Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Особливості патогенезу, клінічного перебігу, лабораторної діагностики, морфологічних і морфометричних змін печінки у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки з синдромом холестазу, розробка концепції діагностики і лікування виявлених порушень.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 61,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Correction of the liver state in patients suffering from CHC and HCC with Berlition, Lipin, Ursofalk has proved high efficiency for elimination of cholestasia manifestations and reduction of fibrosis processes in the liver.

Key words: chronic hepatitis, hepatocirrhosis, cholestasia, clinical piture, antioxidant system, immune processes, collagen IV.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЛТ - аланінамінотрансфераза

АСТ - аспартатамінотрансфераза

АОС - антиоксидантна система

ГП - глутатіонпероксидаза

ГР - глутатіонредуктаза

ГГТП --глутамілтранспептидаза

ІЛ - інтерлейкін

ЛФ - лужна фосфатаза

МА - малоновий альдегід

ПОЛ - перекисне окислення ліпідів

СОД - супероксиддисмутаза

Тр - трансферин

УДХК - урсодезоксихолева кислота

ХГ - хронічний гепатит

ХГХ - хронічний гепатит із синдромом холестазу

ЦП - цироз печінки

Цп - церулоплазмін

ЦПХ - цироз печінки з синдромом холестазу

CD 3+ - кластер диференціації Т-лімфоцитів загальних

CD4+ - кластер диференціації Т-хелперів

CD8+ - кластер диференціації Т-супресорів

CD24+ (IПО 24+) - кластер диференціації В-лімфоцитів загальних

CD 56+ (NK) - кластер диференціації природних кілерів

CD150+ (IПО 3+) - кластер диференціації В-лімфоцитів активованих

CD95+ - кластер диференціації апоптозу лімфоцитів периферійної крові

ІПО47+ (HLA-DR+) - кластер диференціації активованих Т-лімфоцитів

IFN- - інтерферон-

Ig - імуноглобуліни A,M,G

TNF- - фактор некрозу пухлин-

Підписано до друку 15.02.2008 р. Формат 60х90/16

Обсяг друк. арк. 1,9. Наклад 100. Папір офсетний.

Замовлення №6

Тираж здійснено у видавництві Івано-Франківського державного медичного університету.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. ДК №2361 від 05.12.2005 р.

76018. м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.