Ефективність управлінських рішень в системі менеджменту туристичного ТзОВ "Аккорд-Тур"

Фінансово-господарська діяльність та організаційна структура фірми. Економічні, організаційно-розпорядчі та соціальні методи управління трудовим колективом. Аналіз ефективності розробки і прийняття управлінських рішень в системі менеджменту підприємства.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.10.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Застосування ділових ігор у менеджменті організацій дає змогу моделювати майбутні дії, психологічно готуватися до поведінки у ймовірних і конфліктних ситуаціях. Під час гри перевіряють та раціоналізують потоки інформації прямого і зворотного зв'язку, розробляють рекомендації щодо вдосконалення функцій та структур системи менеджменту, перевіряють та підвищують рівень правових знань.

До вибору методу підвищення обґрунтованості і якості управлінських рішень необхідно підходити творчо, залежно від обставин, наявних ресурсів, термінів, виду проблеми тощо. Однаковий метод може давати різні результати. Тому “зациклюватися” на колись успішному не варто. Потрібно експериментувати, комбінувати різні методи, а інколи просто довіритися власному здоровому глузду.

“Менеджерів часто називають особами, що приймають рішення. Зіткнувшись з непередбачуваною проблемою, менеджер зобов'язаний прийняти рішення для її усунення, втілити його в життя та проконтролювати наслідки. Саме процес прийняття рішень визначає дієвість управління, ефективність долання труднощів, які виникають, розподілу ресурсів і досягнення організаційних цілей.” (Р. Дафт)

Це висловлювання якнайкраще характеризує важливість процесу прийняття управлінських рішень менеджерами фірм. Адже, рішення лише тоді принесе користь, коли буде націлене на ефективне використання ресурсів організації і може бути нею реалізоване.

Воно повинно прийматись особою, що має відповідні повноваження, і відповідати чинному законодавству. Прийняте рішення слід формулювати стисло і чітко для його однозначного розуміння.

Отже, ми розглянули сутність управлінських рішень, які можуть прийматися керівниками, їх види та виділили основі вимоги, які ставляться до рішень. Було також проаналізовано особливості процесу розробки та прийняття управлінських рішень у підприємствах індустрії гостинності, вплив управлінських рішень на ефективність діяльності підприємств. Своєчасно прийняте науково обґрунтоване рішення стимулює розвиток організації. Рішення слабке, прийняте передчасно або із запізненням, знижує результативність праці колективу та окремих виконавців.

управлінський рішення менеджмент економічний

Розділ 2. Аналіз застосування функції «управлінські рішення» в управлінні готелем “НТОН”

2.1 Організаційна характеристика ТзОВ „Аккорд-Тур”

Аналіз механізму прийняття та реалізації управлінських рішень здійснювався за матеріалами діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю „Аккорд-Тур” (далі - туристична фірма).

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України та статутом. ТзОВ „Аккорд-Тур” є найбільшим туристичним оператором м.Львова. Туристична фірма «Аккорд-Тур» згідно організаційно-правової форми є товариством з обмеженою відповідальністю.

Підприємство ТзОВ „Аккорд-Тур” зареєстроване в грудні 2003 року. Підприємство є оператором, на що має туроператорську ліцензію, видану 25 березня 2004 року. Фактичну діяльність підприємство розпочало в липні 2004 року.

Підприємство має всі документи, необхідні для діяльності:

¦ Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з юридичної особи), видане управлінням промисловості та підприємництва Львівської міської ради;

¦ Ліцензія:

- вид господарської діяльності - туроператорська діяльність;

- найменування юридичної особи - ТзОВ „Аккорд-Тур”;

- місцезнаходження - 79008 м. Львів, вул.Новий Світ, 15, офіс 5;

- місцезнаходження юридичної особи - 79038 м. Львів, вул. Китайська 85;

¦ Реєстраційне посвідчення Львівського обласного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки;

¦ Свідоцтво про реєстрацію платника податків на додану вартість;

¦ Закон України про туризм;

¦ Сертифікат.

Основним видом діяльності туристичної фірми є туроператорська діяльність. Турфірма виступає посередником між підприємствами туристичної індустрії і турагенствами. Для того, щоб створити і просунути свій туристичний продукт, підприємство співпрацює з багатьма українськими та закордонними організаціями.

Два рази на рік фірма ТзОВ “Аккорд-тур” одержує акредитацію у посольствах та консульствах інших держав, які мають представництво у Києві.

Акредитація необхідна для можливості вироблення віз для туристів які подорожують у різні країни. Для акредитації посольство вимагає:

- нотаріально завірену копію ліцензії;

- нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- нотаріально завірену копію статуту;

- оригінал та ксерокопія договору з компанією - партнером у країні, в яку плануються тури;

- копія нагород компанії, оригінали рекламної продукції;

- звернення до консула на українській мові та мові країни, в посольство якої ми звертаємось;

- доручення від імені фірми на здачу та прийом документів.

Основними напрямками діяльності туристичної фірми «Аккорд-Тур» є туристичні поїздки в наступні країни: Угорщина, Хорватія, Чехія, Польща, Австрія, Італія, Франція, Болгарія, Румунія, Голландія, Німеччина, Швейцарія та ін.

Розробляючи новий туристичний продукт, ТзОВ “Аккорд-тур” здійснює наступні операції:

Ш укладає угоди з постачальниками послуг: готелями та іншими закладами розміщення;

Ш готує програму туру;

Ш бронює відповідно до програми перебування номери в готелі та квитки за допомогою програми AMADEUS;

Ш оплачує послуги постачальників послуг (закладів розміщення, харчування туристів, компаній-перевізників);

Ш готує бланки та оформляє проїзні документи;

Ш оформляє страхові поліси;

Ш готує списки груп туристів та комплект документів, необхідних для проходження митного та прикордонного контролю, а також оформляє проїзні документи;

Ш оформляє візи країн відвідування у посольстві;

Завданням системи управління туристичною фірмою “Аккорд-Тур” є організація виробництва туристичних пакетів з урахуванням потреб споживачів на основі наявних матеріалів і людських ресурсів, забезпечення рентабельності діяльності організації, розробка та прийняття управлінських рішень, організація інформаційного забезпечення менеджменту фірми, розширення ринку туристичних послуг тощо.

Організаційна структура туристичної фірми «Аккорд-Тур» є наступною: директор фірми, головний менеджер та менеджери по напрямках, керівники візових відділів по напрямках, анкетчики, керівники груп, кур'єри, бухгалтерія, технічні працівники.

