Створення системи для підвищення ефективності роботи викладачів учбового закладу

Автоматизовані системи тестування як частина навчального процесу. Комп'ютерні тести у навчанні та вимоги, що пред'являються до завдань. Структурна схема створення систем тестування. Редактор для створення електронних тестів EasyQuizzy та Easy Test.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.03.2015
Размер файла 443,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

У наш час у всіх сферах людської діяльності комп'ютер є невід'ємною частиною будь-якого виробничого чи навчального процесу. У зв'язку з усе зростаючим потоком інформації і необхідністю її структурування з'явилася потреба у створенні програм, здатних обробляти великі обсяги інформації.

За допомогою різних мов програмування можна створювати не тільки програмні продукти, використання яких полегшує наше життя, але також створювати тестуючи системи, які сприятимуть підвищенню рівня освіти учнів.

Об'єкт дослідження системи автоматизації навчального процесу.

Предмет дослідження технічні засоби, використовувані для побудови автоматизованої інформаційної системи контролю знань.

Метою роботи є створення системи для підвищення ефективності роботи викладачів учбового закладу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1) знайомитися з літературою за даним напрямом;

2) дослідити явище автоматизованої системи контролю знань;

3) проаналізувати існуючі системи;

4) розглянути принципи створення системи;

5) створити програмний комплекс;

6) протестувати програмний комплекс в роботі.

Передбачається, що після впровадження автоматизованої системи тестування, час на опитування студентів зменшиться в рази.

Розділ 1. Автоматизовані системи тестування як частина навчального процесу

1.1 Комп'ютерні тести у навчанні

В даний час велика увага приділяється розробці комп'ютерних тестів і їх використанні в навчальному процесі.

Навчальний процес, як складна система включає в себе чотири складові частини: навчальний план, структуру і зміст курсу, навчальне середовище (викладач, засоби і технології навчання) і контроль освітнього процесу. Перші дві частини утворюють педагогічну модель знань (ПМЗ) предметної області.

Контроль навчання здійснюється шляхом оцінки відповідності між ПМЗ та особистісної моделлю знань учня (ОМЗ) за допомогою проміжних і підсумкових вимірювань рівнів знань, умінь і навичок ОМЗ [1].

Ефективний тест оптимальний за часом та обсягом повний тест.

Тестування виступає як педагогічний засіб навчальної системи і може бути використано як технологія контролю освітнього процесу, що дозволяє оцінити рівень знань, умінь і навичок учня [2].

Слово "тест" викликає у викладачів самі різні уявлення. Одні вважають, що це питання або завдання з одним готовим відповіддю, який треба вгадати. Інші вважають тест формою гри або забави. Треті намагаються витлумачити це як переклад з англійського слова "test", (проба, випробування, перевірка). Загалом, з цього питання немає єдності думок. Тим більше що в підручниках педагогіки про це не пишуть. А якщо де і пишуть, то нерідко написане важко зрозуміти. Не випадково розмах думок про тести виявляється занадто широким: від суджень повсякденної свідомості до спроб наукового тлумачення сутності тестів.

1.2 Структурна схема створення систем тестування

Найскладнішим завданням експерта з контролю є задача розробки тестових завдань, які дозволяють максимально оцінити рівень відповідності або невідповідності ПМЗ і ОМЗ.

Побудова комп'ютерних тестів можна здійснити за наступними послідовними кроками:

ѕ формалізація експертної цільової моделі знань;

ѕ спадаюче проектування тестового простору;

ѕ формування і наповнення тестових завдань;

ѕ формування повного комп'ютерного тесту;

ѕ тестовий експеримент;

ѕ вибір ефективного тесту;

ѕ аналіз, коректування і доведення тіста до виду експлуатації.

Безліч тестових завдань (тестовий простір), згідно з принципом вичерпного тестування, може бути нескінченним. Однак очевидно, що існує кінцеве підмножина тестових завдань, використання яких дозволяє з великою ймовірнісної точністю оцінити відповідність ОМЗ експертним моделям знань (повний тест). З повного тесту можна виділити ефективний тест (оптимальний за обсягом набір тестових завдань, що гарантує оцінку особистісної моделі студента заданим критеріям). Вибір ефективного тесту залежить від вдалого розбиття тестового простору на класи еквівалентності, прикордонні умови, що підходять тестів на покриття шляхів і логічних зв'язків між поняттями і модулями [5].

Далі тест повинен бути "протестований" на експертній моделі за принципом "білого ящика", а потім на ОМЗ. Проте, наступним етапом необхідно протестувати експеримент на групі учнів, що дозволить провести коригування і доведення тесту до експлуатаційного виду.

У комп'ютерних тестах необхідно також передбачати тестування знань і професійних здібностей. Як правило, основним завданням педагогічного використання комп'ютерних тестів є визначення обсягу та якості знань, рівня навичок і вмінь. У зв'язку з цим зручно виділити три класи комп'ютерних тестів знань, умінь і навичок. Типи комп'ютерних тестових завдань визначаються способами однозначного розпізнавання відповідних дій тестуючого.

