Формування спортивного бренду міста Суми

Вивчення поняття "бренд" та "брендинг". Перелік переваг, які надає територіальний бренд міста для його мешканців. Аналіз досягнень сумських спортсменів та спортивні об'єкти, які є на території міста. Створення основних атрибутів спортивного бренду.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2014
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

За допомогою оцінки результативності брендингу можна судити про те, в якій мірі досягнуті цільові показники проекту з розробки бренду регіону. На цьому етапі зазвичай перевіряється якість планування проекту - чи були розроблені вимірювані показники, після досягнення яких проект буде вважатися успішним. Показники успішності нерозривно пов'язані з завданням брендингу. Якщо, наприклад, головне завдання формування бренду - залучення інвестицій на територію, то відповідними будуть і показники успішності проекту - кількість і якість залучених інвестицій поряд з показниками, що відображають думку і враження інвесторів про регіоні. Якщо задача брендингу - залучення в регіон резидентів, то і показники результативності будуть пов'язані з кількістю і якістю міграцій, динамікою цін на житло і т.д.

При оцінці результативності весь процес зводиться до порівняння фактично отриманих показників із запланованими.

Оцінка спроможності бренду. У результаті оцінки даного виду можна відповісти на питання - " чи є у регіону бренд? ". Мета оцінки - порівняти параметри бренду з його сприйняттям цільовими аудиторіями. Це оцінка того, наскільки правильно "вгадана" концепція бренду і наскільки вдало вона передає ідентичність місця. Адже саме в цьому і полягає ефект бренду.

Основним джерелом даних, зрозуміло, є представники цільових аудиторій . Можна, зокрема , дізнатися, які враження ( стереотипи ) у них формує регіон, з якими цінностями він асоціюється, а потім зіставити отриманий список з тим, який зафіксований в концепції бренду. У цьому випадку дуже ефективний кореляційно - регресійний аналіз, за ??допомогою якого можна встановити критерій заможності бренду: якщо коефіцієнт кореляції між цінностями бренду в концепції і цінностями, зазначеними цільовою аудиторією, становить 1, то спроможність бренду 100 %, тобто бренд існує. Можна розробити інтегральний індекс заможності бренду, в який включити суму середньозважених показників заможності - ступінь кореляції цінностей, візуальних елементів дизайну бренду, знакових інфраструктурних, архітектурних і культурних проектів.

Оцінка впливу бренду. Вважається, що це і найважливіший, і найважчий вид оцінки успішності брендингу. Він дає інформацію про те, як впливає виникнення бренду на різні параметри соціально-економічного розвитку регіону. Головна складність у тому, щоб визначити, наскільки саме бренд впливає на розвиток, який його "внесок" у ті чи інші результати. При цій оцінці можна використовувати соціологічні методи, наприклад, порівняти параметри розвитку оцінюваного регіону та сусідніх з ним регіонів (група порівняння), які не займаються брендингом. Отриману різницю значень показників можна вважати внеском бренду в розвиток міста.

Оцінка цінності бренду регіону. Існує шість основних вимірів, які можна використовувати при вимірюванні цінності бренду регіону:

· емоційний вимір - сукупність емоцій, спогадів, які асоціюються з брендом території;

· інноваційний - ступінь розвиненості науки в регіоні, наявність підприємств, що використовують інноваційні технології;

· соціально-культурний - культура регіону, а також різні субкультури, освіченість населення;

· функціональний вимір - набір умов, що забезпечують якість життя;

· історичний вимір - засвоєння і сприйняття історії, релігії, культури регіону;

· вимір глобальної відповідальності місцевих органів влади (їх позиція і участь у формуванні сприятливої екологічної обстановки ).

Оцінка ефективності бренду. Ефективність - це відношення результатів, отриманих за підсумками брендингу, до витрачених ресурсів ( "результати ", отримані після оцінки результативності проекту, можна розділити на його бюджет).

Оцінка ефективності бренду регіону дозволяє оцінити:

- ступінь впізнаваності регіону;

- увагу до території та частота звернень до неї з боку зовнішнього середовища;

- кількість притягнутих до території інвестицій і нових проектів;

- кількість притягнутих до території людей: туристів і нових жителів, трудових ресурсів;

- участь регіону у всіх рівнях державної влади.

Критерії ефективності брендингу регіону встановлюються залежно від поставлених завдань. Так, якщо брендинг регіону здійснюється через організацію культурних проектів та знакових подій для залучення якомога більшого числа відвідувачів, то одним з показників ефективності буде співвідношення числа людей, яких вдалося залучити на заходи, і сумарних витрат на проведення проекту.

Інакше кажучи, чим менше витрати на одного відвідувача, тим вища ефективність.

Зазвичай найважливішим параметром оцінки ефективності бренду розглядається обсяг ресурсів, витрачених на брендинг . Це не зовсім правильно. Майже всі дослідження в галузі результативності брендингу підтверджують, що обсяги фінансових ресурсів, витрачені на розробку бренду, ніяк не корелюють з результативністю проекту. Є місця, на бренд яких було витрачено дуже багато грошей , однак результат виявився нульовим, ретельно розроблена і масштабно розрекламована ідентичність місця так і не перетворилася в його імідж. І навпаки, відомі випадки, коли при мінімумі витрачених ресурсів повною мірою досягалася поставлена ??мета.

Для того щоб найбільш точним чином оцінити ефективність реалізованого бренд-проекту регіону пропонується використовувати наступну систему показників:

1) Показники стратегічної ефективності брендингу регіону. Ці показники фактично є формалізованими цілями, які бажає досягти регіональна адміністрація за рахунок складання та реалізації програми, в якій брендинг - це інструмент досягнення цілей. Поставлені цілі можуть виражатися неекономічними (наприклад, залучення в регіон N туристів), а також економічними (у грошовому вираженні).

2) Показники комунікативної ефективності брендингу регіону. До таких показників відносяться: запам'ятовування, впізнаваність бренду регіону, ставлення цільових "Споживачів" до бренду, знання конкурентних переваг регіону тощо.

3) Показники поточної економічної ефективності брендингу регіону - це доходи від реалізації цільової програми, витрати на брендинг.

4) Показник динаміки символічного бренд- капіталу регіону. Цей показник, характеризує "силу" бренду регіону у світовому масштабі. Перш ніж оцінювати цей показник необхідно включити регіон до складу регіонів та інших територіальних утворень, які підлягають такій оцінці.

5) Нормативні показники ефективності брендингу регіону. Вони визначаються і коригуються регулярно ( приблизно один раз на рік) шляхом проведення бенчмаркінгового досліджень брендингу в інших регіонах. Це дозволяє регіональним органам влади мати чіткі уявлення про рівень ефективності брендингу, що визначає оптимальний підхід до формування бренд- бюджету регіону.

6) Поточна вартість бренду. Можна сказати, що цей показник є найбільш важливим, оскільки допомагає визначити яку вигоду можна отримати, використовуючи бренд.

