з "епосом приватного життя".

Найбільшим внеском Філдінга в національну та світову літературу стали його романи, серед яких перше місце належить "комічним епопеям" - "Історії пригод Джозефа Ендрюса" і "Історії Тома Джонса, знайди. У них з найбільшою повнотою втілилося прагнення письменника до різнобічного зображення життя, епічно широкому розмаху оповідання.[2]

Народившись у збіднілій аристократичній родині, Філдінг навчався у привілейованій школі в Ітоні, поступив до Лейденського університету в Голландії, але потім був змушений самотужки заробляти на життя і залишив навчання.

Філдінг став драматургом-комедіографом. Його сатиричні комедії користувались успіхом у глядачів, проте закон про театральну цензуру, що вийшов у 1737 р., змусив його, говорячи словами Б. Шоу, "из цеха Мольєра и Аристофана перейти в цех Сервантеса".

Для Філдінга дійсно велике значення мала романна традиція, закладена Сервантесом. Він намагався одночасно створити новий, особливий тип роману, названий письменником "комічним епосом". У такому жанрі головне, за письменником, -- зображення природного характеру людини. Для цього комічна оповідь не повинна бути карикатурною; іронічна інтонація автора, його гострий погляд на людські слабкості та недоліки мали поєднуватися з оптимістичною вірою в добрі паростки в людині, із переконанням, що в природі не існувала не тільки абсолютно ідеальних, а й абсолютно поганих людей. [1]

Перший період літературної діяльності Філдінга (1728-1737) пов'язаний з театром. За цей час він написав більше двадцяти комедій і фарсів. Комедія "Любов у різних масках " ( Love in Several Masques , 1728 ) була поставлена ??на сцені театру Дрюрі - Лейн у Лондоні. Її тема - викриття користолюбства і облуди в любові. Лицемірство і в наступних творах Філдінга виступить як основний об'єкт критики, а удавання він буде трактувати у своїй теорії роману як основне джерело комічного.

Філдінг - драматург писав комедії моралі, які містять гостру соціальну сатиру "Політик з кав'ярні , або Суддя в пастці " - The Coffee - House Politician , 1730; "Старі розпусники " - The Old Debauchees , 1732 та ін; політичні комедії "Дон Кіхот в Англії" - Don Quixote in England , 1734; "Пасквін , драматична сатира на сучасність" - Pasquin, a Dramatick Satire on the Times, 1736; "Історичний календар за 1736 " - The Historical Register for the Year 1736 , 1737; фарси "Авторський фарс, або Лондонські розваги" - The Author's Farce and the Pleasures of the Town, 1730; "Баладні опери" у формі комедій з сильно вираженим фарсовим і пародійним початком і вставними музичними номерами "Опера Граб -стріт" - The Grub - Street Opera , 1731; "Покоївка - інтриганка" - The Intriguing Chambermaid, 1733, і ін, а також п'єси, що тяжіють за своїм характером до реалістичних драм " Ковентгарденська трагедія" - The Covent Garden Tragedy , 1732.

Особливої ??сили його сатира досягла в політичних комедіях "Дон Кіхот в Англії" і "Пасквін". Ці п'єси спрямовані проти суспільно - політичної системи Англії. За силою сатиричного викриття і громадянському пафосу вони близькі творам Свіфта. Знаменно поява у творчості Філдінга образу славного лицаря Дон Кіхота з Ламанчі. З епохи Відродження Філдінг переносить його до Англії XVIII ст., З Іспанії - в готель провінційного містечка. Дон Кіхоту доводиться зіткнутися з дикими вдачами, невіглаством, забобонами. Він стає свідком і мимовільним учасником передвиборчої кампанії і пов'язаної з нею системи підкупів. Господар готелю і місцеві сквайри приймають Дон Кіхота за схибленого, але саме він судить про що відбувається з точки зору розуму і гуманності. В уста Дон Кіхота Філдінг вкладає свої судження про порядки, встановлені в Англії. Дон Кіхот говорить про тяжке становище незаможних і про безкарність багатіїв.

