Дослідження технології очищення води методом озонування, розрахунок матеріального балансу процесу

Фізико-хімічні основи процесу очищення води методом озонування. Технологічна схема очищення з обґрунтуванням вибору основного обладнання. Принцип дії апаратів, їх розрахунок. Екологічне та економічне обґрунтування впровадження нового устаткування.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 10.04.2014
Размер файла 635,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10.Еколого-економічне обгрунтування впровадження нового устаткування

10.1 Загальна характеристика пропонованого варіанту устаткування

Все обладнання установки "Імпульс" для очищення методом озонування буде розташовуватися на спеціально підібраних вільних площах.

При створенні водоочисного комплексу "Імпульс" в першу чергу були проведені підготовчі роботи: на спеціально відведеному місці пробурені дві артезіанські свердловини підготовлено пальове поле. Комплекс має у своєму складі: 2 артезіанські свердловини, ємність для чистої води. Насос для накачування води на водоочисний комплекс опущений на 75 м. Продуктивність комплексу 5 м3/рік.

У штаті цеху очистки працює 10 осіб: 4 ІТП (начальний станції, два майстри і технолог); 2 лаборанта; робітники (4 чоловік - коригувальники, апаратники і т.д.). Начальник цеху очистки знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні у заступника начальника енергоцеху по водоспоживанню та водовідведення. У його обов'язки входить забезпечити безперебійну роботу цеху і необхідну ступінь очищення води. Технолог стежить за дотриманням технології очищення.

В обов'язки коректувальників входить контроль за умовами роботи в апараті (концентрація, температура).

Кількість робочих днів у році - 365 днів. Робота здійснюється у три зміни (тривалість зміни - 8 год).

Водоочисної комплекс "Імпульс" унікальний за своєю конструкцією, ефективний і простий в експлуатації, крім того "Імпульс" економічний. Наприклад, на один куб оброблюваної води споживається всього 40 Вт електроенергії, тоді як у всьому світі ця цифра збільшена в 5,6 раз.

10.2 Дані про споживані ресурси

Джерелом водопостачання прийнятий міський існуючий водопровід,. передбачені мережі: господарсько-питний і протипожежний водопровід.

Господарсько-питний і протипожежний водопровід призначений для підведення питної води до санітарно-технічних приладів, пожежним кранам, для заповнення й підживлення системи опалення, для готування гарячої води, для первісного заповнення системи оборотного водопостачання мийки автомобілів й її підживлення за допомогою подачі води на ополіскування автомашин.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння прийнятий рівним 20 дм3/с, від проектованого пожежного гідранта, при прокладці рукавних ліній по дорогах із твердим покриттям. На стіні будинку передбачений флуоресцентний покажчик місцезнаходження пожежного гідранта.

10.3 Очікувані еколого-економічні та соціальні ефекти від провадження нового устаткування

Очікувані еколого-економічні та соціальні ефекти від провадження нового устаткування представлені у таблиці 9.1.

Таблиця 10.1 - Очікувані еколого-економічні та соціальні ефекти від провадження нового устаткування

Економічні ефекти

Екологічні ефекти

Соціальні ефекти

1

2

3

Зниження собівартості продукції

Очищення та повторне використання стічних вод

Створення додаткових робочих місць

Зниження матеріаломісткості продукції

Можливість вилучення цінних матеріалів з відходів очищення води

-

Розширення виробництва

Впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології

Поліпшення умов і техніки безпеки праці

Автоматизація та комп'ютеризація

-

Зниження частки важкої ручної праці

Збільшення прибутку на підприємстві

-

Вільні матеріальні, трудові і фінансові ресурси

Впровадження нової техніки і технології, вдосконалення організації виробництва і праці на підприємстві призводять до економічного ефекту у вигляді збільшення випуску продукції, поліпшення її якості, підвищення продуктивності праці, зниження матеріаломісткості продукції, підвищення фондовіддачі та іншим позитивним економічним явищам, а в кінцевому підсумку всі вони викликають зниження собівартості продукції і збільшення прибутку на підприємстві.

Прискорення НТП призводить до вивільнення на підприємстві матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Як правило, це досягається за рахунок автоматизації виробництва та впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології.

10.4 Відвернений економічний збиток в результаті природоохоронної діяльності

При експлуатації підприємства можливе скидання брудної використаної води. Об'єм скидної води, у рік становить 43800 м3.

Регіональний (басейновий) коефіцієнт дорівнює 2,2, що відповідає ріці Кальміус [12].

