Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

Зростання захворюваності населення України на рак щитоподібної залози у віддалений після Чорнобильської катастрофи час. Характерні особливості клінічного і патогенетичного перебігу хвороби. Методи діагностики та хірургічного лікування хворих на рак.

Рубрика Медицина
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2009
Размер файла 91,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

5. Встановлено, що поєднання раку з іншою тиреоїдною патологією спостерігалося у 57,9 %, а без поєднання - у 42,1 % хворих.

6. Доведено, що рак ЩЗ на тлі супутньої тиреоїдної патології, порівняно з власне раком без супутніх тиреоїдних захворювань, вірогідно відрізнявся:

· меншою частотою випадків хвороби у чоловічої статі (4,9%проти 17,5%);

· меншим відсотком пухлинних вузлів розміром понад 4 см (5,3% проти 10,2%);

· меншим відсотком випадків з ознаками екстратиреоїдного розповюдження пухлини (Т3-4 стадії) - 22,2% проти 29,8%;

· нижчою частотою регіонального метастазування (15,3% проти 25,2%);

· меншою частотою медулярного раку ЩЗ (1,8% проти 6,7%) та більшою частотою випадків папілярної мікрокарциноми (41,1% проти 27,0%);

7. Доведено, що наявність супутньої тиреоїдної патології зменшувала ризик появи метастазів у віддаленому післяопераційному періоді спостереження до 6,4% проти 8,1% .

8. Визначено, що смертність серед хворих на рак ЩЗ за період 1997 - 2004 роки становила 3,1 на 100 хворих (30 осіб серед 969), але летальність за рахунок прогресування тиреоїдного раку була значно нижчою 1,1 на 100 хворих (11 осіб серед 969). Суттєвої різниці у летальності між хворими з поєднаною тиреопатологією та без неї не зареєстровано.

9. Смертність серед хворих на папілярний рак, за даними віддаленого спостереження, склала 0,8%, а серед хворих на медулярний та анапластичний рак - 9,3%. Летальність серед хворих з метастазами, що виникли протягом періоду післяопераційного спостереження, склала 18,8%.

10. Встановлено, що показники виживання прооперованих пацієнтів серед контингенту спостережуваних протягом 1- 8 років за результатами розрахунків за таблицями смертності, складали від 98,8% до 99.4%, що свідчить про достатньо високу ефективність лікування.

11. Визначені особливості діагностики, лікування та віддалених наслідків раку щитоподібної залози на тлі різних тиреоїдних захворювань дозволили обґрунтувати, розробити та ефективно впровадити розроблений алгоритм діагностики, лікування та післяопераційного спостереження хворих на рак ЩЗ на тлі її супутньої патології. Вагомими складовими алгоритму є розробка методу кріохірургічної асистенції при інвазивних раках щитоподібної залози, інтраопераційного УЗД, застосування подвійної двофазної сцинтиграфії з Тс99m-МІБІ та Тс99m-пертехнетатом.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Стосовно удосконалення діагностики, лікування та післяопераційного спостереження хворих на рак ЩЗ

· Розширення діагностичного алгоритму, за рахунок:

- дослідження рівня кальцитоніну при вузловій патології для діагностики медулярного раку на ранніх стадіях;

- застосування сцинтиграфії з I131 (чи 99мТс-пертехнетату) та 99мТс-МІБІ при підозрі на розповсюджений онкопроцес із залученням численних лімфовузлів шиї (після УЗД ЩЗ та лімфатичних колекторів шиї), що дозволяє діагностувати можливе ураження середостіння та планувати об'єм оперативного втручання.

· Застосування для інтраопераційної візуалізації патологічної тканини інтраопераційного УЗД, що дозволяє зменшити травматичність та час оперативного втручання. Доцільне застосування інтраопераційного УЗД у випадках повторних оперативних втручань, коли втрачається чітка анатомічна орієнтація.

· Доцільне збільшення радикальності операції при „задавненій стадії” онкопроцесу за рахунок застосування кріохірургічної девіталізації ділянки інвазії в сусідні органи та тканини.

· Обов'язкова післяопераційна 131I-абляція залишкової тканини ЩЗ, яка необхідна для адекватного післяопераційного моніторингу хворих (збільшення інформативності ТГ як ефективного маркера пухлинного процесу та збільшення вірогідності виявлення пізніх метастазів раку ЩЗ).