1.3 Методологія підготовки тестових завдань

Методологія побудови тестів для самоконтролю та контролю знань в цілому подібна. Однак є й відмінності. Так, пряме і єдине призначення контрольних тестів перевірка засвоєння знань студентом по досліджуваної дисципліни, у той час як завдання для самоконтролю включають в себе і елементи навчання адже студенту повідомляються правильні відповіді. Виходячи з цієї вимоги до коректності складання контрольних тестів більш жорсткі, оскільки досліджуваний рівень знань повинен бути адекватно відображений якимись кількісними показниками. Тому далі при розгляді методики підготовки тестових завдань будемо говорити переважно про контрольні тести [9].

Для того щоб підготовлені тести дійсно дозволяли оцінити ступінь засвоєння навчального матеріалу, вони повинні бути складені відповідно до певних вимог класичної теорії тестування. Крім того, при написанні тестових завдань для комп'ютерних навчальних програм необхідно також враховувати специфіку комп'ютерних тестів, вказуючи їх достоїнства і деякі недоліки [1].

До достоїнств комп'ютерної форми тестування слід віднести:

ѕ об'єктивність тестування ЕОМ "безстороння" при пред'явленні тестових завдань і підрахунку результатів їх виконання;

ѕ зручність фіксації, зберігання і представлення результатів тестування, а також можливість їх автоматизованої обробки, включаючи ведення баз даних та статистичний аналіз;

ѕ можливість створення таких тестових завдань, які не можуть бути представлені без комп'ютера (з використанням графічних, динамічних, інтерактивних та інших специфічних можливостей подання тестових завдань на комп'ютері).

1.4 Вимоги що пред'являються до тестових завдань

Зміст тестових завдань для контролю засвоєння знань з конкретної дисципліни визначається в першу чергу навчальною програмою цієї дисципліни, яка в свою чергу складається відповідно з державним освітнім стандартом. Автор повинен визначити найбільш суттєві, важливі, характерні поняття і визначення курсу, для перевірки розуміння яких і будуть далі сформульовані тестові завдання. Таким чином, змістовна валідність тесту забезпечується авторами навчальних матеріалів [4].

Після того як зміст майбутнього тесту визначено, необхідно наділити його в конкретну форму, тобто сконструювати тестове завдання. Це складний і неформальний етап підготовки тестової бази, що вимагає від автора творчого підходу, знання основ теорії тестування, педагогічного досвіду. Тому зупинимося на ньому докладніше.

1.5 Необхідність та актуальність проектування

В освітньому процесі дуже велику роль грають контроль і оцінка знань. Вони одночасно виконують функції засвоєння і практичного застосування знань, які були отримані студентами та учнями в ході навчального процесу. На даний момент можна виділити 2 типи систем контролю знань:

ѕ орієнтовані на проходження тестів в письмовій або усній формі з наступною перевіркою викладачем. Окремим випадком такого тестування є традиційний іспит;

ѕ системи комп'ютерного тестування з правильно підібраними тестами.

Системи першого типу існують вже тривалий час і мають ряд недоліків: неможливість автоматичної обробки результатів тестування, велика кількість рутинної роботи, яка лягає на плечі організаторів тестування, невелика швидкість обробки результатів, а також можлива необ'єктивність оцінки тестування. Прийняття рішень про остаточну оцінку традиційно практично цілком покладається на викладача, незважаючи на можливість часткової автоматизації цього процесу. Таким чином, автоматизація процесу прийняття рішень в області перевірки знань і навичок у освіті дозволить звільнити час викладача для творчої діяльності і скоротити витрати навчальних закладів. Найчастіше автоматизація прийняття рішень в галузі оцінки знань забезпечується засобами тестування, і найбільшого поширення набуло комп'ютерне тестування. Серед переваг комп'ютерних систем тестування можна виділити:

ѕ автоматизацію обробки результатів;

ѕ звільнення викладача від проведення традиційних іспитів;

ѕ забезпечення об'єктивності контролю знань;

ѕ підвищення оперативності тестування;

ѕ зменшення витрат на організацію та проведення тестування [6].

Таким чином, актуальність розробки обумовлена:

1 ) вимогами підвищення якості навчання учнів;

2 ) значним зростанням навантаження на викладацький склад;

3 ) наявністю можливості для поліпшення існуючих комплексі.

Мета даної роботи полягає у підвищенні ефективності перевірки знань учнів у навчальних закладах. Поставлена ??мета досягається за допомогою моделей, алгоритмів і системи автоматизованого тестування знань.

Розділ 2. Вибір методів та засобів розробки системи

2.1 Огляд існуючих аналогів систем тестування

Автоматизація учбового процесу є дуже актуальною так як грамотно складена програма дозволяє тестувати учнів і складати різного роду звіти по проведених тестувань, що дозволяє заощадити багато часу і паперових ресурсів [9].