Особливістю організаційної структури туристичної фірми «Аккорд-Тур» (рис.2.1.) є те, що групування завдань здійснюється за напрямками. Напрями включають в себе відділ менеджерів і візовий відділ. Кожен менеджер має свій напрям роботи, а старший менеджер курує роботу всього відділу. Керівник візового відділу керує роботою працівників відділу, оформляє весь необхідний пакет документів для отримання віз у консульствах та узгоджує всі питання з представниками фірми, які безпосередньо працюють з консульствами.

Такий тип структури - лінійно-функціональний - є найбільш прийнятним та більш ефективним для даної туристичної фірми. При цьому, не порушено принципу єдиноначальства, тобто, кожен працівник має свого безпосереднього керівника, що дозволяє уникнути непорозумінь та конфліктів між працівниками. Також ця структура дозволяє ефективно розподілити завдання, функції, обов'язки та відповідальність між окремими працівниками та підрозділами, узгоджуючи співпрацю між ними.

Рис.2.1.Організаційна структура туристичної фірми «Аккорд-Тур»

Органами управління ТзОВ „Аккорд-Тур” є загальні збори учасників товариства - вищий орган управління та дирекція. Кожен учасник товариства має на загальних зборах товариства кількість голосів, пропорційну його частці в статутному фонді товариства. Загальні збори учасників товариства можуть бути черговими і позачерговими. Чергові збори учасників товариства скликаються не рідше дох разів на рік.

Дирекція Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю в період між загальними зборами учасників. Дирекція в праві приймати рішення по будь-яких питаннях, що стосуються господарської діяльності Товариства, за виключенням тих, які відносяться виключно до компетенції загальних зборів учасників.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Загальними зборами учасників відповідно до статуту обирається ревізійна комісія Товариства у складі трьох чоловік (представників учасників).

Як і будь-яке підприємство, туристична фірма «Аккорд-Тур» не функціонує відокремлено, а тісно взаємодіє із іншими складовими та структурними елементами зовнішнього середовища. Отож, на діяльність туристичної фірми впливає ряд факторів, які можуть бути класифіковані як фактори прямої та непрямої дії.

Зовнішнє середовище є складним, мінливим, взаємозалежним і, як правило, невизначеним. Ступінь складності та рухливості середовища, сила і спрямованість впливу його факторів визначаються характером, призначенням. Особливістю факторів середовища прямої дії є інтенсивність і постійний характер впливу, спрямованість на зміну базових внутрішніх складових туристичного підприємства. Серед даних факторів можна виділити постачальників, партнерів, банки, контролюючі органи тощо. Вони безпосередньо впливають на функціонування туристичної фірми та результати її діяльності.

Це потребує від керівництва туристичної фірми «Аккорд-Тур» оперативного розроблення заходів щодо пом'якшення їх негативних наслідків або, навпаки, якнайповнішого використання сприятливих можливостей. У макросередовищі, яке оточує підприємство, діє значно більше факторів, ніж у мікросередовищі. Їм притаманний високий рівень варіативності, невизначеності та непередбачуваності, що зумовлено їх опосередкованою дією на суб'єкти господарювання. До основних факторів макросередовища відносять економічні, політичні, соціокультурні, науково-технічні, природно-кліматичні, демографічні тощо. Виокремлення чинників непрямої дії допомагає менеджерам приймати більш ефективні управлінські рішення у процесі діяльності туристичної фірми.

Туристична фірма співпрацює виключно з юридичними особами, тобто з туристичними агенціями, закладами розміщення і харчування, страховими компаніями, підприємствами, що забезпечують автобусне та авіаперевезення тощо.

Ось невеликий перелік туристичних агенцій, з якими співпрацює підприємство: „Аладін-Груп”; „Альянс-Тур”; „Аурум”; „Галіція-Тур”; „Євромарін-Тур”; „Імперія-Тур”; „Інтер-Лайн”; „Менора”; „Пілігрим”; „Реал Сервіс плюс”; „Супутник”; „Говерла-Тур”; „Ілона”; „Савана”; „Яремія”.

Для забезпечення всім необхідним туристична фірма співпрацює ще із страховими компаніями („ІФД Капіталь” та ін.), транспортними організаціями („Каменяр”, „Одигітрія”, „Русняк” та ін.).

Крім вітчизняних партнерів, у фірми є ще багато організацій і підприємств, з якими туристична фірма співпрацює за кордоном. Ними є різні заклади розміщення, заклади харчування, заклади дозвілля, туристичні фірми, які діють на прийомі.

Зі всіма своїми партнерами ТзОВ “Аккорд-Тур” укладає договори. Тільки за рахунок наявності договорів і на їх основі може відбуватися співпраця туристичної фірми з партнерами. Тобто, підприємство має право співпрацювати тільки з тими організаціями, з якими воно уклало договори. І ніяка туристична агенція не має права використовувати туристичні пропозиції ТзОВ “Аккорд-Тур” до того, як вони уклали договори між туристичною агенцією та туристичним оператором.

Найголовнішим надбання туристичної фірми “Аккорд-Тур” є її працівники, адже від їх знань, вмінь, досвіду залежать результати діяльності Товариства. Охарактеризувати структуру колективу можна за декількома показниками: освіта, вік, статевий склад тощо. Щодо статевого складу, то у товаристві переважають жінки - 65%. Щодо освіти, то вищу освіту мають 37 % осіб, неповну вищу освіту 18 %, середню спеціальну освіту 28 % і середню загальну освіту мають 17 % осіб.

Дану структуру персоналу ТзОВ „Аккорд-Тур” за рівнем освіти можна також представити у вигляді діаграми (рис.2.2.).

Рис.2.2. Структура персоналу туристичної фірми „Аккорд-Тур” за рівнем освіти

Високий відсоток працівників з вищою освітою є позитивним явищем, оскільки це свідчить про високий кваліфікаційний рівень персоналу товариства. Віковий склад працівників ТзОВ “Аккорд-Тур” представлений наступним чином:

§ до 30 років - 55 %;

§ 30-50 років - 30 %;

§ більше 50 років - 15 %.

Вплив директора на трудовий колектив туристичної фірми „Аккорд-Тур” здійснюється шляхом застосування певних способів або методів управління. Значення методів управління у діяльності туристичної фірми полягає в тому, що вони визначають шлях, на який скеровуються підлеглі виходячи з цілей фірми, а також враховуються особисті цілі працівників. З погляду результативності використання методів управління, найбільш суттєве значення має класифікація, що базується на використані мотиваційної характеристики.

Відповідно до мотиваційної характеристики у складі методів управління, які застосовуються ТзОВ „Аккорд-Тур” виділяють три групи:

1. економічні;

2. організаційно-розпорядчі;

3. соціальні.