· У післяопераційному періоді для своєчасної діагностики метастатичного процесу необхідний постійний ультразвуковий моніторинг та контроль рівня ТГ навіть при негативних результатах 131I-сцинтиграфії. За наявності ознак метастазування та негативній 131I-сцинтиграфії рекомендоване дослідження з альтернативними методами радіонуклідної діагностики (99mТс-MIBI).

2. Стосовно удосконалення організації надання медичної допомоги хворим на рак ЩЗ.

· Збільшення частоти та глибини скринінгового обстеження опроміненої популяції населення України з метою раннього виявлення раку ЩЗ.

· Створення зворотного зв'язку онколог > радіолог > хірург > ендокринолог для полегшення спостереження за оперованими хворими та поліпшення ефективності організації післяопераційної допомоги.

· Створення „єдиного поля” діяльності для спеціалістів галузі ендокринної хірургії (єдині стандарти діагностики та лікування, застосування ідентичних класифікаційних систем тощо) для удосконалення надання медичної допомоги, ефективного уніфікованого аналізу результатів роботи.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гульчий Н.В., Демидюк А.П., Аветисян И.Л., Степаненко А.П., Сташук А.В. Сопряженность рака и опухолевых заболеваний щитовидной железы у жителей Киева и Киевской области: клинико-морфологические аспекты // Клінічна хірургія. - 1995. - № 11 - 12. - С. 31 - 36 . Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

2. Аветисян И.Л., Гульчий Н.В. Интраоперационная экспресс-диагностика патологии щитовидной железы: ретроспективный анализ 1280 наблюдений // Український медичний часопис. - 1997. - №1. - С. 41 - 43. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

3. Аветисян И.Л., Гульчий Н.В., Демидюк А.П., Яровой А.О., Цимбалюк С.Н. Клинико-морфологические аспекты диагностики микрокарциномы щитовидной железы // Клінічна хірургія. - 1997. - № 11 - 12. - С. 48 - 51. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

4. Avetisian I.L., Gulchiy N.V., Demiduk A.P., Stashuk A.V. Thyroid pathology of residents of Kiev region, Ukraine, in pre- and post-Chernobyl period // Journal of Environment Pathology, Toxicology, Oncology. - 1998. - V.15(2-4). - P. 233 - 237. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

5. Гульчий Н.В., Аветисян И.Л., Степаненко А.П., Демидюк А.П., Сташук А.В., Цимбалюк С.Н. Общие тенденции патоморфоза хирургических заболеваний щитовидной железы после Чернобыльской катастрофы // Лікарська справа. - 1998. - №1. - С. 27 - 31. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

6. Аветисян И.Л., Гульчий Н.В., Яровой А.О., Демидюк А.П. Дооперационная и интраоперационная диагностика хирургических заболеваний щитовидной железы: морфологические аспекты // Клінічна хірургія. - 1999. - №5. - С. 25 - 27. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

7. Аветисян И.Л., Яровой А.О., Гульчий Н.В. Прицельная тонкоигольная биопсия узловых образований щитовидной железы в ранней диагностике тиреоидной карциномы // Лікарська справа. - 1999. - №1. - С. 106 - 110. Дисертанту належать узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

8. Гульчий Н.В., Аветисян И.Л., Яровой А.О., Демидюк А.П. Аутоиммунный тиреоидит и рак щитовидной железы: клинико-морфологические аспекты сочетанной патологии // Український медичний часопис. - 2001. - № 5 - 6. - С. 84 - 87. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

9. Аветисян И.Л., Самойлов А.А., Гульчий Н.В., Яровой А.О. Интраоперационная диагностика патологии щитовидной железы: шестилетний опыт специализированной клиники // Український медичний часопис. - 2001. - №6(26). - С.125 - 131. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

10. Аветисян И.Л., Самойлов А.А., Гульчий Н.В., Яровой А.О. Аспирационная биопсия щитовидной железы: клинические аспекты цитологических исследований // Український медичний часопис. - 2002. - №3(29). - С.121 - 126. Дисертанту належать обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

11. Гульчій М.В., Кущаєва Є.С., Макеєв С.С., Цимбалюк С.М., Олійник О.Б. Использование сцинтиграфии с Тс-99м-МИБИ для диагностики заболеваний щитовидной и паращитовидных желез // Український медичний часопис. - 2003. - №1. - С.43 - 52 . Дисертанту належать узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

12. Гульчій М.В. Сучасні епідеміологічні особливості хвороб щитоподібної залози населення м. Києва // Охорона здоров'я України. - 2004. - №3(14). - С.58 - 60.

