Звітність Полтавської міської лікарні державної ветеринарної медицини

Забезпечення випуску доброякісних у ветеринарно-санітарному відношенні продуктів тваринництва. Ветеринарна звітність міської лікарні ветеринарної медицини по формі 1-Вет. Пояснююча записка до звітності районної лікарні державної ветеринарної медицини.

Рубрика Медицина
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2013
Размер файла 23,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Звітність Полтавської міської лікарні державної ветеринарної медицини

Вступ

Надзвичайно важливу роль у створенні чи підтриманні ветеринарного благополуччя держави, охорони населення від хвороб, спільних для людей та тварин та забезпеченні випуску доброякісних у ветеринарно-санітарному відношенні продуктів тваринництва відіграє служба ветеринарної медицини в містах.

У містах сконцентрована величезна кількість організацій, підприємств, установ, господарств, в яких є тварини, багаточисельні промислові підприємства з переробки, зберігання продукції та сировини тваринного походження.

Місто, зазвичай, є вузлом різних доріг та центром, куди звозяться у великій кількості з багатьох пунктів держави, з зарубіжних країн худоба, м'ясні, молочні та інші тваринницькі та рослинницькі продукти і сировина.

В містах знаходяться автовокзали, автостанції, залізничні станції, аеропорти, річкові чи морські порти.

Таким чином, служба ветеринарної медицини міст має значні особливості у своїй діяльності на відміну служби ветеринарної медицини сільського адміністративного району.

Ветеринарна звітність - це узагальнені у єдине ціле дані журналів первинного ветеринарного обліку за певний період часу. Вона відображає захворюваність і ветеринарно-санітарний стан тваринництва і є основним джерелом, по якому можна робити висновки про роботу державної і відомчої служб, а також фахівців ветеринарної медицини. Вона є державною звітністю і подається у вищі органи ветеринарної медицини у суворо встановлені терміни.

Своєчасне подання звіту про роботу міської лікарні державної ветеринарної медицини забезпечує можливість ефективного контролю виконання планових ветеринарних заходів, дозволяє успішніше вирішувати основні завдання ветеринарної служби по профілактиці і ліквідації заразних і незаразних хвороб тварин, охороні людей від хвороб, спільних для людини і тварин.

Також своєчасне подання звіту про роботу міської лікарні державної ветеринарної медицини є запорукою благополуччя міста та держави в цілому.

Статистична ветеринарна звітність призначена для віддзеркалення стану захворюваності тварин і інших питань діяльності ветеринарної служби. Ветеринарна звітність складається в строгій відповідності з Інструкцією Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

Ветеринарна звітність складається з окремих форм звітних документів і є основним джерелом інформації про ветеринарно-санітарний стан тваринництва, результати роботи державних ветеринарних установ і організацій, ветеринарної служби сільськогосподарських підприємств, акціонерних товариств, тваринницьких комплексів, птахофабрик, ветеринарних кооперативів, малих підприємств, ветеринарних фахівців-підприємців з діагностики, попередження і ліквідації хвороб тварин, ветеринарного нагляду, а також торгівлі продукцією і сировиною тваринного походження. Дані ветеринарної звітності складають інформаційну базу для управління ветеринарним обслуговуванням тваринництва.

Ветеринарні звіти складають на основі первинної реєстрації і подальшого узагальнення даних про захворювання і загибель тварин, діагностичних дослідженнях, профілактичних, лікувальних і ветеринарно-санітарних заходів. Відповідальність за повноту і достовірність відомостей, що включаються у ветеринарні звіти, несуть керівники ветеринарних установ і інші посадовці цих установ.

Діючі форми звітів про захворюваність і загибель тварин, а також з інших питань діяльності ветеринарної служби затверджені ухвалою Держкомстату України «Про затвердження форм державної статистичної звітності для підприємств і організацій агропромислового комплексу». При складанні ветеринарних звітів необхідно дотримуватися порядку, встановленого вищеназваною Інструкцією.

Форми ветеринарної звітності уніфіковані, кожна форма складається з трьох основних частин: заголовної, змістовної і оформляючої.

У заголовній частині пишуться форма звітного документа, кому подається звіт, назва міністерства, відомства, державного об'єднання, концерну, асоціації, господарства, ветеринарної установи, республіки, області, району і форм власності. Всі ці відомості кодуються для введення в комп'ютер при механізованій обробці даних.