Досвід драматурга збагатив Філдінга-романіста, і як романіст він зайняв місце в одному ряду з найбільшими письменниками світу. Значення і сила Філдінга полягали в його новаторських пошуках в області романного жанру. У цьому плані його справжні відкриття були пов'язані з відштовхуванням від Річардсона і полемікою з ним, з розробкою теорії роману і створенням "комічних епопей", в яких позитивна програма втілилася в високохудожніх і значних образах. Основні положення теорії Філдінга висунуті в передмові до "Джозефа Ендрюса" і в 18 главах, що випереджають 18 частин "Тома Джонса".

Створювані ним романи Філдінг визначає як "комічні епопеї в прозі". Він зазначає, що до нього твори такого роду ще ніхто не намагався писати англійською мовою. У чому ж полягає їх специфіка? Комічний роман Філдінг порівнює з комедійною епічною поемою, написаної в прозі. Цей вид роману відрізняється від комедії "тим же, чим серйозна епічна поема від трагедії: дії його властива велика тривалість і більше охоплення; коло подій, описаних в ньому, багато ширше, а дійові особи різноманітніші".

Комічний роман відрізняється не тільки від драматичних і поетичних жанрів, але і від серйозного роману. Якщо в серйозному романі фабула і дія піднесені і урочисті, то в комічному романі вони легкі і забавні. "Відрізняється комічний роман і діючими особами, так як виводить осіб нижчих станів і, отже, описує більш ниці звичаї, тоді як серйозний роман показує нам все найвище". Філдінг підкреслює, що в комічному романі увагу звернена не на піднесене, а на смішне. Джерело смішного він бачить у удаванні; удавання виникає від марнославства і лицемірства. "З розпізнавання облуди і виникає смішне".

По відношенню до лицемірства Філдінг нещадний. І якщо зазвичай його сміх звучить весело і співчутливо, то при описі лицемірства він досягає висот сатири. У даному випадку Філдінг слідує великим сатирикам - Аристофану, Рабле , Сервантесу , Мольєру, Свіфту. В англійській літературі саме Філдінг ввів в шахрайський роман сатиру.

Найважливішим положенням філдінговської теорії є твердження про зв'язок роману з життям. Автори комічних романів "завжди повинні строго дотримуватися природи, від правдивого наслідування якої і буде виникати все задоволення, яке ми можемо таким чином доставити розумному читачеві".

Філдінг застерігає від змішування комічного роману з бурлеском; бурлеск допускає очевидні перебільшення і порушення пропорцій: "Те , що карикатура в живописі, то бурлеск в словесності". Філдінговські образи позбавлені карикатурних рис . Вони природні у своїй життєвості, незважаючи на наявні в їх змалюванні крайності. Філдінг не захоплюється зображенням потворного, а представляє в своїх романах звичайне повсякденне життя, він рідко шаржує і навіть при змалюванні негативних персонажів свідомо прагне уникати гротеску. Дослідження людської природи привело його до висновку про те, що абсолютно поганих людей не існує: не можна вважати будь-кого поганим лише на тій підставі, що він недостатньо хороший. Філдінг вважає, що в житті, як і на сцені, "один і той же чоловік грає то лиходія, то героя; і той, хто викликає в нас захоплення сьогодні, можливо, завтра стане предметом нашого презирства".

Важливим завданням романіста Філдінг вважає створення характерів. Шлях до його вирішення він бачить не в копіюванні природи, а в виразі її істоти. У зв'язку з цим принципове значення мають його міркування про відмінності між "істориками" і "біографами" ("Джозеф Ендрюс ", кн. III, гл. 1). Філдінг пише про два типи в підході до зображення дійсності. "Історики" задовольняються "списуванням з природи". Вони бачать своє основне завдання в "описі країн і міст, з чим при посередництві географічних карт вони справляються досить добре, так що в цьому на них можна покластися". Але справжню правду життя, зображення людських характерів і вчинків можна знайти не у "істориків" , яких Філдінг іменує "топографами" , а у "біографів", до числа яких він зараховує і себе як романіста. Підкреслюючи своє прагнення до широких узагальнень на основі зроблених ним спостережень над життям і людською природою, він зазначав: "Я описую не людей, а вдачі, не індивідуума, а вигляд".