13. Гульчій М.В. Проблема організації ендокринологічної хірургічної допомоги в Україні на близьку перспективу // Охорона здоров'я України. - 2004. - №1(12). - С.32 - 35.

14. Гульчій М.В. Сучасні погляди на профілактичні основи патології щитоподібної залози // Охорона здоров'я України. - 2004. - №2(13). - С.56 - 58.

15. Гульчій М.В., Тонковид О.А., Кущаєва Є.С., Макеєв С.С. Радіоізотопна діагностика метастазів медулярного раку щитоподібної залози // Український радіологічний журнал. - 2005. - №3. - С.461 - 462. Дисертанту належать узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

16. Гульчій М.В., Макеєв С.С., Кущаєва Є.С., Яровий А.О., Тонковид О.А. Радіологічні аспекти діагностики метастазів диференційованого раку щитоподібної залози // Український радіологічний журнал. - 2005. - №3. - С.456 - 458. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

17. Гульчій М.В. Сучасні тенденції формування раку щитоподібної залози у населення України та ефективність його лікування // Вісник наукових досліджень. - 2005. - №1. - С.161 - 165.

18. Гульчій М.В., Степаненко А.П., Кущаєва Є.С., Макеєв С.С., Яровий А.О., Сташук А.В., Олійник О.Б. 99mТс-МІБІ: діагностика метастазів раку щитоподібної залози // Шпитальна хірургія. - 2005. - № 2. - С.57 - 62. Дисертанту належать узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

19. Кущаева Е.С., Тронько Н.Д., Гульчий Н.В., Коваленко А.Е. Оксифильноклеточный рак щитовидной железы: клиника, диагностика, лечение, прогноз. // Ендокринологія. - 2005. - Т.10(1). - С.105 - 117. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

20. Гульчій М.В., Кущаєва Є.С., Макеєв С.С., Терницька Ю.П. Діагностика метастазів диференційованого раку щитоподібної залози // Український медичний часопис. - 2006. - №2 (52). - С.40 - 49. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

21. Кущаєва Є.С., Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Цимбалюк С.М., Тонковид О.А., Олійник О.Б. Оксифільноклітинний та неоксифільноклітинний фолікулярний рак щитоподібної залози: порівняльний аналіз // Український медичний часопис. - 2007. - №1(57). - С.1 - 6. Дисертанту належать збір, обробка та узагальнення даних, методологічне забезпечення, формулювання висновків, оформлення статті.

22. Гульчій М.В. Рак щитоподібної залози в Україні, віддалений після Чорнобильської катастрофи час: тенденції та фактори // Науковий вісник національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. - 2007. - №1(11). - С.129 - 133.

23. Гульчій М.В. Клінічні особливості перебігу раку щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією та без неї // Ліки України. - 2007. - №111. - С. 81 - 85.

24. Пат. № 49711 UA МПК А61В17/00. Спосіб косметичного підшкірного доступу до метастатичних лімфовузлів шиї при злоякісних пухлинах щитоподібної залози / Гульчій М.В., Сай І.Б. - З. 2002032099; Заявл. 15.03.2002; Опубл. 16.09.2002, Бюл. № 9. - 3с.

25. Пат. № 67528 UA МПК А61В17/00 Спосіб хірургічного лікування раку щитоподібної залози / Гульчій М.В., Сай І.Б., Олійник О.Б. - З.2003109176; Заявл 10.10.2003; Опубл.15.06.2004, Бюл. № 6. - 2с.

26. Пат. № 64533 UA МПК А61В5/00 Спосіб ранньої діагностики злоякісних пухлин / Швачко Л.П., Бух І.Г., Степаненко А.П., Гульчій М.В., Цимбалюк С.М., Процик В.С., Кікоть В.О., Климнюк Г.І., - З. 2003065789; Заявл. 23.06.2003; Опубл. 16.02.2004, Бюл. № 2. - 3с.

