Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"

Біохімія та мікробіологія процесу виробництва, характеристика дріжджів і умов їх життєдіяльності, біохімія бродіння та дихання. Аналіз асортименту і характеристика готової продукції. Розрахунок основного та допоміжного обладнання, ректифікаційної колони.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 05.09.2010
Размер файла 171,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5.2 Техніко-економічна характеристика підприємства, що будується

Немирівський спиртзавод складається з таких основних цехів: спиртово дріжджовий цех, вуглекислотний цех, дільниця випарювання барди, котельня, електроцех, КІП, транспортний цех. На чолі кожного цеху стоїть начальник цеху, що підпорядковується головному інженеру і директору.

В якості палива на спиртовому заводі використовується газ, що надходить від Вінницької НГДУ. Добова потреба в топливі 80 м3.

Електроенергію завод отримує від АК «Вінницяобленерго».

Вода на технологічні потреби використовується із двох артезіанських свердловин глибиною 700м кожна.

Сировиною для виробництва спирту є меляса. Вона поступає на завод із ряду підприємств. В основному це заводи Вінницької області. Основний постачальник меляси Вінницький цукровий завод. Меляса надходить з заводів в залізничних цистернах чи автоцистернах.

Під час будівництва передбачається перевести обігрів елюраційної колони з гострої пари на пари, що виходять із бражної колони. Це дозволить зменшити витрати гріючої пари, а отже зменшити собівартість продукції.

Під час будівництва спиртового заводу передбачається зменшення собівартості продукції за рахунок зменшення витрат на транспортування спирту та сировини.

Також проектом передбачається монтаж колони кінцевої очистки. Це дозволить збільшити вихід спирту та покращити його якість, що перш за все передбачає зменшення собівартості спирту.

5.3 Розрахунки економічної ефективності будівництва

5.3.1 Розрахунок початкових інвестицій і нормованих оборотних коштів

Кошторисно-фінансовий розрахунок придбання та монтажу нового обладнання приведений у таблиці 5.3.1.

Для розрахунку терміну окупності визначаються капітальні витрати і початкові інвестиції:

Всього початкових інвестицій = Вартість будівництва + (Вартість нового обладнання + Транспортні витрати + Заготівельно-складські роботи + Вартість трубопроводів та насосів + Вартість КВП і засобів автоматики + Витрати на запасні частини + Монтажні роботи + Невраховане обладнання) + Оборотні засоби

Зведений розрахунок початкових інвестицій (капітальних затрат) наведений у таблиці 5.3.2.

5.3.2 Розрахунок обсягу виробництва і реалізації продукції

Планування виробничої програми на підприємствах бродильних виробництв здійснюється в наступній послідовності:

- складається розрахунок добової потужності і продуктивності по цехах, відділенням, ділянкам;

- визначається оптимальна тривалість роботи підприємства, цехів, відділень, ділянок;

- на основі вищевказаних розрахунків визначається плановий обсяг випуску основної продукції по усіх видах виробів і в умовній продукції;

- розраховується випуск побічної продукції і відходів виробництва, визначається обсяг інших робіт і послуг промислового характеру;

- визначається обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції виходячи з планового обсягу виробництва кожного виду продукції в натуральному вираженні, оптових цін підприємства, роздрібних цін.

Кількість днів роботи заводу наведено у таблиці 5.3.3.

Таблиця 5.3.2 - Зведений розрахунок початкових інвестицій (капітальних затрат).

№ п/п

Основні засоби

Сума, тис. грн

1

Вартість нового обладнання

339,00

2

Транспортні витрати (4,5%)

15,26

3

Заготівельно-складські роботи (1,25%)

4,24

4

Монтажні роботи (8%)

27,12

5

Вартість трубопроводів та насосів (12%)

46,27

6

Вартість КВП і засобів автоматики (4,3%)

16,58

7

Витрати на запасні частини (3%)

11,57

8

Невраховане обладнання та роботи (15%)

151,4

9

Вартість будівлі

59,39

Всього початкових інвестицій

611,44

Таблиця 5.3.3 - Розрахунок числа днів роботи підприємства на рік.

Підрозділ

Всього

календарних днів

Зупинки, днів

Число

днів

роботи

Поточний ремонт

Капітальний

ремонт

Всього

По заводу в цілому

365

10

35

45

320

Виробництво у натуральному виробництво у натуральному і вартісному виразі після будівництва заводу наведено у таблиці 5.3.4.