7) Показник ефективності інвестицій в бренд ( Return on Brand Investments - ROBI ) характеризує ефективність інвестування в проект і процес створення та розвитку бренду. Використання цього показника ефективності брендингу, володіє наступними перевагами:

- Являє собою найбільш підходящий критерій, за допомогою якого порівнюють можливі бренд-проекти;

- Дозволяє фінансувати етапи брендингу за ступенем їх важливості;

- Допомагає оцінити ефективність і результативність роботи бренд -менеджера.

На щастя, останнім часом все більше регіонів розглядають брендинг як значущий елемент стратегії розвитку. Враховуючи незліченні проблеми, з якими стикаються сьогодні українські регіони, діяльність, пов'язана з територіальним брендингом, несе в собі заряд для розвитку різних підсистем регіону і, що ще більш важливо, стає одним з ключових інструментів інноваційної моделі розвитку місцевого самоврядування.

2.4 Специфіка формування спортивного бренду території

Сьогодні кожна країна, в умовах глобальної конкуренції, причому жорсткої конкуренції, бажає взяти вищу планку в просуванні привабливості своєї території через установу власного бренду.

З найдавніших часів спорт відіграє дуже важливу роль в житті всього людства. І це не тільки фізичний і духовний вплив на розвиток самої людини. У сучасному світі спорт став ще й вигідною галуззю для вкладення грошей і отримання досить великих капіталів.

З кожним роком фізична активність і спорт все більшою мірою проникають у повсякденне життя людей - повсюдно зростає кількість спортивних клубів і організацій, збільшується число людей, що долучаються до спорту, зростає кількість спортивних засобів масової інформації. В умовах глобалізації економічних відносин, свободи пересування людей та обміну інформацією, постійно збільшується число спортивних уболівальників, присутніх на змаганнях особисто, що спостерігають за ними по телебаченню, що слухають радіотрансляції або звертаються до мережі Інтернет.

Спорт - це не тільки спосіб життя мільйонів людей, а й одна з привабливих сфер, яка дозволяє просувати імідж міста шляхом організації та проведення спортивних заходів, як масових, які дозволяють залучити максимальну кількість уболівальників - потенційних туристів та інвесторів, так і унікальних, які можуть стати свого роду візитною карткою міста. Ці заходи спрямовані на просування бренду та іміджу міста на національному та світовому рівнях і є невід'ємною складовою комплексу маркетингу міста в сфері спорту.

Яскравим прикладом тому стало проведення в 2012 році матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в місті Харкові. Безсумнівно, право приймати ігри чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу - це ще один шанс для просування іміджу міста у світовому співтоваристві [http://reestr.tk/616822].

Результати світової практики свідчать про те, що робота з формування брендингу міст придбала системність, а спорт є найбільш привабливою сферою для розвитку іміджевої політики, завдяки якій місто стає центром туризму для вболівальників спорту.

Різні Універсіади і Чемпіонати Європи, Азії та Світу говорять про те, що спорт - це потужний інструмент просунути образ своєї країни чи міста і привернути увагу світової інвестиційної та туристичної спільноти. Також слід зазначити, що дані заходи носять більше іміджевий ( видовищний ) характер як подія, ніж просто спорт в своєму чистому вигляді - змагання на фізичну досконалість. Основна ставка йде на формування імені даного заходу (і звичайно ж команд і осіб), які можна надалі продавати, у прямому сенсі - продавати. А це можливо тільки при наявності спортивного бренду.

Спортивний брендинг, в широкому сенсі, - це системна робота з населенням, спрямована на: формування нормативної спортивної культури; розуміння необхідності ведення здорового способу життя та інтерес до подібних занять; знайомство жителів з ??існуючими спортивними напрямками (професійними і "дворовими"); підтримка інтересу до міських спортивних заходів; формування позитивного іміджу міста через проведення великомасштабних заходів.

Або ж спортивний бренд - це назва, логотип, символ та інші відмінні особливості, що асоціюються з організацією, компанією або конкретною особистістю та виділяють їх в числі інших аналогічних брендів.

Спортивний брендинг може дати країні або окремому місту майбутню платформу для побудови власного бренду самої держави чи міста. Причому позитивний ефект від спорт- брендингу буде поширений автоматично на самі різні аспекти держави: на політичний лад в країні, на вищі посадові особи, бізнес, населення країни в цілому, туризм і т. і. Основна можливість, яку дає спорт- брендинг для державних осіб - це поліпшення іміджу цілої країни та її керівників з усіма витікаючими наслідками через перемоги спортсмена, команди або країни, а головне через формування великого спортивного заходу на своїй території чи наявності міцного спортивного об'єкту:

1. Великі приналежності країни до міжнародних заходів, столицями проведення яких є конкретні країни чи міста, надають потужну іміджеву складову для своєї території. Такі заходи стають брендами країн, працюють на поліпшення репутації країни в очах світової спільноти: інвесторів, бізнесу, туризму, організаторів великих спортивних змагань, ЗМІ, населення в цілому. Прямі телевізійні трансляції виступають як один з найефективніших відбивачів образу і сутності країни-господарки, її інвестиційний і туристичний потенціал і можливості. Яскраві сюжети, незвичайні історії, скандальні факти, видовищні моменти ігор, команд, спортсменів дає той потужний емоційний сплеск і інтерес до спортивних заходів, який в свою чергу, гарантує увагу від інвесторів, туристів і бізнесу.

2. Бренд даних заходів дає також не менш потужний мультиплікативний ефект всередині країни. Населення країни, бачачи подібний масштаб бренду заходу, не просто самого заходу, а саме сили його бренду відчувають значимість і спроможність власної держави перед світовою спільнотою. Без наявності бренду ігор даний ефект повністю відсутній - це буде просто спортивні матчі.

3. Володіння подібним брендом дає можливість на лідерство та вплив виду в певних регіонах глобального значення і галузях . Наприклад, Казахстан довів своє лідерство в Центрально-Азіатському регіоні, провівши такий масштабний проект як Азіада.

4. В умовах зростаючої комерціалізації Олімпійських ігор та світових чемпіонатів, підготовка, виступ спортсменів і збірних країни повинен включати потужний PR-супровід спортсменів, команд і країни, оскільки спортивні заходи - це одночасно брендинг і PR бізнесу країн-учасниць, які роблять величезні ставки на залучення інвесторів, іноземного бізнесу і туристів у країну.

5. Міжнародні змагання іміджевого формату (Олімпійські Ігри, чемпіонати світу з футболу та хокею та ін. ), значно більшою мірою містять емоційний компонент, ніж просто текучі змагання. Всі чекають своїх улюбленців команд і спортсменів, чекають від них чогось неповторного, високої майстерності, яскравого видовища і звичайно ж перемог. Від простого спортсмена цього не чекають.

