Язичницькі традиції в культурі українського народу

Феномен язичництва: головна особливість слов’янських вірувань. Давньослов’янський пантеон богів, язичницькі культи, демонологічні уявлення. Дуалізм релігійних культів: синкретизм язичництва та християнство. Відродження віри предків як неоязичництво.

Рубрика Краеведение и этнография
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.10.2012
Размер файла 57,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Мiнiстерство освiти і науки, молоді та спорту України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ННІ історії ті філософії

Кафедра історії та етнології України

Курсова робота з теми:

Язичницькі традиції в культурі українського народу

Черкаси ? 2012

Зміст

Вступ

Розділ 1. Феномен язичництва: особливість слов'янських вірувань

1.1 Давньослов'янський пантеон богів

1.2 Язичницькі культи

1.3 Демонологічні уявлення

Розділ 2. Вплив язичницьких традицій в сучасній культурі

2.1 Дуалізм релігійних культів: синкретизм язичництва та християнства

2.2 Відродження віри предків - неоязичництво

Висновки

Вступ

Актуальність теми полягає в тому, що язичництво (від давньослов. слова «язики» - народи) - досить невизначений термін, що свого часу виник у церковному середовищі для позначення всього нехристиянського. У релігієзнавстві під «язичництвом» розуміють різноманітні релігійно-міфологічні уявлення, обряди та культи, що існували в різних народів планети до прийняття ними вищих релігійних форм (як правило, світових релігій). Найчастіше цим поняттям позначають вірування тих народів, що не мали власних держав, а, створивши їх, одразу прийняли одну із світових релігій, минаючи стадію тривалого розвитку власної національно-державної релігії. Тому хронологічні рамки язичництва надзвичайно широкі - своїми коренями воно сягає в кам'яний вік, а його пережитки можуть зберігатися до XIX - початку XX ст.

Язичництво давніх слов'ян саме по собі не є унікальним явищем у світовій історії релігій, це - слов'янський варіант загальнолюдського язичницького масиву, однак варіант неповторний.

Тема роботи ? язичницькі традиції в культурі українського народу. Питання релігійних відносин в суспільстві є об`єктом постійного інтересу для історика та соціолога. Проблеми релігійної етики є актуальними для кожного суспільства, що ставить своєю метою сприяння входженню громадянина в контекст світової культури на засадах високої духовності та національної гідності. Саме поєднання давніх вірувань та християнства, на мою думку, багато в чому визначило особливість менталітету та культури українського народу.

Мета роботи на основі опрацьованих джерел та історіографії є дослідження язичницьких традицій в культурі українського народу. Для досягнення мети необхідно окреслити основні завдання:

? Опрацювати наявну джерельну базу;

? Ознайомитись з давніми політеїстичними віруваннями слов'ян;

? Визначити роль культів та демонологічних персонажів;

? Прослідкувати поєднання язичницьких та християнських звичаїв.

Ознайомитись з неорелігіями, а саме з напрямками неоязичництва в Україні.

Хронологічні рамки роботи включають в себе VI?XX століття.

Джерельна база роботи міститься в збірках української міфології та описана в роботах українських етнографів П. Чубинського, Сумцова, Ф. Вовка[25].

Історіографія проблеми включає праці українських та російських авторів. Основними є книги з релігієзнавства (Кислюк К.В., Колодний А.М.). Слід відмітити книгу Рибакова Бориса Олександровича. Книга розкриває витоки світобачення росіян, українців та білорусів, простежує періодизацію язичництва: дуалістичний анімізм (культ упирів та берегинь), культ божеств Рода і рожаниць, дружинний культ Перуна, що замінюється християнством. Аналізується походження язичних богів, уявлення про світ та керуючих ним силах. Розглянуті також етногенез слов'ян, святилища та поховальні обряди. Книга Виноградової Л.Н. присвячена "нижчий" міфології слов'ян, тобто народним повір'ям про персонажів нечистої сили - русалок, відьом, домовиків. Зачіпаються проблеми, пов'язані з труднощами ідентифікації демонологічних персонажів і з розробкою методів порівняльного вивчення демонології різних слов'янських народів. При дослідженні цього найважливішого фрагмента народної культури головним для автора залишається факт включеності міфологічних персонажів в усі сфери побутової і обрядової життя традиційного суспільства. Монографія Васильєва М.А. являє собою комплексне дослідження з проблем, пов'язаних з функціями, виглядом, часом і шляхами проникнення в східнослов'янське язичництво іранських (сармато-аланських) за своїм походженням богів Хорса і Сімаргла, а також з «першої релігійною реформою» (980-988) князя Володимира. Монографія Д.К. Зеленіна видана в Петрограді в 1916 р. Книга цілком присвячена проблемі померлих неприродною смертю, а також одному з центральних міфологічних персонажів - русалці. Дослідження та аналіз повір'їв та обрядів, пов'язаних з цим аспектом духовної культури, автор проводить на основі багатого етнографічного матеріалу. Цікавими також є статті Склінди О.В. та Окорокової Ірини. Перша стаття розповідає про поєднання язичництва та християнства в обрядовості, зокрема поєднання свят. Друга стаття - про засновників неязичницького руху в Україні.

Розділ 1. Феномен язичництва: особливість слов'янських вірувань

1.1 Давньослов'янський пантеон богів

Слово «Бог» у всіх слов'янських мовах має загальний індоєвропейський корінь: «Богават», «Богвана» - вічна істота. Поява пантеону богів у слов'янському язичництві стала наслідком його тривалої еволюції.

Пантеон богів, який безпосередньо передував хрещенню Русі, сформувався, ймовірно, після VI ст. н.е. Він органічно увібрав у себе як поклоніння духам, яким знайшлося місце на його нижчих ступенях, так і поклоніння богині-землі, богам Всесвіту, що зайняли в ньому не досить високе, однак підлегле становище. Очолили цей пантеон боги, яким поклонялася князівсько-дружинна верхівка тодішньо го давньослов'янського суспільства.

Про язичницький давньослов'янський пантеон, що за рівнем «зрілості» відповідав розвинутому політеїзму національно-державної стадії еволюції релігії, ми знаємо з датованого 980 роком повідомлення «Повісті минулих літ», пов'язаного з діяльністю князя Володимира І Святославича (980-1015):

«І став княжити Володимир у Києві один. І постави в він кумири на пагорбі, поза дворомтеремним: Перуна дерев'яного, а голова його булла срібна, а вус - золотий, - і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокоші. 1 приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми. І осквернялася жертвами їхніми земля Руськая і пагорб той».

Літописи свідчать про ідолів двох богів - Перуна, культ якого панував у Києві, і Велеса, або Волоса, бога скотарства, кам'яний ідол якого стояв у Ростові ще на початку XI ст. Перун - це блискавка, таким є первісне значення цього імені. Він же - бог-воїн, Бог - покровитель військових і торгівців, саме йому присягала частина дружини князя Ігоря на одному з київських пагорбів. Кияни звертались до Перуна з проханням про допомогу під час захисту від нападів ворога [7, 75].