Таблиця 5.3.4 - План виробництва в натуральному та вартісному виразі (з врахуванням витрат).

Продукт

Обсяг виробництва в натуральному виразі

Ціна підприємства за одиницю,грн.

Обсяг виробництва, тис. грн.

Спирт етиловий умовний, тис. дал, в т.ч.

2720,0

-

-

Спирт ректифікований в/о, тис. дал

2627,52

20,50

53864,16

Масло сивушне, тис. дал

10,88

5,00

54,40

Спирт сивушний, тис. дал

27,20

5,00

136,00

Фракція головна, тис. дал

27,20

10,00

272,00

Дріжджі хлібопекарські, т

8268,80

1450,00

11989,76

Втрати, тис. дал.

27,20

-

-

Всього

-

-

66316,32

Приймаючи коефіцієнт використання потужності на рівні 0,85, а добову продуктивність обладнання 10 тис. дал. Умовного спирту (за проектом) розрахуємо річну виробничу потужність заводу (5.3.1.):

ВП тис. дал. умовного спирту (5.3.1.)

Виробнича програма спиртового заводу містить дані про кількість спирту-сирцю, спирту-ректифікату, ректифікату вищого очищення, хлібопекарських дріжджів, вуглекислоти, а також спиртових продуктів, що утворяться в результаті ректифікації(ефірно-альдегідна фракція, сивушна олія), що повинні бути вироблені підприємством протягом планового року. При цьому враховуються втрати спирту, що виникають у процесі ректифікації. Обсяг виробництва продукції у виробничій програмі встановлюється як у натуральному, так і в грошовому вираженні.

Єдиним вимірювачем обсягу виробництва спирту є спирт-сирець, перерахований на стовідсотковий вміст алкоголю.

Коефіцієнти, що визначають вихід продукції при використанні патоки-меляси, встановлені в наступних межах: для спирту-ректифікату I сорту - 0,94-0,97; ефірно-альдегідної фракції - 0,037-0,047; сивушної олії - 0,0025-0,0035.

Обсяг виробничої програми в вартісному вираженні встановлюється множенням діючих цін одиниці кожного виду виробляємої продукції на загальну їх кількість.

5.3.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу та фонду заробітної плати

Наявна чисельність працюючих розраховується на основі галузевих норм технологічного проектування, довідника нормативів чисельності, норм обслуговування, норм часу і виробітку.

Середньоспискова чисельність працюючих визначається як добуток наявної чисельності робітників і коефіцієнта, що дорівнює відношенню номінального до ефективного фонду робочого часу одного робітника, визначеного на основі розробленого балансу робочого часу. Розрахунок корисного фонду робочого часу одного робітника в рік наведений у таблиці 5.3.5.

Для розрахунку основного фонду заробітної плати робітників за основу беруться їх наявна чисельність, режим роботи підприємства, цехів і дільниць, тарифні розряди і годинні тарифні ставки, баланс робочого часу.

Річний тарифний фонд заробітної плати визначається як добуток кількості відпрацьованих людино-днів на денні тарифні ставки.

Фонд додаткової заробітної плати розраховується за тими його складовими, що існують на даному підприємстві. Премії розраховуються згідно з преміальним положенням підприємства (40%) як відсоток до річного фонду основної заробітної плати.

Таблиця 5.3.5 - Розрахунок корисного фонду робочого часу одного робітника в рік.

№ п/п

Показник

Одиниці виміру

Кількість

1

Календарний час фонду на рік

дні

365

2

Вихідні та святкові дні

дні

114

3

Номінальний фонд робочого часу

дні

251

4

Чергові відпустки

дні

24

5

Ефективний фонд робочого часу

дні

227

6

Середня тривалість робочого дня

год.

8

7

Ефективний фонд робочого часу одного робітника в рік

год.

1816

Доплати за роботу у нічні години та вечірні години планують 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи. Оплату за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні розраховують як добуток добового фонду основної заробітної плати та кількості неробочих днів на рік.

Оплату щорічних і додаткових відпусток можна визначити, виходячи із середньої заробітної плати робітників за 1 люд.-день і середньої тривалості відпуски: річний фонд основної заробітної плати плюс всі визначені раніше премії і доплати відносяться до кількості людино-днів і множаться на середню тривалість відпуски (24 календарних днів - мінімальна тривалість відпуски).

