Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

Ретроспективна поширеність дифузного еутиреоїдного та вузлового зоба у дітей Північного регіону України. Оцінка ступеня йодного дефіциту. Сучасні методи профілактики йодної недостатності. Ефективність групової профілактики з використанням води "Йодіс".

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2009
Размер файла 81,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Автором самостійно здійснювався аналіз літератури, лабораторне визначення вмісту йоду в сечі, статистична обробка та узагальнення матеріалів, написання фрагмента статті.

15. Декл. пат. 67154 А Україна, МПК7 А61К33/18. Спосіб компенсації йодного дефіциту у дітей / Тронько М.Д., Кравченко В.І., Турчин В.І., Лузанчук І.А.; Ін-т ендокрин. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМНУ. - №2003077197; заявл. 30.07.03; опубл. 15.06.2004, Бюл. №6.

АНОТАЦІЯ

Турчин В.І. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у Північному регіоні України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.14 - ендокринологія. - Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Київ, 2008.

Проведено комплексне обстеження 10 682 дітей у населених пунктах Київської, Житомирської, Чернігівської та Рівненської областей України. Стан щитоподібної залози (ЩЗ) оцінювали на підставі пальпаторного обстеження, ехографічного дослідження та визначення екскреції йоду з сечею.

У Житомирській області за даними пальпаторних обстежень частота випадків зоба була у межах від 26,4% до 43,4%, а за даними ультразвукових досліджень у різних вікових групах - від 16,01% до 35,61%. Медіана екскреції йоду з сечею у середньому по області була 46,7 мкг/л. У Київській області за даними пальпаторних досліджень, частота випадків зоба
I-II ступеня в середньому становила від 27,85% до 40,6%. За результатами ультразвукових досліджень частота випадків, коли об'єм ЩЗ перевищував рекомендовані норми складала від 1,6% до 67,24%. Медіана йодурії становила від 46,3 мкг/л до 223,2 мкг/л.

У Рівненській області за результатами пальпаторних обстежень частота випадків зоба I-II ступеня становила від 23,53% до 55,22%. Ці дані підтверджуються результатами ультразвукових досліджень. Медіана екскреції йоду з сечею складала від 47,72 мкг/л до 67,2 мкг/л.

У Чернігівській області медіана екскреції йоду з сечею була у межах від 25,8 мкг/л до 63,4 мкг/л.

Шляхом пальпаторного обстеження дифузний зоб I ступеня виявлено у 29,34% дітей м. Києва. Медіана екскреції йоду обстежених становила
62,9 мкг/л.

Населення Північного регіону України недостатньо забезпечене йодованою харчовою сіллю, постійно вживають йодовану сіль від 0,4% до 4,6% опитаних.

Для профілактики тиреоїдної патології може бути використана вода “Йодіс”. Вживання йодованої води протягом року підтримує показники йодурії на рівні норми у 95% дітей.

Ключові слова: діти, щитоподібна залоза, йодна недостатність, екскреція йоду з сечею.

АННОТАЦИЯ

Турчин В.И. Йодный дефицит и патология щитовидной железы среди детского населения в Северном регионе Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 - эндокринология. - Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины, Киев, 2008.

Диссертация посвящена изучению распространенности тиреоидной патологии и йодной обеспеченности детей разного возраста в Северном регионе Украины. Проведено комплексное обследование 10 682 детей в населенных пунктах Киевской, Житомирской, Черниговской и Ривненской областей. Состояние щитовидной железы (ЩЖ) оценивали согласно Международной классификации заболеваний на основании пальпаторного, эхографического исследований и определения экскреции йода с мочой, степень йодной недостаточности устанавливали в соответствии с рекомендациям ВОЗ.