Чомусь утвердилася така структура Володимирових богів: Перун - бог блискавки і грому, Хорс - бог сонця, Дажбог - бог вологи (частково світла), Стрибог - бог вітрів, але це не узгоджується з попередньою традицією і суперечить народній міфології.

Але Перун - це бог світла і сонця, а не лише блискавки і грому, що породжуються небесним вогнем. Хорс - місяцебог, а не покровитель сонця, Дажбог - бог неба, де постійно перебувають сонце і місяць (а не лише небесна волога), Стрибог - опікун грізних природних сил (у тому числі і вітрів), Симаргл - ярий бог (він же Семиярило), з яким пов'язаний початок Нового року і пробудження природи, а Мокоша - оберігачка статків, родючості і родинного (суспільного) вогнища, а не лише жіночих ремесел, яка стала своєрідною наступницею Берегині і Великої богині [14, 235].

Перун не є богом «місцевого походження», і є загадкою, чому Володимир Святославович на початку свого князювання віддав перевагу богові, який до цього в народі не відігравав ролі верховного. «Слово о полку Ігоревім» жодного разу не згадує Перуна, а киян називає лише «дажбожими внуками». Перун - це бог скандинавського походження і шанувався лише серед княжої верхівки Рюриковичів, яка була Володимировим родоводом по батьковій лінії. Покровитель грому і блискавок в той час уособлював ті риси, які були необхідні в період силового об'єднання руських земель. В дохристиянські часи Перуну зводили капища і виготовляли його статуї. Цій меті слугували й велетенські дерева, які вважалися священними, переважно то були старі дуби. Біля них влаштовували різноманітні жертовні обряди. Вважалося, що дуби - дерева, в які найчастіше влучає грім, виконували культову роль, котру пізніше перебрав «небесний Перун», а тому з них виготовляли ритуальні статуї [9, 23].

Хорс був деяким доповненням образу Дажбога-Сонця, а ще вважається, що Хорс і Дажбог - одна і та ж персона. Різниця лише в тому, що Дажбог має слов'янське, тобто місцеве походження, а Хорс - тюркське. Цю назву Володимир запозичив з політичних міркувань, щоб зав'язати тісніші взаємини з сусідами. Як приклад можна навести свідчення «Бесіди трьох святителів», в якому мовиться: «Два ангела громная єсть: єлленський старець Перун і Хорс жидовин». Іван Огієнко з цього приводу писав: «Але не вияснено, чому Хорс зветься жидовином, - може, пов'язаний з половцями». Дажбог є дуже давнім божеством «білого світу», «податель статків», який дарував людям світло і тепло, а отже, життя і статки. Це простежується і в назві - Дажбог - бог, що дає. Називаючи наших пращурів «Дажбожими онуками», автор «Слова» виокремлює Дажбога як верховне божество, що під його всемогутньою силою було все небо - найвища цитодель Всесвіту.

Стрибог вважався богом вітрів, а ще і богом війни. Вітер як природне явище сприймався нашими пращурами неоднозначно. Половий - теплий літній вітнрець - допомагає виколошуватися зерновим, дозрівати збіжжю. Помірок - то лихий вітер. Він може навіяти холеру чи інші тяжкі хвороби. Вітрів ще боялися тому, що вони можуть нагнати грозові хмари [21, 187]. Щоб убезпечитись від грому і блискавки, викидали на поріг коцюбу і лопату, а також виголошували молитви і заклинання. Наприклад: «Туче, туче, красна дівице, тебе тепер прошу... прийди до мене швидко від сходу і заходу, сядь зі мною за одним столом вечеряти з одної миски, з однієї ложки... Як їсь ти не прийшла до моєї вечері, так же тучі не можуть прийти до нас вовіки віків, амінь!». Цікаво, що в українців і до новітніх часів збереглися традиції спілкування з силами природи. Так, в повісті «Тіні забутих предків» Івана Нечуй-Левицького місцевий чародій (чи характерник) зупинив небажану грозу, що могла б знищити тільки но зібраний врожай[11, 237]. Сімаргл - бог з чужим іменем - двійник іранського божества Сенмурва (Симургла) - священного крилатого пса, який опікувався насінням і паростю. Цікаво, що на багатьох ужиткових предметах та прикрасах (навіть на капітелі Борисоглібського собору в Чернігові) відтворювалися фантастичні крилаті пси. Можливо, Сімаргл був божеством якогось племені, підвладного великому князеві Володимиру, і був поставлений в його пантеон богів з політичних міркувань, як і Перун. Інша версія трактування бога Сімаргла - він не що інше, як Семиярило - весняний бог плодючості. В “Слові Івана Златоуста” мовиться: “А інші вірують в Стрибога, Дажбога і Переплута”. Згаданий останнім бог, на думку Бориса Рибакова, є двійником Ярила - ярого Сонця [8, 208].

У Володимировім пантеоні богів Мокоша уособлювала все духовне опікунство, яке досі належало жіночим богиням-берегиням. Окрім домашніх промислів і ремесел (ткацтво, вишивка), охорони криниць і джерел, щедрості врожаїв, а також збереження домашнього вогнища, під владу Мокоші підпадали благословіння й покровительство князеві і його дружині, коли вони вирушали в похід.

Зрозуміло, що в пантеон князя Володимира потрапили не всі шановані слов'янами-язичниками боги, а тільки ті, які хоч якоюсь мірою підпадали під ціннісні уподобання правлячої верхівки: сила, міць, потужність, відвага, перемога або смерть в жорстокій битві [23, 96].

За його межами опинилися багато давніх впливових божеств, які заслуговують детальної згадки.

Велес (Волос) (індоєвропейське походження від кореня «вел», «вол») - традиційно вважався богом скотарства, худоби, торгівлі та ремісництва, музики та співу (адже всім відомо, що пастухи добрі співаки і музики). Проте, є вагомі підстави називати Велеса більш значним за своїми функціями богом, ім'ям якого русичі недарма неодноразово клянуться поруч з іменем Перуна при укладанні мирних договорів з Візантією. В останніх дослідженнях Велес постає перед нами як бог миру, тобто водночас заступник сільської слов'янської громади, її території та господарства, підтримувач злагоди, гармонії між суспільством і навколишнім світом. Для широких верств населення Давньоруської держави IX-XI ст.ст. Велес був тим же самим, що й Перун для правлячої князівсько-боярсько-дружинної еліти. Більше того, і в християнстві Велесу знайшлися відповідники-св. Власій і (гіпотетично) св. Микола, найшанованіший на Русі святий, її заступник і захисник [30, 114].

Бог Рід (Святовид) і пов'язані з ним рожаниці в образі зоряного неба і зірок уособлювали собою Всесвіт, а щодо кожної окремої людини виступали як бог і богині долі. Як прояв життєдайної, родючі сили, що просякає, породжує увесь світ, слов'янський Рід був ближче усього до індійського Брахми, єгипетського Осіріса, давньосхід-ного Ваала, біблійного Саваофа[28, 354].

