Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

Аналіз літератури та узагальнення досвіду використання ПК в школі. Розробка та впровадження методики використання нових інформаційних технологій в початковій школі. Практика використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу, впровадження методики.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 17.06.2009
Размер файла 132,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

83

ЗМІСТ

 • ВСТУП
 • Розділ 1. Програмне забезпечення в роботі вчителя початкової школи
 • 1.1 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
 • 1.3 Здоров'я і комп'ютер
 • 1.4 Шляхи використання програмного забезпечення на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі
 • Розділ 2. Методика використання прикладних інформаційних технологій в початковій школі
 • 2.1 Аналіз можливостей використання комп'ютерних програм на уроках художньо-естетичного циклу
 • 2.2. Уроки образотворчого мистецтва із використанням персонального комп'ютера.
 • 2.3 Уроки трудового навчання із використанням персонального комп'ютера
 • 2.4 Уроки музики із використанням персонального комп'ютера
 • 2.5 Використання готових програмних продуктів
 • Розділ 3. Досвід використання комп'ютера в процесі навчання образотворчого мистецтва, музики та трудового навчання
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Додаток 1
 • Додаток 2
 • Додаток 3
 • Додаток 4

ВСТУП

Природним є прагнення людини до творчості, гармонії, любові, тобто тих елементів, що складають естетичне виховання. Фундамент цього виховання закладається у початковій школі. Великий потенціал при вивченні предметів творчого характеру у початкових класах містить, на нашу думку, використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій. Це питання тісно пов'язане із проблемами взаємодії «дитина -- комп'ютер» та використанням вчителем початкових класів комп'ютерів у своїй діяльності.

Сучасна школа, крім озброєння учнів конкретними знаннями основ наук, повинна наділити їх також визначеними уміннями і навичками в постійному самостійному поповненні своїх знань, тобто створювати умови для саморозвитку особистості учнів. Одним зі шляхів досягнення зазначеної мети є послідовне використання обчислювальної техніки у навчанні. Однак, пошук нових шляхів вироблення елементів комп'ютерної грамотності дітей, потребує глибокого психолого-педагогічного обґрунтування. Необхідна особлива методика і випробувані програмні засоби для навчання учнів початкових класів.

Теоретичною основою раннього ознайомлення дітей з елементами комп'ютерної грамотності може стати концепція розвивального навчання, розроблена П.Я. Гальперіним, Д.Б. Ельконіним, В.В. Давидовим, Н.Ф. Тализіною та ін., у якій психологи підкреслюють виняткову важливість молодшого шкільного віку для формування творчого мислення.

Метою роботи є розгляд можливості використання комп'ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи, розробка методів та прийомів такого використання.

Об'єктом дослідження є використання персонального комп'ютера в початковій школі.

Предмет дослідження - шляхи використання комп'ютерної техніки та засобів мультимедіа на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі.

Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким пізнавальна діяльність учнів буде більш раціональною і продуктивною за умови оптимального застосування системи сучасних методів використання ПК.

Для підтвердження висунутої гіпотези виділені такі завдання:

Аналіз друкованих джерел з цього питання;

Узагальнення досвіду використання ПК в школі;

Розробка та теоретичне обґрунтування системи методів та прийомів використання ПК;

Експериментальна перевірка ефективності використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу;

Розробка та впровадження в практику методичних рекомендацій щодо використання нових інформаційних технологій в початковій школі.

Наукова значущість роботи:

впровадження в практику методичних рекомендацій щодо використання нових інформаційних технологій в початковій школі.;

Обґрунтовано шляхи використання ПК на уроках художньо-естетичного циклу у початковій школі.

Практична значущість роботи:

Розроблено ефективні прийоми використання комп'ютера у початковій школі;

Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початкової ланки освіти.

База дослідження. Дослідження проводилося з 2004 по 2005 навчальний рік на базі Грабовецької ЗОШ Тернопільського району, Тернопільської області.

Апробація дослідження.

Основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі інформатики та методики її викладання та на студентських науково-практичних конференціях; результати дослідження опубліковані у формі статті.

Структура роботи.

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Розділ 1. Програмне забезпечення в роботі вчителя початкової школи

1.1 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Використання інформаційних технологій у школі є достатньо складною проблемою, що вимагає детального наукового вивчення, психолого-педагогічного обґрунтування. Спроби вести регулярне навчання за допомогою комп'ютерних програм часто зазнають невдачі в першу чергу тому, що через недосконалість програмних засобів не вдається дістати явну перевагу використання комп'ютерних технологій перед традиційними формами навчання. Інша важлива причина - комп'ютер не завжди є загальнодоступним засобом навчання. Тривалий час ні вчителі, ні учні не були готові прийняти комп'ютер як навчальний засіб. Немає до кінця розроблених методик комп'ютерного навчання.

На сучасному етапі інформатизації ситуація змінюється. Та виникають нові завдання, оскільки кількість навчальних програмних засобів, що випускаються на ринок, настільки велика, що необхідне детальне їх вивчення та обґрунтування. Комп'ютерне навчання можна вважати новою освітньою галуззю, і для школи це є дуже актуальним, бо саме тут виховуються майбутні спеціалісти, що працюватимуть в інформаційному суспільстві. Комп'ютер стає звичним засобом пізнання навколишнього світу, таким як для попередніх поколінь була книга.

Комп'ютер, як і книгу, можна використовувати з великою користю, а можна і на шкоду. Яке ж місце може зайняти комп'ютерна програма в навчанні сьогоднішнього і завтрашнього школяра? [6].

По-перше, найпоширеніша форма роботи - урок, і навряд чи є причини думати, що в найближчому майбутньому вона зміниться. Отже, доцільно забезпечувати уроки комп'ютерною підтримкою. По-друге, застосування комп'ютера в навчанні не обмежується уроками. Урок є лише формою організації навчального процесу. Так само як і у випадку з книгою, велику роль тут відіграє самостійна робота з навчальною програмою або базою знань на домашньому комп'ютері.

Широкого поширення здобула зараз взаємодія вчителя з учнем через комп'ютерні мережі - дистанційне навчання. Не зупиняючись детально на перевагах та недоліках цієї форми навчання, зазначимо, що існує ряд категорій дітей, для яких таке навчання є чи ледь не єдиною можливістю отримати повноцінну освіту. Для обдарованого і допитливого учня це можливість займатися самоосвітою.