В Житомирской области обследование проведено в городах Коростень, Малин, Овруч, Олевск, сельских населенных пунктах Чоловка и Чоповичи. По данным пальпаторного обследования практически во всех населенных пунктах частота случаев зоба была в пределах от 26,4% до 43,4%. Согласно данным ультразвуковых исследований, частота случаев, когда объем ЩЖ превышал нормы, рекомендуемые ВОЗ, в разных возрастных группах составляла от 16,01% у детей 15-16 лет до 35,61% в возрастной группе 6-8 лет. Медиана экскреции йода с мочой в среднем по области была 46,7 мкг/л и колебалась от 40,5 мкг/л в с. Чоповичи до 66,40 мкг/л в г. Олевск, что соответствовало йодной недостаточности средней и легкой степени.

В Киевской области обследование проведено в городах Иванков и Вышгород, селах Гавриловка, Розважев, Олива. По данным пальпаторных исследований частота случаев зоба I-II степени колебалась в разных населенных пунктах и в среднем составляла 27,85% в г. Иванков и 40,6% в
с. Гавриловка. Частота случаев, согласно результатам ультразвуковых исследований объема ЩЖ, что превышает рекомендуемые нормы, в разных возрастных группах детей г. Иванков составляла от 1,6% до 9,53% обследованных. В г. Вышгород этот показатель составлял от 10,94% до 20,49%, в с. Гавриловка - от 22,73% до 67,24%. Эти данные указывают на среднюю и выраженную степень йодного дефицита. Медиана йодурии слабой степени была в г. Иванков - 63,2 мкг/л и в с. Гавриловка - 67,46 мкг/л. Средняя степень йодной недостаточности выявлена в селах Олива - 46,3 мкг/л и Розважев - 49,7 мкг/л. В г. Вышгород в разных возрастных группах детей медиана йодурии была от 158,6 мкг/л до 223,2 мкг/л, что свидетельствует об отсутствии йодной недостаточности в связи с использованием пищевой поваренной соли.

В Ривненской области обследование проведено в Дубровицком и Рокитновском районах. По данным пальпаторных обследований частота случаев зоба I-II степени в г. Дубровица составляла 55,22%, в г. Рокитное - 23,55% и в с. Томашгород - 25,0%. Эти данные подтверждаются результатами ультразвуковых исследований. Медиана экскреции йода с мочой в г. Дубровица была 67,2 мкг/л, что соответствовало слабой степени йодного дефицита, в г. Рокитное - 47,72 мкг/л, что соответствовало средней его степени.

Пальпаторное обследование детей г. Киева выявило диффузный зоб I степени у 29,34% обследованных, зоб II степени - у 1,46% детей. Ультразвуковые обследования ЩЖ подтвердили значительную распростра-ненность зоба. Медиана экскреции йода с мочой у обследованных детей г. Киев была 62,9 мкг/л, что соответствовало средней степени йодной недостаточности.

Результаты проведенного анкетирования показали, что население Северного региона Украины недостаточно обеспечено йодированной пищевой солью, постоянно употребляют йодированную соль от 0,4% до 4,6% опрошенных.

Для профилактики тиреоидной патологии может применяться вода “Йодис”. Употребление йодированной воды в течение года поддерживает показатели йодурии на уровне нормы у 95% детей.

Ключевые слова: дети, щитовидная железа, йодная недостаточность, экскреция йода с мочой.

ANNOTATION

Turchyn V.I. Iodine deficiency and thyroid pathology among children's population in Northern regions of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Medical Sciences, specialty 14.01.14 - Endocrinology. - V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

The present thesis is devoted to a study of thyroid pathology prevalence and iodine status among children of different age in Northern regions of Ukraine. Combined examinations of 10682 children in settlements of Kyiv, Zhitomir, Chernihiv, and Rivne regions of Ukraine have been performed. Thyroid status was evaluated according to the International Classification of Diseases, based on palpatory, echographic investigations, and determination of urinary iodine excretion. The degree of iodine deficiency was evaluated according to the recommendations of the World Health Organization (WHO).