27. Пат. №67529 UA МПК А61В17/00 Спосіб хірургічного лікування вузлового зоба / Гульчій М.В., Сай І.Б., Цимбалюк С.М. - З. 2003109177; Заявл. 10.10.2003; Опубл. 15.06.2004, Бюл. №6. - 2с.

28. Пат. №8784 UA МПК А61В17/00 Процес діагностики метастазів медулярного раку щитоподібної залози / Тонковид О.А., Коваленко А.Є., Гульчій М.В., Макеєв С.С. - З. 200501721; Заявл. 24.02.2005; Опубл.15.08.2005, Бюл. №8. - 2с.

29. Пат. № 9221 UA МПК А61В17/00 Процес діагностики йодрезистентних метастазів високодиференційованого раку щитоподібної залози / Кущаєва Є.С., Макеєв С.С., Коваленко А.Є., Гульчій М.В. - З. 200501720; Заявл. 24.02.2005; Опубл. 15.09.2005, Бюл. №9. - 2с.

30. Пат. № 12780 UA МПК А61В17/94 Процес видалення вузлових форм зоба у поєднанні з раком щитоподібної залози / Гульчій М.В. - З. 200512147; Заявл. 19.12.2005; Опубл 15.02.2006, Бюл. №2. - 2с.

31. Пат. №13415 UA МПК А61В17/00 Спосіб видалення загрудинно розміщених вузлових форм зоба значних розмірів / Гульчій М.В. - З. 200600427; Заявл. 17.01.2006; Опубл. 15.03.06, Бюл. №3. - 2с.

32. Пат. № 13616 UA МПК А61К31/727 Спосіб ранньої діагностики злоякісних пухлин / Швачко Л.П., Бух І.Г., Степаненко А.П., Процик В.С., Кікоть В.О., Климнюк Г.І., Гульчій М.В. - З. 200508943; Заявл. 21.09.2005; Опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. - 2с.

33. Пат. № 15113 UA МПК А61В5/00 Спосіб ранньої діагностики злоякісних пухлин / Швачко Л.П., Бух І.Г., Степаненко А.П., Процик В.С., Кікоть В.О., Климнюк Г.І., Гульчій М.В. - З. 200512022; Заявл. 14.12.2005; Опубл. 15.06.2006, Бюл. № 6. - 2с.

34. Пат. № 15873 UA МПК А61В5/145 Спосіб ранньої діагностики злоякісних пухлин / Швачко Л.П., Потопальський А.І., Бух І.Г., Степаненко А.П., Процик В.С., Кікоть В.О., Гульчій М.В. - З. 200601046; Заявл. 06.02.2006; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 2с.

35. Avetisian I.L., Gulchiy N.V., Demiduk A.P., Stashuk A.V. Thyroid pathology of residents of Kiev region, Ukraine, in pre- and post-Chernobyl period: clinical-morphological investigation. // Proc. Biannual Meeting World Institute of Ecology and Cancer, European Institute of Ecology and Cancer. Bursa (Turkey). - 1995. - Р. 20.

36. Гульчий Н.В., Степаненко А.П., Демидюк А.П., Аветисян И.Л., Сташук А.В. Хирургические заболевания щитовидной железы у жителей Киевского региона Украины в пре- и постчернобыльском периоде: клинико-морфологические исследования // Чернобыльская трагедия и здоровье киевлян через десять лет. - К.: КГЦЗ, 1996. - С. 64.

37. Гульчий Н.В., Аветисян И.Л., Степаненко А.П., Демидюк А.П., Цымбалюк С.Н., Сташук А.В. Рак щитовидной железы и тиреоидит Хашимото: клинико-патоморфологические аспекты // Новые технологии в хирургии / Под ред. В.И. Мамчича - К., 1997. - С.127.

38. Степаненко А.П., Гульчий Н.В., Танасиенко И.Д., Аветисян И.Л., Романова Н.П. Рак щитовидной железы у жителей северных регионов Украины: клинико-патологические наблюдения // Новые технологии в хирургии / Под ред. В.И. Мамчича - К., 1997. - С.137.

39. Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Яровий А.О. Система моніторингу при захворюваннях щитоподібної залози // Матеріали науково-практичної конференції „Інформаційне забезпечення охрони здоров'я в єдиному медичному просторі столиці держави”. - К., 1998. - С. 107.

40. Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Степаненко А.П., Демидюк О.П., Сташук А.В., Цимбалюк С.М. Тенденції патоморфозу хірургічних захворювань щитоподібної залози у мешканців Київського регіону // Шляхи збереження здоров'я населення м. Києва, потерпілого від наслідків Чорнобильської трагедії. - К., 1998. - С.32 - 47.

41. Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Степаненко А.П., Яровий А.О., Демидюк О.П., Романова Н.П., Сай І.Б. Рак щитоподібної залози у мешканців Київського регіону після аварії на ЧАЕС. Вікові аспекти // Стан медичного забезпечення постраждалого населення від наслідків Чорнобильської трагедії. - К., 1999. - С. 37 - 39.

42. Avetisian I.L., Yarovoi A.O., Gulchiy N.V. Thyroid Papillary Microcarcinoma: advantages of preoperative and intraoperative diagnosis // Am J Clin Pathol. - 1999. - V.112(4). - P. 536.

43. Аветисян І.Л., Гульчій М.В, Яровий А.О., Степаненко А.П, Демидюк О.П. Роль прицільної пункційної біопсії щитоподібної залози в скринінгу хворих для хірургічного лікування // Збірник наукових статей. Матеріали XIX з'їзду хірургів України. - Харків, 2000. - С.269 - 270.

44. Гульчій М.В., Олійник О.Б., Сташук А.В., Аветисян І.Л., Демидюк О.П. Особливості раку щитоподібної залози на тлі іншої тиреоїдної патології // Ендокринологія. - 2001. - Т.6, додаток. - С. 75.

45. Степаненко А.П., Гульчій М.В., Сташук А.В., Цимбалюк С.М., Кущаєва Є.С., Сай І.Б. Клініко-морфологічні аспекти ранньої діагностики раку щитоподібної залози // Ендокринологія. - 2001. - Т.6, додаток. - С. 290.

46. Демидюк О.П., Аветисян І.Л., Гульчій М.В., Яровий А.О., Цимбалюк С.М. // Рак щитоподібної залози та автоімунний тиреоїдит: клініко-морфологічні аспекти поєднаної патології // Ендокринологія. - 2001. - Т.6, додаток. - С.82.

47. Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Степаненко А.П., Демидюк О.П., Цимбалюк С.М., Романова Н.П., Кущаєва Є.С. Хірургічні аспекти поєднання раку щитоподібної залози та доброякісних форм зоба // Збірка наукових праць працівників КМАПО ім. П.Л. Шупика. - 2001. - Т.4. - С. 969 - 975.

48. Аветисян И.Л., Гульчий Н.В., Яровой А.О., Самойлов А.А., Левитас А.А. Аспирационная биопсия щитовидной железы в хирургической практике: задачи и возможности метода // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика / Під редакцією В.М. Гиріна. - К., 2001. - С. 929 - 934.

49. Гульчій М.В., Тонковид О.А., Кущаєва Є.С., Олійник О.Б. Сучасні аспекти проблеми медулярного раку щитоподібної залози // Проблеми діагностики і лікування ендокринної патології та її ускладнень у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вибрані матеріали симпозіуму. - К., 2005.

50. Кущаева Е.С., Макеев С.С., Гульчий Н.В., Олейник А.Б., Тонковид Е.А. Возможности 99mТс-МИБИ для диагностики метастазов рака щитовидной железы // Проблеми діагностики і лікування ендокринної патології та її ускладнень у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вибрані матеріали симпозіуму. - К., 2005.

51. Гульчій М.В., Олійник О.Б., Сай І.Б., Сташук А.В., Цимбалюк С.М. Диференційний підхід до лікування раку щитоподібної залози з інвазією в трахею // Проблеми діагностики і лікування ендокринної патології та її ускладнень у осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вибрані матеріали симпозіуму. - К., 2005.

52. Гульчій М.В., Макеєв С.С., Кущаєва Є.С., Яровий А.О., Романова Н.П., Тонковид О.А. Радіологічні аспекти діагностики метастазів диференційованого раку щитоподібної залози // Невідкладні питання ядерної медицини. Матеріали науково-практичної конференції. - Чернігів, 2005. - С. 456 - 458.

53. Гульчій М.В., Олійник О.Б., Сай І.Б., Сташук А.В., Кущаєва Є.С. Диференційований підхід до лікування раку щитоподібної залози з інвазією в трахею // 20 років після Чорнобильської катастрофи. Матеріали науково-практичної конференції Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України. Ендокринологія. - 2006. - Т.11(1). - С.122 - 123.

