Виховання естетичної культури підлітків

Структура та особливості виховання естетичної культури підлітків. Використання елементів поліцентричного методу в її формуванні. Розробка та експериментальна перевірка методики формування у підлітків естетичної культури в процесі навчальної діяльності.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.06.2010
Размер файла 53,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

 • Висновки
 • Естетична культура особистості - це сформована на основі власного життєвого досвіду та шляхом естетичного виховання з боку суспільства здатність людини розпізнавати й переживати прекрасне й потворне, піднесене й низьке, трагічне й комічне в мистецтві й навколишній дійсності, керуватися виробленими культурою естетичними цінностями у своїй практичній діяльності, створювати красу навколо себе й долати недосконалість світу. Українській державі необхідне покоління, здатне до сприйняття національних і загальнолюдських цінностей, до творчої діяльності, тому особливого значення сьогодні набуває виховання в молоді естетичної культури.
 • Естетичне виховання проникає в усі сфери дитячого життя, воно забезпечується всіма ланками виховання і використовує багатство і різноманітність його засобів. Усе це дає право вважати головним принципом естетичного виховання принцип все загальності естетичного виховання і художньої освіти.
 • Методологічною основою і важливим принципом естетичного виховання на сучасному етапі є ідея комплексного підходу, який у реалізації системи естетичного виховання має подвійне значення. По-перше, система естетичного виховання має будуватися так, щоб різні види мистецтва постійно взаємодіяли між собою у процесі впливу на дитину, тобто організовується необхідність тісної взаємодії мистецтва на основі міжпредметних зв`язків. По-друге, естетичне виховання як виховання засобами мистецтва, так і засобами дійсності повинно стати органічною частиною будь-якого виду виховання.
 • Система естетичного виховання будується з урахуванням принципу творчої самодіяльності учнів. Це виявляється у здатності школярів переносити вироблені творчі навички на виконання будь-якої справи.
 • Нові завдання в галузі виховання у загальноосвітній школі суверенної України докорінним чином змінили і установки в естетичному вихованні. Від завдань бачити, відчувати, розуміти прекрасне вони перетворились на більш складні і пов'язані зі здатністю творити його у навколишній дійсності, праці, мистецтві, у повсякденному житті. Ця здатність є важливою ознакою нашого часу і забезпечується завдяки реалізації принципу виховання естетичного сприйняття в процесі навчальної діяльності.
 • Ці принципи забезпечують реалізацію системи естетичного виховання і сприяють формуванню естетичної культури підростаючого покоління. Одним з основних завдань шкоди на сучасному розвитку естетичного виховання є створення його системи. Під системою розуміється живий, цілеспрямований, організований і контрольований процес художньо-естетичної освіти, розвитку, виховання дітей, побудований на основі сукупності методологічних принципів, психолого-педагогічного обґрунтування методичних документів, які забезпечують здійснення у нерозривному зв'язку з естетичним вихованням особистості, її моральний і трудовий розвиток.
 • Основним структурним елементом системи естетичного виховання є особистість, оскільки мета, завдання, специфічні методи естетичного виховання орієнтовані на естетичний і загальний розвиток особистості, збагачення її у педагогічному процесі з урахуванням індивідуальних і психологічних особливостей організації впливу на учнів різного віку.
 • Однією з ведучих підсистем естетичного виховання є навчально-виховний процес школи. Предмети природничо-математичного, гуманітарного та естетичного циклів, а також трудове виховання вносять у цю підсистему свій вклад і одночасно тісно пов'язані між собою як її елементи. Керівну роль у забезпеченні педагогічної цілеспрямованості цього процесу відіграє учитель.
 • Наступна підсистема -- позакласна діяльність школярів, пов'язана з навчально-урочною діяльністю. Особливе місце належить в ній факультативним курсам з предметів художнього та інших циклів. Функціонування цієї підсистеми передбачає необхідність використання творчого підходу до будь-якого виду діяльності дитини, форми і методів пробудження їх інтересу до естетичної творчості, а також здійснення педагогічного контролю за соціально-оцінною діяльністю учнів у процесі позакласної та позашкільної роботи, організації дозвілля і поведінки підлітків.