У XXI столітті сучасний світ зіткнувся з являємо загальної комп'ютеризації та інформатизації. Сьогодні, можна знайти комп'ютер в кожному будинку, навчальному закладі, або якої-небудь організації. ЕОМ сильно спростили життя людині, зараз, комп'ютер здатний виконувати розрахунки, на які у людини можуть піти місяці, за кілька секунд, діагностувати захворювання, будувати різні моделі і проекції, за допомогою яких можна побачити якою була раніше наша планета, як виглядає жива клітина і т.д.

2.1.1 Редактор для створення електронних тестів EasyQuizzy

Зіткнувшись із завданням розробки системи для створення і редагування тестів, потрібно зробити огляд по вже існуючих програмам, оскільки потрібно мати уявлення про набір функцій, що входять в такі системи.

Розглянемо приклад програми для тестування на основі платної програми easyQuizzy. EasyQuizzy це програма, за допомогою якої можна створювати і редагувати комп'ютерні тести знань. Використовуючи підготовлені тести, можна полегшити роботу викладачів при проведенні щоденних "швидких" опитувань учнів і прискорити перевірку результатів, тому виставлення оцінки відбувається автоматично на основі системи оцінювання, обраної при створенні тесту [8].

Програма easyQuizzy надає єдиний послідовний інтерфейс для створення тестів. Створення тесту починається зі вкладки "Інформація про тест". Формується назва і опис тесту, а також відомості про автора тесту.

Потім на вкладці "Питання і відповіді" додаються питання, варіанти відповідей і подальший вибір правильних варіантів. У текст запитань і варіантів відповідей можна вставляти картинки, формули та спеціальні символи.

Після формування списку питань, на вкладці "Налаштування тесту" налаштовуються параметри тесту: кількість запитань і їх порядок, систему оцінювання, обмеження часу і формат підсумкового звіту [7].

При збереженні тесту формується незалежна програма, яку достатньо скопіювати на будь-який комп'ютер і запустити, щоб почати тестування.

Інтерфейс тестів спроектований так, щоб при проходженні тесту користувач замислювався тільки над поставленими питаннями, а не над тим, як працювати з програмою. Для відповіді на запитання достатньо вибрати правильну відповідь і підтвердити вибір.

Після закінчення тестування виставляється рекомендована оцінка. Також є можливість роздрукувати підсумковий звіт або зберегти його і відправити електронною поштою [6].

При складанні тесту можна використовувати такі типи питань:

ѕ альтернативний вибір;

ѕ вибір однієї правильної відповіді;

ѕ вибір кількох правильних відповідей;

ѕ встановлення правильної послідовності;

ѕ встановлення відповідності;

ѕ вільна відповідь.

У кожному тесті можна вільно поєднувати питання всіх трьох типів.

Редактор тестів дозволяє вставляти зображення у будь-якому форматі і міняти їх розміри. За наявності на комп'ютері встановленого пакета Microsoft Office 95 або пізнішої версії, можлива вставка в тест формул Microsoft Equation.

Створені тести сумісні з операційними системами: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows Embedded, Windows 2008 Server, Windows 7, Linux.

У даної програми зручний інтерфейс і досить багато різних функцій. Але крім переваг, дана програма має свої недоліки, по-перше, це висока ціна, по друге, не дивлячись на великий перелік операційних систем, останні версії цієї програми працюють далеко не на кожній з них [9].

2.1.2 Автоматизована система контролю знань Easy Test

Автоматизовані інформаційні системи контролю знань (АІСКЗ) EasyTest використовуються в багатьох областях, наприклад:

ѕ при проведенні пробних тестувань;

ѕ при прийнятті теоретичного іспиту в ДАІ;

ѕ в різних тестах в Інтернеті (навчальні, соціологічні опитування тощо).

автоматизований тестування електронний комп'ютерний

2.2 Аналіз вибору середовища програмування

2.2.1 Середовище програмування Visual C ++

Система програмування Microsoft Visual C++ являє собою реалізацію середовища розробки для поширеної мови системного програмування C ++, виконану компанією Microsoft. Ця система програмування в даний час побудована у вигляді інтегрованого середовища розробки, що включає в себе всі необхідні засоби для розробки результуючих програм, орієнтованих на виконання під управлінням ОС типу Microsoft Windows різних версій [25].

Можливість використовувати мову С++ перетворює цю систему програмування в інструмент, що дозволяє створювати не тільки звичайні офісні додатки, але і вирішувати інші завдання.

Основу системи програмування Microsoft Visual C++ складає бібліотека класів MFC (Microsoft foundation classes). У цій бібліотеці реалізовані у вигляді класів C++ всі основні органи управління та інтерфейсу ОС. Також до її складу входять класи, що забезпечують розробку додатків для архітектури клієнт-сервер і трирівневої архітектури (у сучасних версіях бібліотеки). Система програмування Microsoft Visual C++ дозволяє розробляти будь-які додатки, що виконуються в середовищі ОС типу Microsoft Windows, в тому числі серверні або клієнтські результуючі програми, що здійснюють взаємодію між собою по одній із зазначених вище архітектур [26].