Наведемо деякі переваги роботи з навчальними програмами:

· скорочується час вироблення необхідних технічних навичок учнів;

· збільшується кількість тренувальних завдань;

· природно досягається необхідний темп роботи учня;

· легко досягається диференціація навчання;

· учень стає суб'єктом навчання, тому що програма вимагає від нього активного управління;

· з'являється можливість моделювати безліч процесів, за допомогою комп'ютерної анімації створювати на уроці ігрову пізнавальну ситуацію;

· урок можна забезпечити матеріалами, користуючись засобами телекомунікацій;

· діалог із програмою отримує характер навчальної гри, і у більшості дітей підвищується мотивація навчальної діяльності.

Поряд з перевагами присутні і недоліки роботи з навчальними програмами:

· діалог із програмою позбавлений емоційності і, як правило, одноманітний;

· програмісти не можуть врахувати особливостей конкретної групи учнів, тут вкрай важлива роль вчителя;

· не забезпечується розвиток мовної, графічної і писемної культури учнів;

· крім помилок у вивченні навчального предмета, що учень робить і на традиційних уроках, з'являються ще технологічні помилки при роботі з програмою;

· як правило, матеріал подається в умовній формі, сильно стиснутій й одноманітній;

· контроль знань обмежений декількома формами - тестами або опитуванням;

· учителю потрібно мати спеціальні знання, уміння і навички роботи з комп'ютерною технікою;

· серед наявного програмного забезпечення багато неякісного, що не враховує специфіку роботи із школярами, що має багато фактичних або методичних помилок. Програмісти часто просто не враховують змісту шкільних навчальних програм.

Як бачимо, недоліків у комп'ютерного навчання не менше, ніж переваг. Відмовлятися від комп'ютера в навчанні не можна, але неприпустимо і зловживати комп'ютеризацією. Які ж завдання потрібно для цього вирішити?

Перше -- потрібно виробити критерії ефективного застосування комп'ютерів на уроці для кожної вікової групи учнів по темах навчальних предметів.

Друге-- визначити критерії оцінювання навчальних програмних засобів.

Третє -- співпрацювати з розроблювачами програмних засобів, створювати методики навчання шкільних предметів на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій. [9].

1.2 Проблема використання комп'ютера у процесі навчання молодших школярів

Модернізація шкільної освіти припускає використання засобів і форм пізнавальної діяльності учнів, відводячи вагому роль інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ). Важко відмовитися від потенціалу нових засобів і в початковій школі.

Назвемо фактори, що можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій (НІТ) у початковій школі:

· дидактичні можливості використання комп'ютера;

· наявність на ринку численних програмних продуктів для школи;

· введення в навчальні плани багатьох шкіл пропедевтичного курсу інформатики (розвиток комп'ютерної грамотності школярів);

· наявність у багатьох сім'ях комп'ютерів, що сприяють тому, що в дітей формується готовність (психологічна, мотиваційна, практична) до використання комп'ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.

Але в даний час в Україні склалася досить суперечлива ситуація: незважаючи на ці позитивні фактори, комп'ютер при вивченні навчальних предметів початкової школи, на жаль, використовується рідко, безсистемно і переважно з метою контролю знань, не торкаючи, як правило, інших етапів навчання. Основними причинами цього можна вважати недостатній рівень фінансування загальноосвітньої школи, недолік на ринку педагогічних програмних засобів, що відповідають дидактичним вимогам, відсутність методичних розробок щодо використання комп'ютера в цілому (і конкретних програм навчального призначення, зокрема), санітарно-гігієнічні умови використання персонального комп'ютера в початковій школі, а також невисокий рівень інформаційної грамотності вчителів початкової школи [17].

Проблема використання комп'ютерних технологій у навчанні молодших школярів не вирішена навіть на теоретичному рівні, а це, у свою чергу, негативно позначається на вирішенні і практичних завдань використання комп'ютера безпосередньо в навчанні. У зв'язку з цим особливу значимість для інформатизації початкової освіти в нашій країні отримують дослідження, спрямовані на виявлення факторів ефективного використання комп'ютера в навчанні і проектування технології навчання молодших школярів за участю ПК.

Питаннями впровадження пропедевтичного курсу інформатики в початкову школу займались відомі в цій сфері науковці та педагоги України та близького зарубіжжя: Левшин М.С., Горячов А.В, Семенов А.Л., В'юшкова Є.А. Урнов В.К. та ін.

Актуальною є проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації роботи вчителя, та на різних предметах, наприклад, українській мові, математиці, суспільствознавчих дисциплінах. Невирішеним є також і питання комп'ютерної підтримки предметів художньо-естетичного циклу в початковій школі, а саме музики, трудового навчання та образотворчого мистецтва.

У рамках даного дослідження, на наш погляд, повинні бути вирішені наступні завдання:

· обґрунтування доцільності і місця використання комп'ютера в системі інших засобів навчання.

· проектування технології процесу підготовки до навчання та самого навчання з використанням комп'ютера.

· обґрунтування ролі вчителя на етапі підготовки до навчання з використанням комп'ютера й в організації самих комп'ютерних уроків.

· обґрунтування ролі різних видів програмних засобів навчального призначення в навчанні предметам початкової школи.

· виділення місця ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі.

Використання комп'ютера як засобу навчання у навчальному процесі початкової школи вносить зміни й у інші елементи педагогічної технології (процес навчання, організацію навчання, засоби навчання тощо). Це, на наш погляд, дозволяє вирішити декілька груп проблем: загально дидактичних, методичних, інформаційних (тих, що стосуються комп'ютера як засобу навчання), професійних й організаційних, кожна з яких, у свою чергу, дозволяє вирішити відповідні теоретичні і практичні завдання. Розглянемо всю сукупність цих проблем.

1. Загальнодидактичні проблеми: визначення ролі (місця) комп'ютера в методичній (дидактичній, педагогічній) системі серед інших засобів навчання;визначення умов, у яких може бути здійснений педагогічний процес з використанням комп'ютера.

2. Професійна проблема: забезпечення достатнього для підготовки і проведення комп'ютерних уроків рівня інформаційної компетентності вчителів. Достатній рівень інформаційної компетентності вчителя дозволить йому вирішити необхідні організаційно-методичні проблеми.