Загальний фонд заробітної плати визначається як сума основної заробітної плати, преміальних виплат, доплат та додаткової заробітної плати.

Розрахунок проектної чисельності працюючих і фонд заробітної плати підприємства подано у таблиці 5.3.6.

5.3.4 Розрахунок статей на виробництво і збут 1 дал. умовного спирту

По статті «Сировина й основні матеріали». Розраховуємо витрати по мелясі. Розрахунок статті «Основна сировина» наведений у таблиці 5.3.7.

Таблиця 5.3.7 - Розрахунок статті «Основна сировина».

Найменування сировини

Норма витрат на 1 дал., т.

Вартість за одиницю, грн..

Витрати на 1 дал, грн..

Меляса, тонн/на 1 дал. безводного спирту з урахуванням витрат на дріжджі та транспортуванням

0,04390

224,15

9,84

По статті «Допоміжні матеріали» планується витрата матеріалів, що беруть участь у технологічному процесі виробництва чи сприяють цьому процесу, а також витрати води на технологічні цілі (сірчана, соляна чи ортофосфорна кислота, формалін, хлорне вапно, кальцинована і каустична сода та ін.). Кількість і вартість допоміжних матеріалів плануються на основі норм їхніх витрат на 1 дал. і діючих цін з урахуванням накладних витрат.

Розрахунок витрат допоміжних матеріалів наведений у таблиці 5.3.8.

По статті «Побічна продукція і зворотні відходи» наведений розрахунок у таблиці 5.3.9.

По статті «Паливо й електроенергія» розрахунки ведуться в звичайному порядку, виходячи з питомих норм витрати і вартості палива й електроенергії. На великих заводах, особливо де організоване комплексне використання сировини, здійснюється калькулювання пари й електроенергії. Розрахунок витрат палива та електроенергії наведений у таблиці 5.3.10.

Таблиця 5.3.8 - Допоміжні матеріали.

Сировина

Одиниці виміру

Норма витрат на 1 дал.

Вартість одиниці, грн..

Витрати, грн.

Ортофосфорна кислота

кг

0,013

0,20

0,01

Сірчана кислота

кг

0,198

0,20

0,04

Соляна кислота

кг

0,140

0,20

0,03

Карбамід

кг

0,008

1,00

0,01

Вода

м3

8,00

0,03

0,24

Хлорне вапно

кг

0,011

0,50

0,01

Діафоній фосфат

кг

0,013

0,76

0,01

Всього

-

-

-

0,33

Таблиця 5.3.9 - Побічна продукція і зворотні відходи.

Назва

Одиниці виміру

Норма списання витрат на 1 дал. спирту

Вартість одиниці, грн.

Витрати на 1 дал., грн..

Масло сивушне

дал

0,0034

2,50

0,0085

Сивушний спирт

дал

0,0118

2,50

0,0295

Фракція головна

дал

0,03684

5,00

0,1842

Барда

дал

12,9447

0,05

0,647235

СО2

кг

0,3864

0,05

0,01932

Всього

-

-

-

0,888755

Таблиця 5.3.10 - Паливо та енергія на технологічні цілі.

№ п/п

Показник

Одиниці виміру

Норма витрат енергоресурсів на 1 дал.

Ціна за одиницю, грн..

Вартість енергоресурсів,грн..

1

Паливо

м.куб.

5,83

0,33

1,93

2

Пара

т.

0,035

2,4

0,08

3

Електроенергія

кВТ

0,575

0,18

0,10

Всього

-

-

2,11

По статтям витрат «Основна заробітна плата виробничих робітників», «Додаткова заробітна плата виробничих робітників», «Відрахування на соціальні заходи» плануються заробітна плата робітників та відрахування на соціальні заходи, що зайняті на всіх стадіях виробництва спирту. Розрахунок основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та витрат на соціальні заходи наведений у таблиці 5.3.11.

Таблиця 5.3.11 - Основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та витрати на соціальні заходи.

№ п/п

Показник

На весь випуск, грн..

На 1 дал., грн.

1

Основна заробітна плата

768179,20

0,2824

2

Додаткова заробітна плата

781042,20

0,2871

3

Повний фонд оплати праці

1549221,40

0,5696

4

Нарахування на зарплату (38,3%)

563351,80

0,2181

По статті «Витрати на утримання і експлуатацію устаткування» витрати розраховуються відповідно до галузевої інструкції з планування і калькулювання собівартості продукції і відносяться прямо на кожен вид продукції, що випускається.