Класи бібліотеки MFC орієнтовані на використання технологій COM / DCOM, а також побудованої на їх основі технології ActiveX для організації взаємодії між клієнтською і серверною частиною розробляються. На основі класів бібліотеки користувач може створювати свої власні класи в мові C ++, організовувати свої структури даних.

На відміну від систем програмування компанії Borland, система програмування Microsoft Visual C++ орієнтована на використання стандартних засобів зберігання і обробки ресурсів інтерфейсу користувача в ОС Windows [27].

Система програмування Microsoft Visual C++ витримала декілька реалізацій. У процесі виходу нових версій системи програмування було випущено і кілька версій бібліотеки MFC, на якій заснована дана система.

Сама по собі бібліотека MFC є, на думку автора, досить вдалою реалізацією широкого набору класів мови C++, орієнтованого на розробку результуючих програм, що виконуються під управлінням ОС типу Microsoft Windows. Це багато в чому обумовлено тим, що творець бібліотеки компанія Microsoft одночасно є і творцем ОС типу Microsoft Windows, на які орієнтований об'єктний код бібліотеки [28]. Бібліотека може бути підключена до результуючої програмі за допомогою звичайного компоновника, або використовуватися як динамічна бібліотека, що підключається до програми під час її виконання. Бібліотека MFC досить широко поширена. Її можливо використовувати не тільки в складі систем програмування виробництва компанії Microsoft, але і в системах програмування інших виробників.

У систему програмування вбудований зручний інтерактивний відладчик, що працює в термінах мови С++ або мови асемблера і дозволяє одночасно бачити на екрані тексти різних фрагментів програм, значення змінних і регістрів центрального процесора ЕОМ, стек викликів процедур та іншу необхідну при налагодженні інформацію. Усунення несправностей дозволяє змінювати значення змінних, що іноді допомагає програмісту перевірити гіпотезу про причини неправильної поведінки програми, а згодом і виправити програму [27].

При роботі в системі Visual C ++ доступна вся довідкова інформація, як про саму систему, так і про мову С++, бібліотечних функціях і операційній системі Windows. Довідник забезпечений великою кількістю прикладів, які часто дозволяють підвищити ефективність як процесу програмування, так і процесу роботи вже підготовленої програми [28].

2.2.2 Програмна оболонка Delphi

У стандартну поставку Delphi входять основні об'єкти, які утворюють вдало підібрану ієрархію з 270 базових класів. На Delphi можна однаково добре писати як додатки до корпоративних баз даних, так і програми для вимірювальних систем. Розробка інтерфейсу в Delphi є досить простим завданням для програміста.

Delphi забезпечує вичерпну бібліотеку класів візуальну компонентну бібліотеку (VCL ), бібліотеку Borland Component (CLX), і блок швидкої розробки (RAD) інструментальні засоби, включаючи додаток і шаблони форм, і майстри. Delphi об'єктно-орієнтоване програмування.

З нестандартних поліпшень Borland, внесених в об'єктний Pascal треба відзначити властивості (Properties) і перезагружаемость процедур і функцій (Overloading) [10].

Перевагою Delphi є простота, швидкість і ефективність. Delphi має найшвидший з усіх компілятор. Іншою перевагою є простота вивчення Object-Pascal. Бібліотека VCL дозволяє програмувати і в середовищі Windoows API. Модель програмування в Delphi компонентна, що дозволяє використовувати безліч вже створених компонент, створювати свої і використовувати додаткові чужі. До переваг можна віднести досить швидкий браузер класів і миттєвий висновок підказки авто завершення коду [11].

Недоліком Delphi можна назвати наявність меншого числа функцій, ніж у C++: не дістає шаблонів, перевантаження операторів і об'єктної моделі, схожою на модель C++. Після використання об'єктів їх треба знищити, викликаючи метод Free. У C ++ об'єкти знищуються автоматично при виході із зони видимості. Крім того, помітно розростання ехе-файлів, що генеруються Delphi.

Компілятор вбудований в Delphi забезпечує трансляцію Object Pascal програми в об'єктний код, виявляє синтаксичні помилки, обробляє виняткові ситуації, дозволяє виробляти налагодження, здійснює лінковку і створює виконуваний модуль. У Delphi компіляція проводиться безпосередньо в машинному коді [12].

Особливості технології CodeInsight в редакторі кодів це інтелектуальний редактор, що дозволяє виконувати копіювання/вставку, вибір зі списку зарезервованих слів, зазначення виду та місця синтаксичних помилок.

У Delphi використовується інкапсуляція (об'єднання записів з процедурами і функціями), спадкування (використання об'єкта для побудови ієрархії породжених об'єктів), поліморфізм (завдання одного імені дії, яке передається вгору і вниз по ієрархії об'єктів) традиційні для ООП.

Visual Componentes Librares (VCL) це ієрархія з 270 базових класів. побудови користувальницького інтерфейсу, об'єкти управління даними, графічні об'єкти, об'єкти мультимедіа, діалоги та об'єкти управління файлами, управління DDE і OLE.