Змістовна частина звітів складається у вигляді таблиці, в яку вносяться дані про різні види ветеринарної роботи, про захворюваність і загибель тварин і т.д. залежно від призначення тієї або іншої звітної форми. Показники змістовної частини ветеринарних звітів також кодуються для їх обробки з використанням комп'ютера.

У оформляючій частині звітів пишуться дата представлення звітів, посада ветеринарного фахівця, підпис, прізвище і номер телефону виконавця.

Ветеринарні звіти складають ветеринарні фахівці ферм, відділень, цехів, бригад і передають їх головному ветеринарному лікарю господарства, акціонерного товариства, тваринницького комплексу, птахофабрики, а у ветеринарних установах і на підприємствах - керівники установ і ветеринарні фахівці підприємств. Звіти складають в двох примірниках, один з яких направляють у районну лікарню, другий залишають в справі ветеринарної установи і господарства і зберігають протягом встановленого для них терміну. У районній лікарні ветеринарні звіти узагальнюють і складають зведений звіт по району. їх направляють ветеринарному органу у складі органів виконавчої влади областей, АР Крим. Ці ветеринарні органи подають ветеринарні звіти Державному комітету ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

1. Ветеринарна звітність міської лікарні державної ветеринарної медицини по формі 1-Вет

Форма №1-Вет (місячна) «Звіт про заразні хвороби тварин» призначена для подання до вищих установ і органів відомостей про виникнення, розповсюдження і ліквідацію заразних хвороб сільськогосподарських і інших тварин.

Державна статистична звітність 603012

Форми документа по ДКУД

Організації - складача за ЄДРПОУ

Території за КОАТУУ

Галузі за ЗКГНГ

Види економічної діяльності за КВЕД

Форми власності (господарювання підприємства, організації) за КФВ

Організаційно-правові форми господарювання за КОПФГ

Міністерства (відомства) за СПОДУ

Вищестоящі організації за ЄДРПОУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Форма №1-Вет

Затверджена

Ухвалою Держкомстату України

Поштова - місячна.

Подають ветеринарні фахівці ветеринарних установ до вищих органів управління 3-го числа після звітного періоду. Звіт подають щомісячно в наступному порядку:

ветеринарні пункти, ветеринарні лікарі та фельдшери підприємств, організацій - ветеринарній дільниці, дільничній ветеринарній лікарні 2-го числа після звітного періоду;

ветеринарні працівники, обслуговуючі господарства, підприємства інших відомств в містах, дільничні ветеринарні лікарні в містах, ветеринарні кооперативи, малі підприємства, ветеринарні фахівці-підприємці - міській станції по боротьбі з хворобами тварин 2-го числа після звітного місяця;

ветеринарні дільниці, дільничні ветеринарні лікарні, головні ветеринарні лікарі міст районного підпорядкування і господарств, ветеринарні кооперативи, малі підприємства, ветеринарні фахівці - підприємці - районній лікарні 3-го числа після звітного місяця;

районні і міські лікарні - управлінню ветеринарної медицини у складі АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя 6-го числа після звітного місяця; всі вище перераховані органи - Державного комітету ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України до 12-го числа після звітного місяця.

Звіт про заразні хвороби тварин складають всі господарства незалежно від форми власності і їх відомчої приналежності, що займаються розведенням, вирощуванням, відгодівлею і реалізацією тварин, що мають в штаті ветеринарного фахівця; по господарствах, що не мають штатних ветеринарних фахівців, відомості про заразні хвороби тварин включають в звіт, що представляється ветеринарною установою, обслуговуючою дане господарство (державною ветеринарною установою, ветеринарним кооперативом, малим підприємством, ветеринарними товариствами і фахівцями-підприємцями).

ЗВІТ про заразні хвороби тварин

Вид тварин і назва хвороб

Коди виду тварин і хвороб

За звітний місяць

Оздоровлено пунктів

Залишилося на кінець звітного періоду

виявлено неблагополучних пунктів

захворіло, гол.

вибуло

неблагополучних пунктів, всього

хворих тварин, гол.

А

В

1

2

3

4

5

6

7

« » 200 р. Керівник.

Прізвище, № телефону виконавця

Якщо за звітний період не було випадків виникнення заразних хвороб тварин, то звіт формою №1-вет не складають.

Початковими даними для складання звіту формою №1-вет є записи в журналах первинного обліку хворих тварин, позитивних результатів лабораторних діагностичних досліджень, а також у журналі епізоотичного стану міста.