3. Організаційно-методичні проблеми:

· дотримання специфіки змісту навчального предмета;

· дотримання особливостей методичної системи, що використовується при навчанні предмета;

· обґрунтування доцільності використання комп'ютера;

· обґрунтування дидактичних і технічних вимог до педагогічних програмних засобів;

· виявлення, експертиза і добір педагогічних програмних засобів;

· проектування педагогічних програмних засобів, систем комп'ютерних завдань або електронного дидактичного матеріалу;

· використання програмного продукту в технології навчання предмету.

4. Інформаційні проблеми:

· визначення наукових основ психолого-педагогічних і методичний вимог до програмних засобів, необхідних для їх ефективного використання;

· забезпечення доступності створених педагогічних програмних засобів для вчителів (наявність єдиної бази даних педагогічних програмних засобів);

· розробка педагогічних програмних засобів.

Глобальне вирішення цих проблем вимагає спеціальних досліджень із залученням фахівців з різних областей: методистів, спеціалістів в галузі інформаційних технологій, програмістів, дизайнерів, організаторів процесу та ін.

Зростаючий інтерес до використання комп'ютерних систем не повинен зменшувати увагу педагога до особистості учня, навпаки, саме комп'ютеризація освіти звільняє вчителя від рутинної роботи з трансляції навчального матеріалу, дозволяючи йому більше орієнтуватися на формуванні в дитини фундаментальних основ в області духовного життя особистості.

Персональний комп'ютер - універсальний «навчальний посібник», що може бути з успіхом використаний на різних за організацією навчальних заняттях. При цьому він вписується в рамки традиційного навчання із широким використанням усього арсеналу засобів навчання. ПК може сприяти активному включенню учня в навчальний процес, підтримувати інтерес, сприяти розумінню й запам'ятовуванню навчального матеріалу.

Можливості застосування ПК значні: від довідкової системи до засобу моделювання ситуацій. Найголовніше вчасно і влучно використовувати комп'ютер. Виконання функції навчання - найбільш істотна характеристика застосування комп'ютера в школі.

Завдання застосування комп'ютера в навчанні:

· забезпечення зворотного зв'язку в процесі навчання;

· забезпечення індивідуалізації навчального процесу;

· підвищення наочності навчального процесу;

· пошук інформації із різноманітних джерел;

· моделювання досліджуваних процесів або явищ;

· організація колективної й групової роботи;

· контроль навчальних досягнень.

Однак якими б не були цікавими й багатофункціональними нові інформаційні технології, роль вчителя залишається як і раніше провідною в навчальному процесі, а учень по-справжньому перетворюється в суб'єкт педагогічного процесу. Всі комп'ютерні програми мають бути розроблені за обов'язкової активної участі педагогів, що визначає вплив учителя навіть у випадку самостійної роботи з комп'ютерною програмою. Не знижується й безпосередня значимість вчителя в процесі спілкування учня з комп'ютером. Учневі без педагога важко представити, що необхідно засвоїти. Учитель вирішує, виходячи з індивідуальних особливостей учня, якого характеру програми більш доцільно використати на тому чи іншому етапі навчання. Комп'ютер, вивільнюючи час вчителя, виконуючи багато рутинних робіт, дозволяє йому більше уваги приділяти індивідуальній роботі з учнями, творчо підходити до навчально-виховному процесу. Здійснюючи особистісно-орієнтоване навчання з використанням комп'ютера й нових інформаційних технологій. Треба пам'ятати про те, що необхідно забезпечувати можливість учня реалізувати особистісні устремління та ініціативи. Особливого значення набуває формування в нього здатності критично ставитися до результатів, робити узагальнюючі висновки й приймати самостійні рішення. А вчителеві важливо одержувати досить повну й об'єктивну інформацію про процеси особистісного становлення учня, усіляко сприяючи цьому.

1.3 Здоров'я і комп'ютер

Серед безлічі проблем застосування комп'ютера (як уособлення нових інформаційних технологій) варто особливо виділити одну -- проблему впливу комп'ютера на здоров'я людини. Її значимість і актуальність визначаються стрімкістю і глибиною проникнення НІТ в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства. Найбільшому впливу з боку комп'ютера піддаються діти, формування особистості яких відбувається в умовах настання нової інформаційної ери [45].

Охорона здоров'я дитини-користувача ПК -- проблема багатогранна, котра може бути вирішена на основі збалансованого комплексного підходу, що враховує цілий ряд факторів: педагогічних, медичних, правових, технічних, організаційних. Однак, незважаючи на те що цим питанням займаються багато фахівців, ця проблема до кінця не вирішена. Повною мірою це належить і до педагогічних розв'язків даного питання, потенціал яких ще далеко не вичерпаний.

Педагогічні задачі в області забезпечення умов здорової роботи з комп'ютером сьогодні вийшли вже далеко за межі забезпечення правил техніки безпеки в навчальній аудиторії. Школа повинна готувати учнів до свідомої, самостійної й активної організації своєї роботи і дозвілля в просторі екранної культури і комп'ютерних технологій. Причому не тільки у можливій майбутній професійній діяльності, але вже сьогодні.

Системність педагогічної задачі визначає структуру вивчення теми. Очевидно, що її виховні та мотиваційні аспекти не можуть бути належною мірою реалізовані в рамках одного уроку. До цієї теми необхідно готуватись протягом усього навчального курсу.

Виховний характер педагогічної задачі визначає і вибір підходу до її розв'язання. На наш погляд, найбільш доцільним тут буде використання гуманітарного підходу.

Гуманітарний підхід (у контексті розглянутої проблеми) припускає акцентування уваги при розгляді даної теми на особистість користувача комп'ютера. Таким чином, пріоритет віддається не технічним характеристикам монітора, а людині, яка перед ним працює. Людина тут розуміється не просто як біологічна істота, або безликий суб'єкт соціальних відносин, що повинний дотримувати визначених рекомендацій, а як неповторний у своєрідності світосприймання індивідуум, що має право приймати рішення і нести за них усю повноту відповідальності.

Акцент у висвітленні проблеми здорової роботи з комп'ютером повинен бути перенесений у педагогічній діяльності з технічних характеристик обчислювальної техніки (важливість яких ніхто не бере під сумнів) на біологічні і соціальні особливості користувача.

Здоров'я -- це фізичне, психічне і соціальне благополуччя людини і його здатність адаптуватися до постійно мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища та природного процесу старіння. Зрозуміло, що його основа закладається в дитячому віці. [15].

Таке системне, цілісне, позитивне розуміння здоров'я прийняте в даний час Всесвітньою організацією охорони здоров'я. На його основі може (і повинна) бути організована робота з забезпечення безпечної взаємодії людини і комп'ютера.