Добре відомі нам за етнографічними джерелами Коляда, Ярило, Купайло відповідали кожній з трьох найважливіших для життя природи і ведення господарства позицій сонця. їм були присвячені радісні і веселі народні свята [11, 143].

Коляда уособлював собою зимове сонцестояння, після якого починалося пробудження природи, що обіцяло майбутній врожай і статок.

Ярило (давньослов. яр, ярий, вищий прояв плідної або відтво-рювальної сили природи,землі, худоби, людини) за значенням був близький до бога Ладо. Власне кажучи, Ярило являв собою весняну іпостась Дажбога.

Купайло (Купало), як засвідчує назва найзначнішого язичницького свята, був вираженням літнього сонцестояння, досягнення сонцем найвищої сили та могутності.

Жива і Мора (Морена)-боги життя і смерті. Жива уособлювала собою красу, юність, любов, природну родючість, Морена - хворобливість, старечу неміч з наступним неминучим кінцем - смертю. Відповідно, у природі Жива позначала момент весняного пробудження природи, цвітіння і зеленіння, Морена-дозрівання плодів і врожаю як провісників майбутнього в'янення природи та її осінньо-зимового засипання. У цій своїй якості Морена, наприклад, з'являлася на святі Купайла [6, 367].

Отже, опрацювавши джерела та історіографію ми дійшли наступних висновків, що пантеон в першу чергу включав богів які мали забезпечити захист і користувалися популярністю серед військової еліти. Пантеон богів, який безпосередньо передував хрещенню Русі, сформувався, ймовірно, після VI ст. н.е., складався з шести основних богів - Перун, Хорс, Дажбог, Стрибог, Сімаргл, Мокоша. Перун - це бог світла і сонця, а не лише блискавки і грому, що породжуються небесним вогнем. Хорс - місяцебог, а не покровитель сонця, Дажбог - бог неба, де постійно перебувають сонце і місяць (а не лише небесна волога), Стрибог - опікун грізних природних сил (у тому числі і вітрів), Сімаргл - ярий бог (він же Семиярило), з яким пов'язаний початок Нового року і пробудження природи, а Мокоша - оберігачка статків, родючості і родинного (суспільного) вогнища, а не лише жіночих ремесел, яка стала своєрідною наступницею Берегині і Великої богині. Пантеон органічно увібрав у себе як поклоніння духам, яким знайшлося місце на його нижчих ступенях, так і поклоніння богині-землі, богам Всесвіту, що зайняли в ньому не досить високе, однак підлегле становище. Це зокрема Велес - бог скотарства, Святовид, що уособлював Всесвіт і виступав богом долі, На жаль, не збереглося чіткого родоводу богів, це ускладнює їх характеристику, адже траплялося так, що одне божество мало різні імена та функції.

1.2 Язичницькі культи

У своїй еволюції язичництво пройшло декілька періодів, для яких характерним є домінуюча роль того чи іншого культу:

1. Культ упирів і берегинь. Первісний анімізм з яскраво вираженим дуалізмом. Виникає, мабуть, в глибинах мисливського господарства.

2. Культ Рода як божества Всесвіту, всієї природи і родючості. Ряд вчених вважають, що цей культ близький до культу Осіріса і був поширений на Близькому Сході і в Середземномор'ї, звідки він дійшов і до слов'янського світу, затуливши собою стару демонологію. Можливо, що рожанниці були землеробської трансформацією доброзичливих берегинь.

3. Культ Перуна як покровителя дружинно-князівських кіл Київської Русі.

4. Прийняття християнства. Язичництво відступило на «Україні», де продовжували молитися всім старим богам (в тому числі і Перуну), за робили це «потай». Найбільш життєздатним з усіх старих язичницьких культів виявилося шанування Рода і Рожаниць, відзначалося явно як «друга трапеза» після різдва богородиці в свято врожаю [8, 157].

Основу язичницьких вірувань давніх слов'ян складали різноманітні природні культи. Слов'яни боготворили ліси, ріки й інші водойми, гори, камені або безпосередньо, або заселяючи їх особливими духами. Подібні пережитки, власне, анімістичних вірувань можна зустріти не тільки в язичництві, а й у розвинутих національно етнічних і регіональних релігіях - досить згадати німф і сатирів в олімпійській релігії давніх греків. Стійкість поклоніння духам і природним явищам пояснюється дуже легко - вони існували поруч з людьми, були для них зрозумілішими, ніж, припустимо, небесні боги.

В очах наших слов'янських предків переважна більшість духів ставилася до людей неоднозначно. Саме в такому вигляді переносили люди на духів свої спостереження за різноманітними природними феноменами, кожний з яких залежно від обставин міг то допомагати, то шкодити людям, хоча, за великим рахунком, самі люди поводяться так само. Сонце, наприклад, могло виступати і небесним вогнем, джерелом тепла і світла, від якого повністю залежить життя і добробут людей, і нещастям, тому що саме його промені палять руських воїнів у «Слові о полку Ігоровім». Отже, слов'янам-язичникам доводилося постійно залучати на свій бік заради хорошого врожаю, безпеки худоби, вдалих пологів тощо всіх цих водяників, лісовиків і домовиків [7, 365].

Природні культи давніх слов'ян можна розділити на чотири: культи води, культ лісів і дерев, культ предків, культ злих сил. Зрозуміло, цим не вичерпуються прояви слов'янського язичницького анімізму: цілий ряд джерел підтверджує, що слов'яни поклонялися каменям і горам, колодязям і озерам, звірам і птахам, вогню, зіркам, Місяцю та Сонцю.

Культ води пов'язаний з тим, що слов'яни вважали воду першоматерією світу. Насправді «земні» джерела водного культу слід шукати в значенні води для землеробства, що було основою господарства давніх слов'ян. Здавна слов'яни приносили жертви озерам і колодизям, полюбляли молитися над водою, називали річки богинями, запалювали свічки над колодязями і криницями. Поруч із виключно «зрошувальною» також шанувалася «очисна» властивість води, внаслідок чого ще в середні віки зберігався звичай водних ордалій. Водні ордалії - випробування, які полягали втому, що людину, запідозрювану в чаклунстві, кидали у воду, уважно спостерігаючи, - потоне вона чи ні [6, 412].

Найбільш відомий прояв культу води, безперечно, - це віра у водяників і русалок (віл). Водяного народна фантазія зображувала у вигляді старця з довгою, заплутаною бородою, який надає перевагу тихим глибоким заводям. Русалки уявлялися вродливими дівчатами, що через якісь причини (найчастіше - через нещасливу любов) знайшли свою смерть у воді. Танці русалок - це хвиля на воді, а їхні пісні - це шум хвилі. Коли в розпал літа, підчас визрівання врожаю, вранці виступала роса, люди вважали, що русалки приносять її у своєму довгому волоссі, і назвали Русальським тиждень, що передував святу літнього сонцестояння [27, 158].

