Вибір типу насосу

Насоси як гідравлічні машини призначені для переміщення рідини під тиском, історія їх виникнення і розвиток. Ознаки і причини несправності електродвигуна. Ремонт вузла електрообладнання. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2014
Размер файла 695,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Захисним вимкненням називають швидкодіючий захист, який забезпечує автоматичне вимкнення електроустановки при виникненні в ній небезпеки враження електричним струмом,

У схемах захисного вимкнення є чутливий елемент (датчик) автоматичного пристрою, який реагує на вхідну величину.

Вхідною величиною може бути: напруга корпусу відносно землі; напруга фази відносно землі; струм замикання на землю; напруга нульової послідовності; струм нульової послідовності та ін.

Напруга корпусу відносно землі виникає при замиканні на корпус. Якщо корпус заземлений або замикання відбулося безпосередньо на землю, то виникає струм заземлення, який і буде вхідною величиною схеми вимкнення.

При замиканні на землю змінюється напруга фаз відносно землі та виникає напруга між нейтраллю джерела і землею. Ця напруга називається напругою нульової послідовності.

Основною перевагою захисного вимкнення є швидке вимкнення електроустановки в аварійному режимі. В основному схеми захисного вимкнення спрацьовують із самого початку розвитку пошкоджень, а не під час повного замикання.

Зрівнювання та вирівнювання потенціалів. Для підвищення електробезпеки зрівнювання та вирівнювання потенціалів має дуже важливе значення. Так, якщо людина доторкнулася до двох точок, які мають приблизно однакові потенціали (напруга між ними буде дорівнювати нулю), то через її тіло не пройде електричний струм. Коли неможливо знизити величину потенціалу частин устаткування відносно землі або відносно одна одної, слід забезпечити вирівнювання потенціалів. Для цього всі електропровідні частини електроустановки з'єднують між собою. Це колони, ферми, балки та інші конструкції будинків, корпуси устаткування електричних установок, трубопроводи, оболонки і броньовані покриття кабелів та ін.

Для вирівнювання потенціалу землі або підлоги відносно потенціалу заземлювального пристрою, який прокладено в землі або під підлогою, закладають у землю або під підлогу стальні штаби.

Крім перелічених способів захисту людини від враження електричним струмом, використовують також блокування, огороджувальні пристрої, знаки безпеки, плакати, попереджувальну сигналізацію.

2. Економічна система

Метою є виконання економічної частини є аналіз економічної результативності діяльності підприємства; оцінка рентабельності виробництва на прикладі певного виду продукції чи надання певного виду послуг.

Економічна частина включає наступні питання:

Розрахунок фонду оплати праці.

Розрахунок матеріальних виплат.

Розрахунок загального кошторису витрат.

Розрахунок фонду оплати праці

Ефективність функціонування та соціальний розвиток того чи іншого суб'єкта господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу.

Оплата праці - це будь-який заробіток, обчислений у грошовому виразі, що виплачується працівникові за використання його робочої сили.

Оплата праці складається з основної заробітної плати та додаткової оплати праці. Розміри оплати праці найманого працівника залежать від результатів його праці з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства.

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці та визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами в розмірах, не вищих за встановлені чинним законодавством.

До додаткової заробітної плати відносяться витрати на виплату виробничого персоналу додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість та за особливі умови праці. В додаткову заробітну плату включаються доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Для проведення робіт формується бригада спеціалістів

Розрахунок фонду оплати праці робітників, інженерно-технічних працівників та службовців приведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Розрахунок фонду оплати праці робітників на дільниці (погодинна оплата праці)

Спеціаліст

Розряд

Тариф за годину,грн.

Кількість годин для виконання роботи, год

Заробітна плата за тарифом, грн.

До елемента «Витрати на оплату праці» належать витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими підприємством системами та формами оплати праці.

Таким чином, витрати на оплату праці поділяються на основну і додаткову заробітну плату.

Суми відрахувань нараховуються у процентному відношенні до загальної суми основної та додаткової заробітної плати.

Додаткова зарплата виробничого персоналу обчислюється за формулою:

З д = Зо х О,15

З д - додаткова заробітна плата

Зо - основна заробітна плата

З заг = З д + Зо

Розрахунок матеріальних витрат

У даному розділі описуються всі роботи, що виконуються при монтажних роботах або експлуатації обладнання, виготовленні деталей чи ремонті устаткування, згідно з якими здійснюється розрахунок матеріальних витрат.