 • Важливою підсистемою є також художньо-естетичні впливи засобів масової комунікації (преса, радіо, телебачення, кіно), сім'ї, мікро середовища підлітка. Контроль з боку школи за діяльністю її елементів виявляється у вивченні і аналізі впливів, ступеня сформованості в підлітків естетичного ідеалу, смаку, критичної оцінки естетичної інформації, художніх інтересів і потреб школярів у галузі мистецтв, мотивів спілкування з ним.
 • На основі змісту поняття “естетична культура особистості”, що включає сукупність розвинутих естетичних емоцій і почуттів, потреб і смаків, сформованих естетичних оцінок та ідеалів, визначено основні критерії вихованості естетичної культури старшокласників, а саме: емоційний, інтелектуальний, мотиваційно-діяльнісний, комунікативний, а також їхні показники. Виокремлено рівні розвитку естетичної культури старшокласників, це: відносно високий рівень, вище середнього, середній, нижче середнього, відносно низький.
 • Дослідно-експериментальна перевірка реалізації запропонованої методики показала певний прогрес у підвищенні рівня естетичної культури старшокласників. У цьому переконують кількісні та якісні показники - зростання комунікативної культури старшокласників (вміння слухати інших, поважно ставитися до їхніх поглядів, переконливо доводити свої думки), прагнення до самостійного оволодіння мистецтвознавчими й культурологічними знаннями, підвищення активності в позакласній роботі.
 • Таким чином функціонування системи естетичного виховання ефективно здійснюється тоді, коли вона діє не ізольовано, а включається у комплекс усієї навчально-виховної роботи і здійснюється з допомогою цілеспрямованого педагогічного керівництва.
 • Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує всіх проблем, пов'язаних із формуванням естетичної культури старшокласників. Важливими залишаються питання виховання естетичної культури в учнів інших вікових груп; організація взаємодії школи та сім'ї в культурній підготовці школярів; регуляція діяльності засобів масової інформації; розвиток професіоналізму вчителів. Тільки вирішуючи ці та інші проблеми, можливо сподіватися на суттєві зміни в духовній сфері нашого суспільства, пов'язані з підвищенням культурного рівня підростаючого покоління.
 • Список використаної літератури
 • 1. Бітаєв В.А. Гуманістична сутність естетичного виховання // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. - К.: КДЛУ. - 1999. - С. 51-56;
 • 2. Бітаєв В.А. Естетичне виховання і гуманізація особи. - К.: ДАКККіМ, 2003. - 232 с.;
 • 3. Бітаєв В.А. Естетичне виховання та формування цілісної особистості // Тези міжнар. наук. конф. “Творчість у контексті розвитку людини”: Ч. 2. - К. - 2003. - С. 12-15;
 • 4. Бітаєв В.А. Естетичне виховання як компонент культуротворення // Мультиверсум: Філософський альманах. - К.: Укр. Центр духовної культури. - 2003. - Вип.36. - С. 190-200;
 • 5. Бітаєв В.А. Естетична свідомість: концептуалізація проблеми // Наукові записки (Релігієзнавство. Культурологія. Філософія). - К.: НПУ ім.М.П.Драгоманова. - 2001. - Вип. 8. - С. 47-52;
 • 6. Бітаєв В.А. Мистецтво як універсальний фактор формування естетичної свідомості // Культурологічні трансформації мистецької освіти та актуальні питання творчої діяльності музиканта в сучасній Україні. - Київ-Одеса. - 1998. - С. 51-65;
 • 7. Бітаєв В.А. Сучасні трансформації естетичної свідомості молоді // Мат. наук.-практ. конф. “Молодь у сучасному світі: морально-естетичні та культурологічні виміри. - К.: МІЛП. - 2001. - С. 211-214;
 • 8. Борев Ю.Б. Эстетика. - М., 1988. - 496с.;
 • 9. Бутенко В.Г. Педагогічні умови ефективного використання художнього середовища в естетичному вихованні школярів // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в сучасних умовах: Збірник наукових праць. - Херсон, ХДУ, 2004. - С. 36-38;
 • 10. Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами искусства и действительности. - М., 1986. - 126с.;
 • 11. Духнович О. В. Твори, т. II. -- Братислава, 1967. -- с. 282;
 • 12. Замашна С.М. Естетичне ставлення як психолого-педагогічна проблема // Нова педагогічна думка. Науково-методичний журнал. - № 1-2. - 2003. - С.67-69;
 • 13. Замашна С.М. Шляхи оновлення змісту естетичного виховання в системі загальної середньої освіти // Збірник наукових праць „Оновлення змісту, методів та організаційних форм художньо-естетичного виховання учнівської та студентської молоді”. Наукові записки Рівненського педінституту. Випуск 3. - Рівне, 1998. - С.112-113;
 • 14. Искуство в школе. -- № 3, 1999;
 • 15. Козлов И.Ф. Педагогический опит А.С.Макарєнко. -- М., 1987;.