Економічні методи управління орієнтовані на матеріальні інтереси трудового колективу „Аккорд-Тур” в цілому та окремих його працівників. Економічні методи управління посідають центральне місце в системі засобів управлінського впливу на персонал туристичної фірми „Аккорд-Тур”, оскільки вони орієнтовані на економічні інтереси як індивідуальні, так і колективні. Сукупність економічних методів управління „Аккорд-Тур” складають специфічні способи впливу директора та держави на діяльність трудового колективу.

В складі економічних методів управління ТзОВ „Аккорд-Тур” найбільшого поширення набуло виробничо-господарське планування, тобто планування господарської діяльності туристичної фірми. Планування полягає у розробці системи показників, які є найбільш важливими показниками господарської діяльності туристичної фірми. Планування охоплює всі сфери господарської діяльності: виробництво туристичних пакетів, їх збут та реалізація на ринку, фінанси, персонал тощо.

Зовнішньоекономічні регулятори господарської діяльності в діяльності туристичної фірми поділяються на загальнодержавні та місцеві - це податки, умови кредитування, економічні пільги та санкції, рентні платежі тощо.

Застосування економічних регуляторів господарської діяльності викликає адекватну реакцію туристичної фірми та його апарату управління, трансформуючись у певні способи впливу на колектив в цілому,та на його окремих працівників зокрема.

Організаційно-розпорядчі методи, які використовуються у ТзОВ „Аккорд-Тур” спрямовані на використання таких мотивів трудової діяльності як почуття обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністративної.

Організаційно-розпорядчі методи здійснюють вплив на працівників за допомогою індивідуальних або групових характеристик людей. Особливістю цих методів є можливість покарання за невиконання певних вимог того чи іншого методу впливу. Серед цих методів виділяють дві великі групи:

1. нормативні акти, які складаються на тривалий період часу та містять перелік загальних дій працівників у певних умовах (статут, стандарти, технічні вимоги, правила внутрішнього розпорядку тощо);

2. індивідуальні акти, що адресовані конкретним працівникам (вказівки, постанови, розпорядження, накази тощо).

Організаційно-розпорядчі методи допомагають керівництву фірми вирішувати оперативні питання та ситуації, що виникають кожен день в діяльності ТзОВ „Аккорд-Тур”. Ці методи характеризуються обов'язковістю виконання, видаються одним керівником і мають чітку ієрархічну побудову.

Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціально-психологічних відносин у колективі туристичної фірми „Аккорд-Тур”, задоволення соціальних потреб працівників - розвитку особистості, соціального захисту тощо.

До методів соціально-психологічного управління, які мають місце у діяльності ТзОВ „Аккорд-Тур”, належать:

1. соціальне нормування;

2. соціальне регулювання;

Встановлення соціальних норм та регулювання їх дотримання в готельному підприємстві дозволяє нормалізувати соціально-психологічний клімат в колективі, врегулювати відносини між працівниками, тощо. Соціально-психологічні методи управління є основою вироблення правильного стилю управління людьми, що характеризуються високою культурою відносин між керівником і підлеглими. Ці методи дозволяють вивчити зміст особистості, її психологічні особливості та пріоритетні соціальні чинники. А це дає можливість керівникові туристичної фірми „Аккорд-Тур” обирати найефективніший шлях виховної роботи з кожним членом трудового колективу окремо.

За допомогою цих методів також визначається соціальна роль кожного працівника, його місце у колективі, його функції, права, обов'язки, які випливають із особливостей конкретної роботи.

В процесі діяльності ТзОВ „Аккорд-Тур” застосовуються усі три види методів управління трудовим колективом. Лише у їх поєднанні - запорука ефективності роботи системи менеджменту товариства „Аккорд-Тур”. Особлива увага приділяється соціально-психологічним методам, оскільки вони мають вплив на соціально-психологічний клімат в колективі. За допомогою цього методу вивчаються вікові і статеві зміни в колективі, зміни загальноосвітнього і кваліфікаційного рівнів працівників; визначаються певні норми поведінки в трудовому колективі; підтримується соціальна справедливість та удосконалюються відносини між працівниками.

Велику увагу в ТзОВ „Аккорд-Тур” приділяють соціальному регулюванню, тобто стимулюванню колективної та особистої ініціативи працівника, а також його інтересу до праці за допомогою моральних та матеріальних стимулів, наприклад, похвала під час нарад та засідань, визнання результатів діяльності тощо.

Соціально-психологічний клімат в колективі є переважаючою і відносно стійкою духовною атмосферою або психологічний настрій колективу, що проявляється як у відносинах людей один до одного, так і у відносинах до загально справи. Соціально-психологічний клімат в колективі туристичної фірми можна охарактеризувати як негативний, адже в колективі панують напружені стосунки, високий коефіцієнт плинності кадрів, наявні конфліктні ситуації з різних причин, однією з яких є авторитарний стиль керівництва, що застосовується директором туристичної фірми. Хоча самі по собі працівники є неконфліктними, допомагають один одному, проте значний необґрунтований тиск з боку директора часто спричиняє між ними конфлікти. Як наслідок в майбутньому, можливе погіршення економічних результатів.

Визначаючи стиль управління керівника необхідно визначити, що саме включає це поняття. Стиль управління - це гнучка поведінка керівника щодо працівників, яка змінюється в часі, залежно від ситуації та виявляється в способах виконання управлінських робіт управлінським апаратом, що підпорядковується керівнику. Це звична манера стосунків, спілкування керівника з підлеглими. Керівництво ТзОВ „Аккорд-Тур” здійснюється на засадах авторитарного стилю, який, як показав аналіз є неефективним. Керівник особисто займається найбільш складними та важливими питаннями, хоча і радиться з підлеглими, вислуховує їхні думки щодо вирішення конкретних питань, проте остаточний варіант рішення залишає за собою. Він не завжди розумно реагує на критику, проте не уникає відповідальності як за свої помилки, та і за помилки підлеглих.

На думку директора, працівники, отримуючи заробітну плату, повинні працювати і позаробочий час без додаткової оплати. Також, замість використовувати позитивні моральні засоби та методи в стимулюванні персоналу, він більше використовує критику, засудження, розгляд результатів роботи конкретного працівника на зборах колективу, що не сприяє формуванню адекватної реакції на критику, а навпаки, сприяє погіршенню результатів в майбутньому. А це, в свою чергу, призводить до звільнення працівника.