Відомості про неблагополучні пункти і захворювання показують в звіті окремо по кожному виду тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні, верблюди, птахи, хутрові звірі, кролики, собаки, кішки, бджоли, дикі тварини) і по кожній хворобі. Хвороби плідників (бугаїв, кнурів, баранів, жеребців), що містяться на плем-підприємствах і станціях штучного осіменіння, виділяють окремим рядком.

У звітній формі №1-вет заголовна і оформляюча частини складаються з урахуванням загальних вимог, що пред'являються до оформлення форм ветеринарних звітів.

Змістовна частина звіту має форму таблиці (див. форму). При заповненні граф 4 і 7 неблагополучним пунктом по заразній хворобі тварин вважається окремий населений пункт по адміністративному розподілу (село, хутір, селище, місто), на території якого виявлена заразна хвороба. Якщо хвороба встановлена на декількох фермах (у відділеннях, бригадах) одного господарства, розташованих в різних населених пунктах, то число неблагополучних пунктів указують по кількості ферм (відділень, бригад), у яких захворіли тварини. При інфекційних і інвазійних хворобах тварин різних видів, які викликаються різними типами одного і того ж збудника і не передаються від одного виду тварин іншому, кількість неблагополучних пунктів указують окремо по кожному виду тварин.

У графі 2 враховують число тварин, вперше хворих протягом звітного періоду.

У графі 4 показують число тварин, загиблих від заразних хвороб, як з числа знов хворих в звітному періоді, так і хворих раніше, тобто з числа тих, які в попередньому звіті показані в залишку за наступний місяць. У число загиблих включають і вимушено забитих тварин, м'ясо яких не було використано в їжу.

У графі 6 показують кількість всіх пунктів, що залишилися неоздоровленими, тобто виявлених не тільки в звітному періоді, але і раніше, які були показані в попередньому звіті.

У графу 7 записують загальне число хворих, що залишилися з числа хворих в звітний період, а також хворих раніше, показаних у попередньому звіті і знаходяться на лікуванні. По птахах і бджолах залишок хворих не указується.

У пояснювальній записці указують назву господарств, районів, де виявлені пункти, неблагополучні з сибіркі, бруцельозу, туберкульозу, сказу та інших небезпечних хвороб, причини їх виникнення, число вимушено забитих тварин, розшифровують групу інших заразних хвороб.

2. Ветеринарна звітність міської лікарні державної ветеринарної медицини по формі 1А-Вет

Форма №1А-Вет (квартальна) «Звіт про протиепізоотичні заходи» призначена для представлення до вищих установ і органів управління ветеринарною службою відомостей про виконання заходів щодо попередження заразних хвороб сільськогосподарських і інших тварин.

Звіт за цією формою подають всі господарства і установи щоквартально.

Звіт надсилають у наступному порядку:

ветеринарні лікарі, фельдшери сільськогосподарських підприємств і інших підприємств і організацій, ветеринарні пункти - ветеринарній дільниці, дільничній ветеринарній лікарні до 2-го числа після звітного
періоду; ветеринарні фахівці, обслуговуючі господарства і підприємства
інших відомств в містах - міській лікарні до 2-го числа після звітного періоду;

ветеринарні дільниці, дільничні ветеринарні лікарні, головні ветеринарні лікарі міст районного підпорядкування і господарств - районній лікарні до 3-го числа після звітного періоду; районні і міські лікарні -
управлінню ветеринарної медицини областей, АР Крим, міст Києва і Севастополя до 6-го числа після звітного періоду;

вище перераховані ветеринарні органи - Державному департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України до
10-го числа після звітного періоду. Звіт про протиепізоотичні заходи
складають всі господарства, що займаються розведенням, вирощуванням, відгодівлею і реалізацією тварин і що мають в штаті ветеринарного
фахівця, незалежно від форм власності і відомчої приналежності.

Початковими даними для складання звіту формою №1А-Вет служать журнали первинного обліку протиепізоотичних заходів.

Змістовна частина звіту, що складається з трьох розділів, оформляється в певній послідовності.

У розділі 1 «Діагностичні дослідження» в графі 1 спочатку указують вид тварини, потім найменування дослідження. У графі 2 спочатку записують код виду тварини, а потім код того або іншого дослідження, проведеного з діагностичною метою. При кодуванні звіту слід використовувати галузевий класифікатор «Ветеринарні заходи і інші види робіт» і «Види і групи тварин, що підлягають ветеринарному обслуговуванню».

У графу 4 вносять дані про тварин, підданих дослідженню, в графу 5 - про кількість реагуючих тварин.