Визнаючи численні переваги комп'ютера для розвитку, навчання, творчості і дозвілля особистості, усі сходяться в тім, що він наносить здоров'ю невиправної шкоди. Розходження складається лише в оцінці ступеня цієї шкоди: тут думки коливаються від категоричного неприйняття комп'ютера (сприйняття його як неминуче зло) до безвідповідального самоусунення від розв'язання проблем охорони здоров'я при роботі з ним.

Найважливіший для практичного педагога наслідок системного розуміння здоров'я полягає в тому, що завдяки йому вдається зняти безумовно негативне сприйняття комп'ютера, що заважає об'єктивному і докладному розгляду відповідних питань з учнями. У вчителя з'являється можливість і потреба вийти за вузькі рамки нормативів техніки безпеки, оцінити комп'ютер як явище культури, спробувати разом з учнями визначити своє цілісне ставлення до нього і вже на цій основі будувати взаємодію з машиною.

В області використання комп'ютерних технологій кожен вчитель зустрічається з достатньою кількістю фактів, що підтверджують висновок: далеко не завжди причиною погіршення здоров'я в дітей є недостатня «якість» комп'ютера. Хіба можуть допомогти захисні фільтри або монітори «Low Radiation», якщо учень сидить практично «на екрані»? Що може дати орієнтація вікон кабінету на північ і наявність на них жалюзі, якщо виключено освітлення і робота відбувається в напівтемряві? Навіщо потрібні монітори з екраном, що має діагональ 17 дюймів, якщо документ обробляється у вікні програми, що займає лише чверть площі екрана? Якщо при роботі з комп'ютером виникає біль, затікають ноги, відбувається перенапруга м'язів шиї і плечового поясу, то вихідною причиною цього є не машина. Вона просто дозволяє через загострення проявитися хвороби, реальна причина якої полягає в неправильному використанні людиною компенсаторних можливостей свого організму. У даному випадку це невірна постава при роботі, неправильні положення ніг, рук, невиконання профілактичних заходів і недотримання режиму роботи. [14].

Та все ж таки немало важливими є санітарно-гігієнічні вимоги до комп'ютерного класу-кабінету.

Наведемо окремі санітарно-гігієнічні вимоги до комп'ютерного класу. [52].

1. На один комп'ютер у класі повинно відводиться не менше 6 м2 площі, при цьому об'єм приміщення повинен бути не менше 24 м3. Якщо робочих місць понад 10, то для кабінету потрібна обладнана лаборантська кімната площею 18 м2.

2. Не дозволяється розміщення місць з комп'ютерами в навчальних закладах в цокольних і підвальних приміщеннях. Стіни приміщення фарбуються у холодні кольори, а штори на вікнах повинні гармонувати з кольором стін. Чорні штори використовувати забороняється.

3. Природне освітлення в комп'ютерному класі має забезпечувати коефіцієнт не нижче 1,5 %.

4. Штучне освітлення в приміщеннях повинно здійснюватися системою загального рівномірного освітлення. Слід обмежувати нерівномірність розподілу яскравості в полі зору користувача. Освітлювачі при периметральному розташуванні повинні встановлюватися локалізовано над робочим столом ближче до його передньої межі.

5. Робочі місця повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку, зліва.

6. Для підвищення вологості повітря в приміщеннях слід використовувати зволожувачі повітря. Приміщення повинні забезпечуватися аптечкою першої допомоги і вуглекислотними вогнегасниками.

7. Кабінет інформатики не повинен межувати з приміщеннями, що є джерелами шуму і вібрацій. Допустимий рівень шуму -- 40 дБ.

8. Не дозволяється ремонтувати комп'ютери безпосередньо в робочих приміщеннях.

9. Екран монітора комп'ютера повинен знаходитись на відстані 600-700 мм від очей користувача. Кут погляду на екран (кут між променями від країв екрана) повинен бути не менший 45°.

10. Клавіатура не повинна бути жорстко зв'язана з монітором. Поверхня клавіатури -- матова.

Для комп'ютеризації освіти залишаються зовсім справедливими слова Н. М. Амосова: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх нічим не можливо» [45].

Важливою педагогічним завданням є підготовка учня до того, що не будь-яка інформація, не всяке знання є благо, і виховання в ньому імунітету проти інформаційної агресії.

Величезним є вплив комп'ютера саме на здоров'я учнів початкової школи. Адже нераціональне використання цього засобу навчання може призвести до катастрофічних наслідків для здоров'я дитини 6-10 річного віку.

Негативний вплив на фізичний розвиток. В дітей 6 років саме формується постава, і будь-яке неправильне довготривале положення тіла може призвести до викривлень хребта, сколіозу тощо.

Негативний вплив на розумовий розвиток проявляється у порушеннях уяви, притупленні уваги, погіршенні пам'яті та ін. Все це проявляється внаслідок нераціональної, несвоєчасної, непродуманої та занадто тривалої роботи дитини перед монітором.

Щодо порушень у психічному розвитку молодшого школяра слід зауважити, що при довгому використанні ПК може виникнути роздратованість, порушення сну, звикання і, навіть, депресії.

Розглянувши ці проблеми можна навести рекомендації щодо організації роботи в комп'ютерному класі.

Функціональний стан учнів під час навчальних занять з використанням комп'ютерів у кабінеті інформатики (класі) визначається багатьма чинниками навколишнього середовища, включаючи організацію робочого місця. Одним з чинників, який може зменшити негативний вплив моніторів і комп'ютерів, є суворе дотримання режиму роботи.

Сьогодні, незважаючи на те, що парк комп'ютерів суттєво і швидко змінюється, удосконалюються технічні характеристики комп'ютерів, однак залишається гострою проблема втомлення учнів під час роботи з моніторами та вплив комп'ютерів на стан їхнього здоров'я. Саме тому залежно від віку учнів лікарі та психологи наполягають на введенні обмежень на час роботи за дисплеєм та на проведенні фізкультпауз.

Робота за персональним комп'ютером пов'язана з великим емоційним напруженням, негативними і позитивними емоціями. Нарівні з цим значне навантаження випадає на зоровий аналізатор, його акомодаційний апарат, центральну нервову систему. При роботі на ПК учні скаржаться на втомлюваність очей: різь в очах, плаваючі точки перед очима, головний біль та ін. Проведені психофізіологічні дослідження показали, що робота на комп'ютерах викликає більш виражені несприятливі зміни з боку вищої нервової діяльності і зорового аналізатора. Це говорить про розвиток перевтоми, яка наступає раніше, ніж при звичайному навчанні, навіть при виконанні контрольних робіт у тому самому кабінеті інформатики, коли всі комп'ютери вимкнені.