6. На події такого рівня, як Олімпійські ігри та Чемпіонати світу йде боротьба, суперництво на прихованому плані між країнами. Наявність сильної команди з тих чи інших видів спорту, і, звичайно ж перемоги, яскраво говорять про економічну спроможність даної держави. Досить згадати найпотужніший емоційний сплеск у Росії після перемоги російської збірної з хокею на Чемпіонаті світу в 2008 році: люди виходили на вулиці, кричали, їздили на машинах з прапорами.

Брендинг того чи іншого спортивного об'єкту позитивно впливає на його капіталізацію. Для підтвердження можна розглянути такий приклад:

У 2000 році президентом футбольного клубу "Реал Мадрид" став Флорентіно Перес - людина амбітна, рішуча, стрімка. Він вирішив зібрати в " Реалі" всіх кращих футболістів-брендів планети.

Свою діяльність Перес почав з покупки португальця Луїша Фігу у "Барселони " за рекордні 71 млн євро. Через рік до лав "Реала" влився Зінедін Зідан , за якого заплатили "Ювентусу" ще більше - 75 мільйонів, ще через рік з "Інтера" прибув Роналдо, влітку 2003 року - Бекхем, а у 2004 - Оуен.

Таким чином, у сезоні 2004 / 05 разом грали чотири футболісти, які удостоювалися "Золотого м'яча": Роналдо (кращий футболіст світу 1997 і 2002 років), Зідан ( 1998 р.), Фігу ( 2000 р.), Оуен ( 2001 р.). Це зібрання зірок стали називати " Галактікос ".

За п'ять з гаком років правління Переса "Реал" став одним із найприбутковіших клубів світу. Доходи при завершенні його президентства становили більше 500 млн. євро на рік.

Перес більше був кризовим менеджером і він знав, що успіх клубу не тільки в чемпіонство у Кубках або Чемпіонатах, а ще в лояльності уболівальників, інвесторів, партнерів і влади міста та країни. Як цього домогтися, якщо немає результатів у футболі, і, схоже що, найближчим часом вони будуть не особливі? Відповідь - у брендінгу.

Є бренди (зірки, кумири футболу ) - є лояльність до клубу. Є бренди - є капіталізація клубу і його акцій. Є бренди - є бізнес (реклама, промоушен, лінія товарів та ін.). Тобто є бренди - є гроші.

Його першочерговою метою, може і не було чемпіонство, але було підвищення матеріального благополуччя клубу. І Флорентіно Перес досяг цього. Він отримав визнання населення, влади, інвесторів, партнерів.

Спортивний брендинг діє в трьох площинах (рис. ).

Рис.

Для того щоб зрозуміти, які умови просування спортивного бренду, необхідно виділити аудиторії з якими воно взаємодіє.

Для вболівальників чи туристів головними атрибутами при формуванні думки про державу, в якій проходить той чи інший спортивний захід, будуть наступні аспекти:

v розвинена інфраструктура;

v відгуки спортсменів;

v гостинність;

v безпека;

v сервіс;

v дозвілля;

v відомість / популярність та доступність ( загальна ціна поїздки, труднощі або їх відсутність при отриманні візи та інші організаційні моменти).

Для спортсменів, як і для тренерів:

Ш розвинена спортивна база;

Ш високий рівень сервісу;

Ш рівень проведення заходів;

Ш комфорт;

Ш інфраструктура;

Ш медичне обслуговування і безпека.

Для інвесторів і спонсорів - це, насамперед:

ь престиж і статус;

ь актуальність;

ь популярність;

ь відповідність власному іміджу.

Для міжнародних спортивних організацій ( таких як: Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний союз біатлоністів, Міжнародна федерація футболу, Міжнародна федерація гімнастики, Міжнародна федерація лижного спорту, Міжнародна федерація тенісу і т.д.):

§ досвід проведення заходів світового чи європейського рівня;

§ розвинена інфраструктура;

§ імідж спортсменів та тренерів;

§ сервіс, безпека, популярність спорту в цілому;

§ комфорт, реклама та піар.

Для спортивних організацій і асоціацій (маються на увазі футбольні / хокейні клуби, які можуть відправляти спортсменів на збори або підготовку до змагань ) важливими є ті ж риси і якості, які перераховувалися вище, але особливістю може стати:

· ексклюзивність пропозиції (наприклад незвичайний клімат ( Сочі));

· сверхнове обладнання або новий підхід до тренувань.

Формувати привабливих спортивний імідж, можна не тільки беручи участь у великих міжнародних змаганнях. Сьогодні важливо створювати власні великі спортивні змагання, які будуть асоціюватися з однією країною. Прикладом може служити сама знаменита велогонка світу Тур де Франс, яка проводиться у Франції вже більше ста років.

Таким чином, для створення іміджу спортивного міста чи держави, необхідно:

- Регулярне і результативна участь у великих міжнародних змаганнях, а так само проведення їх на своїй території;

- Наявність новітньої інфраструктури;

- Унікальні спортивні події, які відбуваються тільки на території цієї країни.

При формуванні спортивного брендингу міста слід ураховувати наступні особливості:

§ Головне в спорті - результат;

§ Спорт - це непередбачуваність результатів;

§ Спорт - це особливі відносини з телебаченням, радіомовленням і пресою;

§ Спортивні організації самі заважають маркетологам;

§ Спортивні організації недооцінюють силу і цінність брендів;

§ Спортивні організації іноді страждають маркетинговою короткозорістю.

У свідомості людей такий захід має закріпитися за певною територією і грати на її позитивний імідж. Такі заходи повинні супроводжуватися потужною PR підтримкою, висвітлюватися в іноземний і вітчизняних ЗМІ, володіти національним колоритом, мати символіку, гімн, фірмовий стиль, логотип і стати брендом країни.

Основні аспекти аналізу брендингу в спорті

Проблему іміджу спорту слід розглядати за такими основними аспектами: психологічний, педагогічний, професійний, фізіологічний, комунікативний, соціологічний, політологічний.

У психологічному аспекті ця проблема в основному пов'язана з вивченням таких питань, як роль пізнавальної функції психіки у створенні бренду; особливості створення бренду як системи яскравих відчуттів, сприймань і уявлень; роль мислення, емоцій, пам'яті, мови, уяви у процесі створення бренду в спорті; роль потреб, підсвідомості у формуванні бренду; роль ефектів фасцинации , атракції і психологічних властивостей кольору в процесі створення бренду.

Педагогічна сторона бренду в спорті безпосередньо відображає такі важливі проблеми, як виховання через спорт почуття любові до своєї Батьківщини. Рівень розвитку спорту в державі є показником його демократизації, його можливостей і успіхів. Історія нашої цивілізації говорить про те , що в усі часи виховання підростаючого покоління нерозривно було пов'язано зі спортом.