Предметом культу дерев ставали як окремі породи дерев (найчастіше дуб - найпомітніше за розмірами і за віком дерево лісостепової зони), так і цілі гаї. Там, у священних гаях, під загрозою суворого покарання заборонялося ловити птахів, полювати на тварин, навіть рубати дерева. Наші предки були переконані, що саме в лісах та гаях, де затишно і спокійно, в пущах, подалі від людських очей жили боги. Тому в лісах найчастіше і розташовувалися культові споруди слов'ян-язичників, провадилися окремі обрядово-ритуальні дії. Візантійський імператор Константин Багрянородний залишив опис подібних дій біля священного дуба на острові Хортиця. Торговці, які щойно подолали небезпечні дніпровські пороги, збиралися під його розложистим гіллям і приносили йому жертви: хто хліб, хто кусень м'яса, хто живих півнів. Потім, утворивши коло з 12 стріл, провадили ворожіння - можливо, про прикінцевий прибуток свого підприємства [33, 278].

Існують і більш матеріальні свідчення про язичницький культ дерев. Протягом XX сторіччя на території між Києвом і Черніговом, у водах Дніпра і Десни було зроблено кілька знахідок священних дубів.

У стовбури цих велетнів, там, де від них починали відходити гілки, були вставлені щелепи молодих кабанів догори іклами - так, щоб вони утворювали за формою чотирикутник. Датуються ці знахідки VII-VIII і X століттям [11, 234].

Давні слов'яни вірили в те, що в лісах живуть лісовики (полісуни), а в полі - польовики. Полісуни - казкові істоти сірого або попелястого кольору, повністю вкриті волоссям, ходять в одязі, звіриних шкурах, а іноді й без одягу. Найчастіше лісовик показується людям в образі діда з довгою сивою бородою. Полісуни часом допомагають людям рубати дрова і просять у людей хліба. У той же час полісуни полюбляють жартувати надлюдьми, змушуючи їх усю ніч блукати полісі.

Як і у випадку з русалками, в уявленні про лісовиків знайшли своє відображення різноманітні взаємини слов'ян з лісами і деревами. Лісовик близький до людини - так і ліс дає людині основний будівельний матеріал, ягоди, гриби, дичину і шкіри. Лісовик жартує над людиною - так у глухому лісі на кілька годин або навіть днів орієнтацію може втратити кожний [21, 307].

Культ злих сил - явище звичайне для будь-якої релігії. У язичництві давніх слов'ян, судячи з усього, цей культ набув досить своєрідного відтінку. До злих сил, безумовно ворожих людині, - упирів і навій (старослов. навь-небіжчик)-слов'яни відносили іноплемін-них мерців, душі ворогів і недоброзичливців, людей, яких за щось покарали сили природи (впав з дерева, загинув від удару блискавки, був з'їдений вовками тощо). У язичницьких уявленнях нав'ї походили на птахів, що літають по ночах, у бурю і дощ, на злих вітрах, і нападають на людей, щоб досхочу напитися їхньої крові. Упир за зовнішністю вважався цілком схожим на людину, однак його легко впізнавали за неприродно червоним кольором обличчя (щоб якось приховати його, упирі прикидалися п'яницями). З кого упир випивав кров, той швидко вмирав. Як тільки співали півні, упир щодуху кидався назад до цвинтаря, де він жив у власній могилі, бо якщо він хоч на мить зустрінеться із сонячним світлом - тут йому і кінець [7, 432].

Віра в існування злих сил, з одного боку, відображала страх і безпорадність людини перед силами природи, а з другого боку-власну людську недосконалість, тому що дозволяла приписувати цим силам усі невдачі і проблеми, що переслідували людину.

Слов'яни намагалися всіляко захиститися від злих сил. Боротьба з ними складала невід'ємну частину їхнього життя і залишила яскравий слід у декоративно-ужитковому мистецтві. Захисним магічним різьбленням вкривалися дах будинку і всі його отвори - вікна, двері, димохід; скрині для одягу й їстівних припасів, різноманітний посуд. Знамениті українські вишиванки - це плід не тільки народного мистецтва, а також і язичництва. Недарма вишивкою прикрашали ті частини одягу, де він нещільно прилягав до тіла. Основний мотив вишиванок-кінно-солярна символіка (кінь-тварина, яка рухає сонце удень). Нарешті, по четвергах (у слов'янському календарі тиждень був п 'ятиденним), коли топили лазню, злим силам обов'язково залишали дещицю від їжі та пиття. Якщо ж перед виходом з лазні присипати підлогу попелом, то вранці наступного дня знаходили сліди погані, подібні відбиткам пташиних лапок [26, 456].

Усім відома зброя проти упирів - часник і осиковий кіл. А от пояснення вибору цієї зброї видатним вітчизняним філологом XIX ст. О. Потебнею: часник настільки гіркий, так пече в роті, що нагадує жар вогню. Причиною ворожості для злих сил осики могла бути або гіркота цього дерева («гірка» - постійний епітет осики в народних піснях), або його світла кора, що навіювала асоціації зі світлом [8, 278].

Слов'янський язичницький культ предків в основних своїх рисах нагадував подібні культи, що існували у всіх народів до (і тривалий час після) прийняття ними світових релігій. Головна ідея цього культу - ідея безперервного зв'язку померлих зі своїм родовим колективом. Спочатку своїх мерців слов'яни ховали в землі, й їхні цвинтарі, що зі зрозумілих гігієнічних міркувань розташовувалися подалі від людського житла, служили прикордонними стовпами території громади й одночасно - своєрідними її оберегами проти будь-яких чужоземців, які завжди уявлялися ворогами. В останні століття перед прийняттям християнства люди знайшли своїм померлим нове місцеперебування - на небі, куди їхні душі підносилися разом з димом поховального вогнища. Часто попіл, що залишався після кремації, віддавали рідній землі, зібравши його в горщик для варіння каші.

У будь-якому разі подібні поховання дуже показові для визначення характеру взаємин предків зі своїми нащадками. Вони з усією очевидністю доводять, що поряд із виключно охоронними функціями головне призначення предків полягало в сприянні господарської діяльності своїх нащадків, росту їхнього матеріального добробуту. Насамперед від них вимагалось посилювати родючість землі й забезпечувати достатню для доброго врожаю кількість вологи [4, 280].

У фольклорних джерелах можна знайти уривчасті відомості про звичай «саджати на лубок», тобто ритуальне вбивство старих членів слов'янської родової громади. Для цього використовували довгий візок-волокушу, на якому приречених на смерть «предків» відвозили узимку подалі від селища і залишали в глибокому яру, звідки неможливо було вибратися без сторонньої допомоги. Цей звичай діяв і влітку, коли наставала посуха, що загрожувала майбутнім голодом усьому племені (тоді «предків» кидали впорожні зернові ями). Однак уже в І тисячолітті нашої ери подібний звичай, відомий і в інших народів, став пережитком.