Розраховуються відповідно до власності нового обладнання згідно ставки амортизації (24%),ремонтних витрат (6%), витрат на обслуговування і запасні частини (1,5%):

Вартість ОПВФ в базовому році: 19654000,00 грн.

Вартість ОПВФ в проектному році (5.3.2.):

19654000,00+385610-44900=19994712,50 грн. (5.3.2.)

Витрати по статті на весь обсяг після будівництва (5.3.3.):

19994712,50. (0,24+0,06+0,015)=6298334,44 грн. (5.3.3.)

На 1 дал. = 6298334,44 / 2720000,00 = 2,32грн. (5.3.4.)

Розрахунок решти статей та результати розрахунків витрат зводимо до таблиці 5.3.12.

3.3.5 Розрахунок ефективності заходу

На основі попередніх розрахунків визначимо прибуток.

Прибуток дорівнюватиме за умов незмінного обсягу виробництва різниці цін між 1 дал. спирту, закупаємого у постачальників та собівартості 1 дал. спирту, виробляємого на власному заводі (5.3.5.):

24,60 - 16,83 = 7,77 грн. на 1 дал. спирту (5.3.5.)

Тоді річний прибуток складатиме (5.3.6.):

7,77. 2627520 = 20415830,40 грн. (5.3.6.)

Отже при будівництві спиртового заводу, корпорація отримує прибуток від зменшення витрат на закупівлю спирту, який складатиме 20415830,40 грн.

Таблиця 5.3.12 - Калькуляція 1 дал. спирту ректифікату.

№ п/п

Показник

Витрати на 1 дал., грн.

1

Сировина

9,84

2

Зворотні відходи та побічна продукція

0,89

3

Допоміжні матеріали

0,33

4

Паливо та енергія

2,11

5

Основна заробітна плата

0,28

6

Додаткова заробітна плата

0,29

7

Відрахування на соціальні заходи

0,22

8

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

2,32

9

Загально виробничі витрати (150% від основної зарплати робітників)

0,42

Виробнича собівартість

15,82

10

Адміністративні витрати (250% від основної заробітної плати робітників)

0,71

11

Витрати на збут (2% від виробничої собівартості)

0,30

Загальні витрати

16,83

Норма прибутку,%

26,86

Прибуток

4,34

Ціна виробництва

20,50

ПДВ, 20%

4,10

Оптова ціна підприємства для підприємств-виробників лікеро-горілчаних напоїв

24,60

6. Охорона праці та навколишнього середовища

6.1 Загальні питання охорони праці

Закон України «Про охорону праці», прийнятий Верховною Радою України 21 листопада 2002 року [1], передбачає:

- пріоритет життя і здоров'я працівників, повну відповідальність роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

- підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

- комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

- соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності залежно від форм власності та видів діяльності;

- адаптацію трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров'я та психологічного стану;

- використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

- інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

- забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між роботодавцями та їх представниками, між усіма соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях;

- використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

6.2 Організація управління охороною праці на підприємстві

Служба охорони праці повинна існувати на Немирівському спиртовому заводі, тому що кількість працюючих перевищує 50 чоловік.

Відповідно до ст. 13 закону України «Про охорону праці» [1] роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

- створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

- розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

- забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

- забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

- забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;

- організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень, умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

- здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці;

- вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Рисунок 6.1 - Схема управління охороною праці на Немирівському спиртовому заводі.

На службу охорони праці згідно з пунктами 2.4.4. і 2.4.5. Типового положення про службу охорони праці покладаються обов'язки:

- проведення вступного інструктажу працівників;

- організація підвищення кваліфікації та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці;

- забезпечення працівників правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

- проведення паспортизації робочих місць і визначення відповідності фактичних показників паспортним положенням;

- ведення обліку і розслідування нещасних випадків і профзахворювань та аварій.

- забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

- вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

- професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Згідно з законом України «Про охорону праці» [1, с.5] за стан охорони праці на підприємстві несе відповідальність директор Немирівського спиртового заводу.