Професійний аспект проблеми бренду в спорті характеризується головним чином, вивченням інструментарію діяльності, пов'язаної з формуванням бренду (позиціонування, маніпулювання, емоціоналізація, акцентування інформації, метафоризація, візуалізація і т.д.).

Комунікативний аспект проблеми - це вивчення ролі спілкування у формуванні бренду в спорті, закономірностей і особливостей поширення інформації в процесі створення бренду, особливостей функціонування інформації в засобах масової інформації (ЗМІ) , значення самих ЗМІ у процесі формування бренду в спорті.

Соціологічний аспект проблеми відображає прагнення вивчити закономірності виникнення і розвитку бренду в спорті в рамках соціології спорту; вплив на формування іміджу в спорті різноманітних соціальних утворень, різних, соціальних інститутів, процесів.

У політологічному плані розглянута проблема в основному пов'язана з вивченням закономірностей формування політичного іміджу країни за рахунок використання бренду її спортсменів, окремих видів спорту, досягнень спортивних команд на різних змаганнях; впливу на формування іміджу спорту різноманітних громадських об'єднань і політичних партій.

Розберемося в основних цілях територіального бренду для міста Суми (рис).

Рис. Основні цілі формування територіального брендингу м. Суми

Суми має в своєму розпорядженні значні природний і культурно-історичний потенціал для розвитку різних видів внутрішнього туризму. Однак, в цій сфері є певні проблеми, незважаючи на проголошувані пріоритети державної політики з її підтримки. Конкуренція з боку інших міст та міжнародного туризму змушує шукати шляхи адаптації до нових умов. Однією з привабливих сфер, яка дозволяє просувати позитивний імідж міста є спорт. І у м. Суми він має значний потенціал.

В області збережено і постійно розвивається мережа ДЮСШ, яка зараз налічує 57 установ. Сумщина посідає друге місце в країні за показником охоплення дітей та молоді заняттями в дитячо -юнацьких спортивних школах, в яких навчається близько 17 тисяч школярів.

Показники спортивної інфраструктури міста Суми показані у табл.

Таблиця - Показники спортивної інфраструктури міста Суми

Показник

Одиниці виміру

Кількість

Кількість населення, охопленого всіма видами спорту

осіб

44400

Стадіони

одиниць

4

Спортзали

одиниць

73

Плавальні басейни

одиниць

8

Спортивні майданчики

одиниць

77

Кількість ДЮСШ та СДЮШОР

одиниць

24

Мешканці м. Суми відзначають успіхи своїх спортсменів. Це не дивно, адже Суми відоме своїми спортивними досягненнями. Тут народились відомі чемпіони світу та олімпійських ігор - Олександр Шапаренко Володимир Куц, Андрій Жаботинський, Олександр Кириченко,Володимир Голубничий, Олександр Феденко, Олександр Біланенко, Олена Петрова, Віталій Лук'яненко, сестри Семеренки, Олександр Григорьєв, Олег Гусєв та ін.

З метою створення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту у 2013 році на розвиток спортивної інфраструктури області направлено 12809000 гривень Було реконструйовано 6 стадіонів, 31 спортивний зал і комплекс, 13 футбольних полів, побудовано 8 основ для спортивних майданчиків із синтетичним покриттям.

Сумська область виділяється підвищеним інтересом до біатлону - частка запитів про нього вдвічі вище середнього по Україні [http://nashisumy.com.ua/zhurnal/novosti/populyarnye-vidy-sporta-v-zaprosah-zhiteley-sumskoy-oblasti.html] (рис). Але як і більшість українців, жителі Сум з усіх видів спорту найбільше цікавляться футболом. Про такий факт свідчать запити жителів міста у пошуковій системі Яндекс. Десятка популярних видів спорту у місті виглядає так: 1.Футбол; 2.Бокс; 3. Біатлон, 4. Автоспорт; 5. Хокей, 6. Шахи; 7. Легка атлетика; 8. Баскетбол, 9. Більярд; 10. Теніс.

Рис. Популярність різних видів спорту за регіонами України за запросами у пошуковій системі Яндекс

Серед видів спорту, що можуть ідентифікувати м. Суми є наступні. Хокей на траві - команда "Сумчанка" багаторазовий чемпіон України з хокею на траві і індорхокею. Найвищі досягнення команди: Кубок володарів кубків: 2007 р. - 1 місце, дивізіон B; Кубок європейських чемпіонів з хокею на траві: 2008 г. - 1 місце, дивізіон B, 2009 р. - 5 місце, дивізіон А. Національна збірна України з індорхокею, сформована з гравців і вихованок Сумчанки, - чемпіон Європи з індорхокею (2010 р. ) та бронзовий призер чемпіонату світу з індорхокею (2011 р.).

Представники сумської школи біатлону на найвищих рівнях показують вельми гідні результати. З сучасних представників варто згадати іменитих сестер Віту і Валю Семеренко, які прославили Сумщину своїми перемогами, Юлія Джима, біатлоніст-паралімпієць Віталій Лук'яненко. Зроблені перші кроки по створенню регіонального центру розвитку біатлону - розпочато будівництво лижоролерной траси Сумського обласного комунального закладу Школи вищої спортивної майстерності, на створення якої з обласного бюджету виділено 2 мільйони гривень.

Влітку футбол, взимку біатлон і лижні гонки - таке завдання поставив екс-голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь [http://www.biathlon.ua/news/135]. Футбол в Україні, мабуть, вид спорту, що найбільш швидко розвивається, що не можна сказати про дитячий футбол. Дитячий рівень гри ніяк не зрівняється з рівнем майстерності гравців команд Прем'єр-ліги. І хоча більшість футбольних вболівальників дитячий футбол обходять увагою, дитячий футбол, визнаються футбольні агенти, основа основ [http://www.sport-top.com/detskijj-futbol.-detskijj-turnir-po.html].

Серед спортивних об'єктів Сум, що пов'язують місто з великим спортом - футбольний стадіон "Ювілейний", побудований за часів губернаторства Володимира Щербаня. На сьогоднішній день всі місця обладнані індивідуальними пластиковими сидіннями і місткість арени складає 25 830 осіб (рис ). Головне спорудження стадіону запроектовано згідно вимогам професійної футбольної Ліги України і УЄФА. Відповідає всім світовим стандартам з проведення футбольних матчів будь-якого рівня і складається з трибун з покриттям, яке не затінює освітлення ігрового поля розміром 105 на 68 метрів, з сучасним дренажем і системою підігріву. За час свого існування на полі "Ювілейного" пройшли матчі високих рангів: фінал Кубка України, за Суперкубок України та ін..

Рис. - Стадіон "Ювілейний"

Ще одним відомим спортивним об'єктом м. Суми є Легкоатлетичний манеж УАБС (рис. ). Глядацька зала манежу розрахована на 1250 стаціонарних місць і добре підходить для професійних занять легкою атлетикою та іншими видами спорту. Взагалі за масштабністю - це другий в Сумах спортивний об'єкт після грандіозного стадіону "Ювілейний".