Велику увагу приділяє Філдінг питань композиції роману. Він захищає принцип єдності дії і драматичний спосіб його розвитку, говорить про необхідність з'єднувати в одному романі смішне і серйозне, піднесене і низьке, звичайне і чудове. Висуває Філдінг і проблему протяжності часу в житті і в романі. Завдання романіста полягає в тому, щоб грунтовно відтворювати лише ті періоди і моменти в житті героїв, які наповнені значними подіями. Ці значущі відрізки часу, хоч би які були вони короткі, повинні бути описані детально; але романіст має повне право опускати цілі місяці і навіть роки, якщо вони не містять нічого гідного уваги.

Філдінг порівнює світ зі сценою театру, що відбувається в житті - з виставою, а себе самого - з драматургом і постановником, який управляє акторами і стежить за реакцією глядачів. Як романіст Філдінг спирався на свій досвід драматурга і режисера . Драматичний початок виражено в його романах дуже сильно. Воно проявилося в жвавості дії, в гостроті і напруженості ситуацій; Філдінг показав, що, подібно драмі, роман зображує сильні людські пристрасті. Він розглядає життя як "велику драму, схожу майже у всіх своїх подробицях на театральні вистави". Філдінг охоче використовує прийом звернення до читача і авторські відступи. Саме він вводить в роман розповідь від імені автора-оповідача. До Філдінга оповідання в романі велося від першої особи (Дефо, Свіфт, Річардсон). Теорія реалістичного роману Філдінга втілена в його творах.

Першою " комічної епопеєю в прозі" з'явився роман " Джозеф Ендрюс " (The History of the Adventures of Joseph Andrews and His Friend Mr . Abraham Adams, 1742), що став разом з тим і першим досвідом створення "роману великої дороги ". Як "комічна епопея" "Джозеф Ендрюс" втілив прагнення Філдінга до створення широкої картини життя різних верств сучасного йому суспільства; як "роман великої дороги" цей твір зображує героїв не у вузьких межах родини і будинку, а виводить їх в самому прямому розумінні цього слова на дороги Англії, змушуючи пережити багато пригод і труднощів, познайомитися з різними людьми і випробувати свої сили в зіткненні з життям.

Тема "великої дороги" пов'язана з характерною для англійського роману темою подорожей. Однак, на відміну від Дефо і Свіфта, Філдінг зображує подорожі своїх героїв не в далекі країни; він веде їх по Англії, знайомлячи з повсякденним життям і звичаями звичайних людей. Місцем дії стають заїжджі двори і зубожілі готелі, поміщицькі садиби і в'язниці, придорожні сільські харчевні. У цьому відношенні роман Філдінга продовжує традиції шахрайського роману, батьківщиною якого була Іспанія. В Англії до Філдінга він представлений твором Т. Неша "Злощасний мандрівник, або Життя Джека Вілтона" (1594) і "Молль Флендерс" Дефо.

Приводом до появи "Джозефа Ендрюса" став роман Річардсона "Памела". Чи не приймаючи ідейно- естетичних позицій Річардсона, Філдінг написав на його роман пародію. Але "Джозеф Ендрюс" переріс рамки пародії і увійшов в історію англійської літератури як цілком самостійний твір, перший "роман великої дороги ".

Однак суть полеміки Річардсона полягала не в комічному обігруванні окремих ситуацій і прийомів. Філдінг виступив з рішучим засудженням облуди і марнославства, з критикою соціальних протиріч.

Пікарескний роман до Філдінга будувався за принципом чергування глав, кожна з яких могла б бути самостійною новелою, що відтворює те чи інше пригоди героя або його зустріч з певною особою, епізодично з'являються на сторінках роману. Це був роман подієвий, роман ситуацій. На відміну від нього, не втрачаючи динамічності дії, підкреслюючи драматичний характер його розвитку, роман Філдінга є вже в значній мірі романом характерів. У "Джозефі Ендрюсі" найяскравіший прояв філдінговскої майстерності створення характеру - образ пастора Адамса. У ньому втілилися демократичні симпатії письменника. В історії англійського роману з образу Адамса почалася галерея образів диваків у творах Смоллета, Голдсміта, Діккенса. "Джозеф Ендрюс" поклав початок побудови роману як історії життя і пригод молодої людини, що вступає в життя і показаного в зіткненні з нею. Цей принцип стане основним у романістів XVІII -XIX ст. У творчості самого Філдінга він отримав подальший розвиток в "Історії Тома Джонса, знайди" (The History of Tom Jones, a Foundling, 1749). [2]