Основними чинниками шкідливості у апаратному відділенні є тепловиділення, так як процес перегонки і ректифікації проходить при 1050С. Шум створюють рідини, що рухаються по трубопроводах, а шкідливі гази виділяються із спиртоловушки.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що існують на підприємствах за природою дії поділяються на групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

На Немирівському спиртовому заводі на працюючих впливають такі фактори, що відносяться до групи фізичних:

- рухомі машини та механізми;

- незахищені рухомі елементи виробничого обладнання;

- підвищена загазованість повітря робочої зони СО2;

- підвищена температура поверхонь обладнання;

- підвищений рівень шуму, вібрації;

- підвищена вологість повітря у окремих відділеннях.

До групи хімічних факторів:

- пари кислот, що використовуються для антисептування меляси;

- пари спирту, що виділяються з дріждерегенераторів, бродильних апаратів та іншого обладнання через нещільності.

6.3 Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників

Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників на Немирівському спиртовому заводі представлений у таблиці 6.1. [2].

Таблиця 6.1- Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

Шкідливі і небезпечні

виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Токсичні речовини (тальк, SiO2, MgO, CaO)

Технологічне обладнання

Шум, вібрація

Технологічне обладнання

Електрична напруга V=220/380 В

Технологічне обладнання

Вибухо-пожежонебезпечність:

- спирт (tспл= 28 0С);

Браго-ректифікаційне відділення

Влогість ц= 80-85%

Дріжджове відділення

6.4 Промислова санітарія

6.4.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві

При виробництві етилового спирту зустрічаються шкідливі речовини, перелік яких наведений у таблиці 6.2 [3,4,5].

6.4.2 Метеорологічні умови

Мікроклімат нормується за допустимими нормами тому, що у всіх відділеннях спостерігається тепловиділення. Тепло виділяється у відділенні дріжджегенерування, бродильному, у відділенні перегонки і ректифікації спирту. Тепло випромінюється від паропроводів, апаратів, бо всі процеси ідуть з виделенням тепла. Тепло виділяється при реакції бродіння, температура дріждегенераторів і бродильних апаратів 28-30 0С.

Таблиця 6.2 - Характеристика шкідливих речовин, які зустрічаються при виробництві етилового спирту.

Речовина

Токсичність

ГДК, мг/м3

Клас небезпеки

Карбамід

Впливає на органи дихання

10

III

С2Н5ОН

Впливає на слизові оболонки, печінку, нирки

1000

IV

Тальк

Впливає на органи дихання

1

III

Температура у відділенні перегонки і ректифікації перевищує 100 0С технологічного обладнання. Все воно теплоізольоване, щоб температура на поверхні не перевищувала 45 0С.

Допустимі та оптимальні значення параметрів метеорологічних умов надані в таблиці 6.3 [6].

6.4.3 Вентиляція

Для забезпечення нормованих параметрів мікроклімату в основних виробничих приміщеннях передбачена система вентиляції і опалювання.

У відділенні дріжджегенерування, бродильному, у відділенні перегонки і ректифікації спирту, вуглекислотному передбачена штучна - загально обмінна, приливно-витяжна вентиляція, постійно діюча [6].

У вуглекислотному відділенні крім цього ще передбачена аварійна вентиляція. Опалення в цих відділеннях не передбачене, через велике тепловиділення.

Таблиця 6.3 - Значення оптимальних та допустимих параметрів метеорологічних умов.

Період року

Категорія робіт по енерговитратах

Температура, оС

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с

Холодний період року

Середньої важкості IIа

допустимі

17-23

75

0.3

оптимальні

18-20

40-60

0.2

Теплий період року

Середньої важкості IIа

допустимі

27-30

не більше 75

0.4

оптимальні

21-23

40-60

0.3

У непромислових приміщеннях передбачена як природна, так і штучна вентиляція, місцева припливно-витяжна. Також передбачене центральне опалення.

6.4.4 Освітлення

У виробничих, підсобних і побутових приміщеннях використовується природне освітлення і штучне [8].

Природне освітлення здійснюється через віконні пройоми, що виконані у вигляді засклених дерев'яних рам. Штучне освітлення здійснюється за допомогою світильників. Крім робочого штучного освітлення є аварійне освітлення, яке дозволяє при відключенні робочого освітлення продовжувати обслуговування окремих видів обладнання і безпечну його експлуатацію, а також безпечну евакуацію людей.