До елемента «Матеріальні витрати» належать витрати на:

- сировину та матеріали, придбані у сторонніх організацій і підприємств;

Вартість сировини і матеріалів, які необхідні для виробництва продукції, обчислюється за формулою:

Мо = д і х Ц і + М доп

М о - загальна вартість сировини і матеріалів

д і -- норма витрат матеріалів (погонні величини)

Ц і - ціна матеріалів

М доп - вартість допоміжних матеріалів

- покупні матеріали, що використовуються у процесі робіт, а також запасні частини для ремонту устаткування; знос інструментів, пристроїв, інвентарю, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів і предметів праці;

- покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, що підлягають монтажу або додатковій обробці на даному підприємстві;

Вартість закупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів обчислюємо так:

К = К і х Ц і

К - вартість закупних напівфабрикатів

К і - норма витрат комплектуючого і-того виду

Ц і - ціна комплектуючого і-того виду

- роботи та послуги виробничого характеру, які виконуються сторонніми організаціями або структурними підрозділами підприємства, що не належать до основного виду його діяльності.

Вартість матеріальних ресурсів формується, виходячи із цін їх придбання на день оприбуткування, включаючи націнки, комісійні винагороди постачальницьким та зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, витрати на транспортування, зберігання та доставку, що здійснюється сторонніми організаціями.

Витрати, пов'язані з доставкою матеріальних ресурсів транспортом і персоналом підприємства.

До вартості матеріальних ресурсів включають також витрати на придбання пакувальних матеріалів і тари, одержаної від постачальників матеріальних ресурсів.

До елемента «Енергетичні витрати» належать:

- придбана енергія всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні, рухові та інші виробничі потреби підприємства;

- придбане у сторонніх підприємств будь-яке паливо.

Вартість палива та енергії на технологічні цілі:

Е = е і х Ц і

Е - вартість палива та енергії

е і - норма витрат енергії (палива)

Ц і - ціна енергії (палива)

Вартість матеріалів, напівфабрикатів, покупних виробів тощо, необхідних для проведення монтажних робіт, вираховуємо у таблиці 2.

Таблиця 2. Розрахунок витрат на основні і допоміжні матеріали, покупні вироби, напівфабрикати

Найменування матеріалів, покупних виробів, напівфабрикатів

Одиниці виміру

Вартість за одиницю, грн.

Кількість одиниць

Сума, грн.

Всього

Розрахунок кошторису витрат на проведення робіт

До елемента «Амортизація основних фондів та нематеріальних активів» належать витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних виробничих фондів на реконструкцію та капітальний ремонт фондів, що належать підприємству, а також тих, що перебувають у користуванні підприємства за умовами оренди.

Необоротні активи підприємства беруть участь у виробничих та господарських процесах, тому вартість їх розподіляється протягом терміну експлуатації і включається у вартість виготовленої продукції. Це досягається через амортизацію.

Амортизація - це зношування основних виробничих фондів, виражене у грошовій формі за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Норма амортизації - це установлений розмір амортизаційних відрахувань за певний період часу, виражений у процентах до їх первісної або переоціненої вартості

Норма амортизації вираховується як величина, обернено пропорційна до терміну корисної експлуатації окремих видів активів

На = 1/ Т експл. Х 100

На - норма амортизації, %

Т експл - термін корисної експлуатації (використання)необоротних активів

Амортизаційні відрахування здійснюються до повного перенесення вартості необоротних активів на собівартість продукції

Розраховують амортизацію за формулою:

А = В п х На / 100

А - сума амортизаційних відрахувань, грн.

В п - первісна вартість конкретного виду оборотних активів, грн.

Н а - норма амортизації, %

Сума амортизації основних фондів та нематеріальних активів розраховується згідно із законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Таблиця 3. Розрахунок витрат на обладнання

Найменування обладнання

Одиниці виміру

Вартість за одиницю виміру, грн.

Кількість одиниць, шт.

Сума, грн.

Всього

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів буде складати 6,25% від вартості основних фондів (ІІ група) в квартал.

До елемента «Інші витрати» належать:

- платежі обов'язкового страхування майна підприємств;

- витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування;

- витрати на рекламу.

Інші витрати складають приблизно 4% від суми матеріальних витрат, енергетичних витрат, витрат на оплату праці, відрахування на соціальні заходи та амортизацію основних фондів та нематеріальних активів.

Розрахунок кошторису витрат на проведення робіт приведено в таблиці 5.

Таблиця 4. Кошторис витрат на проведення робіт

№ з/п

Витрати

Сума витрат, грн.

Примітка

1.

Матеріальні витрати

2.

Енергетичні витрати

3.

Витрати на оплату праці

4.

Відрахування на соціальні заходи

5.

Амортизація основних фондів та нематеріальних активів

6.

Інші витрати

Всього

Такий спосіб обрахунку витрат називається «групування витрат за економічними елементами витрат»

Поряд із забезпеченням високої якості продукції в ринкових умовах важливим є досягнення її низької собівартості.

Резерви зниження собівартості умовно можна поділити на чотири групи:

підвищення технічного рівня виробництва

підвищення рівня організації виробництва і праці

зміна структури і обсягу виробництва

зниження ринкових цін на ресурси

Резервами зниження собівартості є також зменшення норм витрачання сировини і матеріалів, заміна їх дешевшими, повніше використання вторинних матеріалів, тощо.