Borland Database Engine (BDE) препроцесор операційної системи забезпечує доступ до об'єктів БД в Delphi, заснованим на SQL: Oracle, Sybase, Informix і InterBase, файлів формату .dbf, або .db (Paradox) або .mdb (Access).

Унікальні можливості Delphi полягають у тому, що розробники можуть додавати CASE- інструменти, кодові генератори, а також авторські help'и, доступні через меню Delphi [13].

Технологія Two-way tools забезпечує однозначне відповідність між візуальним проектуванням і класичним написанням тексту програми. Це означає, що розробник завжди може бачити код, відповідний тому, що він побудував за допомогою візуальних інструментів і навпаки.

Інспектор об'єктів представляє з себе окреме вікно, де можна в період проектування програми встановлювати значення властивостей і подій об'єктів (Properties & Events).

Менеджер проектів дає можливість розробнику переглянути всі модулі у відповідному проекті і постачає зручним механізмом для управління проектами [14].

Основа Object Pascal це механізм Run-Time Туре Information (RTTI), тобто інформації про типи на етапі виконання програми і властивостей об'єктних типів-класів, з поняттям властивості (property); а також обробки виняткових ситуацій (exception handling).

Делегування події означає прикріплення коду, обробного дія якого-небудь інтерактивного елемента, наприклад, кнопки, натискання на яку фактично використовує делегування коду для асоціювання коду з подією onclick.

Технологія редагування помилок програми передбачає перехід до фрагмента коду, який містить помилку, при цьому треба встановити курсор в рядок з повідомленням про помилку і з контекстного меню вибрати команду Edit source [15].

Попередження і підказки з'являються при виявленні в програмі неточностей, які не є помилкам, компілятор виводить підказки (Hints) і попередження (warnings).

Структурна обробка виняткових ситуацій це система, що дозволяє програмісту при виникненні помилки (виняткової ситуації) зв'язатися з кодом програми, підготовленим для обробки такої помилки. Це виконується за допомогою директив, які як би "охороняють" фрагмент коду програми і визначають обробники помилок , які будуть викликатися, якщо щось піде не так в "охоронюваному" ділянці коду.

Інтегроване середовище розробки проекту. П'ять основних вікон інтегрованого середовища розробки: головне, форма, вікно редагування кодів, об'єкт інспектор, браузер [16].

Особливістю інтегрованого середовища розробки є візуальна побудова додатків з програмних прототипів.

Компіляція, лінкування і запуск програм. Задачу перетворення вихідної програми в машинний код виконує спеціальна програма компілятор [17].

Компілятор виконує послідовно два завдання:

1. Перевіряє текст вихідної програми на відсутність синтаксичних помилок.

2. Створює (генерує) виконувану програму машинний код.

При виникненні помилки в програмі, запущеної з Delphi середовище розробки перериває роботу програм, про що свідчить укладену в дужки слово Stopped в заголовку головного вікна Delphi, і на екрані з'являється діалогове вікно, яке містить повідомлення про помилку та інформацію про тип (класі) помилки [18].

Компіляція програми, в якій є алгоритмічна помилка, завершується успішно. При пробних запусках програма веде себе нормально, однак при аналізі результату з'ясовується, що він невірний. Для того щоб усунути алгоритмічну помилку, "доводиться аналізувати алгоритм,вручну" продивлятися його виконання.

У процесі побудови програми розробник вибирає з палітри компонент готові компоненти. Ще до компіляції він бачить результати своєї роботи після підключення до джерела даних їх можна бачити відображеними на формі, можна переміщатися за даними, представляти їх у тому чи іншому вигляді. Користувач також може приєднати до бібліотеці свої власні компоненти, які він розробляє в середовищі Delphi [19].

Отже, Delphi Ї це продукт, унікальним чином поєднує високопродуктивний компілятор, об'єктно-орієнтовані засоби візуального програмування та універсальний механізм доступу до баз даних [20].

2.3 Обґрунтування обраного програмного засобу

Проаналізувавши існуючі програмні засоби для реалізації та враховуючи специфіку завдання, був зроблений висновок про те, що Delphi середа програмування з вельми зручним інтерфейсом для розробки і в ній підтримуються всі функції, які потрібні при розробці системи для створення і редагування тестів [21].

Delphi це система візуального об'єктно-орієнтованого програмування, що дозволяє вирішувати безліч завдань, зокрема:

1) Створювати закінчені додатки для Windows самої різної спрямованості, від суто обчислювальних і логічних, до графічних і мультимедіа.

2) Швидко створювати віконний інтерфейс для будь-яких додатків, написаних на будь-якій мові; інтерфейс задовольняє всім вимогам Windows і автоматично налаштовується на ту систему, яка встановлена ??на комп'ютері користувача, оскільки використовує багато функцій, процедури, бібліотеки Windows.

3) Створювати потужні системи роботи з локальними і віддаленими базами даних будь-яких типів; при цьому є засоби автономної налагодження додатка з наступним виходом у мережу.