У використаній воді втримуються такі забруднюючі речовини, такі як залізо, марганець, для яких норматив збору за 1 тонну дорівнює 1376 грн.

Розрахунок розміру економічного збитку робимо відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 01.03.99 р. № 303.

Для визначення економічного збитку використаємо формулу:

(9.1)

де У1 - величина економічного збитку, що має місце до здійснення природоохоронного заходу, грн.;

М - маса відходів, які розміщаються в навколишнім природному середовищі до природоохоронних заходів, т;

Нб - нормативний коефіцієнт збору за 1 т забруднюючої речовини, грн/т;

Крб - регіональний (басейновий) коригувальний коефіцієнт, що враховує територіальні екологічні особливості, а також еколого-економічні умови функціонування водного господарства.

Зробимо розрахунок:

У1 = 43800·1376·2,2 = 132591360 грн.

Отже, величина економічного збитку, що має місце до здійснення природоохоронного заходу становить 132591360 грн.

Визначаємо величину економічного збитку, що має місце після здійснення природоохоронного заходу.

Об'єм води, після очищення становить 43712,4 м3.

У використаній воді втримуються такі забруднюючі речовини, такі як хром, для яких норматив збору за 1 тонну дорівнює 1431 грн/т.

Регіональний (басейновий) коефіцієнт дорівнює 2,2, що відповідає ріці Кальміус. Розрахунок розміру економічного збитку робимо відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 01.03.99 р. № 303.

Для визначення економічного збитку використаємо формулу:

, (9.2)

де У2 - величина економічного збитку, що має місце після здійснення природоохоронного заходу, грн.;

Зробимо розрахунок:

У2 = 43712,4 ·1376·2,2 = 132326177 грн.

Отже, величина економічного збитку, що має місце після здійснення природоохоронного заходу становить грн.

Визначаємо величину відверненого економічного збитку в результаті природоохоронної діяльності.

Для розрахунку даної величини використаємо формулу [13]:

П=У12, (9.3)

де У1 - величина економічного збитку, що має місце до здійснення природоохоронного заходу, грн.;

У2 - величина економічного збитку, що має місце після здійснення природоохоронного заходу, грн.

П = 132591360 - 132326177 = 265183 грн.

Отже, величина відверненого економічного збитку в результаті природоохоронної діяльності становить 265183 грн.

Висновки

У роботі розглянута тема "Підготовка питної води методом озонування". В аналітичному огляді літератури розглянуті такі основні реагентні методи очищення вод, як хлорування і озонування, приведені недоліки і переваги цих методів. Як основний і найбільш перспективний метод дослідження очищення води був обраний метод озонування.

Було вивчено фізико-хімічні основи технологічного процесу озонування, зокрема: суть методу, кінетика процесу, лімітуючи стадії та ін.

У наступному розділі приведено три технологічні схеми озонування води. В результаті їх порівняння була вибрана технологічна схема установки "Імпульс" для очищення води з підземних і надземних природних джерел.

Також було обґрунтовано вибір основного обладнання установки "Імпульс" та розраховано матеріальний баланс процесу озонування.

У роботі представлено алгоритм конструктивного розрахунку основного апарату - озонатора.

Розглянуто аналітичний контроль показників якості води, приведені відомості про вибрані засоби контролю та автоматизації.

Наступний розділ "Правила безпечної експлуатації апарата й охорона праці" включає в себе розглянуті потенційні небезпеки при експлуатації обладнання, вимоги до освітлення виробничих приміщень та відомості про пожежну безпеку.

Еколого - економічне обгрунтування впровадження нового устаткування представлено у останньому розділі, де розглянуто загальна характеристика пропонованого варіанту устаткування, дані про споживані ресурси, очікувані еколого-економічна та соціальні ефекти від провадження нового устаткування, відвернений економічний збиток в результаті природоохоронної діяльності.

Перелік посилань

1. Воронов, Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов / Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев. - М.: Издат-во Ассоциации строительных вузов, 2006 - 704 с.

2. Сартакова О.Ю. Чистая вода: традиции и новации: Учебное пособие / О.Ю. Сартакова, О.М. Горелова. - Барнаул: Издат-во Алт ГТУ, 2002. - 178 с.

3. Драгинский В.Л. Озонирование в процессах очистки воды / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева, В.Г. Самойлович. - М.: ДеЛи принт, 2007. - 400 с.

4. Орлов В.А. Озонирование воды / В.А. Орлов. - М.: Стройиздат, 1984. - 88 с.