Численні спостереження і дослідження функціонального стану учнів при роботі на ПК довели неможливість проведення безперервної роботи протягом усього уроку. Особливо чутливі до впливу несприятливих чинників середовища, в тому числі тих, що виникають при роботі комп'ютерів, учні молодшого шкільного віку, які інтенсивно ростуть і розвиваються. Тому чим молодший організм, тим більш виражені зміни в його функціональному стані можна спостерігати під дією будь-яких негативних чинників середовища.

Згідно санітарних правил і норм робота з комп'ютером повинна проводитись в індивідуальному темпі. Неперервна робота за комп'ютером: 1-й клас -- 10 хв.; 2-5 класи -- 15 хв.

Після встановленої тривалості роботи на комп'ютері повинен проводитися комплекс вправ для очей, а після кожного уроку на перервах -- фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

Комплекси вправ для очей мають бути представлені на плакаті в кабінеті (класі), або роздруковані та покладені на кожне робоче місце для індивідуального користування. Комплекси вправ для очей повинні обов'язково виконуватися учнями, що мають короткозору і далекозору рефракцію очей.

Для зняття локального стомлення м'язів, які підтримують тіло і голову у вертикальному положенні, рук і ніг доцільно проводити фізкультхвилинки, а для зняття загальної втоми -- фізкультпаузи, які сприяють поліпшенню функціонального стану нервової, серцево-судинної і дихальної систем. Фізкультхвилинки бажано проводити на уроках, а фізкультпаузи -- на перервах.

Режим роботи за комп'ютером, проведення профілактичних заходів для попередження розвитку перевтоми повинні бути аналогічні і на уроках з використанням комп'ютера. Робота за персональним комп'ютером під час навчальних занять повинна здійснюватися в індивідуальному темпі і ритмі.

Комп'ютерні ігри гірше впливають на очі і центральну нервову систему порівняно із звичайною навчальною роботою на ПК. Тому тривалість перегляду гри має обмежуватись. Більш тривале використання комп'ютерної гри може негативно позначитися на самопочутті, сприяти розвитку перевтоми зорового аналізатора і центральної нервової системи, зниженню працездатності.

Дотримання наведених рекомендацій при роботі з комп'ютерами під час навчальних занять, практики й у позанавчальний час дозволить зберегти хороше самопочуття і працездатність, а також попередити розвиток небажаних відхилень у функціональному стані і здоров'ї учнів початкової школи. [45].

1.4 Шляхи використання програмного забезпечення на уроках художньо-естетичного циклу в початковій школі

Природне прагнення людини до творчості, гармонії, любові. Тому жодна галузь знань не може бути відірвана від естетичного виховання.

Друковані видання про комп'ютерні технології в більшості випадків розглядають лише технічні питання: програмне забезпечення, роботу з прикладною програмою, в конкретному середовищі, мультимедіа і т.д. На сьогоднішній день хороший вчитель інформатики повинен знати та вміти працювати з великим об'ємом інформації. За цими показниками та критеріями зовсім забувається внутрішній світ дитини, її емоції, інтереси, естетичний розвиток [21].

Вже у 80-і рр. у виданнях стали дискутуватися питання про скупість інтересів школярів, перекручуванні моральних норм, а останнім часом -- і про байдужість, жорстокість тощо. І цей список можна продовжувати.

Та за вирішенням соціальних і політичних проблем багато-хто просто не вважає за потрібне висувати на перше місце питання естетичного виховання особистості, а тим паче використовувати засоби НІТ для його підтримки.

Людина завжди прагне до краси. Вона насолоджується природою й архітектурними спорудами, прикрашає своє житло й одяг. Немає такого народу, якому невідоме почуття прекрасного. Людина має здатність знаходити, зберігати і створювати красу.

І щоб навчити дитину цілісному сприйняттю навколишнього світу, навчити її переживати, ототожнювати цінності у своєму житті з ідеалами, звертаються до такої області знань, як естетика. [11].

У розв'язані задач естетичного виховання велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп'ютер і засоби мультимедіа.

На жаль, питання естетичного розвитку при роботі з комп'ютером ще не одержали належного висвітлення в педагогічній літературі. Однак як у вітчизняній, так і в зарубіжній періодичній пресі все частіше піднімаються питання, що зв'язують у єдиний ланцюжок мистецтво, виховання і комп'ютер.

Протягом всієї історії людства художники з великим ентузіазмом освоювали будь-які нововведення і переймали нові технології, нові фарби, матеріали, інструменти. Тому з появою комп'ютерів, а особливо прикладних графічних програм ці засоби були відразу ж сприйняті художниками, у результаті виник новий напрямок у мистецтві -- комп'ютерна графіка.

В. Є. Лепскі та Н. Ф. Лепскі у своїй праці «Комп'ютер у художній освіті» відзначають, що «намітилися два різних підходи до використання комп'ютерів в області образотворчого мистецтва. В одній з них комп'ютер використовується як простий інструмент -- свого роду палітра і полотно, за допомогою яких художник «пише картини». В іншому художник задає машині програму, внаслідок чого та створює малюнок свідомо непередбачений, але розрахований машиною на основі математичної функції» [48]. Американський художник Девід Ем, відомий своїми «космічними» комп'ютерними картинками, стверджував: «Комп'ютер наштовхує мене на такі думки, які ніколи не прийшли б мені в голову без нього» [51]. Комп'ютерний художник має велику можливість маніпулювати створеними їм структурами, застосовуючи їх так, як йому це потрібно, чого, звичайно, не може собі дозволити художник традиційного напрямку. Отут зовсім інший вид розумової діяльності. У момент створення комп'ютерного малюнка активізуються фантазія, логічне мислення, цілісне бачення, комплексне сприйняття. Малюнок як би складається з окремих елементів, створюючи єдине образне ціле, підлегле творчому задумові художника. [51].

Зміст предметів «Основи інформатики й обчислювальної техніки» або «Комп'ютерні технології» в системі шкільної освіти орієнтований на розвиток логічного мислення і може бути віднесений до точних наук, та й базовий компонент не залишає часу на творчу самореалізацію -- це обумовлено навчальною програмою та часовими межами. Тому вирішення поставленого питання можливе при введенні спеціальних інтегрованих курсів або під час реалізації міжпредметних зв'язків на уроках художньо-естетичного циклу.