Отже, можна зробити висновок, що в ТзОВ „Аккорд-Тур” обрано не оптимальний та неефективний стиль управління, проте поки-що результати господарської діяльності Товариства є задовільними, про що свідчать позитивні результати діяльності товариства „Аккорд-Тур”.

2.2 Оцінка господарсько-фінансової діяльності ТзОВ „Аккорд-Тур”

Щоб визначити, наскільки ефективно здійснює свою діяльність туристична фірма ТзОВ „Аккорд-Тур”, необхідно зробити детальний економічний аналіз результатів діяльності Товариства. Для того, щоб дати оцінку економічній діяльності туристичної фірми „Аккорд-Тур”, необхідно проаналізувати фінансові документи ТзОВ „Аккорд-Тур” - баланс та звіт про фінансові результати (Дод. В, Г). Для аналізу балансу підприємства необхідно провести певні розрахунки, а саме: визначити динаміку зміни, темп зміни а відхилення структури. Заповнивши цими даними таблицю 2.1., за допомогою якої можливим є аналіз динаміки та структури майна ТзОВ „Аккорд-Тур”.

Важливим при аналізі господарської діяльності туристичної фірми є аналіз динаміки та структури майна туристичної фірми «Аккорд-Тур». Даний аналіз показав, що валюта балансу у 2009 році збільшилась порівняно з 2008 роком, про це свідчить відхилення, що дорівнює 340,6 тис.грн. та позитивний темп зміни +15,8 % (табл.2.2.).

При цьому на зміну валюти балансу та його структуру впливали такі фактори та чинники:

· збільшення порівняно з 2008 роком суми власного капіталу у 2009 році на 317,6 тис.грн.;

· сума оборотних активів у 2009 році збільшилася порівняно з 2008 роком на 158,7 тис. грн., темп зміни дорівнює 182,3 %;

· зросла сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 16,1 тис.грн., що практично в два рази більше попереднього періоду;

· збільшились у 2009 порівняно з 2008 роком сума необоротних активів році, про це свідчить відхилення, що дорівнює 177,6 тис. грн., темп зміни, що дорівнює 109,5%;

· сума поточних зобов'язань також зросла у 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 15,4 тис.грн, що майже на 17% більше.

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та структури майна туристичної фірми «Аккорд-Тур»

Найменування показника

2008

2009

Відхилення, +/-

Темп зміни%

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

1.Необоротні активи:

-- основні засоби

- залишкова вартість

- первинна вартість

- знос

2. Оборотні активи

- виробничі запаси

- дебіторська заборгованість

- грошові кошти та їх еквіваленти:

-- у національній валюті

-- в іноземній валюті

1858,9

1858,9

3686,0

1827,1

21,4

14,5

156,9

86,2

86,2

-

84,7

0,9

0,7

7,3

2036,5

2036,5

4250,9

2214,4

61,3

30,6

259,6

81,5

81,2

-

88,7

2,5

1,2

10,4

177,6

177,6

564,9

387,3

39,9

16,1

102,7

109,5

109,5

115,3

121,2

286,4

211,0

165,5

Всього актив

2156,3

100

2496,9

100

340,6

115,8

1. Власний капітал

- статутний капітал

- інший додатковий капітал

- резервний капітал

-нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2. Довгосторокові зобов'язання

3.Поточні зобов'язання

- податкові зобов'язання за розрахунками

-- з бюджетом

-- зі страхування

-- з оплати праці

2,7

1581,1

473,8

1,5

33,9

17,2

39,5

-

136,4

21,9

0,1

1,6

0,8

1,8

2,7

1581,1

791,4

0,7

43,3

15,7

47,0

-

63,3

31,7

0,1

1,7

0,6

1,9

-

0

317,6

-0,8

9,4

-1,5

7,5

0

167,0

46,6

127,7

91,2

119,0

Всього пасив

2156,3

100

2496,9

100

340,6

115,8

Аналіз структури оборотних активів за 2008 - 2009 роки туристичної фірми «Акорд-Тур» відображено на рис. 2.3.

Таким чином, валюта балансу туристичної фірми «Аккорд-Тур» збільшилась, в тому числі за умови збільшення необоротних і оборотних активів та власного капіталу. Збільшення чи зменшення відповідних показників можна визначити як ефективність (неефективність) використання основного капіталу туристичної фірми «Аккорд-Тур» (табл.2.3.).

Рис.2.3. Порівняльний аналіз структури оборотних активів туристичної фірми «Аккорд-Тур» за період 2008-2009 рр.

Таблиця 2.3 Оцінка ефективності використання основного капіталу туристичної фірми «Аккорд-Тур»

№ з/п

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

Відхилення +;-

Темп зміни +,-

1

Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг, тис. грн.

2893,8

3693,0

799,2

+27,6

2

Середньорічна вартість основного капіталу, тис грн.

2057,6

2375,2

317,6

+15,4

3

Прибуток, тис грн.

256,4

317,6

61,2

+23,9

4

Коефіцієнт зносу

0,4

0,5

0,1

+25,0

5

Фондовіддача

1,4

1,6

0,2

+14,3

6

Фондомісткість

0,7

0,6

-0,1

-14,3

7

Коефіцієнт придатності

0,5

0,4

-0,1

-20,0

8

Рентабельність основних фондів

0,12

0,08

-0,04

-33,3

Так, фондовіддача в 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилась на 0,2тис грн. це є позитивним фактором і свідчить про ефективну діяльність туристичної фірми. З таблиці 2.3. ми також бачимо, що фондомісткість зменшилась у 2009 році на 0,1 тис грн. порівняно з 2008 роком. Знизився і коефіцієнт рентабельності основних фондів з 0,12 до 0,08. Отож, можемо зробити висновок, що у звітному році ефективність використання основних фондів зросла: на кожну гривню вартості основних фондів дохід від реалізації збільшився на 0,2 коп.

Фондомісткість основних фондів, навпаки, зменшилась, що також свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Кожна туристична фірма, в тому числі і туристична фірма «Аккорд-Тур» прагне до одержання можливо більшого доходу від своєї діяльності, намагається продати свої послуги за вигідною високою ціною, а також скоротити свої витрати на надання послуг. Забезпечення ефективного функціонування туристичної фірми вимагає економічно грамотного управління його діяльністю.

Побачити та проаналізувати показники фінансово-господарської діяльності туристичної фірми «Аккорд-Тур» можна за допомогою даних, відображених в табл.2.4.

