Мультимодальна візуалізація зображень комплементарної природи

Ознайомлення з теоретичними відомостями щодо мультимодального рендерингу, основними методами проведення візуалізації з метою об’єднання інформації комплементарної природи. Створення події, при обробці якої проводитися дана візуалізація; запис програми.

Рубрика Медицина
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.10.2014
Размер файла 164,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біобезпеки та відновної біоінженерії

Лабораторна робота

Мультимодальна візуалізація зображень комплементарної природи

Виконав:

студент гр. БС-32м

Найдьнов І.М.

Перевірила:

Алхімова С.М.

Київ - 2014

Завдання

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями щодо мультимодального рендерингу, основними методами проведення візуалізації з метою об'єднання інформації комплементарної природи

2. Відповідно до свого варіанту завантажити то відобразити зображення двох модальностей. Створити подію при обробці якої поряд із початковим зображенням проводитися візуалізація методом мультимодального рендерінгу

Номер варіанту

Метод мультимодального рендерінгу

2

Метод шахової дошки

Лістинг

рендеринг візуалізація мультимодальний комплементарний

//#include "stdafx.h"

#include "SOIL.h"

#include <string>

#include <glut.h>

#include <gdcmReader.h>

#include <gdcmImageReader.h>

#include <gdcmImage.h>

#include <gdcmFile.h>

#include <gdcmDicts.h>

#include <gdcmDict.h>

#include <gdcmAttribute.h>

using namespace std;

using namespace gdcm;

#pragma comment(lib,"gdcmMSFF.lib")

#pragma comment(lib,"gdcmDSED.lib")

#pragma comment(lib,"SOIL.lib")

const unsigned int ntex=3;

int scrw=512, scrh=512;

unsigned char *buffers[ntex];

unsigned int tex[ntex], w=0, h=0, currTexture=0;

const int chess_size=32;

void display(){

glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, tex[currTexture]);

glBegin(GL_QUADS);

glTexCoord2f(0,0);

glVertex2f((scrw-w)/2,(scrh-h)/2);

glTexCoord2f(1,0);

glVertex2f((scrw+w)/2,(scrh-h)/2);

glTexCoord2f(1,1);

glVertex2f((scrw+w)/2,(scrh+h)/2);

glTexCoord2f(0,1);

glVertex2f((scrw-w)/2,(scrh+h)/2);

glEnd();

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);

glFlush();

}

void keyPressed (unsigned char key, int x, int y) {

if(key-'1'<ntex)

currTexture = key-'1';

display();

}

void draw_string_bitmap(void *font, const char* string)

{

glRasterPos2f(5, 5);

while (*string)

glutBitmapCharacter(font, *string++);

}

void mousePointer(int x, int y)

{

char stringColor[4];

glColor3d(0.0,0.0,0.0);

glBegin(GL_QUADS);

glVertex2f(0,0);

glVertex2f(50,0);

glVertex2f(50,50);

glVertex2f(0,50);

glEnd();

glColor3d(1.0,1.0,1.0);

if((scrw-w)/2<=x && x<(scrw+w)/2 && (scrh-h)/2<=y && y<(scrh+h)/2)

{

int i=((x-(scrw-w)/2)+w*(h-y+(scrh-h)/2))*3;

sprintf(stringColor,"%d",buffers[currTexture][i]);

draw_string_bitmap(GLUT_BITMAP_9_BY_15, stringColor);

}

glFlush();

}

int main(int argc, char* argv[])

{

char filename[] = "1.bmp";

for(int i=0;i<2;i++) {

sprintf(filename, "%i.bmp",i+1);

int width, height, channels;

unsigned char *buffer = SOIL_load_image(filename,&width, &height, &channels,SOIL_LOAD_L);

if(w==0 && h==0)

{

w=width;

h=height;

}

else if(w!=width || h!=height)

{

cerr << "Dimensions don't agree" << endl;

return 2;

}

buffers[i]=new unsigned char[w*h*3];

for(int j=0; j<w*h; j++)

buffers[i][j*3]=buffers[i][j*3+1]=buffers[i][j*3+2]=buffer[j];

