Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

Нові методи лікування із застосуванням лізиноприлу і глутаргіну на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей мозкового і периферійного кровоплину у хворих на артеріальну гіпертензію, аналіз впливу лікування на клінічний перебіг захворювання.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 32,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Dissertation for a scientific degree in medical sciences in specialization 14.01.11- Cardiology.- Ivano-Frankivsk State Medical University, 2008.

The dissertation investigates the ways of increasing the efficiency of antihypertensive therapy by lіsionopril and glutargine of cerebral and peripheral bloodstream of patients with arterial hypertension.

The object - 130 patients with arterial hypertension and 20 practically healthy people; the aim - to increase the efficiency of antihypertensive therapy with the help of lіsionopril and glutargine; the methods - clinical, instrumental, biochemical, immune-fermentative; the innovation - glutargine combined with antihypertensive preparation was first used in order to slow down pathological remodeling of vascular sides and to increase the efficiency of antihypertensive therapy, it is proved that the usage of glutargine helps to slow down the disfunction of endothelium; the results - clinical diagnostic and medicinal algorithm for treatment of such patients was offered; the branch - medicine.

Key words: arterial hypertension, endothelium disfunction, enalapril, lіsionopril, glutargin.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АГ - артеріальна гіпертензія

АТ - артеріальний тиск

АПФ - ангіотензинперетворюючий фермент

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск

Длп - діаметр лівого передсердя

ДМАТ - добовий моніторинг артеріального тиску

ЗХС - загальний холестерин

КДР - кінцевий діастолічний розмір

КСР - кінцевий систолічний розмір

ЛШ - лівий шлуночок

ММЛШ - маса міокарда лівого шлуночка

САТ - систолічний артеріальний тиск

ТГ - триацилгліцериди

ТЗСЛШ - товщина задньої стінки лівого шлуночка

ТМШП - товщина міжшлуночкової перетинки

ФВ - фракція викиду

ХС ЛПВЩ - холестерин ліпопротеїдів високої щільності

ХС ЛПНЩ - холестерин ліпопротеїдів низької щільності

ЧСС - частота серцевих скорочень

Підписано до друку 2.04.2008р. Формат 60Ч84/16.

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. №13.

Тираж здійснено у видавництві Івано-Франківського державного медичного університету.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

ДК №2361 від 05.12.2005 р.

76018. м.Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.