54. Гульчій М.В. Діагностика метастазів раку щитоподібної залози // Ендокринологія в Україні: організація та надання медичної допомоги. Збірник лекцій. - Харків, 2006. - С.55 - 60.

55. Hulchiy N., Olyinyk O., Kushchayeva Ye., Stashuk A. Cryodestruction for treatment of thyroid cancer with trachea invasion // Modern technologies in thyroid surgery. International Symposium. Langenbecks Arch Surg. - 2006. V.391. - P.54.

56. Hulchiy N., Kushchayeva Ye., Avetisian I., Olyinyk O. Clinical and morphological peculiarities in Hurthle cell cancer // Modern technologies in thyroid surgery. International Symposium. Langenbecks Arch Surg. - 2006. V.391. - P.55.

57. Гульчій М.В., Олійник О.Б., Сай І.Б., Сташук А.В., Цимбалюк С.М. Лікування раку щитоподібної залози з інвазією в трахею. Експериментальна та клінічна ендокринологія: від теорії до практики. - Харків: ІПЕП, 2007. - С. 39 - 40.

58. Гульчій М.В., Кущаєва Є.С., Демидюк О.П., Сташук А.В., Олійник О.Б. Епідеміологія раку щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією // Матеріали VІІ з'їзду ендокринологів України. Ендокринологія. - 2007. - Т.12. - С.58.

59. Гульчій М.В, Кущаєва Є.С., Тонковид О.А., Олійник О.Б. Лікування метастазів раку щитоподібної залози в хребет за допомогою пункційної вертебропластики // Матеріали VІІ з'їзду ендокринологів України. Ендокринологія. - 2007. - Т.12. - С.59.

60. Кущаєва Є.С., Гульчій М.В., Аветисян І.Л., Цимбалюк С.М., Тонковид О.А., Олійник О.Б. Порівняльний аналіз оксифільноклітинного та неоксифільноклітинного раку щитоподібної залози // Матеріали VІІ з'їзду ендокринологів України. Ендокринологія. - 2007. - Т.12. - С.142.

АНОТАЦІЯ

Гульчій М.В. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.01.14 - ендокринологія та 14.01.03 - хірургія. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України», Київ, 2008.

Встановлені високі темпи зростання захворюваності населення України на рак ЩЗ у віддалений після Чорнобильської катастрофи час. Доведено, що суттєвим фактором ризику цього зростання було опромінення ЩЗ населення під час цієї катастрофи.

Проаналізовано результати хірургічного лікування 677 хворих на рак ЩЗ і встановлено, що у більшості із них (57,9%) рак поєднувався з іншою тиреоїдною патологією, а 42,1% хворих її не мали. Найчастіше рак ЩЗ поєднувався з вузловним нетоксичним зобом та автоімунним тиреоїдитом, а найрідше - з токсичним зобом.

Доведено, що спостережувані групи хворих на рак ЩЗ з поєднаною та без поєднаної тиреопатології мають свої характерні особливості клінічного і патогенетичного перебігу хвороби. Розроблено методи діагностики та хірургічного лікування хворих на рак ЩЗ, які поліпшують ефективність діагностики та лікування (інтраопераційне УЗД, кріохірургічна асистенція при інвазії раку в трахею, післяопераційна сцинтиграфія радіойод-нечутливих метастазів з 99mTc-MIBI,). Науково обґрунтований і розроблений алгоритм діагностики, лікування та післяопераційного спостереження раку ЩЗ на тлі її супутньої патології.

Ключові слова: рак щитоподібної залози, Чорнобильська катастрофа, поєднана патологія, хірургічне лікування, ефективність лікування, післяопераційне спостереження.

АННОТАЦИЯ

Гульчий Н.В. Рак щитовидной железы в сочетании с другой тиреоидной патологией: особенности клиники, диагностики и лечения. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальностям 14.01.14 - эндокринология и 14.01.03 - хирургия. - Государственное учреждение «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко АМН Украины", Киев, 2008 г.

В диссертации выполнено масштабное комплексное исследование особенностей рака щитовидной железы в зависимости от присутствия разной сопутствующей тиреоидной патологии.

