Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

Родина як соціальний інститут формування особистості молодшого школяра. Соціальні функції родини. Історія родинного виховання, батьківський авторитет. Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності молодших школярів в умовах будинку-інтернату.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.07.2009
Размер файла 224,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Зникла розсіяність, роздратованість, невпевненість у своїх силах.

3. Діти, без страху почали висловлювати свої думки, вносити свої пропозиції.

4. Стала проявлятися творча уява, творче мислення і вміння виконати задану роль.

5. Спостерігалася позитивна динаміка розвитку емпатійності учнів.

Отже, у процесі експериментального дослідження була підтверджена гіпотеза: ігротерапія в умовах будинку-інтернату є дієвим чинником подолання педагогічної занедбаності дітей із неблагополучних сімей і забезпечення їх інтелектуального розвитку.

Висновки

Сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передавання культурних цінностей від покоління до покоління.

З перших днів появи дитини на світ сім'я покликана готувати її до життя та практичної діяльності, в домашніх умовах забезпечити розумну організацію її життя, допомогти засвоїти позитивний досвід старших поколінь, набути власного досвіду поведінки і діяльності.

Оскільки мета виховання підростаючого покоління - формування всебічно розвиненої особистості, сім'я, як і школа, здійснює моральне, розумове виховання тощо.

Щира сутність виховної роботи, імовірно, полягає зовсім не у розмовах з дитиною, не в прямому впливі на дитину, а в організації самої родини, особистого і громадського життя й в організації життя дитини.

Важливим у сімейному вихованні є те, наскільки родина живе інтересами всього народу, інтересами держави. Діти прислухаються до розмов батьків, є свідками їх вчинків, радіють їх успіхам чи співчувають невдачам.

Виховний вплив сім'ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням, а й поза навчальною діяльністю своїх дітей. За таких умов інтереси сім'ї збігаються з інтересами суспільства, формується свідомий громадянин країни.

Важливим є також єдність виховного впливу школи, сім'ї та громадскості. Також, варто сказати, що не всі діти мають власну сім'ю, а отже, виховуються в будинках-інтернатах, де батьків їм замінює педагогічний колектив.

Отже, всім працівникам закладу потрібно наполегливо працювати з дітьми, проводити заняття, де б діти побачили, що на світі є не лише зло, але й добро, цікаво, щоб вони відповідали їхній психології та індивідуальним особливостям. Вирішальну роль у адаптації дітей таких категорій до оточуючого середовища відіграє ігротерапія.

Ігрова терапія виявилася ефективною при роботі з дітьми різних діагностичних категорій. Вона ефективна як допомога при агресивності поведінки; як засіб покращення емоційного стану дітей після розлучення батьків; потерпілих від насильства і покинутих дітей; зниження страхів; стресу і тривоги; при корекції успішності дітей із відставанням у навчанні; із розумово-відсталими дітьми; з дітьми із затримкою психічного розвитку тощо.

Список використаних джерел

1. Абасов З. Эта вечная проблема - неуспеваемость // Директор школы - № 2 - С.22-28.

2. Агапова І. Подолати неуспішність // Завуч. - 2003. - Березень. - № 7. - С.4-5.

3. Актуальні питання дидактики. - К.: Вища школа, 1974. - 307 с.

4. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети. - М.: Просвещение, 1983. - С.44-45.

5. Андрющенко Т.Ю., Карабаева Н.В. Коррекция психологического развития младших школьников на начальном этапе обучения // Вопросы психологии. - 1993. - № 1. - С.44-53.

6. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М.: Ось-89, 1998. - 224 с.

7. Бабанский Ю.К. Об изучении причин неуспеваемости школьников / Советская педагогика. - 1972. - № 1.

8. Бабанский Ю.К. О причинах неуспеваемости школьников и путях её предупреждения. - Ростов-на-Дону, 1972. - 530 с.

9. Бабанский Ю.К. проблемы повышения эффективности педагогических исследований: Дидактический аспект. - М.: Просвещение, 1982. - 192 с.

10. Бабишин С. Д. Школа та освіта Давньої Русі. -- К., Вища школа, 1973. - 204 с.

11. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. - К.: Держкомстат, 2003. - 187 с.

12. Бессонова Т. Застосування методів практичної психокорекції у системі психологічно-педагогічного захисту соціально-занедбаних дітей і підлітків // Педагогіка і психологія професійної освіти. - Львів. - 2002. - № 6. - С.310-316.

13. Бех І.Д. Виховання особистості. Сходинки до духовності. - К.: Либідь, 2006. - 271 с.

14. Блонский П.П. Школьная неуспеваемость. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение, 1961. - 173 с.

15. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. - М., 1968.

16. Боднар В.І. Вчителю про дітей, які мають труднощі в навчанні // Початкова школа. - 1995. - № 10-11. - С.6-9.

17. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. - М.: Народное образование, 1994. - С.35.

18. Бударный А.А. Индивидуальный подход в обучении // Советская педагогика. - 1965. - № 7. - С.6-8.

19. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2002. - Законодавство України про сім'ю.

20. Васьківська С.В. Навчати вчитися або як допомагати молодшому школяреві в навчанні // Початкова школа. - 1994. - № 6. - С.10-12.

21. Вахрушев С.В. Психодиагностика трудностей в обучении учителями начальных классов. - М.: Педагогика, 1995.