5. Пат.2136600 Рос. Федерация: МПК6 С 02 F 1/46, C 02 А 7/00. Реактор и способ очистки воды / С.Г. Боев; заявитель и патентообладатель Научно - исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом университете. - № 97121032/25; Заявл.16.12.97: Опубл.10.09.99. Бул. № 45 - 4с.

6. Пат. 2004500 Рос. Федерация: МПК5 С 02 F 1/46, В 03 С 5/00. Способ очистки воды и устройство для его осуществления /Є.А. Зобов; заявитель и патентообладатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Гера LтD. - № 04952901; Заявл.28.06.1991: Опубл.15.12.93. Бул. № 35 - 4с.

7. Кожинов В.Ф. Очистка питевой технической вод. Примеры и расчеты: Учебное пособие / В.Ф. Кожинов 4-е изд. - М.: ООО "БАСТЕТ", 2008. - 304 с.

8. Шкатов E.Ф. Технологические измерения и КИП на предприятиях химической промышленности / E.Ф. Шкатов - М.: Химия, 1986. - 320 с.

9. ГОСТ 21.404-85 Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах - введ. 1966-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 12 с.

10. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Державні санітарні норми та правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" - Чинний від 2010-05-12 - К., 2010.

11. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования - Взамен ГОСТ 12.1.004-85; введ. 1992-07-01 - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 12 с.

12. Наказ Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 220 від 30.06.2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://waste.ua/law/nakaz200709-389.html

13. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 травня 2001 року N 181 Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/laws/laws/nuclear/255. htm

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фізико-хімічні основи вапнування, коагуляції та іонного обміну з метою освітлення, зм'якшування і знесолювання води. Технологічна схема і апаратурне оформлення процесу отримання знесоленої води методом іонного обміну. Характеристика системи PLANT SCAP.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 06.04.2012

 • Основні параметри процесу очищення конденсату парової турбіни. Опис принципової електричної схеми імпульсної сигналізації. Визначення особливостей проекту згідно галузевих стандартів. Обґрунтування розміщення засобів автоматизації на щиті і пульті.

  курсовая работа [489,7 K], добавлен 26.12.2014

 • Загальна характеристика хімічної промисловості. Фізико-хімічні основи та технологічна схема виробництва азотної кислоти. Розрахунок балансу хіміко-технологічного процесу. Теплові розрахунки хімічного реактора. Розрахунок ентропії та енергії Гіббса.

  курсовая работа [865,2 K], добавлен 25.09.2010

 • Розробка високотехнологічного та економічного виробництва рафінованої вибіленої олії. Теоретичні основи процесу адсорбційного очищення. Нормативна документація на сировину, матеріали, готову продукцію та корисні відходи. Розрахунок теплових балансів.

  дипломная работа [195,6 K], добавлен 15.12.2015

 • Загальна технологічна схема переробки прямого коксового газу. Технологічна схема двоступінчастого охолодження газу в апаратах повітряного охолодження і в скруберах Вентурі. Методи очищення газу від смоли. Розрахунок матеріального балансу коксування.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.11.2014

 • Техніко-економічне обґрунтування методу виробництва та вибору сировини. Стадії технологічного процесу, фізико-хімічні основи і норми режиму виготовлення ячмінного солоду. Стандартизація і контроль якості, розрахунок обладнання і техніка безпеки.

  дипломная работа [215,9 K], добавлен 16.07.2011

 • Експлуатація промислових насадкових колон. Фізико–хімічні основи процесу ректифікації. Розрахунок основного обладнання. Матеріальний баланс ректифікаційної колони. Розрахунок та вибір кожухотрубного теплообмінника–холодильника кубового залишку.

  курсовая работа [629,7 K], добавлен 15.11.2015

 • Сучасні технології, засоби та методи очищення авіаційних палив; дослідження процесів відстоювання механічних забруднень в резервуарній групі аеропорту. Шкідливі виробничі фактори, зменшення рівня їх впливу; забезпечення пожежної та вибухової безпеки.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 15.08.2011

 • Основні переваги процесу екстракції, порівняно з іншими процесами розділення рідких сумішей. Розрахунок роторно-дискового екстрактора. Вибір конструкційного матеріалу екстракційної установки: термоміцна сталь Х18Н10Т і сталь 3сп. для виготовлення труб.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 13.09.2015

 • Асортимент та характеристика продукції, використовуваної сировини, вимоги стандартів. Вибір технологічної схеми та її опис, фізико-хімічні основи, розрахунок матеріального балансу. Вибір, розрахунок кількості та технічна характеристика устаткування.

  дипломная работа [691,2 K], добавлен 21.07.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.