Таблиця 2.4 Фінансові результати господарської діяльності туристичної фірми «Аккорд-Тур» (тис.грн.)*

№ з/п

Найменування показника

Роки

Відхилення

Темп зміни %

2008

2009

1

Дохід від реалізації робіт, послуг

2893,8

3693,0

799,2

127,6

2

ПДВ

482,3

615,5

133,2

127,6

3

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)

2411,5

3077,5

666,0

127,6

4

Інші операційні доходи

10,5

44,8

34,3

426,6

5

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)

1654,2

2096,4

442,2

126,7

6

Валовий прибуток

757,3

981,1

223,8

129,5

7

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

351,4

440,1

88,7

125,2

8

Податок на прибуток від звичайної діяльності

95,0

122,5

27,5

128,9

9

Чистий прибуток

256,4

317,6

61,2

123,8

*Згідно даних Балансу та Звіту про фінансові результати

Аналіз фінансових результатів доцільно починати із дослідження змін витрат, оскільки вони спивають на суму прибутків, яка залишається у розпорядженні туристичної фірми. Як свідчать дані табл.2.5., сума витрат туристичної фірми зросла в 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 27,5% .

Сума прибутку зросла, не зважаючи на збільшення суми витрат.

Таблиця 2.5 Оцінка структури витрат туристичної фірми «Аккорд-Тур»

№ з/п

Найменування показника

Роки

Відхилення, +/-

Темп зміни (%), +,-

2008

2009

сума, тис.грн.

Питома вага %

сума, тис.грн.

Питома вага %

1

Матеріальні затрати

540,6

24,8

589,0

20,9

48,4

+8,9

2

Витрати на оплату праці

683,8

31,3

947,8

33,6

264,0

+38,6

3

Відрахування на соціальні заходи

265,5

12,6

360,2

12,9

94,7

+35,6

4

Амортизація

349,4

15,6

389,3

13,8

39,9

+11,4

5

Інші операційні витрати

241,8

11,0

356,7

12,6

114,9

+47,5

6

Інші звичайні витрати

4,6

0,2

45,2

1,7

40,6

+882,6

7

Надзвичайні витрати

0

0

0

0

0

0

8

Податок на прибуток

95,0

4,5

122,5

4,5

27,5

+28,9

9

Разом витрати

2180,7

100,0

2810,7

100,0

630,0

+28,8

Структуру витрат туристичної фірми «Аккорд-Тур» за 2009 рік зображено на рис.2.4.

За результатами таблиці 2.5. можна зробити такі висновки:

- витрати туристичної фірми зросли в 2009 році у порівнянні з 2008 роком на 28,8%, в сумі на 630,0тис.грн.;

Рис.2.4. Аналіз структури витрат туристичної фірми «Аккорд-Тур» за 2009рр.

- найбільш питому вагу в структурі витрат в 2009 році займають матеріальні витрати 20,9% та витрати на оплату праці 33,6%. Проте матеріальні витрати в 2008 році в структурі займали значно меншу питому вагу, а ніж в 2009 році - їх питома вага зменшилась на 3,9%;

- зросла сума амортизаційних відрахувань на 11,4 % в 2009 році у порівнянні з 2008 році;

- значно зросли інші операційні витрати та інші звичайні витрати (на 155,5 тис.грн.), майже в 10 разів.

Важливим в аналізі діяльності туристичної фірми є його можливість повертати кредити банкам, відповідати перед бюджетом тощо. Наявність дебіторської заборгованості свідчить про певні причини фінансових ускладнень. А наявність кредиторської заборгованості - про нестачу необхідних засобів для виконання розрахунків згідно з зобов'язаннями туристичної фірми, що негативно позначається на виробничих стосунках.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості за період 2008-2009 роки показано в таблиці 2.6.

За минулий період відбулося значних відхилень по сумі не було, проте в структурі дебіторської заборгованості зросла заборгованість з розрахунками, проте зменшилась заборгованість за товари, роботи та послуг на 23 тис. грн. в 2009 р., що на 41% менше у порівнянні з минулим роком. Це негативна тенденція, пов'язана із збільшенням заборгованості перед бюджетом країни даної туристичної фірми.

Таблиця 2.6 Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованостей туристичної фірми «Аккорд-Тур» (тис.грн.)

№ з/п

Найменування показника

Рік

Відхилення, +/-

Темп зміни, %

2008

2009

1

Дебіторська заборгованість за розрахунками

20,1

38,1

18,0

189,5

2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

56,1

33,1

-23,0

59,0

3

Довгострокові зобов'язання

0

0

0

0

Позитивним фактором в діяльності туристичної фірми є також і збільшення суми власного капіталу - на 317,6 тис. грн.., що на 15,4% більше, а ніж в 2008 році.

Досліджуючи фінансово-господарську діяльність туристичної фірми «Аккорд-Тур» важливо дати оцінку ефективності використання усього персоналу туристичної фірми. Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) туристичної фірми є продуктивність праці робітників (табл.2.7).

В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність, тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використаннями трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляється одним працівником за одиницю робочого часу (годину, місяць, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виконання робіт, послуг.

Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці працівників туристичної фірми є продуктивність. Цей показник характеризує обсяг реалізації послуг здійснених одним працівником туристичної фірми за певний проміжок часу.

Таблиця 2.7 Оцінка продуктивності праці в готельному підприємстві «Аккорд-Тур»

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

Відхилення, +,-

Темп зміни, %, +,-

1. Виторг від реалізації послуг, тис.грн.

2893,8

3693,0

799,2

127,6

2. Чисельність працівників, ос.

27

32

5

118,5

3. Середній виробіток на 1-го працівника

107,2

115,4

8,2

107,6

Аналіз продуктивності праці, що здійснений в таблиці 2.8., показує, що на фірмі «Аккорд-Тур» у 2009р. збільшилась продуктивність одного працівника туристичної фірми на 18,5 тис.грн., а темп збільшення продуктивності становив 7,6%.

Продуктивність праці в ТзОВ «Аккорд-Тур» зросла, не зважаючи на те, що збільшилась чисельність персоналу на 5 осіб, що складає 118% в 2009 році у порівнянні з 2008 роком.

Як правило, фінансовий результат - це результат фінансово-господарської діяльності підприємства, і він є метою діяльності будь-якого підприємства в ринкових умовах. Він може бути позитивним - це прибуток, негативним - це збиток. Діяльність туристичної фірми «Аккорд-Тур» у сфері фінансових результатів націлена на забезпечення отримання прибутку та його оптимальний розподіл і використання. Аналіз фінансових результатів діяльності туристичної фірми «Аккорд-Тур» відображено в табл.2.8.

Таблиця 2.8 Порівняльний аналіз фінансового результату туристичної фірми «Аккорд-Тур» (тис.грн.)