рис. - Легкоатлетичний манеж УАБС

Регіон реалізує єдиний в Україні унікальний соціальний проект розвитку дитячо-юнацького футболу, в рамках якого побудований футбольний центр "Барса", який за короткий час став відомим не тільки в нашій країні, а й за її межами. Успішний досвід роботи футбольного центру реалізується в рамках програми розвитку дитячо -юнацького футболу по всій області. Саме цей центр може стати візітною карткою м. Суми.

Для кожної країни характерні кілька видів спорту, в яких вона виграє історично. У Росії це: хокей, фігурне катання, синхронне плавання; в Іспанії та Бразилії - футбол; у Німеччині - біатлон і хокей і т.д. Очевидно, що для поліпшення іміджу території необхідно робити акцент саме на тих видах спорту, в яких воно традиційно сильніше інших. Але той факт, що футбол у м. Суми ніколи особливо не відрізнявся значними перемогами, ще не каже про те, що футбольний центр не може бути його брендом. Адже, ФЦ "Барса" - дитячо-юнацький футбольний центр, який почав працювати лише у 2012 році, а значні результати його роботи будуть видні найближчі кілька років. До того ж, за короткий термін його існування вже команди "Барси" зарекомендували себе одними з найкращих у місті і області. Тому розпочинати брендування міста на його основі вже потрібно зараз, так як це надасть додаткову допомогу і місту і самому ФЦ.

Створення інформаційного фону заходу, який підтримує ідею здорового способу життя, створить позитивний імідж місту.

Футбольний центр "Барса" - Сумський обласний дитячо-юнацький футбольний центр, який створено 15 жовтня 2012 в рамках Програми розвитку футболу в Сумській області.

Футбольний центр розрахований на навчання до 1000 дітей у віці від 6 до 17 років. Діти області безкоштовно можуть займатися футболом у професійних тренерів на якісних полях. З жовтня 2013 футбольний центр реалізував програму з безкоштовного навчання футбольних тренерів Сумської області з видачею дипломів категорії " С" [http://ru.wikipedia.org].

Футбольний центр "Барса" має філії в районних центрах та містах Сумської області:місто Шостка ( стадіон " Піонер" ), місто Білопілля ( стадіон ім. Юрія Білонога ), місто Конотоп ( ДЮСШ ім. М. Маміашвілі ), смт Липова Долина, смт Недригайлів.

До кінця 2014 року на базі футбольного центру планується закінчення будівництва футбольної академії.

Перевагою даного центру є те, що він співпрацює зі світовими футбольними клубами, такими як "Барселона" ( Іспанія ), "Брюгге" ( Бельгія ), "Динамо" (Київ), "Металіст " (Харків), "Челсі" ( Англія), " ЦСКА " (Москва) і "Шахтар" (Донецьк).

Інфраструктура центру включає одне велике футбольне поле і три поля меншого розміру, спортзал, фітнес-зал, адміністративні приміщення і музей (рис).

Рис. Інфраструктура ФЦ "Барса"

Спортивні досягнення вихованців ФЦ "Барса"

У 2012 році учні Сумської ЗОШ № 18, а тепер вихованці "Барси", перемогли, зайнявши 1 місце в шкільному Євро-2012, в Національному кубку шкільного футболу, в якому взяли участь більше 10 000 команд. У фінальному матчі, що відбувся 12 травня 2012 року за підтримки 46-тисячної аудиторії НСК "Олімпійський" в м. Києві, підопічні тренера Оксани Рахматулліної здолали учнів школи-ліцею № 13 м. Тернополя.

У 2013 році спортивні досягнення були ще більш значущими (табл. ).

Не тільки чоловічі команди сумського ФЦ "Барса" набувають популярності. Футболістки також заявляють про свої здібності і роблять це на міжнародному рівні. Вони взяли участь у турнірі FRAGARIA CUP, який пройшов у Словаччині. Жіноча команда з футболу дитячого футбольного центру " Барса" змогла увійти до десятки кращих, що показує високий рівень її підготовки і прагнення до перемоги. Вони змогли прославити футбольний центр, який останнім часом набуває все більшої популярність за кордоном. Наприклад, не так давно ним зацікавилися відомі спортсмени з Італії та Аргентини.

Таблиця - Спортивні досягнення вихованців ФЦ "Барси" за 2013 рік

Сезон 2012-2013

Чемпіонат України ДЮФЛ, U-15 1 місце

2013

2013 Чемпіонат Сумської області ДЮФЛ, U-15 2 місце

2013

2013 Турнір "Шкіряний м'яч" (зональні змагання) U-11, U-13 1 місце

2013

2013 Турнір "Шкіряний м'яч" (фінальні змагання) U-11 2 місце, U-13 1 місце

2013

2013 Турнір з футболу в Німеччині, U-10 1 місце

2013

2013 Турнір з футболу в Польщі (Варшава), U-13 4 місце

2013

2013 Турнір з футболу в Польщі (Варшава), U-13 4 місце

2013

2013 Турнір з футболу в Болгарії "Морські зірки", U-16, U-12 1 місце

На Сумщині немає жодного футбольного клубу з елітного дивізіону. Місцевий ПФК "Суми" виступає у першій лізі, а вивести його в Прем'єр-Лігу зможе місцева молодь, тому тут вирішили зробити ставку на своїх вихованців [fakty.ictv.ua]. Розглянемо основні характеристики елементу спортивного бренду Суми ФЦ "Барса".

1. Основним змістом бренду ФЦ "Барса" є лозунг "Футбол починається з тебе!".

2. Функціональні й емоційні асоціації, що виражаються споживачами - асоціації, що пов'язані з дитинством та спортом - футбол, дитинство, здоровий спосіб життя, фізична активність, майстерність, футбольна кар'єра, сучасний футбольний центр, спритний барс.

3. Словесна частина марки або словесний товарний знак - ФЦ "Барса". Назва ФЦ "Барса" викликає асоціації з твариною барс, який є спритним, сильним хижаком сімейства котячих. Для любителів футболу і не тільки назва "Барса" асоціюється з назвою відомого каталонського футбольного клубу "Барселона" з однойменного міста, який є одним з кращих в Іспанії і в світі (даний ФК відомий також як "Барса").

4. Візуальний образ марки. Логотип футбольного центру має поєднання білого та синього кольорів, що підвищує ступінь сприйняття. Логотип ФЦ "Барси" має круглу форму, на якому по периметру зверху та знизу написано "футбольний центр", а по центру великими літерами розташовано назву "Барса" (рис). В центрі логотипу розташований футбольний м'яч з зображеними на ньому зірками. Нижче від назви розташований герб Сумської області з зазначеним роком заснування центру - 2012.