In Zhitomir region, examinations were performed in the towns of Korosten, Malyn, Ovruch, Olevsk, the villages of Cholovka, Chopovychi. Based on palpatory examination, practically in all settlements the incidence of goiter cases was within the range 26.4 to 43.4%. According to the data of ultrasound investigation, the incidence of cases where thyroid volume exceeded the normal range recommended by the WHO, for different age groups was from 16.01% in children aged 15 to 16 years to 35.61% in the group aged 6 to 8 years. The mean median of urinary iodine excretion for the region was 46.7 mcg/l, being within the range from 40.5 mcg/l for the village of Chopovychi to 66.40 mcg/l for the town of Olevsk, which corresponded to a moderate or mild degree of iodine deficiency.

In Kyiv region, the towns of Ivankiv and Vyshgorod, the villages of Gavrylivka, Rozvazhiv, Olyva have been studied. According to the data of palpatory examination, the incidence of degree 1-2 goiter in different settlements averaged 27.85% for the town of Ivankiv and 40.6% for the village of Gavrylivka. According to the data of ultrasound investigation, a thyroid volume that exceeds the recommended normal range, for different age groups of children from the town of Ivankiv, was reported in 1.6 to 9.53% of study subjects. In the town of Vyshgorod this indicator was noted in 10.94 to 20.49%, in the village of Gavrylivka in 22.73 to 67.24% of the children under study. These data suggest a moderate and significant degree of iodine deficiency. A median of ioduria of mild degree was noted for the town of Ivankiv (63.2 mcg/l) and for the village of Gavrylivka (67.46 mcg/l). A moderate degree of iodine deficiency was revealed in the village of Olyva (46.3 mcg/l) and the village of Rozvazhiv (49.7 mcg/l). In the town of Vyshgorod, for different age groups the median of urinary iodine excretion was within the range 158,6 mcg/l to 223.2 mcg/l. The latter figure points out absence of iodine deficiency, which is due to the use of iodinated table salt.

Examinations in Rivne region were conducted in Dubrovytsi and Rokytne districts. According to the data of palpatory examination, the incidence of degree 1-2 goiter among children was 55.22% for the town of Dubrovytsi, 23.53% for the town of Rokytne, and 25.0% for the village of Tomashgorod. These data are confirmed by the results of ultrasound investigation. The median of urinary iodine excretion for was 67.2 mcg/l for Dubrovytsi, thus corresponding to a mild degree of iodine deficiency, and 47.72 mcg/l for Rokytne, corresponding to a moderate degree of iodine deficiency.

Examinations in Chernihiv region were conducted in three districts: Chernihiv, Ripky, and Kozelets districts (1846 children). The median of urinary iodine excretion for the village Mikhailo-Kotsyubynske was 25.8 mcg/l, which pointed out a high degree of iodine deficiency. In other settlements, the median of urinary iodine excretion was somewhat higher: 51.1 mcg/l in Kozelets, 53.3 mcg/l in Chernihiv, 66.8 mcg/l in Lyubechi, 63.4 mcg/l in Ripky, which suggested a mild or moderate degree of iodine deficiency.

Palpatory examination of children of the City of Kyiv has revealed diffuse goiter of degree 1 in 29.34%, and degree 2 in 1.46% of the children under study. Ultrasound investigation of the thyroid have confirmed a significant prevalence of goiter among study subjects. The median of iodine excretion in the examined children of the City of Kyiv was 62.9 mcg/l, which corresponded to a mild degree of iodine deficiency.

The interviews performed have demonstrated that provision of the population of Northern regions of Ukraine with iodinated table salt is insufficient: from 0.4 to 4.6% of the subjects questioned use iodinated salt on a permanent basis.

In order to prevent thyroid pathology, the water “Iodis” may be used. Iodinated water use throughout the year maintains ioduria indicators within the normal range in 95% of children.

Key words: Children, thyroid gland, iodine deficiency, urinary iodine excretion.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.