}

buffers[2]=new unsigned char[w*h*3];

for(int j=0; j<w*h; j++)

{

int x=j%w, y=j/w;

buffers[2][j*3]=buffers[2][j*3+1]=buffers[2][j*3+2]=buffers[x/chess_size%2==y/chess_size%2][j*3];

}

glutInit(&argc, argv);

glutInitDisplayMode (GLUT_RGB);

glutInitWindowSize (scrw, scrh);

glutCreateWindow ("Lab 10");

glOrtho(0, scrw, 0, scrh, 0, 1);

glEnable(GL_TEXTURE_2D);

glGenTextures(ntex,tex);

for(int i=0;i<ntex;i++)

{

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,tex[i]);

glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);

glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,GL_RGB,w, h,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,buffers[i]);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);

}

glutDisplayFunc(display);

glutKeyboardFunc(keyPressed);

glutPassiveMotionFunc(mousePointer);

glutMainLoop();

return 0;

}

Результати роботи програми

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фізіотерапія як наука про лікувальне використання самої природи. Метод використання фізичних факторів з метою підвищення імунобіологічних властивостей (фізіопрофілактика). Види фізіотерапевтичних методів, правила застосування та лікувальний ефект.

  реферат [22,6 K], добавлен 12.09.2009

 • Проблеми розвитку ВІЛ-інфекції. Створення посібника для поширення інформації щодо лікування та профілактики синдрому набутого імунодефіциту. Контроль за безпекою щодо зараження СНІДом медичних працівників під час виконання ними професійних обов'язків.

  отчет по практике [29,9 K], добавлен 14.12.2010

 • Характеристика сучасних методів візуалізації в променевій діагностиці. Етапи проведення рентгенологічного методу дослідження. Рентгенівські апарати та оцінка їх можливостей, призначення та особливості застосування, використання цифрових технологій.

  реферат [19,3 K], добавлен 15.03.2010

 • Харчові отруєння - гострі захворювання, що виникають під час вживання їжі, яка містить отруйні для організму речовини мікробної чи немікробної природи. Характеристика бактеріальних токсикоінфекцій. Джерела ентеропатогенних кишкових паличок. Мікотоксикози.

  реферат [30,3 K], добавлен 10.01.2011

 • Процес фізичної і хімічної обробки їжі і перетворення її в більш прості і розчинні сполуки. Ферменти - біологічні каталізатори білкової природи, що виробляються самим організмом. Методи дослідження діяльності травних залоз та регуляції слиновиділення.

  реферат [26,1 K], добавлен 22.05.2009

 • Характеристика та особливості регуляції постави. Основи рухової діяльності та рефлекторної природи м'язового тонусу. Аналіз значення різних відділів головного мозку в регуляції тонусу скелетних м'язів. Сутність та принципи виникненя настановних рефлексів.

  реферат [24,8 K], добавлен 26.09.2010

 • Орган зору людини як унікальний і складний витвір природи. Дослідження хвороб зорової сенсорної системи. Аналіз захворюваності на орган зору в Україні та учнів школи №130 та їх причини. Екологічна ситуація в Кривому Розі і її вплив на загострення хвороби.

  научная работа [6,0 M], добавлен 09.10.2013

 • Доцільність використання у навчальному процесі дидактичної моделі та запропонованої методики формування цілісних знань про живу природу. Еколого-еволюційний підхід до пояснення процесів і об’єктів живої природи на основі загальних її закономірностей.

  автореферат [49,1 K], добавлен 04.04.2009

 • Різновиди струмів, що використовуються у діадинамотерапії - форми електротерапії, дія якої базується на терапевтичному ефекті, наступаючому в результаті впливу діадинамічних струмів на людський організм. Методика проведення процедури діадинамотерапії.

  презентация [461,8 K], добавлен 19.11.2016

 • Історичні події, які призвели до виникнення доказової медицини, видатні вчені. Описи перших клінічних випробувань і введення принципів кількісного експериментального дизайну. Рекомендації щодо категорування доказів дослідження та методи вибору лікування.

  курсовая работа [746,9 K], добавлен 24.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.