Рис - Логотип ФЦ "Барса"

5. Рівень популярності марки в покупця, сила бренду. Популярність даного бренду в Сумах з часом постійно зростає. За рахунок блискучих перемог команд даного Футбольного центру, а також займання призових місць у чемпіонаті Сумщини ДЮФЛ та чемпіонаті України ДЮФЛ, популярним він становиться і на рівні області і всієї України.

6. Узагальнена сукупність ознак бренду, що характеризують його індивідуальність. Основною особливістю, яка відрізняє Бренд ФЦ "Барса" +від інших футбольних клубів є його спрямованість на розвиток дитячо-юнацького футболу. Основна кількість футбольних клубів Сумської області націлена на дорослу цільову аудиторію, основні їх спонсори - багаті люди. Позиціонування ФЦ "Барса" як дитячо-юнацього центру створює для нього додаткові конкурентні переваги, так як діти - це одна з цінностей суспільства, яка завжди є однією з пріоритетних.

7. Ступінь просування бренду. ФЦ "Барса" створено у 2012 році в рамках програми розвитку дитячо-юнацького футболу в області. Через це рівень просування даного бренду ще відносно низький. Значна частина потенційної цільової аудиторії мало ознайомлена з даним футбольним центром або і зовсім не знає про нього. Для підвищення рівня просування повинна використовуватись інтенсивна комунікаційна політика. На даному етапі просування свого бренду, ФЦ "Барса" використовує такі комунікаційні заходи як благодійність, конкурси (на кращу кричалку, на знання правил).

8. Показники оцінки вартості бренду. Найважливішим показником оцінки бренду є його вартість, яка є співвідношенням прямих і непрямих оцінок. Пряма оцінка робиться на основі грошових коштів, що витрачені на комунікаційні вкладення в розвиток бренду. Непряма - що може бренд добавити до вартості небрендового товару з тієї ж категорії.

9. Ступінь лояльності споживачів до бренду. Футбольний центр "Барса" є сучасним європейським центром розвитку дитячого футболу. Тому рівень лояльності його є достатньо високим. Якщо дитина вирішила займатись саме футболом, то немає сенсу повертатися у звичайну школу, так як, рівень розвитку інфраструктури, рівень підготовки тренерського складу там, як правило, не відповідає стану, необхідному для професійного заняття цим видом спорту.

2.5 Методика формування спортивного бренду міста

Користуючись вищевикладеним матеріалом, визначимо які можуть бути етапи формування спортивного бренду.

Аналіз наявної ситуації. Для виявлення можливостей та сильних сторін, загроз та слабких сторін спортивного бренду складемо SWOT-аналіз, який дасть можливість побачити місця, які потрібують особливої уваги.

Цілепокладання. На даному етапі буде визначено основні цілі створення спортивного брендингу міста. Для зручності цілі сформулюємо в наступних параметрах: поінформованість, знання, ставлення.

Визначення цільових аудиторій потрібне для розуміння на кого в першу чергу буде спрямований спортивний бренд міста і яким чином потім впливати на ці аудиторії.

Формулювання суті бренду. На цьому етапі ми визначаємо позиціонування і корисність бренду для цільової аудиторії; виявляємо цінності, асоціації, риси, конкурентні переваги та атрибути бренду. Для розробки позиціонування необхідно знати наступне: хто клієнти, чого вони хочуть, що знають і як думають; хто конкуренти, наскільки вони небезпечні, які їхні плани.

Розробка стратегії розвитку бренду. Конкретний план дій буде складатися з двох основних частин. Перша відповідає на питання: "Що потрібно змінити, щоб реальне позиціонування відповідало бажаному". Друга: "Як донести бажаний образ бренду до всіх цільових аудиторій?".

Виконання стратегії. Інтегровані маркетингові комунікації. Власне, на цьому етапі здійснюються всі ті дії, які описані в стратегії.

Моніторинг бренду та оцінка ефективності. Тут потрібно слідкувати за параметрами бренду, що змінюються та оцінити ефективність самого бренду.

2.6 Дослідження ФЦ "Барса"

Отже, для дослідження було обрано дитячо-юнацький футбол та ФЦ "Барса", як спортивний об'єкт, що є основним центром даного виду у Сумах.

Географія проведення: найбільші пішохідні потоки міста Суми

Вибірка: багатоступенева безповторна випадкова із використанням квотного методу відбору респондентів (квота за віком і статтю). Генеральна сукупність: населення міста Суми віком від 16 до 60 років 182561 чол.

Вибірка:

Гранична похибка: 5%

Метод: анкетування за допомогою інтерв'юера

Дата проведення:

Із сукупності зібраних даних беремо ті, які відповідають цілям дослідження, відповідають конкретному списку необхідної інформації та становлять цінність для використання у подальшій роботі.

2.7 Формування спортивного бренду м. Суми

Аналіз наявної ситуації.

Як і маркетингове планування комерційного підприємства, стратегічне планування міського маркетингу змушує суб'єкта оцінювати свої сильні і слабкі сторони з точки зору конкурентів, можливостей і загроз у навколишньому середовищі, розробляти варіанти поведінки на ринку при зміні ринкової ситуації, а також створює основу для розподілу ресурсов. Комплексне вивчення зовнішнього і внутрішнього спортивного середовища міста продемонстровано в SWOT-аналізі (рис)

Попарне порівняння сильних та слабких сторін, а також можливостей та загроз спорту у Сумах подано у таблиці.

Таблиця - Попарне порівняння критеріїв SWOT-аналізу

Сильні сторони

Слабкі сторони

Сума

1

2

3

4

1

2

3

4

Можливості

1

+

2

3

4

Загрози

1

2

3

4

Сума

Очевидно, що м. Суми має особливості у галузі спорту, які і можуть служити базовими передумовам для побудови спортивного бренду і позиціонування міста як "спортивного".

Враховуючи розвиток інфраструктури міста, у тому числі і спортивних об'єктів, а також досвід підготовки і проведення масштабних спортивних подій, економічний і соціальний ефект від їх проведення, необхідно організувати роботу в цьому напрямі на постійній основі.

У 2011 році наша область зробила істотний прорив у футболі. Наприклад, цей рік Сумщина може сміливо занести собі в актив як період стрімкого відродження цього найбільш популярного на планеті виду спорту, який має декілька складових.

По-перше, ми зараз маємо в Сумах команду майстрів, яка знаходиться на лідируючих позиціях в чемпіонаті України серед колективів другої ліги і обгрунтовано претендує на підвищення в класі.