Якщо розглядати інформатику як предмет художньо-естетичного циклу, то через спілкування з прекрасним стане можливим формування творчої особистості, розкріпачення свідомості дитини і розвиток образного мислення. Варто відзначити, що в цьому процесі особливу увагу варто приділити захопленості й майстерності вчителя.

Зазначені проблеми тільки починають розглядатися в педагогічній літературі і ставлять перед нами багато питань з області психології, педагогіки, естетики, без вирішення яких неможливе виховання дитини в XXI столітті.

Хоча предмет естетики історично рухливий і мінливий, а найбільш повно закони естетичного розуміння світу виявляються в мистецтві, суб'єктом естетики була і залишається людина, яка відчуває. Тому завдання вчителів -- через естетичне виховання та вміння працювати з комп'ютером привести дитину до творчості, усвідомленню своєї індивідуальності, бажанню мріяти діяти, творити.

До предметів художньо-естетичного циклу належать музика, трудове навчання та образотворче мистецтво.

При вивченні цих предметів учні розвивають пісенність, танцювальність, слух, голос, сприймання музики, сприймання художнього мистецтва, навички практичної роботи з мистецькими творами, уміння виражати своє ставлення та емоційне переживання щодо твору мистецтва, уявлення про світ професій тощо.

Говорячи про виховання потрібно розуміти і неабиякі нові можливості, які дає нам використання комп'ютера у навчанні на образотворчому мистецтві, музиці чи трудовому навчанні.

Відомо, що інформація краще засвоюється, якщо вона подається в різноманітному й зручному для її сприйняття вигляді. Навряд чи буде цікаво і запам'ятається школяреві тема «Образ жінки-матері в образотворчому мистецтві» (образотворче мистецтво, 4 клас), якщо про неї дитина довідається з надиктованого конспекту, а самі картини будуть намальовані у підручнику чи вивішені на дошці. Добре, якщо є в класі телевізор, відеомагнітофон, репродукції й інший наочний матеріал. Тоді тему уроку можна донести так, що вона викликає в школярів жвавий інтерес. Ще ефективніше буде, якщо кабінет оснащено комп'ютером із проектором, а краще локальною комп'ютерною мережею.

Крім того, при наявності таких засобів можна проводити контроль знань майже на кожному уроці.

Отже, розглянемо можливості використання комп'ютера на уроках образотворчого мистецтва.

Для демонстрації репродукцій, фотографій і схем можна приготувати слайди (наприклад, у програмі PowerPoint), у яких використовуються різні анімаційні ефекти. Матеріал супроводжуватиметься пояснювальним текстом, музикою, голосом диктора. Виділені ефекти дають уявлення про деталі і символіку.

Можна демонструвати гамму кольорів, виділяючи розглянуті фрагменти і знебарвлюючи (або затінюючи) все інше. За допомогою засобів мультиплікації можливо окреслити лінії перспективи або плавно обрисувати композицію.

Матеріал для показу набирається з різних джерел -- це готові графічні файли з Інтернету або з компакт-дисків, скановані репродукції з книг і альбомів. Музика може бути запозичена з будь-якого джерела, дикторський текст записується за допомогою активного мікрофона і програми CoolEdit.

Роботи, створені протягом року, записуються на диск. Таким чином можна підібрати матеріал та розробити електронний посібник.

До створення подібних електронних посібників можна залучати старшокласників, що вивчають інформатику. Вони виконуватимуть по індивідуальних завданнях частини проекту, що полегшить роботу вчителя.

Супровід уроків музики. На цих уроках можна використовувати безліч програм, як для операційної системи Windows, так і для MS-DOC. Всі вони в основному дозволяють:

· створювати мелодію, наносити нотні знаки на віртуальний нотний стан;

· записувати мелодію, «натискаючи» клавіші на віртуальній клавіатурі;

· відтворювати створену мелодію (голосом, за допомогою звучання фортепіано, органа й інших музичних інструментів);

· корегувати, зберігати на диску, завантажувати мелодію.

За допомогою цих програм можна проводити музичні диктанти, вирішувати задачі пошуку помилок у записі мелодій і т.д. Робота може бути організована в такий спосіб: перша половина класу працює з музичними фрагментами за комп'ютерами, друга -- з тестами на папері, потім групи міняються місцями. Тести на паперових картках складаються за допомогою, наприклад, програми Hyper Studio, потім роздруковуються [2].

Та для початкової школи слід використовувати й інші можливості музичних редакторів, насамперед це прослуховування різних звукових записів (мелодії, казки, концерти, уривки з класичних музичних творів та ін.). Комп'ютер можна використати і при вивченні типів музичних інструментів. За допомогою демонстрації різноманітних мультимедійних програм можна довідатися про історію створення, зовнішній вигляд обраного інструмента. Цю відео- і аудиоінформацію можна подавати на великому екрані через проектор або працювати з нею індивідуально (з використанням навушників). Саме ці можливості відповідають запитам програми початкової школи.

Переваги, що дає використання мультимедійних програм на уроках музики:

· кожен учень має доступ до клавіатури «фортепіано», «гітари» тощо;

· можливість озвучити записану мелодію спонукає учнів до творчого процесу створення мелодії;

· учень може «побачити» і «почути» будь-який відомий музичний інструмент;

· учитель має можливість швидко і об'єктивно контролювати й оцінювати знання учнів за допомогою комп'ютера.

Аналогічно можна використовувати комп'ютерні програми і на уроках трудового навчання, ілюструючи схеми та послідовність виконання тих чи інших виробів. Наприклад, на кожному уроці вчитель демонструє дітям, поетапність виготовлення деталей виробу, елементи закріплення тощо. Це ж можна робити за допомогою слайдів у програмі PowerPoint. Там само учні з різних боків можуть розглянути весь виріб. Заздалегідь заготовлені малюнки в будь-якій відповідній для цього програмі допоможуть учневі пізнати світ професій та профорієнтувати його.

Отже, використання програмного забезпечення на уроках художньо-естетичного циклу може виправдати себе вже після декількох років впровадження в процес навчання. Тому, на нашу думку, слід частіше звертати увагу на шляхи застосовування ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу.