Особливості художнього методу Генрі Філдінга:

* зміна типу розповіді. Романісти, попередники Філдінга, видавали свої твори за документальну літературу і ховалися за маскою свідка, мемуариста, видавця тощо. Філдінг же виходив на авансцену, ставав не тільки оповідачем, а й важливим "складником" структури твору;

* центральне питання у суперечках англійських просвітників XVIII століття про людську природу, що в ній був визначальним-- "природні добрі почуття" чи "егоїстичний розрахунок", -- Філдінг без вагань вирішив на користь почуттів;

* герої Філдінга наділені свободою і позбавлені будь-якого моралізаторства, вони живі істоти;

* реалістичне зображення подій переривалося авторськими відступами. Такими були, наприклад, невеликі відступи, головним чином присвячені естетичним питанням, що вміщені на початку кожної із 18 книг роману;

* сила волі та розум людини прославлялися Філдінгом нарівні із щирим почуттям. Тільки у їх гармонійному сполученні письменник вбачав запоруку нормального і щасливого існування. [8]

2.2 Художні особливості та новаторство роману "Історія Тома Джонса, знайди"

"Том Джонс" - кращий твір Філдінга, вершина просвітницького реалістичного роману в Англії. Відтворена у романі картина сучасного письменника соціальної дійсності правдива і багатогранна. Місце дії в романі - село і місто, поміщицькі садиби і столичні салони, придорожні готелі та ярмарки, в'язниці і житла бідняків. У романі зображені люди різних соціальних шарів: дворяни, великі і дрібні буржуа, служителі церкви, бездомні бродяги, суддівські чиновники. Висунутий в "Джозефі Ендрюсі" принцип панорамності отримав в "Томі Джонсі" свій блискучий розвиток. Роман будується як історія життя головного героя Тома Джонса (з дня його народження до виповнення 21 року). З образом Тома Джонса Філдінг пов'язує свої уявлення про істинну "людську природу". У ньому відбилися властивий Філдінгу період створення цього роману оптимізм і віра в здорові початку, укладені в людині і в житті.

Том Джонс - підкидьок, що виріс в будинку поміщика Олверті, який виховав його разом зі своїм племінником Блайфілом. Том розумний, сміливий, товариський, зовні привабливий. Він чесний і добрий, чуйний і прямодушний. Він не схожий на хитрого і лицемірного Блайфіла, вміло приховує свою справжню сутність за зовнішньою скромністю і показною набожністю.

Філдінг створює соціально-політичну комедію. Письменник вів боротьбу з урядом Уолпола, викривав несправедливість англійського законодавства, продажність політичних діячів, систему підкупів, усілякі шахрайства; він висміював вдачі та низинні смаки людей, розбещених багатством.

У своєму найкращому романі -- "Історії Тома Джонса, знайди" (1749)-- Філдінг розповів читачам саме про таких людей. Обравши форму роману "великого шляху", він змальовував широку життєву панораму. Проводячи свого головного героя крізь різноманітні верстви англійського суспільства XVIII ст., насичуючи його життя смішними та гіркими пригодами, легковажними вчинками та добрими поривами, романіст врешті-решт закінчив історію щасливою розв'язкою, тому що впевнений: його Том Джонс, хоча й помилявся, однак за свої прямолінійність, доброту та природність заслуговує на кращу життєву долю. Своїм романом Філдінг не лише досяг популярності, а й заслужив честі бути названим В. Скоттом "батьком роману в Англії". [8]

Дія твору відбувається в 1745 р., в період реакційного повстання якобитів на підтримку чергового претендента з роду Стюартів на престол Англії. Тож події розгортаються на широкому соціальному й історичному тлі.