Цілепокладання. В цілому можна виділити цілі довгострокові і короткострокові. Стратегічною метою формування даного бренду є - збільшення залучення дітей та підлітків до спорту взагалі і до футболу зокрема, сприяння зростанню їх футбольної майстерності. Сформульовані такі основні короткострокові цілі:

1. Провести у 2016 році турнір з дитячо-юнацького футболу;

2. Підтримувати співпрацю з різними "спортивними" містами України та зарубіжжя та відомими світовими футбольними клубами, а також закладами охорони здоров'я;

3. Показники спортивного бренду міста повинні бути наступними:

- Обізнаність - 80 % мешканців міста;

- Знання - цільова аудиторія знає основні особливості бренду (наприклад, те, що для просування бренду на території м. Суми буде проведено турнір з дитячо-юнацького футболу);

- Ставлення до статусу міста дитячого-юнацького футболу - позитивне.

Формулювання суті бренду. На цьому етапі ми визначаємо позиціонування і корисність бренду для цільової аудиторії; виявляємо цінності, асоціації, риси, конкурентні переваги бренду.

Бренд буде позиціонувати Суми, як сучасне європейське місто дитячого та юнацького футболу.

Корисність бренду:

1. Залучення дітей та підлітків до зайняття спортом;

2. Зменшення захворюваності серед них (за даними 2011 року кількість патологій у дітей в Сумах збільшилася на 30 %. Як повідомила заступник начальника обласного управління охорони здоров'я Світлана Кривцун, на початку навчання в школі відхилення від норми у здоров'ї виявляється у 30-40 % дітей, а до кінця навчання вже 80 % школярів мають порушення здоров'я. При цьому лише 20 % школярів регулярно займаються спортом [http://best.sumy.ua/blog/blog/sumy-news/3261.html])

3. Приток інвестицій у місто;

4. Розвиток спортивної інфраструктури міста;

5. Покращення якості життя місцевого населення.

Цінності. Існує безліч способів створення цінності бренду, цінності даного бренду будуть створені за допомогою методу "довгих рук", який дає можливість для споживача взяти участь у вирішенні проблеми, до якої він сам не зможе дотягнутися (допомога розвитку дитячо-юнацького футболу). Головна цінність такого бренду - здоров'я та розвиток дітей, як однієї з найприоритетніших цінностей суспільства.

Узагальненою сукупністю ознак бренду, що характеризують його індивідуальність є позиціонування міста Суми саме як міста розвитку дитячо-юнацького футболу, наявність у місті сучасного європейського футбольного центру та його тісна співпраця зі світовими футбольними клубами ("Барселона" (Іспанія), "Брюгге" (Бельгія), "Динамо" (Київ), "Металіст" (Харків), "Челсі" (Англія), "ЦСКА" (Москва) і "Шахтар" (Донецьк)).

Функціональні й емоційні асоціації, що виражаються споживачами - асоціації, що пов'язані з дитинством та спортом: футбол, дитинство, здоровий спосіб життя, радість, безтурботність, рухливість, фізична активність, майстерність, футбольна кар'єра, ФЦ європейського рівня "Барса".

Конкурентними перевагами даного бренду є його ексклюзивність (такого бренду немає у жодному українському місті) та наявність у місті сучасного ФЦ з висококваліфікованим тренерським складом та розвинутою інфраструктурою.

Тож загалом суть спортивного бренду міста Суми - З футболом спортом та турботою про майбутнє! Спортивний вибір вашої дитини. Відпочивайте з посмішкою

Розробка стратегії розвитку бренду. Реальне позиціонування Сум як міста розвитку дитячо-юнацького футболу пов'язано скоріш з дворовим, а не професійним футболом, розвиток якого знаходиться на недостатньому рівні.

Щоб бренд міста позиціонував Суми, як сучасне європейське місто дитячого та юнацького футболу потрібно донести такий образ до цільової аудиторії.

Першою силою, яка впливає на бренд є мешканці міста. Тут необхідно домогтися, щоб бачення і цілі бренду були доведені до основної маси, щоб всі їх розуміли і були прихильні. На етапі початкового аналізу ситуації ніхто з мешканців міста, включаючи батьків дітей не мали уявлення про бренд міста.

Потрібно змінити ставлення сумчан до дитячо-юнацького футболу у місті і підготувати до проведення футбольного турніру. Так як дитячо-юнацький футбол у місті асоціюється з ФЦ "Барса", то потрібно донести до мешканців міста, що ФЦ "Барса" є тим спортивним об'єктом з яким буде асоціюватися бренд міста. Також потрібно донести до мешканців міста, що дворовий футбол - це частина професійного. Для цього у місті буде проведено турнір з дитячо-юнацького футболу. Донесено бажаний образ бренду буде через розповсюдження інформації про корисність занять спортом, у тому числі через соціальну рекламу.

Важливою складовою стратегії розвитку бренду є фірмовий стиль.

Логотип бренду

Для логотипу однаково важливо бути розпізнаваним і читаним. Для спортивного бренду міста найголовніше - ідентифікація, розпізнавання та запам'ятовуванність. Саме тому так важливо в дизайні логотипа об'єднувати розпізнавані знаки, форми, шрифти та кольори.

Як відомо, символом м. Суми історично є три сумки, разом з альтанкою він є найвідомішим символом міста. Тому на логотипі буде зображено три сумки, які дадуть можливість ідентифікувати його саме з Сумами.

Значення кольору

Колір має величезне значення для системи ідентичності бренду. Кольори справляють сильний вплив на емоційний стан людини. Було також доказано, що колір впливає на здатність людини до концентрації і навчанню. Вони викликають численні специфічні психологічні асоціації. Колір викликає фізіологічні, психологічні та соціологічні ефекти.

Вчені Пенсільванського університету прийшли до парадоксального висновку: причина стабільних успіхів збірної Бразилії з футболу криється аж ніяк не тільки в природному таланті спортсменів та їх фізичній підготовці, а й в кольорі бразильських футболок. Цей колір - жовтий. "Колір сонця, - стверджують психологи, - заряджає енергією і витривалістю, націлюючи на удачу. Це - самий спортивний колір" [http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/sportivnyy_tsvet_v_lyubvi_i_druzhbe_ne_pomoschnik.html].

Жовтий колір також викликає відчуття привітності, а текст, надрукований синіми буквами, при читанні запам'ятовується набагато краще, до того ж, таке поєднання символізує прапор України.

До того ж 26% сумчан вважають місто Суми "красивим зеленим містом", тому просуваючи таку ідею, на логотипі буде використано зелений колір. Блідо-зелені відтінки говорять про екологію.

Цільова аудиторія:

- Батьки дітей;

- Потенційні спонсори;

- Мешканці міста Суми від 16 років і вище, які хоч якимось чином цікавляться спортом чи пов'язані з ним.

Бренд повинен взаємодіяти на рівні емоцій і відчуттів. Бренд буде сильніше, а його життя довшим, якщо він буде володіти не тільки функціональними перевагами, а й забезпечувати вигоди, з точки зору емоцій, одержуваного досвіду і самовираження.

Виконання стратегії. Інтегровані маркетингові комунікації.

Виконання запропонованої стратегії буде проводитись за програмою.

I. Паспорт Програми

Назва програми: Міська програма спортивного проекту з розвитку дитячо-юнацького футболу на 2014-2016 роки

1.