Аварійне освітлення здійснюється світильниками з лампами розжарювання, які є в коридорах, на сходах, а також біля пультів управління і панелей КПіА.

На спиртовому заводі всі роботи відносяться до середньої точності розряду зорової роботи - IV.

Коефіцієнт природної освітленості визначаємо за формулою (6.1.):

енIVнIII. m. с (6.1.)

енIV=1,5. 0,9 1=1,35%

де: енIV - коефіцієнт природної освітленості (КПО) для IV пояса світлового клімату;

eнIII - коефіцієнт природної освітленості для III пояса світлового клімату;

m - коефіцієнт світлового клімату (0,9);

c - коефіцієнт сонячного клімату (1 ? 0,75).

6.4.5 Шум

Шум є одним із найбільш розповсюдженим фактором, що впливає на людину. Він завдає великої шкоди здоров'ю та виробничій діяльності людини. В результаті втоми, що виникає під дією шуму, збільшується кількість помилок при роботі, підвищується загроза виникнення травм, знижується продуктивність праці. Все це є однією з причин збільшення економічних витрат.

Джерелами шуму на Немирівському спиртовому заводі є рух рідин по трубопроводах, та робота насосів, мішалок та іншого обладнання.

Допустимі норми шуму для спиртових заводів згідно з ГОСТ 12.1.003-83 подано в таблиці 6.5 [ 9].

Таблиця 6.4 - Характеристика освітлення.

Найменування приміщення

Площа підлоги, м2

Розряд зорової роботи

Освітлення

природне

штучне

Вид освітлення (бокове, верхнє)

КПО,

%

енIV

Нормована освітленість, Еmin, лк

Відділення дріжджегенерування

60

VI

верхнє

1,35

200

Бродильне відділення

200

VI

верхнє

1,35

200

Відділення перегонки і ректифікації спирту

250

VI

верхнє

1,35

200

6.5 Електробезпека

З точки зору електробезпеки виробничих приміщень спиртові заводи відносяться до третьої групи. У відповідності з цим встановлена безпечна напруга 12В, промислова частота 50 Гц, струм - постійний. Проводка у виробничих приміщеннях виконана ізольованими кабелями.

В бродильному, апаратному і зливному відділеннях лампи встановлюються у вибухонебезпечних світильниках.

Електродвигуни і пускові пристрої до них в бродильному апаратному і зливному відділеннях виконуються в закритому виконанні.

Для попередження виникнення зарядів статичної електрики приймаються слідуючи заходи:

- заземлення трубопроводів, обладнання, резервуарів;

- в приміщеннях, де можуть виникнути заряди статичної електрики підтримується підвищена відносна вологість повітря (до 70%);

- швидкість руху спирту в трубопроводах не повинна перевищувати 5 м/с;

Для попередження грозових ударів всі об'єкти забезпечуються блискавкозахистом. Захист від прямих ударів блискавки здійснюється установкою блискавковідводів, які складаються з блискавкоприйомника, заземлювача і струмовідводу.

Таблиця 6.5 -Рівень звукового тиску та звуку.

Професія

Рівень звукового тиску цБ в октавних смугах із середньо геометричними частотами, Гц

Рівні звуку та еквівалентні рівні звуку

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1.

Підготовник мелясного сусла

103

99

92

86

83

80

78

76

74

80

2.

Апаратник вирощування дріжджів

103

99

92

86

83

80

78

76

74

80

3.

Апаратник процесу бродіння

103

99

92

86

83

80

78

76

74

80

4.

Апаратник перегонки і ректифікації спирту

103

99

92

86

83

80

78

76

74

80

Для захисту від електростатичної індукції все металеве обладнання з'єднується між собою так, щоб воно складало єдиний безперервний електричний ланцюг, який заземлюють в ряді місць [ 10].

Системи блискавкозахисту постійно перевіряються і підтримуються в справному стані [ 10].

6.6 Пожежна безпека

Пожежна безпека підприємства (Немирівського спиртового заводу) повинна відповідати вимогам Закону України «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки в Україні та вимогам відповідних нормативних актів.

Категорія приміщення Немирівського спиртового заводу відноситься до категорії А [ 11]. Вогнестійкість споруди - I [ 11].

Технологічне устаткування за нормальних режимів роботи повинно бути пожежобезпечним. На випадок небезпечних несправностей і аварій необхідно передбачити заходи, що обмежують масштаб і наслідки пожежі.