У розділі 2 «Щеплення і лікувально-профілактичні заходи» відображають відомості про щеплення і обробки тварин. Методи, застосовані при цьому, вакцини, сироватки, антгельмінтики й інші препарати повинні бути описані в записці пояснення до звіту. При обробці одного і того ж поголів'я змішаними препаратами (вакцини, антгельмінтики) проти двох і більш хвороб в графі 1 указують назву однієї хвороби, а в пояснювальній записці - решти хвороб, проти яких одночасно проводили обробку.

Державна статистична звітність

Форма №1А-Вет

Затверджена

ухвалюю Держкомстату України

Поштова - квартальна

Представляють ветеринарні фахівці господарств і ветеринарних установ до вищих ветеринарних органів управління 3-го числа після звітного періоду.

ЗВІТ про протиепізоотичні заходи за_______________квартал 200__р.

1. Діагностичні дослідження

Вид тварин, найменування досліджень

Коди виду тварин і досліджень

Досліджень тис. голово-обробок

Реагувало позитивно

План тис. голово обробок звітного кварталу

А

В

1

2

3

2. Щеплення і лікувально-профілактичні заходи

Вид тварин і назва заходів

Коди заходів

Головообробок тис.

А

Б

В

3. Ветеринарно-санітарні роботи

Вид роботи

Коди робіт

Оброблено тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств

Кількість об'єктів

шт.

тис. м2

Дезінфекція а) профілактична

01

зокрема аерозольна

02

б) вимушена

03

зокрема аерозольна

04

Дезінсекція

05

Дератизація

06

У розділі 3 «Ветеринарно-санітарні роботи» показують кількість оброблених об'єктів і виконаний об'єм роботи по дезінфекції, дезінсекції і дератизації тваринницьких приміщень, територій ферм і інших підприємств і об'єктів за звітний період. На окремому листі складають пояснювальну записку довільної форми, де дають додаткові відомості: про методи, вживані вакцини і інші препарати при всіх видах обробок тварин; хворобах, проти яких проводили змішані обробки; про причини виникнення ускладнень після обробки (якщо вони мали місце); про переваги і недоліки методів профілактики. При необхідності розшифровують значення окремих цифрових показників.

3. Пояснююча записка до звітності районної лікарні державної ветеринарної медицини 1-Вет, 1А-Вет

По формі №1-Вет:

У жовтні місяці у підлеглих господарствах Полтавської міської лікарні державної ветеринарної медицини (Дільнична лікарня ветеринарної медицини Жовтневого району) не було зареєстровано інфекційних захворювань, тому ця форма не складалась.

По формі №1А-Вет:

За останній квартал (звіт був поданий у жовтні) було досліджено з діагностичною метою така кількість тварин: 1 голова великої рогатої худоби на лейкоз, 1 голова великої рогатої худоби на бруцельоз і 1 кіт на сказ. Всі дослідження показали негативний результат, тобто хвороби не виявлено.

Також були проведені лікувально-профілактичні заходи: профілактичні щеплення проти сказу та набрякової хвороби свиней.

Вакцинація проти сказу проводилась протягом місяця, під час якої було щеплено 12 собак (дози по 3 см3) і 7 котів (дози по 1 см3) антирабічною вакциною із штаму «Щолково 51К» (виробник - Херсонська біофабрика). Щеплення проводилось окремо простерелізованою голкою для кожної тварини шляхом ін'єкції в ділянці стегна. Місце ін'єкції оброблялось спиртом етиловим.

Залишки вакцини, як невикористані в день щеплення знищені шляхом кип'ятіння згідно постанови до використання.

Під час вакцинації проти набрякової хвороби поросят було щеплено 49 голів.

Також протягом даного періоду в Полтавській міській лікарні державної ветеринарної медицини (Дільнична лікарня ветеринарної медицини) було прийнято амбулаторно 140 голів, з них карантиновано 29 собак і 7 котів.

А також двічі проводилася дератизація тваринницьких і підсобних приміщень загальною площею 0,8 тис. м2.

Висновки

1. Статистична ветеринарна звітність призначена для віддзеркалення стану захворюваності тварин і інших питань діяльності ветеринарної служби. Ветеринарна звітність складається в строгій відповідності з Інструкцією Державного комітету ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України.

2. Своєчасне подання звіту про роботу міської лікарні державної ветеринарної медицини забезпечує можливість ефективного контролю виконання планових ветеринарних заходів, дозволяє успішніше вирішувати основні завдання ветеринарної служби по профілактиці і ліквідації заразних і незаразних хвороб тварин, охороні людей від хвороб, спільних для людини і тварин.