Підстава

для розробки Програми:

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закону України "Про фізичну культуру і спорт";

Статут територіальної громади міста Суми;

- рішення Сумської міської ради про затвердження міської цільової соціальної програми розвитку дитячо-юнацького футболу м. Суми 2014-2016 роки.

2.

Замовник Програми:

Сумська міська рада.

3.

Розробник Програми:

Департамент спортивних проектів і маркетингу Сумської міської ради.

4.

Відповідальний виконавець Програми:

Департамент спортивних проектів і маркетингу Сумської міської ради.

5.

Терміни реалізації Програми:

2014-2016 pp.

6.

Джерела фінансування:

- кошти бюджету міста Суми;

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Ціль програми

Мета цієї програми полягає у створення бренду міста Суми як міста розвитку дитячо-юнацького футболу.

Шляхи та способи вирішення проблеми

Останнім часом, Суми звертає на себе увагу як місто з розвитим дитячим футболом у тому числі завдяки створенню на його території ФЦ "Барса".

Проведення турніру з дитячо-юнацького футболу на території міста може стати дієвим інструментом реалізації підходу до формування бажаного бренду міста.

Виконання Програми здійснюється шляхом:

- створення бренду міста шляхом проведення масштабного спортивного заходу;

- проведення системної маркетингової кампанії з використанням різних засобів комунікації, відповідних комплексних заходів;

- приведення об'єктів, які використовуватимуться для проведення запланованого заходу у відповідність до необхідних стандартів.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ

по виконанню програми створення бренду м.Суми як міста розвитку дитячо-юнацького футболу на 2014- 2016 роки

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

Джерела фінансування

1.

Проведення турніру з дитячо-юнацького футболу

2016

Агенція промоції "Суми"

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

бюджет міста, залучені кошти

2.

Сприяння у забезпеченні спортивним інвентарем та нагородною атрибутикою для проведення запланованого турніру

2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

бюджет міста, залучені кошти

3.

Створення бази даних видатних спортсменів м. Суми з метою залучення їх до співпраці по формуванню бренду міста

2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради, Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту

4.

Розробка та подача заявки від Сумської міської ради на право проведення турніру

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста

5

Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів, форумів з представниками спортивної громадськості

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста

6.

Участь делегацій м. Суми у спортивних заходах, форумах, семінарах

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста, залучені кошти

3.2.

Проведення оцінки ефективності реалізації заходів Програми на основі результатів соціологічних досліджень в цільових аудиторіях

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста

3.3.

Розробка атрибутів спортивного бренду міста Суми

2014

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста

3.4.

Використання атрибутів спортивного бренду міста на різноманих заходах (змаганнях, конференціях, семінарах, форумах, святах)

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

3.5.

Організація виробництва та сприяння розповсюдженню сувенірної продукції із зображенням атрибутів спортивного бренду та друкованої продукції

2014-2016

Департамент спортивних проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста, залучені кошти

3.6.

Організація виробництва та сприяння розповсюдженню промо-фільмів про Суми як місто спорту

2014-2016

Департамент спортивних іміджевих проектів та маркетингу Сумської міської ради

бюджет міста

Обсяги і джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених в бюджеті міста, суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, громадських організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання такої програми дасть можливість:

- сформувати бренд міста Суми як міста розвитку дитячо-юнацького футболу;

- брати участь в організації і реалізації інших спортивних проектів і програм на постійній основі;

- забезпечити розвиток матеріально-технічної бази спортивних об'єктів;

- поліпшити стан інфраструктури міста;

- залучити інвесторів в інфраструктурні проекти;

- підвищити зацікавленість молодих сумчан до здорового способу життя за допомогою занять фізичною культурою і спортом.


Подобные документы

 • Поняття і зміст бренду, його формування. Сутність брендингу території, характерні риси бренду міста. Спорт як приваблива сфера побудови іміджу території. Формування спортивного бренду м. Суми на основі ФЦ "Барса", аналіз спортивного потенціалу міста.

  дипломная работа [3,9 M], добавлен 20.05.2014

 • Поняття бренду, його сутність та зміст. Спорт як важливий інструмент для побудови бренду території. Цільова аудиторія бренду та умови для його формування. Аналіз спортивного потенціалу міста Суми. Маркетингове планування комерційного підприємства.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 08.06.2014

 • Аналіз спортивного ринку м. Суми. Інфраструктура футбольного центру "Барса". Спортивні досягнення його вихованців. Проведення маркетингового дослідження щодо виявлення рівня розвитку дитячо-юнацького футболу, популярності клубу та формування його бренду.

  курсовая работа [5,3 M], добавлен 25.05.2014

 • Характеристика понять бренду, товарної марки, брендінгу і бренд-менеджменту. Багатотоварний зонтичний бренд. Всесвітньо відомі приклади товарно-індивідуального бренду. Бренд драйвера та ендорс. Український успішний бренд та навпаки, перепозиціювання.

  контрольная работа [41,0 K], добавлен 21.02.2011

 • Поняття бренду, обґрунтування актуальності та доцільності його створення. Суть та характеристика складових, що визначають оцінку вартості бренду, особливості та зміст методики. Прогресивні підходи до застосування методів оцінки вартості бренду в Україні.

  курсовая работа [58,7 K], добавлен 06.01.2011

 • Поняття та оцінка значення бренду, етапи та принципи формування, критерії оцінки його ефективності. Аналіз діяльності туристичного агентства "Felicity", фінансово-господарські показники його діяльності. Необхідність та значення впровадження бренду.

  дипломная работа [391,1 K], добавлен 17.06.2014

 • Суть бренду та схеми його створення. Мета правильної розробки процесу управління та просування на ринок продукції та торгової марки. Узагальнення досвіду світових і вітчизняних компаній з формування та позиціонування бренду на ринку товарів і послуг.

  курсовая работа [339,4 K], добавлен 29.04.2014

 • Поняття бренд-менеджменту інноваційних торговельних підприємств на основі маркетингу. Формування системи бренд-менеджменту, управління в умовах інноваційної конкуренції. Турбоефект, бренд-маркетинг на прикладі бренду "Nео" компанії "Вімм-Білль-Данн".

  курсовая работа [928,6 K], добавлен 18.02.2012

 • Дослідження споживчої поведінки при створенні і просуванні бренду на ринок. Характеристика особливостей споживчої поведінки при виборі бренду. Формування відносин бренду зі споживачем. Оцінка маркетингової товарної та цінової політики компанії "Nike".

  курсовая работа [768,4 K], добавлен 06.09.2014

 • Атрибути та основи індивідуальності бренду. Процес формування індивідуальності бренду та способи її вираження. Поетапне керівництво та методика створення індивідуального бренду. Індивідуальність бренду FedEx. Рекомендації до подальшого застосування.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 24.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.