4) Створювати багатоланкові розподілені додатки, засновані на різних технологіях.

5) Створювати професійні програми установки для додатків Windows, враховують усю специфіку і всі вимоги Windows [22,23,24].

Delphi Ї надзвичайно швидко розвивається система, так як її творці постійно відстежують все нове в інформаційних технологіях. Таким чином, Delphi прекрасний засіб створення додатків для Windows.

Розділ 3. Розробка автоматизованої системи контролю знань

3.1 Розробка структурної схеми системи

Згідно з технічним завданням програмний комплекс повинен забезпечувати наступні можливості:

ѕ створення і редагування тестових наборів (тестів), настроювання процедури тестування;

ѕ адміністрування користувачів і груп користувачів, що працюють з елементами комплексу, перегляд результатів тестування знань користувачів;

ѕ створення облікового запису тестує користувача з метою подальшого проходження процедури тестування і перегляду результатів сеансу тестування.

3.2 Перелік функцій розроблюваної системи

У технічному завданні були поставлені наступні вимоги до розроблюваної системі:

1. Функції користувача:

a) створення облікового запису для подальшого використання її в системі;

b) можливість вибору тесту;

c) проходження тестування;

d) перегляд результатів сеансу тестування.

2. Функції розробника тестів

a) створення, редагування та видалення користувачів та груп;

b) управління порядком проходження питань і відповідей;

c) перегляд результатів тестування.

3.3 Розробка програмного засобу

Автоматизована система контролю знань розроблялася в середовищі програмування Borland Delphi 7.0 . Це середовище володіє зручним набором засобів проектування користувальницького інтерфейсу. Так само при використанні Delphi 7 в якості середовища розробки, проектування користувальницького інтерфейсу йде на другий план, а на перше місце виходить розробка та реалізація алгоритмів роботи системи. Все це послужило причиною вибору даної середовища для розробки програмного комплексу [11].

Весь комплекс розділений на два закінчених програмних модуля: модуль адміністрування, редагування тестів і модуль тестування. Доступ до кожного з модулів здійснюється запуском відповідної програми.

3.4 Експлуатація системи тестування

3.4.1 Інструкція редактора тесту

Для того щоб користувач системи мав змогу пройти тестування, для початку потрібно його створити (Рис. 3.2.). Редактор тесту передбачає:

1. Створювання нового тесту.

2. Створювання 2 типів питань:

a) вибір одного варіанта з запропонованих;

b) вибір декількох варіантів із запропонованих;

3. Редагування вже існуючого тесту.

Для того щоб увійти до системи потрібно відкрити файл "Редактор теста.ехе". Вікно створення та редагування тесту має декілька вкладок: файл, питання та користувачі.

У вікні вибору тесту (Рис. 3.3.) можна розробити новий тест, відкрити вже існуючий, видалити якийсь тест та вийти із системи.

Рис. 3.2. Віко створення та редагування тесту

Рис. 3.3. Віко вибору тесту

У вікні зображеному на рисунку 3.4. зображені можливості вкладки "Вопрос". Окрім стандартних можливостей: додати, зберегти, видалити в системі є ще огляд усіх питань (Рис. 3.5.). У нижньому лівому куті відображається кількість питань і кількість секунд відведених на тест.

Рис. 3.4. Віко вибору тесту

Рис. 3.5. Вікно огляду усіх питань

В останній вкладці "Пользователи" зображеному на рисунку 3.6. можна продивитися історію проходження усіх користувачів системи, визначити найкращий результат, кількість спроб та очистити список системи.

Рис. 3.6. Віко управління користувачами системи

Вигляд того як створюється питання до нового тесту продемонстровано на рисунку 3.7. У верхній комірці потрібно ввести питання та варіанти відповідей із указаною правильною відповіддю і натиснути кнопку "Сохранить вопрос". Кнопка зберегти зберігає всі питання в файл.

Рис. 3.7. Вікно додавання нового питання до тесту

Якщо необхідно зробити зміни у вже існуючому питанні тесту (Рис. 3.8.) необхідно вибрати потрібній тест та номер питання і вказати дію, яку потрібно з ним зробити: видалити, редагувати.

Рис. 3.8. Вікно редагування питання

3.4.2 Інструкція користувача тесту

Програма написана в середовищі Delphi. Має простий і зручний інтерфейс. Складається з редактора тестів і тестової програми. Для запису і читання питань використовується типізований файл, так як робота з таким файлом набагато простіше через його строгої структури.

Для успішної роботи програми необхідна наявність 50Мb вільного місця на жорсткому диску і встановленої на комп'ютері операційної системи Windows 98/2000/ME/NT/XP/Vista/7 і середовища Delphi.

Інсталяція проводиться шляхом копіювання папки з виконуваним файлом. Система меню побудована таким чином, що будь-який користувач, навіть такий що не працював до цього з комп'ютером, зможе здогадатися про призначення кожного пункту меню.

Для роботи з системою необхідно запустити виконуваний файл проект "Тест.exe", після чого на екрані з'явитися вікно вибору тесту (Рис.3.9.), де потрібно вибрати необхідний файл з тестом.