Але в центрі роману -- не соціальна боротьба, а питання про розум і почуття людини. Треба вказати на три основні чинники, що надають роману художньої цінності: це бурхлива історія кохання Софії Вестерн і Тома Джонса, протистояння Тома і Блайфіла -- поєдинок лицемірства й щирості, на якому засновується морально-етична концепція роману, та присутність у творі автора, який бере активну участь у спілкуванні з читачами, є їхнім діяльним провідником.

Роман приваблює спокійним і широким поглядом на життя, вірою автора в те, що люди можуть розв'язувати найскладніші проблеми, керуючись розумними та гуманними почуттями. Його автор загалом поблажливий до людських слабкостей, але водночас непримиренний до ницості, хижацького егоїзму, лицемірства. Герої виразно поділяються на позитивних та негативних. Центральна пара -- Том і Блайфіл, котрі, виступають антагоністами впродовж всього твору, як носії протилежних етичних начал. Том -- добра й щира душа, він діє згідно з душевними поривами, не роздумуючи, вигідно це йому чи ні. Поривистий і нерозважливий, Том найменше турбується про те, як його дії можуть витлумачити, і це постійно використовує Блайфіл та інші недоброзичливці, що зрештою призводить героя до в'язниці і мало не до шибениці. Але автор рятує свого симпатичного героя і допомагає йому перемогти безчесного і підступного Блайфіла. На противагу Томові, Блайфіл, природжений негідник і лиходій, переконаний у тому, що значення має лише те, який вигляд маєш ти перед людьми. Він прикидається розсудливим, скромним та набожним. Насправді ж він підступний і лицемірний, постійно обмовляє Тома містеру Олверті і добрі вчинки хлопчини тлумачить йому так, що вони видаються підлими і аморальними. В основі всіх його дій -- корисливі розрахунки. Відчувається, що авторові він глибоко антипатичний. У фіналі Блайфіла викривають, він зазнає краху, але це не спонукає його до каяття.

Центральне питання в суперечках англійських просвітителів XVIII ст. про людську природу, що є в ній визначальним -- "природні добрі почуття" чи "егоїстичний розрахунок", -- Філдінг без вагань вирішує на користь почуттів.

Роман "Історія Тома Джонса, знайди" справді новаторський твір, уроки й відкриття якого мали велике значення для літератури, і не тільки англійської. У цій, за визначенням Філдінга, "комічній епопеї в прозі" окреслювалася вже згадувана специфіка класичного англійського роману, зокрема його тісна пов'язаність зі сферою комічного, гумору й сатири. У романі змінюється тип розповіді. Попередники автора видавали свої твори за документальну літературу і ховалися за маскою свідка, мемуариста, видавця тощо. Філдінг сам виходить на авансцену, стає не тільки оповідачем, а й важливим складником структури твору. [15]

Висновки

Вплив Філдінга на літературу наступних століть важко переоцінити. Техніка його романів у багатьох відношеннях залишається неперевершеною, характери - взірцем психологічної переконливості правдивості. Дж. Мередіт і Ч. діккенс, В. Скотт і Дж. Остін, Т.Л. Пікок і В. Теккерей - ось далеко не повний перелік видатних письменників, які віддали данину шани і щирого захоплення творчістю Філдінга.

Філдінг пише з посмішкою. Ми відчуваємо цю посмішку практично на всіх сторінках роману. Іноді вона зла й саркастична, коли він викриває за лицемірною маскою люта особа користі й жорстокості, але часто м'яка й добродушна, коли мова йде про людські слабості.

Філдінг зображував Англію у простих барвах, він не старався описати чудову або ж навпаки жахливу дійсність. Письменник писав про прості вулички Англії, про природу яка живе на цих вуличках. Генрі Філдінг також зобразив проблематику різних верств населення. У романі зображені люди різних соціальних шарів: дворяни, великі і дрібні буржуа, служителі церкви, бездомні бродяги, суддівські чиновники. Він змальовував широку життєву панораму. Проводячи свого головного героя крізь різноманітні верстви англійського суспільства XVIII ст., насичуючи його життя смішними та гіркими пригодами, легковажними вчинками та добрими поривами, романіст врешті-решт закінчив історію щасливою розв'язкою, тому що впевнений: його Том Джоне, хоча й помилявся, однак за свої прямолінійність, доброту та природність заслуговує на кращу життєву долю.