Розділ 2. Методика використання прикладних інформаційних технологій в початковій школі

2.1 Аналіз можливостей використання комп'ютерних програм на уроках художньо-естетичного циклу

Державний стандарт початкової загальної освіти головною метою дисциплін художньо-естетичного циклу, визначає розвиток особистісно-оцінного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні. [58].

Виховання музикою має найточніше, найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу кожного школяра, пов'язується з його загальним розвитком, здійснюється у контексті становлення цілісної особистості.

Завдання учителя - розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра й краси, допомогти відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатність до активної різнобічної діяльності, сформувати ціннісно-орієнтаційне ставлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей [58, с.233].

Успішному розв'язанню цих завдань та досягненню мети музичного виховання - формуванню в школярів музичної культури - сприятиме використання новітніх інформаційних технологій в навчанні, а саме комп'ютера на уроках музики.

У цій частині роботи ми розглянемо програми, які можуть бути використані на уроках музичного виховання. Вони призначені для запису і відтворення звукових файлів, отже практично кожна з них може бути використана для прослуховування музичних творів, що неабияк потрібне саме на уроці музики. Опис цих програм подано у додатках (див. Додаток 2).

Уроки музики у 3 класі піднімають учнів на новий рівень осягнення особливостей музичного мистецтва.

Протягом вивчення першої теми «Пісня, танець, марш» учні мають сприйняти та усвідомити пісенність, танцювальність і маршовість. Комп'ютер тут може бути використаний як для прослуховування українських народних та класичних музичних творів, так і для відтворення невеликих їх відрізків, наприклад, для порівняння темпу, швидкості звучання, мелодійності та ін.

Тема «Інтонація» дає уявлення про зв'язки музики з мовою, про музику як мову, що виражає почуття людини. І тут нові можливості відкриває використання прикладного програмного забезпечення, що забезпечить міжпредметні зв'язки з уроками української мови. Наприклад, комп'ютерні програми можуть чудово проілюструвати розстановку інтонаційних відтінків як в мовленні (при читанні текстів) так і в музиці (під час прослуховування творів).

В процесі опрацювання теми «Розвиток музики», прикладне програмне забезпечення допоможе наочно продемонструвати ладогармонійні, темброві й виконавські прийоми розвитку музики. З допомогою музичного редактора учні почують один і той самий твір у виконанні на різних музичних інструментах, що допоможе їм порівняти звучання та встановити зв'язки між мелодією та засобами її відтворення.

4 клас

Оскільки 4 клас -- це завершальний етап початкової освіти, то уроки музики мають підсумувати матеріал попередніх років навчання, узагальнити музичний досвід школярів. Учні продовжують ознайомлюватися з музикою, розширюють уявлення про традиції і своєрідність музичного мистецтва свого народу та інших народів світу.

Теми цього року навчання підводять дітей до усвідомлення ролі музики у житті суспільства, встановлення зв'язків між музикою різних народів, сприяють глибшому засвоєнню школярами таких закономірностей музичного мистецтва, як зв'язок музики з життям, єдність змісту і форми, зв'язок народної та професійної творчості тощо.

Процес роботи над піснею повинен завжди бути художнім спілкуванням школярів із музикою. Отже, вибір прийомів розучування пісні має зумовлюватися її художнім образом та інтонаційним строєм. Наприклад, розучуючи українську народну пісню «Сіяв мужик просо», слід звернути увагу дітей на світлий і прозорий колорит музики, жартівливі інтонації ігрової пісні. Це можна забезпечити паралельним показом на екрані комп'ютера танцю під цю мелодію, а потім і запропонувати самим дітям відтворити деякі рухи. Переживання емоційно-образного строю, прагнення виразити своє ставлення до виконуваного спонукатиме дітей поводитися й співати відповідно до настрою твору.

Отже, комп'ютерні програми музичного, графічного і текстового спрямування загалом дозволять краще засвоїти матеріал на уроках музики в початковій школі, а саме:

· правила співу, гігієни та охорони голосу;

· основну музичну термінологію;

· елементарну нотну грамоту;

· відомості про композиторів;

· засоби музичної та виконавської виразності.

Учні навчаться краще:

· сприймати музику;

· виділяти інтонаційні зв'язки, стежити за розвитком основних інтонацій;

· роздумувати про музику;

· відчувати внутрішній зв'язок між характером музики та її виконанням;

· вільно і невимушено виконувати пісні, відчувати красу і виразність співу;

· співати по нотах прості мелодії;

· вільно й осмислено користуватися музичною термінологією.

Наведені вище уміння і навички повинні бути вироблені у дітей на завершення вивчення музики у початковій школі.

Зміст програми з трудового навчання має тісний взаємозв'язок з іншими предметами, передбаченими навчальним планом для початкових класів.

Головна мета трудової підготовки молодших школярів - розвиток творчої особистості учня, свідомого ставлення до праці.

Використання комп'ютерних технологій на уроках трудового навчання допоможе якісніше виконати основні завдання трудового навчання, а саме:

Формування в учнів потреби в праці, доступних уявлень про трудову діяльність дорослих, про професії і виробництво, виховання поваги до праці людей.

Ознайомлення з трудовою діяльністю українського народу, місцевими традиційними ремеслами.

Розвиток у школярів основ конструкторських умінь і здібностей, елементів технічного мислення.

Формування готовності творчо розв'язувати проблемні ситуації, шукати нестандартні шляхи розв'язання.

Формування основ трудової культури, умінь планувати, організовувати і контролювати свою роботу.

Виховання свідомого і бережливого ставлення до інструментів та обладнання.

Формування політехнічних понять та умінь застосувати в трудовій діяльності знання, отримані при вивченні інших предметів.

Поєднання навчальної діяльності з трудовою [59, с.154].

Близько 70-80% часу на уроках трудового навчання відводиться на виконання трудового завдання (виробу), решта - на актуалізацію опорних знань, повідомлення технологічних відомостей тощо. Саме в цих частинах уроку і можливе широке застосування комп'ютера як технічного засобу навчання.

Нижче розглянуто розділи програми з трудового навчання (авт. Веремійчик І) та варіанти використання на них новітніх інформаційних технологій (тематичний план див. Додаток 3).

Наприклад, на вступних заняттях комп'ютер можна використати для цікавого повідомлення правил техніки безпеки - в малюнках з звуковим оформленням (Додаток 5). Так само цікаво можна і розповісти про самі уроки трудового навчання, чим на них будуть займатись діти.