 • 16. Кондратенко Г.П. Сутність та структура естетичного світосприйняття особистості у психолого-педагогічному аспекті // Освіта на Луганщині: Наук.-метод. журнал. - 2004. - № 1. - С.63-67;
 • 17. Кондратенко Г.П. Ціннісно-естетичні орієнтири сучасних підлітків та їх формування в процесі розвитку естетичного світосприйняття // Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 11-13 листопада 2003 р.). - Ч. 3. - Луганськ: Альма-матер, 2003. - С.173-178;
 • 18. Кузин В.С.Психология.-- М.,1997;
 • 19. Липский В.Н. Эстетическая культура и личность. - М., 1987. - 128с.;
 • 20. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. - М., 1985. - 176с.;
 • 21. Михайлова Л.М. Виховний потенціал культурологічного підходу до розгляду творів світового мистецтва // Освіта на Луганщині. - 2000. -- №1 (12). - С.91-93;
 • 22. Михайлова Л. Культурологічний підхід до аналізу літературних творів // Мистецтво та освіта. - 1999. -- №4. - С.13-16;
 • 23. Михайлова Л.М. Навчально-виховні можливості художньої культури світу в естетичному вихованні учнівської молоді // Освіта на Луганщині. - 1999. -- № 2 (11). - С.62-65;
 • 24. Михайлова Л.М. Проблеми виховання естетичної культури старшокласників в системі сучасної освіти //Освіта на Луганщині. --2000. -- № 2. -- С.93 -96;
 • 25. Михайлова Л.М. Освітня галузь “ Естетична культура” та її виховні можливості/ Збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції у м. Донецьку 2-3 листопада 2000року “Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання”. -- Донецьк: ВАТ “УкрНТЕК”, 2000. -- С.107-110;
 • 26. Михайлова Л.М. Освітньо-виховний потенціал культурологічного підходу у змісті сучасної освіти / Збірник наукових праць за матеріалами симпозіуму “Наука Луганщини у контексті розвитку регіону”. - Луганськ, 1999. - С.164-173;
 • 27. Михайлова Л.М. Специфіка культуролого-естетичного виховання творчої особистості / Збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції “Педагогіка життєтворчості як концептуальна основа розвитку освіти Луганщини”. -- Луганськ, 1997. -- С.66-72;
 • 28. Наумов Б.М. Поліцентричний метод: перша педагогічна технологія цілісного розвитку особистості.-- Х., І999;
 • 29. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибр. твори: В 5т. - К.: Рад. школа, 1976. - Т.2. - 473с.;
 • 30. Ушинський К.Д. Матеріали до 3 тому "Педагогічної антропології". Збір. тв. в 11 т. -- М., 1950. -- Т. 10. -- с. 609;
 • 31. Феуєрман В.В. Моральність і естетична культура підлітків у суспільстві третього тисячоліття: філософсько-релігійна основа стосунків на прикладі спортивній діяльності //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту /зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2005. - №10. - С.19-26;
 • 32. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. - К., 1985. - 144с.;
 • 33. Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури / відпов. ред. Щолокова О.П. - К., 1992. - 280с.;
 • 34. Щолокова О.П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури: -- К., УДПУ, 1993;
 • 35. Эстетика. Словарь. -- М., 1989;
 • 36. Эстетика: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов вузов / под. общ. ред. Лувчук Л.Т. - К., 1991. - 302с.

 • Подобные документы

  Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
  PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
  Рекомендуем скачать работу.