філдінг роман художній просвітництво

Список використаної літератури

1. Берковский Н. - Эволюция и формы раннего реализма на Западе. -- В кн.: Ранний буржуазный реализм. Л., 1936.

2. Виппер Ю.Б. - Творческие судьбы и история. М., 1990.

3. Г.Й. Давиденко - Історія зарубіжної літератури XVII - XVIII ст. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 86, 100 - 104 с.

4. П. Роджерс. - Генри Филдинг. Биография - М., Радуга, 1984.

5. Аникин Г.В., Михальская Н.П. - История английской литературы. - М.,1985. - 485 с

6. История всемирной литературы в 9 томах: Том 5. -- М., 1988. -- 7-18 с.

7. История зарубежной литературы 18 века: Учебник / Под редакцией З.И. Плавскина. -- М., 1991.

8. Все шедевры мировой литературы в кратком изложении. Сюжеты и характеры. Зарубежная литература XVII - XVIII веков/ ред. И сост. В. И. Новиков.

9. Плавскин З. И. - история зарубежной литературы XVIII века - М.: Высшая школа, 1982.

10. Тураев С. В.- Спорные вопросы литературы Просвещения // Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970. 15 с.

11. Сидорченко л. В., Апенко Е. М., Белобратов А. В. - История зарубежной литературы XVIII века: Учеб. для филол. Спец. Вузов /Под ред. Л. В. Сидорченко. -- 2-е изд., испр. и доп. -- М.: Высш. шк. ; 2001. -- 335 с.

12. Артамонов С. Д. - История зарубежной литературы XVII - XVIII веков, М.: 1988.

13. История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. -- М.: Наука, 1994.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Тип просветительского идеала в романе Г. Филдинга "История Тома Джонса, найденыша". Здесь Филдинг следует романной традиции, заложенной Сервантесом, но в тоже время стремится создать новый, особый тип романа, названный писателем "комическим эпосом".

  реферат [21,3 K], добавлен 06.02.2008

 • Творчість Гете періоду "Бурі і натиску". Зовнішнє і внутрішнє дійство в сюжеті Вертера. Види та роль діалогів у романі "Вертер" Гете, проблема роману в естетиці німецького просвітництва. Стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера".

  дипломная работа [64,0 K], добавлен 24.09.2010

 • Місце О. Генрі в американській літературі та ідейно-художня своєрідність його новелістики, популярність творів і манери. Біблійні мотиви "Дари Волхвів". Парадоксальність новели "Останній листок". Механізм смішного у новелі "Вождь червоношкірих".

  курсовая работа [43,9 K], добавлен 06.11.2011

 • Характеристика літературної епохи. Життя та творчість О. Уайльда, літературна спадщина. Історія створення роману "Портрет Доріана Грея", своєрідність жанру та особливості естетизму, ствердження ідеї про безумовну перевагу мистецтва над реальним життям.

  курсовая работа [79,6 K], добавлен 05.09.2011

 • Біографія, формування та особливості творчості Джейн Остін. Історія написання роману "Аргументи розуму", особливості відображення авторського типу жінки на його прикладі. Характеристика жіночих персонажів та експресивні засоби відображення у романі.

  дипломная работа [118,1 K], добавлен 03.12.2013

 • Воспитание Софьи в семье. Сквайр Вестерн - типичный деревенский помещик, грубый, деспотичный, но способный вызвать дружескую усмешку. Взаимоотношения с отцом, миссис Вестерн, Джонсом и Блайфилом. Противопоставления Софье Молли Сигрим и леди Белластон.

  реферат [27,3 K], добавлен 19.04.2011

 • Навчання, воєнний час та перший крок до літератури. Новаторство Миколи Хвильового. Створення вільної академії пролетарської літератури. Особливості світогляду письменника. Художні засоби у творах Хвильового. Виявлення трагізму сучасності у новелах автора.

  реферат [36,9 K], добавлен 02.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.