Технологічне устаткування, апарати, трубопроводи, арматура, в якій циркулюють речовини, що виділяють вибухонебезпечні пари, гази та пил, повинні, як правило, бути герметичними.

Апаратне відділення має бути обладнане автоматичною пожежною сигналізацією.

Усі виробничі приміщення мають бути забезпечені первинними засобами пожежегасіння. До них належать: вогнегасники, пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, ящики з піском, пожежні відра, совкові лопати); пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири, тощо).

Також необхідно встановити на території підприємства пожежні щити. До комплекту засобів пожежегасіння, які розміщуються на ньому слід включити: вогнегасники - 3, ящик з піском -1, покривало - 1, гаки - 3, лопати - 2, сокири - 2, ломи - 2.

Мається в наявності пожежний водопровід з гідрантами і пожежними викидними рукавами.

Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння наведений у таблиці 6.6.

Таблиця 6.6 - Перелік обов'язкових засобів пожежегасіння.

Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежегасіння (тип)

Кількість, шт.

Відділення підготовки меляси до зброджування

200

Хімічно-пінні:

ВП-14, ВП-9ММ

4

Дріжджове відділення

60

Хімічно-пінні:

ВП-14, ВП-9ММ

2

Бродильне відділення

200

Порошкові:

ВП-1, ВПС-6, ВПС-10

4

Відділення брагоректифікації

250

Порошкові:

ВП-1, ВПС-6, ВПС-10

5

6.7 Охорона навколишнього середовища

На даному етапі розвитку нашої країни питання охорони навколишнього середовища все частіше постає гостро.

Вирішення питання інтенсивного ресурсо- та енергозбереження в значній мірі допомагає вирішувати екологічну проблему, тісно пов'язану з викидами відходів виробництва та продуктів згорання енергоносіїв в навколишнє середовище.

За ступенем впливу на довкілля до нешкідливих належать: після спиртова зернова барда, дріжджі цукроміцети та вуглекислота бродіння, а до шкідливих належать: мелясна барда, головна фракція етилового спирту та сивушне масло.

Щоб менше забруднювати навколишнє середовище, барду, що утворюється в результаті перегонки і ректифікації упарюють і використовують як живлення на полях, для будівництва, як зміцнюючий матеріал, для добування руд.

Вуглекислий газ, що виділяється в результаті бродіння, вловлюється і потім використовується для газування напоїв, як джерело сухого льоду

Щоб не забруднювати повітря, гази, що викидаються в атмосферу в брагоректифікаційному відділенні проходять конденсатор і спиртоловушку для повного вловлювання спиртових парів.

При виробництві спирту утворюється велика кількість сильно забруднених стічних вод.

Стічні води заводу діляться на чотири категорії:

- теплообмінні;

- після продування котлів;

- лютерна вода, конденсати вторинної пари;

- після миття обладнання, господарсько-побутові стоки, первинна і вторинна вода.

Вода умовно чиста надходить на повторне використання, а забруднена на поля фільтрації [12].

Висновок

Виробництво етилового спирту із меляси на даному заводі можна вважати доцільним та економічно вигідним. Перш за все через близьке розташування цукрових заводів, що забезпечує зменшення витрат на транспортування меляси, безпосередня близькість лікеро-горілчаного заводу забезпечує зменшення витрат на транспортування спирту. А встановлення брагоректифікаційної установки непрямої дії з ректифікаційною колоною повною з багатоковпачковими тарілками, що працює під тиском, дозволить отримувати спирт високої якості навіть із меляси з низькими витратами.

Також встановлення брагоректифікаційної установки непрямої дозволить не лише зменшити витрати пари до 35-40 кг/дал, але й збільшити вихід ректифікованого спирту, так як зменшиться відбір спирту етилового головної фракції.

Використання в схемі закритого обігріву колон являється важливим джерелом економії тепла. В умовах мелясних спиртових заводів це дозволяє забезпечити живлення котлів на 90-95% конденсатом гріючої пари, різко скоротити витрати на хімічне очищення живильної води.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про охорону праці», листопад 2002 р.

2. ГОСТ 12.0.003 - 74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - Введ. 01.01.76.

3. Лазарев Н. В. Вредные вещества в промышленности. - М.: Химия, 1976. - Ч. І. - 336с.