Найбільш відомий ритуал культу предків - радуниці. Двічі на рік, восени й навесні, коли природа завмирає і готується до спокою, і навпаки, пробуджується, весь родовий колектив відвідував могили своїх померлих, залишаючи їм їжу. Схожість радуниць з обрядом відвідування кладовищ і поминання померлих рідних і близьких у великодній час не випадкова. Вона пояснюється штучним злиттям весняних радуниць з цим найбільш значним із християнських свят, яке потрібно було Православній Церкві для викорінювання в народі язичницьких вірувань [24, 274].

Як один із проявів культу предків, безперечно, можна розглядати віру в домовика (давньослов'янського «чура» - пращура, звідки і походить відомий вислів «Чур мене»). За народними повір'ями, виглядав домовик як старий-престарий дід, хоча іноді міг прибирати вигляд у хазяїна будинку. Жив домовик у підпічку, тому що його старі ревматичні кістки мали потребу в теплі, а з другого боку, місце, де палав вогонь, у всіх народів вважалося священним. Насамперед, домовик, як і будь-який інший добропорядний предок, був заступником двору і господарства, худоби, майна та маленьких дітей. За іншими розповідями, домовики, коли вони чимось невдоволені, капостять у хатах: стукають, відчиняють двері, вікна, знущаються з котів, щипають сонних людей. Вночі домовики полюбляють їздити на конях, заплутувати їхні гриви, стригти овець, ганяти курей. Для відлякування домовиків у стайнях тримали опудала ворон і сорок [7, 456].

В різноманітних формах індивідуального і колективного культу здійснювалося і вшановування язичеських богів. Матеріали археологічних досліджень Києва свідчать про наявність у житлах своєрідних домашніх вівтарів з дерев'яними ідолами, а повідомлення візантійських і арабських авторів засвідчують, що поклоніння цим ідолам полягало в обряді жертвопринесень, що супроводжувався молінням. Богів молили про дарування врожаю, щастя, матеріального добробуту, про захист від ворогів, хвороб, різних л их, просили поради і вказівок, у сумнівних випадках з їх допомогою намагалися зазирнути в майбутнє.

Досить часто колективні ритуали відбувалися просто неба, хоча давні слов'яни зі скіфських часів знали і тип закритого святилища- капища (можливо, від «кап» - ідол, бовван, кумир). Звичайно, такі святилища бул и обгороджені валом з частоколом, а в середині стояла дерев'яна статуя бога, розміщувалися жертовник і палав жертовний вогонь. Перепалені кістки жертовних тварин і попіл зносили у розташований неподалік зольник [22, 128].

Яскравим прикладом подібного святилища може вважатися вже капище богів Володимира. Залишки цієї культової споруди язичницького часу були знайдені в 1975 р. неподалік від Андріївської церкви в Києві. У плані воно являло собою прямокутник (7 х 1,75 м) із шістьма закругленими симетричними виступами (діаметр двох великих дорівнював 2 м, малих - 1 м), що прилягали до святилища з півночі, сходу, півдня. Саме на цих виступах знаходилися постаменти богів [6, 475].

Найвідомішим зразком язичницького кумира за правом вважається відомий Збруцький ідол, випадково знайдений у 1848 р. у водах притоки Дністру річки Збруч. Цей ідол являє собою вапняну колону 2,7 м чотиригранної форми з малюнками на кожному з боків. Капище цього ідола розташовувалося за 5 км від с. Городниця Гусятинського району Тернопільської області, в лісі, на найвищому у цій місцевості пагорбі Богиті [25, 98].

Громадські богослужіння проводилися, скоріш за все, у дні свят, при надзвичайних подіях - виступ у військовий похід, повернення з походу, епідемії, ворожій навалі, посусі й неврожаї, окремо - на честь того чи іншого божества. За уривчастими фольклорними відомостями, колективні язичницькі обряди в основних своїх рисах дуже нагадували індуїстський ритуал ведичних часів. Його головним обрядом можна вважати жертвопринесення. Тут відбувалося заклання жертовної тварини старійшинами родів, жрецями- волхвами або князями, що виконували певні жрецькі функції. Частину жертовної тварини спалювали на вогняному вівтарі перед ідолом, її кров розбризкували - чи для оборони від злих сил, чи на знак поваги до божественної життєдайної сили цієї рідини. На нутрощах жертовних тварин ворожили. Рештки кривавих жертв богам з'їдали учасники обряду. Ритуальне частування супроводжувалося необмеженим уживанням хмільних напоїв, звичайними у подібних випадках музикою, піснями, іграми.

Для шанування богів забивали биків, півнів, кабанів, іншу худобу і птицю. Іноді приносили й криваві людські жертви. Розповідь про одне з таких жертвопринесень, регулярних, проте, скоріш за все екстраординарних за значенням, зберегла нам «Повість минулих літ». Ця розповідь підтверджується численними повідомленнями давніх авторів, хоча археологічних підтверджень таким фактам під час дослідження язичницьких капищ досі не знайдено [1, 238].

Більша частина безкровних жертвоприношень у вигляді хліба, меду, сиру діставалася Роду (можливо, і Велесу). Оскільки ці страви завжди фігурували і на весільному столі, можна припустити, що безкровні жертвопринесення супроводжувалися моліннями про врожай, приплід худоби чи поповнення родини дітьми.

Безумовним відгомоном подібних язичницьких ритуалів слід вважати трапезу, що її за народними билинами та літописними повідомленнями раз на тиждень влаштовував у себе на дворищі князь Володимир. Ці частування супроводжувалися грою скоморохів, музикою, боротьбою з ведмедями та іншою «культурною програмою», зображення якої зберегл и для нас фрески Софійського собору у Києві, а також щедрою роздачею милостині.

Зрештою, і звичай колядування був звичаєм збирання жертв богові-сонцю, що народжується, і тому потребує матеріального підкріплення своїх сил. Зрозуміло, що левова частка жертв у вигляді зібраних наїдків та напоїв споживалися самим дарувальниками і збирачами. В описаних ритуалах був і певний практичний сенс: князю Володимирові, який збирав податки у натуральній формі, нікуди було їх подіти, а пересічному слов'янину трапеза на свято Коляди надавала рідкісну можливість досхочу наїстися вишуканого м'яса домашніх тварин і сподіватися, що він не забуде його смак у наступному році [10, 67].

Різновидом слов'янського язичницького ритуалу може вважатися поховальний культ. За кілька століть до хрещення Русі у давніх слов'ян переважали обряди кремації. Вони полягали утому, що небіжчика разом з речами та їжею, що повинні були знадобитися йому в потойбічному світі, спалювали в човні. Таким чином, як вважали давні слов'яни, душі померлих швидше досягнуть неба.

Однак найчастіше язичницькі поховання поєднували форми кремації та інгумації (закопування в землю). На місці поховального вогнища насипали курган, куди іноді клали урну з прахом. Горщик з прахом поміщали й у труну у вигляді невеликого будиночка на стовпах. (Цей прототип казкової «хатинки на курячих ніжках» більше був поширений у північних регіонах Росії). Напередодні хрещення Русі була помітною тенденція до поступового витиснення поховання померлих через спалення їх похованням у землі, хоча вона пояснювалася радше розвитком культу предків.