№ з/п

Найменування показника

2008 рік

2009 рік

Віхилення

Темп зміни (%) +,-

1

Дохід від реалізації послуг

2893,8

3693,0

799,2

+27,6

2

ПДВ

482,3

615,5

133,2

+27,6

3

Чистий дохід від реалізації

2411,5

3077,5

666,0

+27,6

4

Собівартість реалізованих послуг (товарів)

1654,2

2096,4

442,2

+26,7

5

Валовий прибуток

757,3

981,1

223,8

+29,5

6

Чистий прибуток

256,4

317,6

61,2

+23,9

Отож, розглянувши дані таблиці 2.8. можна зробити наступні висновки. Фінансовим результатом туристичної фірми «Аккорд-Тур» є прибуток. Результати таблиці 2.8. засвідчують, що у 2009 р. валовий прибуток, який є різницею між доходами без ПДВ та собівартістю реалізованих послуг, становив в 2008 році 757,3тис.грн., а у 2009 р. збільшився на 223,8 тис.грн. і склав 981,1тис.грн.

Основними доходами, які отримує туристична фірма «Аккорд-Тур» є доходи від основної операції діяльності - реалізації робіт і послуг. В 2009році вони зросли у порівнянні з 2008 роком на 799,2тис.грн. Інших доходів туристична фірма «Аккорд-Тур» немає.

Найвагомішими і основними витратами, які здійснює товариство є собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції), тобто витрати від основної операційної діяльності. Такі витрати в 2009 році також зросли на 442,2тис.грн. Ці витрати в основному пов'язані із оплатою праці працівників; витратами на утримання основних засобів, пов'язаних з цим видом збуту продукції та робіт (амортизація, опалення, ремонт, освітлення, охорона); транспортно-експедиційні послуги тощо.

Отож, туристична фірма «Аккорд-Тур» згідно результатів проведеного аналізу можна вважати фінансово стійкою та незалежною (адже не використовує в своїй діяльності кредитів банків), такою, що отримує стабільно зростаючі доходи, що покривають витрати, і є рентабельною. Працюючи на туристичному ринку м. Львова туристична фірма «Аккорд-Тур», обслуговує певний сегмент ринку, підтримуючи створений імідж та надає послуги високої якості.

2.3 Ефективність управлінських рішень та їх вплив на результати діяльності ТзОВ “Аккорд-Тур”

Будь-яке управлінське рішення, яке приймається керівництвом ТзОВ “Аккорд-Тур”, так чи інакше впливає на результати діяльності товариства. Звичайно, бажаним є результат, за якого прийняте управлінське рішення матиме позитивний вплив на діяльність товариства. Отже, щоб прийняте рішення було ефективним, необхідно ретельно проаналізувати механізм прийняття та реалізації управлінських рішень, який на сьогодні є характерним для системи апарату управління туристичною фірмою.

Прийняття управлінського рішення директором туристичної фірми є усвідомленим вибором із наявних варіантів чи альтернатив спрямованості дій, що зменшують розрив між дійсним і майбутнім бажаним її станом. Даний процес в діяльності туристичної фірми “Аккорд-Тур” включає декілька стадій, але обов'язково в ньому присутні такі елементи як проблеми, цілі, рішення.

Перша стадія даного процесу - це визнання необхідності прийняття рішення. Кожне нове рішення в управлінні туристичною фірмою виникає на основі раніше зробленого рішення, дія по якому або закінчилася, або відхилилася від початково вибраного варіанту.

Якщо виходити з того, що управлінське рішення - організаційна реакція на проблему, що виникла, то етап вивчення ситуації в готельному підприємстві спрямований на визнання чи невизнання існуючої у товаристві “Аккорд-Тур” проблеми.

Після визначення проблеми наступний етап в процесі, що розглядається, - це інтерпретація і формулювання проблеми. Інтерпретація проблеми для директора туристичної фірми є визначенням її змісту. В процесі аналізу проблема інтерпретується як можливість, як криза чи як звичайна проблема. Перший тип проблем передбачає необхідність її вирішення. Другий і третій тип проблем потребують втручання безпосереднього директора туристичної фірми для їх розв'язання.

На практиці кількість проблем, що отримали оцінку як найбільш важливі, звичайно перевищує можливості директора туристичної фірми “Аккорд-Тур” з їх вирішення в рамках часу, що в нього наявний. В цих умовах першочергове значення надається вирішенню проблем стратегічного характеру. Перша стадія процесу управління завершується етапом визначення критеріїв успішного розв'язання проблеми. В роботі директора щодо розробки та прийняття управлінських рішень в готельному підприємстві “Аккорд-Тур” розрізняють критерії двох типів: критерій “ми повинні” і критерій “ми хочемо”. Критерій “ми хочемо” змушує директора проаналізувати всі можливі варіанти, не виключаючи найбільш привабливі. Це сприяє розвитку творчості шляхом розширення меж для внесення нових альтернатив.

Стадія розробки управлінського рішення в готельному підприємстві “Аккорд-Тур” складається з етапів розробки, оцінки і вибору рішення. Як тільки визначені фактори, обмежуючі чинники, директор приймає остаточне рішення.

На прикладі туристичної фірми “Аккорд-Тур”, можна сказати, що тут прийняття багатьох управлінських рішень має велику залежність від організаційно-розпорядчих методів, які у фірмі використовуються. Вони спрямовані на використання таких мотивів трудової діяльності як почуття обов'язку, відповідальності, у тому числі адміністративної.

У своїй щоденній діяльності керівництво ТзОВ „Аккорд-Тур” приймає багато різних рішень, від яких залежить ефективність діяльності фірми. У готельному підприємстві „Аккорд-Тур” управлінські рішення відповідають не всім встановленим вимогам, а найбільш притаманними та основними серед них є цілеспрямованість; кількісна та якісна визначеність; комплексність; повнота оформлення управлінських рішень. Такі вимоги як наукова обґрунтованість та гнучкість в більшості випадків грубо порушуються.

Оформлення управлінського рішення керівником туристичної фірми “Аккорд-Тур” полягає у: встановленні порядку роботи; визначенні необхідних ресурсів; призначенні відповідальних осіб; визначені термінів виконання; взаємодії між виконавцями; формах контролю та обліку результатів тощо.

У товаристві постійно приймаються важливі управлінські рішення, які можуть бути як усними, так і письмовими. Письмові управлінські рішення оформляються у вигляді відповідних документів. Серед цих документів в діяльності туристичної фірми “Аккорд-Тур” виділяють дві великі групи: нормативні акти, які складаються на тривалий період часу та містять перелік загальних дій працівників у певних умовах ; індивідуальні акти, що адресовані конкретним працівникам.