3. Завдяки звітності Полтавської міської лікарні державної ветеринарної медицини Полтавської області можемо зробити висновки, що місто Полтава на сьогоднішній день є благополучним по інфекційним хворобам, що вказує на старанну роботу працівників ветеринарної медицини у м. Полтава.

Список літератури

доброякісний ветеринарний звітність тваринництво

1. Дідовець С.Р. Організація і планування ветеринарної справи.-К.: Вища школа. - 1980.-286 с.

2. Заволока А.А., Смолянинов В.К., та ін Нормативно-правові документи з питань ветеринарної медицини.-Харків.-ХЗВІ. - 1998.-56 с.

3. Закон України «Про ветеринарну медицину».-Київ.-Ветінформ. - 2006.-92 с.

4. Інструкція по ветеринарній звітності №53 від 09.09.2000 року.

5. Романенко П.Т., Дахно И.С., Фотин А.И. Методические указания к выполнению курсовых работ по организации и экономике ветеринарного дела.-Сумы. - 1989.-15 с.

6. Євтушенко А.Ф., Радіонов М.Т. Організація та економіка ветеринарної справи.-К.:Вища школа. - 2006.-284 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Природно-економічна характеристика господарства. Санітарний стан клініки та прилеглої до неї території. Організація ветеринарного обслуговування тваринництва. Плани ветеринарних заходів та організація їх виконання. Етика спеціаліста ветеринарної медицини.

  курсовая работа [26,9 K], добавлен 04.06.2014

 • Вивчення динаміки поширеності пірометри серед сук зони обслуговування приватної клініки ветеринарної медицини "Лідер" м. Харкова. Встановлення вікової, сезонної та породної залежності прояву пірометри. Ефективність використання методу УЗД при діагностиці.

  дипломная работа [3,3 M], добавлен 19.08.2011

 • Коротка характеристика зони обслуговування товариства, що вивчається. Організація ветеринарної діяльності, штат спеціалістів. Фінансування і постачання ветеринарної діяльності, принципи діловодства. Розрахунок економічної ефективності головних заходів.

  курсовая работа [478,8 K], добавлен 11.09.2015

 • Характеристика збудника. Антигенна варіабельність і спорідненість. Патогенез парвовірусного ентериту собак. Тяжкість ураження кишечнику. Клінічні ознаки панлейкопенії. Серологічна діагностика панлейкопенії. Характеристика клініки ветеринарної медицини.

  курсовая работа [47,8 K], добавлен 29.01.2014

 • Історія виникнення і розвитку дисципліни. Школа українських акушерів. Значення дисципліни у підготовці лікаря ветеринарної медицини. Еволюція органів розмноження. Особливості морфології статевих органів самців. Статева і племінна зрілість тварин.

  лекция [2,5 M], добавлен 22.11.2013

 • Мета соціальної медицини та організації охорони здоров'я. Дослідження місця соціальної медицини в системі соціального управління. Вивчення стану здоров'я населення та процесів його відтворення. Аналіз схеми впливу на здоров'я населення факторів ризику.

  реферат [29,1 K], добавлен 19.11.2014

 • Порівняння китайської і західної медицини. Видатні китайські лікарі та їх вклад у розвиток давньо-китайської медицини. Превентивна медицина. Історія та сучасність направлень китайської медицини. Цілісний підхід до аналізу явищ.

  контрольная работа [30,0 K], добавлен 26.03.2004

 • Характеристика оксифільноклітинного раку щитоподібної залози за матеріалами Київської міської клінічної лікарні. Характеристика хворих та методи їх обстеження. Хірургічне лікування та післяопераційний нагляд. Можливості радіонуклідної діагностики.

  автореферат [66,6 K], добавлен 06.04.2009

 • Рання діагностика та вторинна профілактика раку грудної залози у закладах загальної лікувальної мережі шляхом організації мамологічної служби в поліклініці міської лікарні. Алгоритм селективного скринінгу жінок на виявлення захворювань грудних залоз.

  автореферат [81,7 K], добавлен 04.04.2009

 • Гіппократ як засновник медицини, оцінка його вкладу в розвиток даної науки. Джерела вивчення історії медицини: речові, письмові, етнографічні, фотодокументи. Медична енциклопедія Єгипту, особливості та напрямки розвитку науки в епоху Відродження.

  презентация [529,0 K], добавлен 20.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.