До християнських часів зберігався започаткований, можливо, ще скіфами, звичай супровідної кривавої жертви. У цьому легко переконатися, звернувшись до розповіді візантійського автора Лева Диякона, який був безпосереднім свідком війн князя Святослава з Візантією в середині X ст.: «І ось, коли настала ніч і засіяло повне коло Місяця, скіфи вийшли на рівнину і розпочали підбирати своїх мерців. Вони нагромадили їх перед стіною, розіклали безліч багать і спалили, заколовши при цьому за звичаєм предків безліч полонених, чоловіків і жінок. Здійснивши цю криваву жертву, вони задушили декілька грудних немовлят і півнів, топлячи їх у водах Істра (Дунаю)» [29, 273].

Завершувалася поховальна церемонія тризною, відомою у праслов'янського населення України ще з І тисячоліття до н. е. У власному розумінні тризна мала вигляд військового турніру чи битви і була покликана відганяти смерть від живих; у широкому розумінні тризною можна вважати весь комплекс поховальних обрядів безпосеред-ньо після кремації чи інгумації, які, крім військових змагань, включали в себе криваве жертвопринесення на жертовному вогнищі і жалобне частування з пияцтвом [8, 469].

Отже, на основі опрацьованих джерел можна зробити висновок, що основу язичницьких вірувань давніх слов'ян складали різноманітні природні культи. Слов'яни боготворили ліси, ріки й інші водойми, гори, камені або безпосередньо, або заселяючи їх особливими духами. Стійкість поклоніння духам і природним явищам пояснюється дуже легко - вони існували поруч з людьми, були для них зрозумілішими, ніж, припустимо, небесні боги. Природні культи давніх слов'ян можна розділити на чотири: культи води, культ лісів і дерев, культ предків, культ злих сил. Культ води пов'язаний з тим, що слов'яни вважали воду першоматерією світу. Найбільш відомий прояв культу води, безперечно, - це віра у водяників і русалок (віл). Предметом культу дерев ставали як окремі породи дерев (найчастіше дуб - найпомітніше за розмірами і за віком дерево лісостепової зони), так і цілі гаї.

Давні слов'яни вірили в те, що в лісах живуть лісовики (полісуни), а в полі - польовики. Культ злих сил - явище звичайне для будь-якої релігії. У язичництві давніх слов'ян, судячи з усього, цей культ набув досить своєрідного відтінку. Віра в існування злих сил, з одного боку, відображала страх і безпорадність людини перед силами природи, а з другого боку -власну людську недосконалість, тому що дозволяла приписувати цим силам усі невдачі і проблеми, що переслідували людину.

Слов'янський язичницький культ предків в основних своїх рисах нагадував подібні культи, що існували у всіх народів до (і тривалий час після) прийняття ними світових релігій. Головна ідея цього культу - ідея безперервного зв'язку померлих зі своїм родовим колективом. Як один із проявів культу предків, безперечно, можна розглядати віру в домовика (давньослов'янського «чура» - пращура, звідки і походить відомий вислів «Чур мене»). За народними повір'ями, виглядав домовик як старий-престарий дід, хоча іноді міг прибирати вигляд у хазяїна будинку.

В різноманітних формах індивідуального і колективного культу здійснювалося і вшановування язичеських богів. Досить часто колективні ритуали відбувалися просто неба, хоча давні слов'яни зі скіфських часів знали і тип закритого святилища - капища (можливо, від «кап» - ідол, бовван, кумир). Найвідомішим зразком язичницького кумира за правом вважається відомий Збруцький ідол, випадково знайдений у 1848 р. у водах притоки Дністру річки Збруч.

1.3 Демонологічні уявлення

Перші відомості про демонологічні повір'я й звичаї подають київські книжники і зовсім особливий фольклорний феномен - українська міфологічна новела, яка спільно з казками, піснями, легендами, прислів'ями, колядками тощо доносить до нас образи демонологічних персонажів. Аналіз змісту цих вірувань дає підстави дещо умовно виділити два основні історичні «поверхи» в еволюції демонологічних образів. Перший з них представлено віруваннями в духів, що, так би мовити, групуються навколо уявлень про упирів і берегинь; другий «поверх» представлено віруваннями в рожаниць, Рода, Леля, Ладу, Господаря, Зорю, Панну-Сонце, Громовика тощо. Звичайно, «нижчі» вірування в духів не зникають з появою «вищих», а живуть і в часи «ідольського мороку», і в християнську добу [1, 314].

Демонічний світ розділено на три групи: духів природи, домашніх духів і злих духів - нечистої сили. Найбільша за чисельністю група - чорти, назва походить від давньої назви волхва, який умів читати таємничі письмена язичницькі, записані чертами (рисками). Християнська релігія, борючись з давньою вірою, вклала у це слово нове значення, приписавши волхвам спілкування з нечистими. Подібна доля й у слова «біс» - назви знахаря, лікаря-шамана, який магічними рухами виганяв злих духів з тіла людини, звідси і «біситись», «біснуватись» та ін. Змішання тотемістичних, язичницьких і християнських вірувань створили дивовижний світ, населений фантастичними істотами [21,76].

Так, наприклад, існує різниця між самими чортами, а також між чортом і бісом. За народними уявленнями, чорт - чорний, а біс - рябенький.

Чорти та біси різняться між собою мастю, в той ж час чіткої межі між ними у народних повір'ях не існує. І чорт і біс, як правило, людиноподібна істота з ріжками, хвостом, копитцями і рильцем, але цю подобу вони легко міняють на образи вродливих парубків, коней тощо. Можна навести синоніми, які найчастіше зустрічаються у народних переказах про чорта. Це ідоляка, злидень, кадук, куцан, шатан, хамінок, враг, облуд, бузиновий цар та деякі інші. У чортів та бісів існує своя класифікація, а також розподіляються місця їхньої діяльності. Чорти бувають польові, лісові, болотяні, водяні, очеретяні й ті, що живуть у пеклі. Найвищими у цій класифікації є Сатанаїл - бісівський цар, Пек - володар пекла та Диявол, або Гаспид - цар чортів. Помітно, як переплелись в українській демонології нашарування християнських та язичницьких уявлень про темні сили [8,521].

Один з персонажів демонологічних вірувань - упирі, уособлення темних і ворожих сил природи; вони, звичайно, ще не були персоніфікованими виплодками соціального зла. Це не просто духи, що можуть існувати поза тілом, а різновид перевертнів: упирі-духи перекидаються звірами, птицями тощо, можуть набирати й людського вигляду. Їхнє основне заняття - висмоктувати кров у людей, молоко у корів, а якщо упир - червонопикий ворожбит, то й дудлити горілку. В упирів проявляються й риси духів-господарів, розпорядників різних сфер: вони не лише п'ють кров, а й крадуть дощ, насилають неврожай тощо.