При роботі з папером і картоном, а також навчанні елементам графічної грамоти використання комп'ютера значно полегшить і спростить процес створення технологічних карт, що збереже час вчителя на підготовку до самого уроку. Якщо в цьому випадку застосувати програму створення та перегляду слайдів «PowerPoint» із відповідним звуковим оформленням діти безумовно швидко і без особливих труднощів засвоять матеріал, що дасть змогу правильно виготовити та оздобити вироби. Також у цьому випадку вчителю легко індивідуалізувати та диференціювати навчання, адже зовсім не обов'язково, щоб всі учні виготовляли однакові вироби. Із одночасним використанням декількох технологічних карт кожен учень отримає завдання, що відповідає його рівневі розвитку, можливостям та інтересам.

Слабші учні зможуть виготовити посильний виріб, що збільшить їх інтерес до навчання, а сильні - виконати складнішу роботу, що забезпечить належний розвиток їх здібностей.

Під час опрацювання теми «Робота з природним матеріалом» завдання учнів найчастіше зводиться до виготовлення іграшкових тваринок з підручного матеріалу (шишок, листя, квітів тощо). В такому випадку дітям можна запропонувати розглянути малюнки, фотографії (оформлені в програмі перегляду зображень та факсів) із зображенням тваринок та виробами тих самих тваринок з природних матеріалів. Учні, порівнюючи обидва зображення, краще сприймуть процес створення іграшкової тваринки, що забезпечить відповідні зв'язки з природою і кращу якість виробу, а також зможуть самі вибрати, яку саме іграшку їм робити.

Тема «Елементи конструювання і моделювання» в початковій школі є досить проблемною. На уроках з цієї теми необхідний дитячий технічний конструктор, будівельний набір, а вони дуже рідко є в учнів, особливо сільської місцевості. Без їх використання побудувати уроки є дуже складним завданням для вчителя, та можливим за умови наявності комп'ютерів та готових програмних продуктів (педагогічний засіб «Конструктор»). Їх використання дасть змогу на високому рівні виконати завдання цієї теми.

На трудовому навчанні в 1-4 класах програмою передбачені навчальні екскурсії на робочі місця працівників різних сфер діяльності. І організація таких екскурсій для учнів сільської місцевості, та ще й в потрібні строки (тобто саме під час опрацювання певної теми, а не в період канікул) є практично неможливою.

На допомогу в таких випадках стає комп'ютер. Саме на ньому в різних програмах можна створити такий навчальний продукт, що дасть змогу провести заочні мандрівки на завод, фабрику, художню майстерню тощо. Найголовніше, аби такі екскурсії подобались учням та забезпечували виконання поставленої мети.

Аналогічно мультимедійні технології можна використовувати і при організації практичної діяльності учнів у позаурочний час - на заняттях груп продовженого дня, у гуртках, а також в домашніх умовах під наглядом батьків.

В процесі навчання організм дитини функціонує як єдине ціле. Формуючи в учнів вербальні, логічні, абстрактні, аналітичні уміння, не можна нехтувати розвитком інтуїції, фантазії і такими формами художньо-образного мислення, як гіперболізація, типізація, аглютинація, схематизація тощо [8, с.121].

З-поміж інших видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою сприймання образотворчого мистецтва, але й тим, що вже в ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно захоплюючих форм творчості.

Триєдина загальноосвітня мета на уроках художньої праці (1-2 клас) та образотворчого мистецтва (3-4 клас) досягається способом комплексного і різнобічного впливу на учнів художніми засобами: художнім словом, кольором, лінією малюнку тощо. Вміло використовуючи комп'ютер для посилення впливу цих засобів вчитель зможе досягнути неабияких результатів у розвитку творчих здібностей молодших школярів, а також виконати наступні завдання викладання образотворчого мистецтва:


Подобные документы

 • Фактори, що сприють більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій у початковій школі. Проблема використання комп’ютера на уроках мистецтва у початковій школі. Система уроків з використанням комп’ютера на уроках малювання.

  курсовая работа [126,5 K], добавлен 11.06.2009

 • Робота з підручником як метод навчання. Особливості побудови підручників для початкової школи, аналіз педагогічного досвіду з їх використання. Технологія організації роботи з підручником у початковій школі, результативність експериментальної методики.

  магистерская работа [152,5 K], добавлен 23.11.2009

 • Теоретичні основи використання нових інформаційних технологій в початковій школі. Вплив комп’ютера на психічне і фізичне здоров’я дитини. Проблеми та шляхи їх вирішення. Методичні рекомендації щодо використання НІТ в роботі вчителя початкових класів.

  курсовая работа [48,5 K], добавлен 17.06.2009

 • Гра як форма навчання у початковій школі. Особливості використання ігрової форми на уроках математики. Використання комп’ютерної техніки у процесі навчання молодших школярів. Опис навчальних ігрових програм. Результати експериментального дослідження.

  дипломная работа [270,7 K], добавлен 13.07.2009

 • Використання комп’ютера на уроках математики. Проведення тестування за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Впровадження презентацій у навчально-виховний процес. Методика використання презентацій на різних етапах уроку, технологія досвіду.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.06.2012

 • Теоретичне обґрунтування використання інформаційних технологій в початковій школі. Освітні, виховні й розвивальні завдання навчання математики в початкових класах. Дидактичні можливості комп’ютера в навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів.

  курсовая работа [59,0 K], добавлен 06.10.2012

 • Впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці. Використання комп’ютерів під час вивчення навчальних предметів в початковій школі як важливий чинник особистісно-орієнтованого навчання.

  реферат [1,4 M], добавлен 14.11.2010

 • Особливості проведення уроків української мови в початковій школі, їх зміст. Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера, розробка дидактичних засобів на уроках української мови. Методика проведення уроків із застосуванням комп'ютера.

  курсовая работа [470,5 K], добавлен 17.06.2009

 • Методика та психолого-педагогічні особливості проведення уроків читання в початкових класах з використанням комп’ютерів та засобів мультимедіа. Переваги і недоліки використання комп’ютера на уроках у початковій школі. Дидактичні засоби для уроків читання.

  курсовая работа [38,2 K], добавлен 17.06.2009

 • Особливості вивчення комп’ютерних дидактичних засобів для навчання грамоти на уроках української мови в початковій школі. Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера. Урок читання і письма в добукварний, букварний та післябукварний періоди.

  курсовая работа [360,7 K], добавлен 17.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.