Після того, як пораховано собівартість продукції, можна говорити про ті показники, які дадуть змогу визначити рівень прибутковості продукції, її рентабельність, кажучи простіше - чи вигідно її виробляти. Основним показником, що дає змогу оцінити економічну вигоду від виробництва такої продукції чи виконання робіт, є рентабельність окремого виробу. Її визначають за формулою:

Рі = (Ці - Сі) / Сі х 100

Де Рі - рентабельність і-го виробу;

Ц - ціна;

Сб - собівартість.

Для визначення вигод від виробництва порівнюємо ціну на ринку на аналогічний товар та власну собівартість.

Список використаної літератури

1. Винокурові Л.Е, Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. - К.: Вікторія, 2001.

2. Лукьянов Т.П, Егоров Е.П., Техническая эксплуатация электроустановок промышленных предприятий.-- М.: Знергоатомиздат, 1985.

3. Шпаннеберг Х., Электрические машины 1000 понятий для практиков.,-- М.: Знергоатомиздат, 1988.

4. Поляков В.О. Електротехніка. Навчальний посібник,-- К.: Освіта., 1992.

5. Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок. -- М.: Вьісш. шк.,1977.

6. Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт. -- Л.: Оріяна-Нова., 2003.

7. Боднар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.Х. Иванов А. А. Практична електротехніка, -- К.: Веселка, 1997.

8. Зевин М.Б., Соколов В.Г. Справочное пособие молодого рабочего по надежности електроустановок. -- М.: Высш. шк., 1990.

9. Дуров В.С., Рахмилевич З.З, Черняк Я.С. Эксплуатация и ремонт компрессоров и насосов, -- М.: Химия, 1980.

10. Тыркин Б.А, Шумаков В.В., Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов, -- М.: Высш. шк., 1985.

11. Карелин В.Я., Минаев А.В., Насосы и насосные станции,-- М.: Стройиздат,1986.

12. Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І., Електротехніка з основами промислової електроніки, -- К.: Форум, 2002.

13. Корнилович О.П., Справочник электромонтажника, -- М.: Энергия, 1980.

14. Мыслицкий Е.Н., Ремонт оборудования компрессорных установок, -- М.:Химия, 1985.

15. Голыгин А.Ф., Ильяшенко Л.А., Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных предприятий,-- М.: Высш. шк.,1986.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технічні характеристики пральної машини LG WD-10350NDK, основні конструктивні вузли та елементи. Устаткування та технічні засоби для ремонту. Вірогідні несправності та шляхи їх усунення. Розрахунок робочих параметрів або одного з елементів приладу.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 21.03.2012

 • Розрахунок механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Визначення часу нагрівання електродвигуна. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

  контрольная работа [43,8 K], добавлен 17.03.2015

 • Технічні дані кормодробарки ФГФ-120МА. Визначення потужності та вибір типу електродвигуна для приводу робочої машини. Розробка схем підключення пристрою. Вибір проводів і кабелів силової проводки. Розробка конструкції шафи керування і схеми з’єднань.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 11.09.2014

 • Побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи та потужності електродвигуна. Розрахунок тривалості пуску та часу нагрівання електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Заходи з охорони праці.

  курсовая работа [95,5 K], добавлен 28.10.2014

 • Функціональні можливості та технічні характеристики кондиціонера LG S 12 LHPT, його конструктивні вузли й елементи. Монтаж та встановлення, устаткування та технічні засоби для ремонту. Несправності та шляхи їх усунення. Розрахунок потужності кондиціонера.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 31.12.2012

 • Призначення, будова, принцип дії, переваги та недоліки машин та апаратів, що використовуються в хімічних і нафтопереробних виробництвах. Вентилятори, компресори, насоси, машини для переміщення рідин та газів. Теплообмінні та випарні апарати, сушарки.

  курс лекций [3,0 M], добавлен 25.12.2015

 • Технічні вимоги і норми точності деталі, які витікають зі службового призначення машини. Характерні особливості будови корпусу механізму переміщення пінолі. Суттєві ознаки переміщення пінолі задньої бабки. Формула максимального розміра проміжного кільця.

  реферат [455,7 K], добавлен 12.07.2011

 • Загальні відомості про насоси. Основні параметри, напір, висота всмоктування. Поршневі, відцентрові насоси: принцип дії й типи. Порівняння й області застосування насосів різних типів. Конструкції насосів, які застосовуються в хімічній промисловості.

  контрольная работа [857,3 K], добавлен 20.01.2010

 • Вивчення призначення заземлюючих пристроїв, які використовуються для захисту людей від ураження струмом при доторканні до металевих конструкцій і корпусів електрообладнання, які опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. Крокова напруга.

  реферат [497,2 K], добавлен 16.06.2010

 • Вибір робочої рідини. Швидкість переміщення поршня. Потужність гідроприводу. Вибір тиску робочої рідини. Подача насосної станції. Частота обертання вала насоса. Розрахунок гідроциліндра, гідророзподільника та трубопроводів. Розрахунок втрат тиску.

  контрольная работа [31,3 K], добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.