Упирі - персонажі, які стоять на межі між зооморфними й антропоморфними істотами. Така двоїстість форми властива й багатьом іншим образам демонологічного типу надприродного, зокрема уявленням про «нечистих» небіжчиків (утоплеників, убитих тощо), які на живих насилають помір, душать овечок, ночами викликають страхітливі видіння, та про вовкулаків. До речі, вовкулаки - це теж перевертні, ворожбити й звичайні люди, чаруванням перевернуті на вовків. У даному разі це - знедолені істоти, в яких вкрадено людське ймення [6, 491].

Звичайно, уявлення про упирів та вовкулаків далеко не вичерпують вірувань праслов'ян та літописних слов'ян. Сюди належать також русалки, водяники, болотяники, відьми, домовики, лісовики, берегині тощо. Уявлення про них пов'язані з віруваннями у потойбічне, замогильне життя душ небіжчиків, що відлетіли в царство водяних духів. Етнографи засвідчують: подекуди ще й тепер день Петра й Павла зветься проводами русалок, а на Київщині такі проводи справляли у перший петрівський понеділок. Русалки - душі молодих утоплениць, самовбивць, мертвонароджених. До русалок треба віднести й мавок - дівчаток, які померли нехрещеними.

Русалки - не анімістичні, а демонологічні образи. Вони виходять заміж за духів-водяників, під їхніми ногами трава не гнеться, бо вони - духи. У русалок майже нема зооморфних рис, хоча П. Куліш і наводить розповіді про «морських людей» - напівчоловіків-напівриб, які нагадують давньогрецьких сирен. Іноді русалки перекидаються кішками, жабами. Та й живуть вони у воді, їхнім сонцем є місяць, а якщо русалка десь загається, на ниві чи в лісі, і її коси з осоки обсохнуть, вона помирає. І все ж русалкам більше притаманні антропоморфні риси, вони мають вигляд дівчат з гарними обличчями, довгими косами, іноді в плахтах, з червоним намистом. Русалки живуть не тільки тим, що пустують та залоскочують, вони мають добрий розум, люблять прясти, танцювати, відбілювати полотно тощо. В образах русалок виявляються як традиційні язичницькі вірування, так і християнські, а також іншоетнічні впливи [27, 343].

Мабуть, не менше поширеними були й повір'я про відьом. Відьми виступають свого роду посередниками між світом реальним і потойбічним. Цікаво, що саме слово походить від давньоруського «ВЪдь» - знати, що вказує на давнє походження цього образу в українському фольклорі і свідчить про існування особливої касти серед язичницьких волхвів жіночої статі, які виконували певні ритуальні дії. Археологічні дані свідчать, що, ймовірно, це могло бути заклинання дощу. До речі, і в народних розповідях про відьом особливо наголошується на їхньому вмінні «красти» дощі.

Відьми бувають двох категорій: вчені та від народження. У відьом, які такими народились, повинен бути хвостик, на кшталт чортячого, а вчені відьми нічим не відрізняються від звичайних жінок. За повір'ям, відьмою дівчинка може народитися, якщо на матір було наслано закляття або якщо та необережно проковтнула вуглинку, готуючи перед Різдвом вечерю. Якщо ж у сім'ї народжувалось сім дочок підряд - одна з них природжена відьма. Така дівчина чаклувала інтуїтивно, бо знання їй давались від народження, на відміну від відьми вченої, яку готує до відьомства чорт або старші відьми. За повір'ям, вченою відьмою можна було стати, якщо в ніч на Юрія піти на коров'ячий брід і набрати в рот води зі сліду корівки, покропити цією водою хреста, зняти із себе одяг і, розіславши його на хресті, вилізати на нього. Після цих дій жінка ставала відьмою, щоправда найнижчого розряду, такою, що тільки і вміла відбирати молоко у корів. Відьми вищих рангів могли накликати на людей хвороби, збирати у себе різних гадів, давати їм доручення затримувати дощі, викликаючи посуху, а також уміли приймати подобу різних птахів і тварин або й людську іншого віку чи статі. Відьми найвищої кваліфікації вміли робити все. В ніч на Івана Купала відьми злітались на шабаш, найчастіше на Лису гору до Києва, для польоту використовуючи кочергу, мітлу або ступу. Перед такою подорожжю натирались маззю, яка виготовлялась з магічними замовляннями із різного зілля, глини, викопаної під порогом, жаб'ячих лапок, зміїних голів тощо. Шабашем керує відьмак, він може мати різні подоби, але найчастіше - ведмедя з рогами, риб'ячими плавниками, дзьобом тощо. На своїх ігрищах відьми та інша нечиста сила влаштовують дикі оргії, пародіюючи церковні свята, молодіжні забави, б'ються дерев'яними мечами, одне слово, знущаються з роду людського та віри православної [10, 80].

На відміну від упирів, відьом, чортів та інших «нечистих сил», берегині є поліморфними образами добрих духів. Звичайно, берегині - не русалки, підступні утоплениці, а тим більше - не богині. Ймовірно, що їх вважали за зичливих демонів, певним чином пов'язаних з водами: вони охороняли риболовів, піклувалися про посіви та дощі для них. Берегині - жіночі духи, уособлення материнського дбання. Отже, це один з найдавніших демонологічних образів, з яким міфологічна уява пов'язала жіноче, материнське заступництво від усякого зла, від будь-яких прикрощів. На жаль, фрагментарність свідчень обмежує можливість конкретизації уявлень про берегинь, а також про чимало яких інших образів духів, як-от водяниці, полудниці, домовики, лісовики, польовики тощо, які справили вплив на формування середньовічного язичництва та й досі ще зустрічаються в народних повір'ях.

Можна сказати дещо й про цих міфологічних персонажів. За походженням, а почасти й за більш пізнім змістом домовики, польовики, лісовики близькі до образів берегинь. Генетично, треба згадати, вони пов'язані з культом сімейно-родових попередників, що склався в екзогамному роді. Домовики, польовики, лісовики були добрими духами, які оберігали домашнє вогнище, посіви, людину в полі й у лісі, були духами-господарями життєво важливих для людини сфер. Ці міфологічні образи - не просте продовження архаїчного анімізму, а більш розвинуте бачення людиною процесів та явищ, характерне тим, що дух уже не вдовольнявся переселенням в інші предмети, а «стежив за порядком» у більш широкому й більш ускладненому колі об'єктів людської діяльності [1, 324].

Культ домовика пов'язаний із надзвичайно давніми народними звичаями вшановування духів предків. Домовик і допомагає, і шкодить людям. Як і всі духи, він дуже любить, коли до нього ставляться з увагою і розумінням. А до тих, хто не виконує певних правил чи дратує духа дому, він буває нещадним.

Першою і обов'язковою умовою успіху під час закладання нового житла наші предки вважали схвалення цієї справи духом того місця, на якому розпочинали будівництво. Передбачалося, що надалі, коли господарі новобудови поводитимуться як слід, цей дух оберігатиме дім, сприятиме збереженню миру і злагоди в ньому, дбатиме про багатство й добробут родини.