Рис. 3.9. Вікно вибору тесту

Після вибору необхідного тесту з'явиться вікно вибору користувача системи зображеного на рисунку 3.10. Якщо користувач вже заходив до системи та користувався нею, то необхідно вибрати його із списку та набрати пароль користувача щоб увійти до системи. Якщо пароль є недійсним, то з'явиться вікно попередження (Рис. 3.11.).

Рис. 3.10. Вікно вибору користувача

Рис. 3.11. Вікно недійсності паролю

Якщо користувач заходить до системи уперше йому необхідно зареєструватися. У вікні реєстрації зображеного на рисунку 3.12. необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, пароль та номер групи у якій навчається користувач та натиснути кнопку "Сохранить".

Рис. 3.12. Вікно реєстрації

Після того як користувач увійшов до системи і розпочинається тестування (Рис. 3.13.). Питання у системі перемішуються та для кожного питання встановлено час для відповіді. Для відповіді необхідно відмітити правильний варіант та натиснути "Далее".

Рис. 3.13. Вікно проходження тесту

Після того як тест був завершен з'явиться вікно статистики відображене на рисунку 3.14.

Рис. 3.14. Вікно статистики

Висновки

З появою комп'ютера у сфері освіти, тестові програми стали просто необхідністю для перевірки знань навчаючих. Тестові програми дозволяють швидко і якісно перевірити якість знань учня, також, це економія часу і коштів на підготовку тесту.

У рамках випускної роботи була розроблена автоматизована система контролю знань учнів. Програмний комплекс автоматизує весь цикл створення та проходження тестування.

Система дозволяє вирішувати наступні завдання:

ѕ Створення тесту з будь-якої теми з обмеженням часу.

ѕ Подальше редагування створеного тесту.

ѕ Реєстрація користувача.

ѕ Опрацювання списку зареєстрованих користувачів.

ѕ Аналіз правильності відповідей з обчисленням оцінки, після проходження всього тесту.

ѕ Відображення результатів тестування після проходження всього списку питань.

Для реалізації завдання було обрано візуальне середовище Delphi 7. У процесі виконання роботи були досягнуті наступні результати:

ѕ Спроектована система;

ѕ Обрані технічні засоби;

ѕ Реалізовані основні програмні модулі системи;

ѕ Виконано тестування програмного продукту.

Таким чином, цілі і завдання були успішно досягнуті.

Список викорастаних джерел

1. Фолкт Д. Тестирование программного обеспечения [Текст] / Д. Фолкт, С. Канер - СПб. : Диасофт, 2003. - 400 с.

2. Романов А.Н., Торопилов В.С., Григорович Д.Б. Технологии дистанционного обучения в системе заочного экономического образования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 211 с.

3. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Киев, ПАН-ЛТД, 1994. . - 145 с.

4. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебный курс [Текст] / С.И. Бобровский - СПб. : Питер, 2002. - 400 с.

5. Оценивание тестовых заданий разных типов и определение их уровня сложности. [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского -- Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ii/2009_4/7%5C00_Bondarenko_Semenets_Belous_Kutsevich_Belous.pdf

6. Использование теории тестовых заданий в тестировании. [Электронный ресурс] / Викизнание -- Режим доступа: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php

7. Автоматизированная система контроля знаний. [Электронный ресурс] / Ростовский государственный педагогический университет -- Режим доступа:http://www.philippovich.ru/Projects/RFFI/almanah/Proskurnin1.pdf

8. Використання тестів в інтелектуальних системах контролю знань. [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского -- Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/II/2008_3/JournalAI_2008_3.pdf

9. К теории и практике использования тестов. [Электронный ресурс] -- Режим доступа: http://ite.ksu.ks.ua/?q=en/node/393

10. Пономарев В.А. Базы данных в Delphi 7: Самоучитель [Текст] / В.А. Пономарев - СПб. : Питер, 2003. - 220 с.

11. Пак Н.И. О технологии создания компьютерных тестов. [Текст] / Н.И.Пак - СПб. : Питер, 2000. - 220 с.

12. Ивановский Р.И. Компьютерные технологии в науке и образовании. [Текст] / Р.И. Ивановский - М.: Видавничий будинок Вільямс, 2003. - 376 с.

13. Современные системы программирования. [Электронный ресурс] / ZOOMRU.RU company - Student.zoomru.ru -- Режим доступа: http://student.zoomru.ru/informat/sovremennye-sistemy-programmirovaniya.html

14. Системы программирования [Электронный ресурс] / ООО "Олбест"

15. Дональд Е. Кнут. Искусство программирования. Основные алгоритмы. 3 - е издание. Вильямс. 2000. - 1500 с.

16. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня [Текст] / В.В. Фаронов - СПб. : Питер, 2003. - 640 с.

17. Флёнов М.Е. Delphi 2005. Секреты программирования [Текст] / М.Е. Флёнов - СПб. : Питер, 2006. - 266 с.