Изучена и проанализирована заболеваемость населения на основании данных официальной статистической отчетности МЗ Украины. Установлены высокие темпы увеличения заболеваемости населения Украины раком щитовидной железы в отдаленное после Чернобыльской катастрофы время. Средний показатель её прироста составлял 3% в год за период с 1994 по 2004 годы. Доказано, что среди возможных факторов риска (йоддефицит, постарение населения и радиационный фактор) в этом процессе ведущим является облучение щитовидной железы населения во время катастрофы.

Проанализированы результаты обследования и хирургического лечения 677 больных раком щитовидной железы. Сравнивали данные клинических, ультразвуковых исследований, гормональный статус пациентов, данные цитологических и патоморфологических исследований. Установлено, что у большинства из них (57,9%) рак сочетался с другой тиреоидной патологией, а 42,1% больных ее не имели. Чаще всего рак щитовидной железы сочетался с узловым нетоксическим зобом и аутоиммунным тиреоидитом, и очень редко - с токсическим зобом.

Доказано, что наблюдаемые группы больных раком щитовидной железы в сочетании с тиреоидной патологией и без нее имеют характерные клинические и патоморфологические особенности. Так, на фоне сопутствующей патологии щитовидной железы, рак характеризовался достоверно меньшей частотой случаев у мужчин, меньшей частотой экстратиреоидного распространения опухоли. Среди данной группы пациентов достоверно чаще встречались опухоли щитовидной железы Т1 стадии, микрокарциномы размером до 1 см, реже встречался более агрессивный медуллярный рак. На момент операции у больных раком с сопутствующей тиреоидной патологией достоверно реже наблюдалось лимфогенное регионарное метастазирование.

Отдаленные результаты лечения изучались у 969 пациентов, оперированных в КГКБ №16 с 1997 по 2004 годы. Доказано, что наличие сопутствующей тиреоидной патологии уменьшало риск появления метастазов и в отдаленном периоде. Достоверных различий показателей летальности в зависимости от наличия или отсутствия фоновой патологии щитовидной железы не выявлено.

Разработаны методы диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы, значительно повышающие эффективность лечения этих больных (интраоперационное УЗИ, криохирургическая ассистенция при инвазии рака в трахею, послеоперационная сцинтиграфия радиойод-нечувствительных метастазов с 99mTc-MIBI).

Выявленные в диссертации особенности диагностики, лечения и отдаленные последствия рака щитовидной железы на фоне различных тиреоидных заболеваний позволили обосновать, разработать и эффективно использовать алгоритм диагностики, лечения и послеоперационного наблюдения больных раком щитовидной железы на фоне её сопутствующей патологии.

Ключевые слова: рак щитовидной железы, Чернобыльская катастрофа, сочетанная патология, хирургическое лечение, эффективность лечения, послеоперационное наблюдение.

SUMMARY

Hulchiy M.V. Thyroid cancer in combination with other thyroid diseases: clinical, diagnostic's and treatment's peculiarities. - A manuscript.

The dissertation for a doctor of medical sciences degree in specialty 14.01.14 - endocrinology and 14.01.03 - surgery. State Institution “V.Komisarenko Institute of the Endocrinology and Metabolism Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2008.

Increase of thyroid cancer incidence in Ukrainian population in time prolonged after Chornobyl accident was determined. The essential risk factor of these increasing - thyroid irradiation in population as a result of the accident was proved.

The results of surgical treatment of 677 patients with thyroid cancer were analyzed and has been found that in most of the cases (57,9%) cancer was combined with the nodular nontoxic goiter and autoimmune thyroiditis and episodically - with toxic thyroid goiter. These combinations were not detected in 42,1% cases.

Peculiarities of clinic and pathogenic development of thyroid cancer in observed groups of patients with and without other thyroid pathology were determined. New more effective methods of thyroid cancer diagnostic and surgical treatment were scientifically grounded. Special algorithm of diagnostic, treatment and postoperative follow up of patients with thyroid cancer in combination with other thyroid diseases was developed.

Key words: thyroid cancer, Chornobyl accident, cancer in combination with other thyroid pathology, surgical treatment, effectiveness.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ЩЗ - щитоподібна залоза

ТАПБ - тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія

УЗД - ультразвукове дослідження

ЛВ - лімфатичні вузли

ПР - папілярний рак

ФР - фолікулярний рак

МР - медулярний рак

АР - анапластичний рак


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.