Особливістю домовиків, польовиків, лісовиків є також обмеженість їхнього чину: вони діють лише в порівняно вузьких сферах, мають порівняно обмежений рід занять і, що особливо важливо, вони не створюють, а лише відвертають, приносять, наводять хворобу, радість, вдачу та ін. Але, звичайно, усі ці застереження не можуть заступити того, що демонологічні уявлення, загалом кажучи, є важливим, своєрідним показником історичного й духовного розвитку людини [7, 576].

Як вже зазначалось, другий «поверх» представлено віруваннями в рожа ниць. Рожаниці як культ більш архаїчний порівняно з культом Рода, як образ духів-заступників виражають ідею єдності урожаю і долі людини, що є цілком зрозумілим стосовно стародавнього селянина-хлібороба. Звичайно, духи-рожаниці були заступниками й жінок-породіль, а також духами плідності промислового звіра й худоби. Чи не наводить усе це на думку про те, що духи-рожаниці, які цілковито належать до демоністичного типу вірувань, значно розширили можливості свого впливу на довкілля порівняно, скажімо, з тими духами, про яких йшлося раніше? Адже в змісті цього образу уже проглядається зародок ідеї плідності як такої - ідеї, розвиток якої з часом має вивести надприродне за порівняно вузькі межі орудної функції. Нарешті, в образах рожаниць можна знайти першу ознаку уособлення історичних явищ (наприклад, вервісільської общини, котра приходила на зміну кровноспорідненій сім'ї), що було зовсім немислимим раніше - на «поверсі» духів-перевертнів [6, 508].

Отже, опрацювавши джерела та історіографію ми дійшли наступних висновків, а саме аналіз змісту вірувань дає підстави дещо умовно виділити два основні історичні «поверхи» в еволюції демонологічних образів. Перший з них представлено віруваннями в духів, що, так би мовити, групуються навколо уявлень про упирів і берегинь; другий «поверх» представлено віруваннями в рожаниць, Рода, Леля, Ладу, Господаря, Зорю, Панну-Сонце, Громовика тощо. Звичайно, «нижчі» вірування в духів не зникають з появою «вищих», а живуть і в часи «ідольського мороку», і в християнську добу. Демонічний світ розділено на три групи: духів природи, домашніх духів і злих духів - нечистої сили. Найбільша за чисельністю група - чорти, назва походить від давньої назви волхва, який умів читати таємничі письмена язичницькі, записані чертами (рисками).

Один з персонажів демонологічних вірувань - упирі, уособлення темних і ворожих сил природи; вони, звичайно, ще не були персоніфікованими виплодками соціального зла. Це не просто духи, що можуть існувати поза тілом, а різновид перевертнів. Звичайно, уявлення про упирів та вовкулаків далеко не вичерпують вірувань праслов'ян та літописних слов'ян. Сюди належать також русалки, водяники, болотяники, відьми, домовики, лісовики, берегині тощо. Уявлення про них пов'язані з віруваннями у потойбічне, замогильне життя душ небіжчиків, що відлетіли в царство водяних духів.

Мабуть, не менше поширеними були й повір'я про відьом. Відьми виступають свого роду посередниками між світом реальним і потойбічним. Цікаво, що саме слово походить від давньоруського «ВЪдь» - знати, що вказує на давнє походження цього образу в українському фольклорі і свідчить про існування особливої касти серед язичницьких волхвів жіночої статі, які виконували певні ритуальні дії. Відьми бувають двох категорій: вчені та від народження. У відьом, які

Берегині є поліморфними образами добрих духів, на відміну від упирів, відьом, чортів та інших «нечистих сил»,. Звичайно, берегині - не русалки, підступні утоплениці, а тим більше - не богині. Це один з найдавніших демонологічних образів, з яким міфологічна уява пов'язала жіноче, материнське заступництво від усякого зла, від будь-яких прикрощів. На жаль, фрагментарність свідчень обмежує можливість конкретизації уявлень про берегинь, а також про чимало яких інших образів духів, як-от водяниці, полудниці, домовики, лісовики, польовики тощо, які справили вплив на формування середньовічного язичництва та й досі ще зустрічаються в народних повір'ях.


Подобные документы

 • Історія складання народного календаря. Розвиток примітивних уявлень про основи космогонії, астрономії, метрології, грунтознавства, математики, моралі, педагогіки, медицини. Розгляд релігійних переконань українського народу про існування долі та душі.

  дипломная работа [77,9 K], добавлен 17.06.2010

 • Витоки українських традицій, що об'єднують в собі вірування християнства і язичництва. Виготовлення оберегів, здатних захистити людину. Традиції, пов'язані з новосіллям, весільні обряди. Головні народні свята: Різдво, Масляна, Коляда, Івана Купала.

  презентация [3,3 M], добавлен 23.11.2017

 • Весілля - провідна форма духовної і традиційної культури. Весільна обрядовість українського народу в системі наукових досліджень. Передвесільні та післявесільні обряди і звичаї, як фактор духовного овячення нової сімї. Весільне дійство - духовна система.

  дипломная работа [89,7 K], добавлен 01.11.2010

 • Поняття світогляду як самооцінка людини, розуміння себе в світі та аналіз довкілля. Релігійне спрямування українського бачення, роль у ньому уявлень і вірувань. Доля і душа людини, значення сновидінь. Стародавні повір'я про походження "нечистої сили".

  контрольная работа [33,5 K], добавлен 10.03.2011

 • Свято Великодня для слов’янських народів було, є і залишиться найвеличнішим та найзначущим з усіх існуючих на сьогодні християнських свят. Великдень, Паска, Христове Воскресіння - традиції святкування. Про українські писанки - символіка та семантика.

  реферат [51,2 K], добавлен 27.04.2008

 • Двоєвірство на Русі: язичницькі та християнські основи. Зв'язок календарних свят та обрядів із зимовим і літнім сонцеворотами, весняним і осіннім рівноденням, з циклами землеробських робіт. Система церковних свят. Колядування, масниця, день Івана Купала.

  реферат [21,3 K], добавлен 15.06.2009

 • Етапи формування. Обрядовість зимового циклу. Весняні свята та обряди. Літні свята. Осінні звичаї та обряди. Трудові свята й обряди - органічна складова святково-обрядової культури українського народу.

  контрольная работа [17,9 K], добавлен 04.06.2003

 • Ознаки загальнонаціонального культуротворення в регіональній культурі полтавського краю. Посилення впливу в суспільстві місцевого українського дворянства, досягнення в освіті, культурі та мистецтві. Пропаганда національних ідей, просвітництва й освіти.

  статья [27,2 K], добавлен 22.02.2018

 • Поселення та житло. Народний одяг, харчування. Побут і звичаї, сім’я. Феномен українського народу, що живе на перекресті шляхів в центрі Європи і впливає на політичні події на всьому континенті.

  реферат [15,6 K], добавлен 23.04.2002

 • Історія та розвиток українського народного танцю. Український танець як складова частина народно–сценічної хореографії, її національний колорит. Історія розвитку українського костюму. Методика постановки хореографічної роботи, характеристика рухів.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 30.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.