Саме в цих документах і містяться рішення, які були прийняті керівництвом фірми і підлягають виконанню працівниками ТзОВ “Аккорд-Тур”. Серед таких документів можна відзначити накази про звільнення працівників або про прийняття на роботу. Щодо прийняття цих рішень, то всі питання щодо прийняття на роботу або звільнення приймає виключно директор. Саме він в першу чергу проводить співбесіди при прийнятті на роботу працівників, оцінює всі кандидатури, і лише згодом погоджує ці питання з загальними зборами і на основі спільної думки приймаються остаточні рішення. Прикладом такого наказу може бути наказ про звільнення бухгалтера та наказ про прийняття на роботу нового бухгалтера. На цю посаду було прийнято старшу і більш досвідчену людину, що може посприяти в майбутньому підвищенню ефективності діяльності товариства.

У діяльності товариства є і такі рішення, які керівник приймає одноосібно, майже не враховуючи думку підлеглих. Таке ставлення до підлеглих та їхньої думки може негативно впливати на діяльність товариства. Таким фактором є велика плинність кадрів, яка зараз наявна у ТзОВ “Аккорд-Тур”, адже за останній час змінився не тільки бухгалтер, але і менеджер з туризму, спостерігається також велика плинність кадрів і серед безпосередніх виконавців.

Серед управлінських рішень, які посприяли підвищенню ефективності діяльності товариства можна відзначити рішення щодо проведення рекламної кампанії ТзОВ “Аккорд-Тур”. Процес прийняття цього рішення був довготривалим і дуже складним. Хоча всі працівники усвідомлювали, що конкуренція на туристичному ринку є надзвичайно жорсткою, а не дуже вигідне місце знаходження товариства ще значно погіршує умови для діяльності і розвитку ТзОВ “Аккорд-Тур”, проте дуже довго не могли визначитися з видом реклами, на яку слід звернути увагу, а також якомога точніше оцінити доцільність рекламної кампанії. Зважаючи на те, що ТзОВ “Аккорд-Тур” - велика фірма, яка має хорошу репутацію, як вже давно відомі туристичні фірми “САМ”, “Пілігрим”, “Мандри”, “Тур-Ретур” та ін., кількість клієнтів є великою. Необхідно було зацікавити потенційного клієнта, привабити його до товариства. Для вирішення цієї проблеми керівництво товариства провело колективне обговорення даного питання, під час якого і виникла думка у необхідності рекламної кампанії. В ході цієї кампанії оформлено рекламні буклети про діяльність Товариства, друковану рекламу (подано оголошення до газет, надруковано календарики та візитки нового зразка). Прийняття цього управлінського рішення є прикладом вирішення проблеми методом “круглого столу”, адже у прийнятті рішення приймали участь працівники апарату управління, що безпосередньо пов'язані із туристичною діяльністю, вони висували свої ідеї, кожна з яких ретельно розглядалася.

До неефективних управлінських рішень можна віднести звільнення провідного фахівця з оформлення та відкриття віз одного з напрямків діяльності туристичної фірми. На його місце було прийнято працівника, якого необхідно було навчати близько трьох місяців, проте і це не принесло таких бажаних результатів. Новий працівник виявився не акуратним і не уважним при заповненні анкет на отримання віз. Якщо його попередник завоював довіру та повагу серед багатьох посольств, то на сьогодні довіру та повагу готельному підприємстві важко повернути.

Дуже рідко директор туристичної фірми прислухається до думки безпосередніх виконавців управлінських рішень. Також негативним моментом є і те, що в процесі розробки управлінських рішень практично ніколи не використовуються технології ситуаційного аналізу, багатокритеріальні експертні оцінки, а також методи колективного експертного оцінювання. Як бачимо, це не суттєво впливає на ефективність управлінських рішень, проте, можливо це б значно підвищило результативність туристичної фірми.

Негативним моментом в процесі реалізації управлінських рішень, які приймаються в готельному підприємстві «Аккорд-Тур» є також те, що контролюється вже отриманий результат, а не сам процес реалізації управлінського рішення. Отримані результати важко змінити, а в процесі реалізації рішення є можливість внести корективи та виправити ситуацію.

Якщо ж проблема, що виникає у ТзОВ “Аккорд-Тур” не підходить під жодну формалізовану модель, то її директор намагається пристосувати або модифікувати до вже існуючих варіантів вирішення проблеми. Якщо ж і цей варіант не є дієвим, у такому випадку при вирішенні проблеми він намагається знайти новий варіант, який характеризується новизною та незвичністю.

Процес прийняття управлінських рішень у ТзОВ „Аккорд-Тур” можна зобразити у вигляді схеми (рис. 2.4.). Схема показує всі етапи, які проходить управлінське рішення: від виникнення проблеми до виконання конкретного рішення.

Варто зазначити, що практично всі управлінські рішення приймає директор ТзОВ „Аккорд-Тур”, проте розробкою управлінських рішень час від часу займаються й інші працівники, які мають певну компетенцію з тих чи інших питань. Так менеджер з туризму може розробляти певні управлінські рішення щодо туристичних маршрутів чи турагенств, з якими найкраще співпрацювати, але приймає остаточне рішення директор на підставі розробок менеджера. Така послідовність розробки та прийняття управлінських рішень є більш ефективною, адже керівник не в змозі приймати абсолютно всі рішення, до того ж менеджер краще обізнаний із ситуацією на туристичному ринку та може запропонувати найоптимальніший варіант прийняття певного рішення.

Рис. 2.4. Послідовність розробки управлінських рішень в готельному підприємстві

За необхідності рішення може бути оформлено у вигляді певного документу, який згодом також доводиться до відома трудового колективу (наприклад, організаційні рішення, регулюючі рішення, економічні рішення та ін.).

У ТзОВ „Аккорд-Тур” приймаються різноманітні рішення, серед яких можна виділити за змістом такі управлінські рішення: економічні, соціальні, технічні, наукові. Найчастіше керівництву товариства “Аккорд-Тур” доводиться вирішувати економічні управлінські рішення, адже від них в найпершу чергу залежить прибутковість діяльності товариства. Також велику увагу у ТзОВ „Аккорд-Тур” приділяють науково-технічним інноваційним рішенням, зокрема впровадженню інновацій, до яких можна віднести замовлення туристичних продуктів через мережу Інтернет.