18. Бобровский С.И. Технологии Delphi 2006. Новые возможности [Текст] / С.И. Бобровский - СПб. : Питер, 2006. - 287 с.

19. Абрамян М.Э. Программирование в Delphi на примерах [Текст] / М.Э. Абрамян - Ростов-на-Дону : ООО "ЦВВР", 2000. - 71 с.

20. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7 [Текст] / А.Я. Архангельский - М. : "Бином-Пресс", 2003. - 1152 с.

21. Бобровский С.И. Delphi 7. Учебный курс [Текст] / С.И. Бобровский - СПб. : Питер,2004. - 736 с.

22. Культин Н.Б. Программирование на Object Pascal в Delphi 5 [Текст] / Н.Б. Культин - СПб. : БХВ, 2000. - 464 с.

23. Фаронов В. Программирование баз данных в Delphi 6. Учебный курс [Текст] / В. Фаронов - СПб. : Питер, 2002. - 352 с.

24. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7 [Текст] / В.В. Фаронов - СПб. : Питер, 2005. - 459 с.

25. Бойко Л.Д. C++ 2005 для професіоналів [Текст] / Л.Д. Бойко - М.: Видавничий будинок Вільямс, 2006. - 1376 с.

26. Василенко В.Л. Visual C++ .NET. Повне керівництво [Текст] / В.Л. Василенко - К. : ВІК, 2004. - 960 с.

27. Разработка прикладного алгоритма и его реализация на языке С++ [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation -- Режим доступа: http://www.studfiles.ru/dir/cat32/subj1261/file11646/view109488.html

28. Визуализация контактных преобразований в среде Visual C++ 6. [Электронный ресурс] / Microsoft Corporation -- Режим доступа: http://www.km.ru/referats/83487FE0ADF64F96869667D5C346E26E

29. Дэн Кларк. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic .NET. Питер. 2003. - 352 с.

30. Дэн Рамел. Visual Basic .NET. Справочник программиста. [Текст] / Дэн Рамел. - СПб. : Питер, 2000. - 440 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Створення сучасної системи управління якістю продукції для кабельної техніки. Одночасний контроль значної кількості параметрів. Взаємна залежність параметрів, що контролюються. Технологічний дрейф величини параметра викликаний спрацюванням інструменту.

  курсовая работа [329,3 K], добавлен 05.05.2009

 • Дослідження основних напрямків інформаційно-технічного забезпечення логістичної системи. Аналіз створення програм, що автоматизують процеси планування, прогнозування, ведення баз даних. Огляд вертикальної і горизонтальної інтеграції інформаційних систем.

  реферат [28,2 K], добавлен 13.05.2011

 • Класифікація техніки по різним параметрам. Життєвий цикл виробу (системи). Системи забезпечення процесу створення об'єктів. Експлуатація складних об'єктів з автоматизованими системами діагностування. Способи обслуговування й ремонту складної техніки.

  курсовая работа [53,9 K], добавлен 28.03.2011

 • Аналіз технологічного процесу пневмопостачання, критичний огляд відомих технологічних рішень за автоматизації компресорної установки та обґрунтування напряму автоматизації. Алгоритмізація системи автоматизації, її структурна схема. Експлуатаційні вимоги.

  курсовая работа [3,7 M], добавлен 31.12.2014

 • Моделювання поверхні каналу двигуна внутрішнього згоряння. Формування каркаса поверхні. Головні вимоги, що пред'являються до геометричної моделі проточної частини каналу ДВЗ. Методика та основні етапи моделювання осьової лінії в системі Solid Works.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 09.10.2011

 • Принцип дії системи автоматичного регулювання температури в печі, її поведінка при зміні задаючої і збурюючої величин. Структурна схема, передаточні функції, динаміка та статика. Моделювання перехідних процесів за допомогою комп’ютерної програми SIAM.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.10.2009

 • Шляхи підвищення ефективності механічної обробки деталей. Розробка математичної моделі технологічної системи для обробки деталей типу вал як системи масового обслуговування. Аналіз результатів моделювання технологічної системи різної конфігурації.

  реферат [48,0 K], добавлен 27.09.2010

 • Схема розбивки фрагмента елементарної ділянки різальної частини фрез на восьмикутні елементи. Моделювання процесу контурного фрезерування кінцевими фрезами. Методика розрахунку контактних напружень на ділянках задньої поверхні різального інструменту.

  реферат [472,6 K], добавлен 10.08.2010

 • Опис принципової схеми та принципу дії гідравлічного слідкуючого приводу. Складання рівнянь динаміки системи автоматичного керування та їх лінеаризація. Створення структурної схеми даної системи та аналіз її стійкості. Побудова частотних характеристик.

  курсовая работа [252,1 K], добавлен 31.07.2013

 • Визначення передаточних функцій, статичних та динамічних характеристик об’єкта регулювання. Структурна схема одноконтурної системи автоматичного регулювання. Особливості аналізу стійкості, кореляції. Годограф Михайлова. Оцінка чутливості системи.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.01.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.