4. Лазарев Н. В. Вредные вещества в промышленности. - М.: Химия, 1976. - Ч. ІІ. - 400с.

5. Макаров Г. В. И др. Охрана труда в химической промышленности. - М.: Химия, 1980. - 568 с.

6. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введ. 01.01.89.

7. СНиП 2.04.05-91 Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1991

8. СНиП II-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1980. -110с.

9. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - Введ. 01.01.1980.

10. Бистров В.П. Охрана труда. Справочное пособие для руководителей предприятий, учреждений, организаций, лечебных и учебных заведений. - С., мсп «Ната» 2005 - с.500.

11. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ. 01. 07. 92.

12. Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1989. - 512 с.

13. Яровенко В.Л., Маринченко В.А., Смирнов В.А. и др.; Под ред.. проф. Яровенко В.Л. Технология етилового спирта - М.: колос, «Колос-Пресс», 2002. - 465 с.

14. Антипов С.Т., Кретон И.Т., Остриков А.Н. и др.; Под ред. Акад.. РАСХН Панфилова В.А. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 1. - М.: Высшая школа, 2001. - 685 с.: ил.

15. Антипов С.Т., Кретон И.Т., Остриков А.Н. и др.; Под ред. Акад.. РАСХН Панфилова В.А. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн. Кн. 2. - М.: Высшая школа, 2001. - 680 с.: ил.

16. Цыганков П.С., Цыганков С.П. Руководство по ректификации спирта. - М.: Пищепромиздат, 2002. - 400 с.

17. Научно-технический прогресс в спиртовой и ликеро-водочной отрасли промышленности. - М.: Пищевая промышленность, 2001. - 256 с.

18. Плевко Е.А., Бакушинская О.А. Микробиология и химико-технологический контроль дрожжевого производства. - М.: Пищевая промышленность, 1964. - 269 с.

19. Самуилов В.Д., Олескин А.В. Техническая биотехнология. - Мосск. Университет, 1994. - 200 с.

20. Герасименко В.Г. Биотехнология. Учебное пособие. - К.: Высшая школа, 1989. - 343 с.

21. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. - М.: Пищевая промышленность, 1980. - 580 с.

22. Климовский Д.Н., Смирнов В.А., Стабников В.Н. Технология спирта. - М.: Пищевая промышленность, 1967. - 452 с.

23. О состоянии и направлениях развития производства спирта этилового из пищевого сырья и ликероводочной продукции. - М.: Пищевая промышленность, 2005. - 424 с.


Подобные документы

 • Експлуатація промислових насадкових колон. Фізико–хімічні основи процесу ректифікації. Розрахунок основного обладнання. Матеріальний баланс ректифікаційної колони. Розрахунок та вибір кожухотрубного теплообмінника–холодильника кубового залишку.

  курсовая работа [629,7 K], добавлен 15.11.2015

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Сутність та класифікація біопалива. Проектування генерального плану та технології періодичного виробництва біоетанолу, розрахунок і вибір основного та допоміжного технологічного обладнання. Оцінка перспектив використання біопалива в сучасних умовах.

  курсовая работа [496,1 K], добавлен 31.03.2018

 • Огляд методів виробництва вінілацетату. Побічні продукти синтезу вінілацетату та методи їх використання. Вибір та опис технологічного вузла ректифікації. Розрахунок ректифікаційної колони. Гідравлічний опір колони, розрахунок насоса та дефлегматора.

  дипломная работа [2,5 M], добавлен 19.07.2014

 • Етапи виробництва пива: приготування сусла, бродіння, доброджування, фільтрація, стабілізація, розлив напою. Умови проведення та розрахунки технологічних процесів, особливості роботи обладнання. Технохімічний контроль і компоновка бродильного відділення.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.08.2011

 • Класифікація виноградних вин. Основні технологічні стадії винного виробництва. Отримання виноградного сусла для білих вин, процес його бродіння. Обробка молодого вина. Зброджування вина, винні дріжджі. Різні раси дріжджів. Збереження натуральних дріжджів.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 07.07.2015

 • Історія виробництва етилового спирту. Характеристика сировини, ферментних препаратів. Розварювання сировини за низькотемпературною схемою. Приготування зернових дріжджів та основного сусла. Брагоректифікація спирту на трьохколонному апараті непрямої дії.

  реферат [1,3 M], добавлен 22.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.