Для підвищення ефективності діяльності ТзОВ „Аккорд-Тур”, перш за все, необхідно сприяти підвищенню продуктивності праці. Це можливо за умови використання оптимальної системи мотивації праці, покращення інформаційного забезпечення працівників, спрощення системи документообігу. Не менш важливу роль відіграє політика керівника щодо своїх підлеглих, вдосконалення графіку роботи працівників.

Оцінюючи ефективність прийнятих рішень у готельному підприємстві “Аккорд-Тур”, можна зробити висновок, що збільшення продуктивності праці у 2009році порівняно з 2008 роком є свідченням обґрунтованих рішень, хоча при цьому недостатньо уваги приділялось соціально-економічним, матеріально-технічним і організаційно-економічним факторам щодо забезпечення нормальних умов праці персоналу туристичної фірми. А саме: керівництво не сприяє формуванню нормального соціально-психологічного клімату в колективі, створенні сприятливих умов праці, формування гнучких графіків виходу на роботу, не забезпечує матеріальне стимулювання високих позитивних результатів діяльності окремих працівників тощо.

Отож, управлінські рішення в готельному підприємстві приймають швидше на інтуїтивному рівні, а ніж із використанням сучасних методів та прийомів, до прийняття рішень на залучають безпосередніх виконавців, в процесі реалізації рішень використовується більше контроль, а не оперативний вплив, не розробляються альтернативні варіанти рішень, рішення швидше виконують функцію координації, а ніж скерування чи мотивації працівників.

Проте, як показав аналіз, процес прийняття рішень суттєво впливає на результати функціонування туристичної фірми “Аккорд-Тур”.

Розділ 3. Напрямки удосконалення процесу розробки та прийняття управлінських рішень у ТзОВ “Аккорд-тур”

3.1 Методи підвищення ефективності управлінських рішень у ТзОВ “Аккорд-Тур”

Однією з головних вимог до управлінських рішень є їхня ефективність, що сприяє покращенню діяльності самого товариства, на якому ці рішення приймаються. Серед методів підвищення ефективності управлінських рішень в готельному підприємстві «Аккорд-Тур» можна виділити декілька аспектів.

Щоб прийняти найоптимальніше рішення для вирішення проблеми, що виникла у товаристві, пропонуємо керівництву чітко визначити, структурувати і сформулювати проблему. Це дозволить директорові ранжувати її в низці інших проблем. В основу ранжування можуть бути покладені наступні фактори:

· наслідки розв'язання чи нерозв'язання проблеми (капіталоємність, ефективність і т.п.);

· вплив на організацію (що відбувається в результаті вирішення проблеми);

· обмеження в часі на розв'язання проблеми;

· професійна спроможність керівника розв'язати проблему;

· мотивація і наявність здібностей в учасників, які можуть бути задіяні в процесі розв'язання проблеми;

· життєвий цикл проблеми (може проблема вирішуватися сама по собі чи в ході вирішення інших проблем).

В зв'язку з тим, що дуже рідко в процесі прийняття управлінського рішення в діяльності туристичної фірми «Аккорд-Тур» розробляється ряд варіантів (альтернатив) управлінських рішень, детальніше зупинимось на оптимальному процесі вибору альтернативи найкращого управлінського рішення.

Адже, дуже велике значення для вирішення проблем є пошук найоптимальнішої альтернативи із всієї сукупності запропонованих варіантів вирішення ситуації. Пошук альтернатив буде більш творчим та креативним, якщо директор туристичної фірми буде використовувати такі фактори:

· мотивація підлеглих та пошук за їх допомогою альтернативних варіантів рішення;

· збір та аналіз більшої кількості та якісної інформації, що дозволить всебічно і глибше пізнати проблему;

· вільне обговорення і врахування будь-яких ідей по вирішенню проблеми в процесі використання методу «мозкової атаки» із залучення до процесу безпосередніх виконавців;

· випробування ідеї та оцінка її у відповідності із встановленим критеріям.

Ці запропоновані заходи та фактори директором туристичної фірми «Аккорд-Тур» повинні порівнюватись та оцінюватись. Оцінку рекомендуємо проводити із визначення негативних і позитивних сторін розглянутих альтернатив і встановлення між ними деякого рівня компромісу. Це дозволить директорові з низки альтернативних варіантів вирішення ситуацій вибрати найбільш оптимальний та ефективний варіант.

Рекомендуємо в розробку альтернативних варіантів управлінських рішень включати опис та складання переліку усіх можливих варіантів дій, що забезпечують вирішення проблемної ситуації і які будуть висунуті працівниками. В процесі розробки альтернатив рекомендуємо з метою обмеження їх кількості, враховувати такі вимоги:

· взаємовиключність - виходить з визначення категорії “прийняття рішення”, тобто вибір можливий лише у випадку, коли альтернативи взаємовиключають одна одну;

· забезпечення однакових умов опису альтернатив - для цього необхідно їх описувати в одних і тих же умовах: ресурсних, часових, і таке інше.

Оцінювати альтернативні варіанти пропонуємо за наступними критеріями:

· реалістичність - можливість її здійснення взагалі з урахуванням навколишніх обставин, не залежних від самої фірми;

· задовільність - тобто відповідність можливостям туристичної фірми;

· прийнятність наслідків реалізації.

Сам процес оцінки альтернативних варіантів доцільно було б директорові туристичної фірми «Аккорд-Тур» проводити за наступною схемою (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Послідовність оцінки альтернативних варіантів у процесі прийняття рішень

При всій своїй потенційній цінності рішення залишаться лише благими побажаннями, якщо вони не втіляться в конкретні дії. Методи прийняття управлінських рішень можуть бути універсальними, придатними для будь-якої проблеми, а можуть бути специфічними. Який метод застосовувати - залежить від реального змісту проблеми, а не від знань, бажання і уміння директора туристичної фірми «Аккорд-Тур» або працівників апарату управління.

Для того, щоб прийняті рішення принесли лише користь Товариству, необхідно враховувати деякі вимоги, які пред'являються до раціональних методів прийняття рішень. Передусім, це - практична застосовність.

Іншою вимогою до методів розв'язання проблеми в діяльності ТзОВ «Аккорд-Тур» повинна стати економічність, адже витрати повинні бути менше отриманого результату, а різниця між ними, тобто ефект, оптимальним для даної ситуації.

Третя вимога, що рекомендуємо застосовувати до методів прийняття управлінських рішень це забезпечення достатньої точності розв'язання проблеми. Методи прийняття рішення повинні бути достовірними, коли число помилок не перевищує деякий прийнятний рівень.

Отже, можна сказати, що ефективними управлінські рішення у діяльності туристичної фірми „Аккорд-Тур” будуть лише тоді, коли виконуватимуться наступні умови:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.