22. Вашниця Л.С. Права дитини в Україні: Проблеми та перспективи. - К.: Вища школа, 2002. - 203 с.

23. Венгер Л. Трудные дети // Дошкольное воспитание. - 1996. - № 1. - С.66-73.

24. Виготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-и т.т. - М.: Педагогика, 1983. - Т.5. - С.309.

25. Вихрущ В.О. Методичні рекомендації до написання дипломних та випускних робіт. - Тернопіль, 2001. - 224 с.

26. Волинець Л.С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи. - К.: Вища школа, 2002. - 203 с.

27. Гельмонт А.М. О причинах неуспеваемости и путях её преодоления. - М., 1954. - 105 с.

28. Гельмонт А.М. Причини неуспішності і шляхи її подолання. - М.: Просвещение, 1954. - 105 с.

29. Гельмонт А.М. О причинах неуспеваемости и путях её преодоления. - М.: Просвещение, 1954. - 105 с.

30. Гильбух Ю.З. Психолого-педагогические основы индвидуального подхода к слабоуспевающим ученикам: Пособие для учителей классов выравнивания. - К.: УНЛ., 1985. - 178 с.

31. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - Репринтне відтворення видання 1913 року. - К.: Вища школа, 1990. - С.36.

32. Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика / Под ред. Б.П. Есипова. - М.: АПН, 1957. - 519 с.

33. Дощицина З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разноуравневой дифференциации. - М.: Образование, 1994. - 246 с.

34. Ефимова Н.В. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. - М.: Педагогика, 1991. - 118 с.

35. Заброцький М.М. Основи вікової психології. - Тернопіль: Богдан, 2005. - С.34-70.

36. Зовнішнє середовище та психічний розвиток дитини / За ред. Р.В. Тонкової-Ямпольної. - М.: Медецина, 1999. - 207 с.

37. Ігротерапія / Осипова А.А. Загальна корекція. - М.: АПН, 2001. - С.126.

38. Ілляшенко Т. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів. - К.: Початкова школа, 2003. - С.61-63.

39. Калмикова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога. - М.: Знание, 1982. - 95 с.

40. Коменський Я.А. Велика дидактика. - Вибр. пед. твори. - М.: Учпедиз, 1955. - 203 с.

41. Коменський Я.А. Материнская школа // Избр. пед. соч.: В 2-х т.т. - М.: Учпедиз, 1982. - Т.1. - С.229.

42. Костюк Г.С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - С.109.

43. Корчевська О.П. Нестандартні уроки з математики 1-4 класів. - Тернопіль: Астон, 2003. - С.55-59.

44. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. - Тернопіль: Астон, 1994. - С.5-17.

45. Куликова Т.А. Cемейная педагогика и домашнее воспитание. - М.: Просвещение. - 200 с.

46. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. - К.: УНЛ, 2005. - 128 с.

47. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / За ред. Савченко О.Я. - К.: Радянська школа, 1990. - 100 с.

48. Ломонов П.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - С.372.

49. Любар О.О., Стельмахович М.Т. Історія української школи і педагогіки. - К.: Знання, 2006. - С.7-34.

50. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. - М.: Педагогика, 1990. - 128 с.

51. Матюхина М.В. Психология младшего школьника. - М.: Педагогика, 1976. - 153 с.

52. Московка М.М. Жорстокість та насилля до дітей у сім'ї як соціальний феномен // Все для вчителя. - 1999. - № 1. - С.43-46.

53. Мурачковский Н.И. Типы неуспевающих школьников. - М: Просвещение, 1971. - 168с.

54. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. - М.: ТЦ Сфера, 1996. - 240 с.

55. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: ТЦ Сфера, 2001. - 480 с.

56. Овчарова Р.В. Технология практического психолога образования - М.: ТЦ Сфера, 2000. - 448 с.

57. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М.: Высшая школа. - 1990. - 382с.

58. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Під ред. Євдокимова В.І., Агапова Т.П. - К.: Знання, 2001. - 148 с.

59. Повчання Володимира Мономаха дітям. В кн. Антология педагогической мисли Древней Руси й русского государства XIV-XVII вв. - М., 1985. - С. 164-169.

60. Процесс социального исследования / Под общ. ред. Волкова Ю.Е. - М.: Прогресс, 1975. - 412 с.

61. Психологическое развитие младших школьников / Под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1990. - 306 с.

62. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Педагогика, 1987. - 296 с.

63. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной, М.К. Акимова. - М.: Просвещение, 1991. - 303 с.

64. Роттенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье: Книга для учителя. - М.: Просвещение, 1989. - 239 с.

65. Савченко К. Психологічні чинники і фактори неуспішності молодших школярів // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість. - К.: Знання, 1999. - С. 115-118.

66. Сборник методик для диагностики педагогических способностей, умений, качеств, интересов личности, педагогических состояний / Под ред. И.М.Богданова, Н.И.Дидусь. - Одесса: Одесский государственный педагогический институт им.К.Д.Ушинского, 1991. - 143 с.

67. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської. - К.: Освіта, 2000. - 304 с.

68. Спицын Н.П. Откуда берутся «трудновоспитуемые» дети // Начальная школа. - 1998. - № 2. - С.92-97.

69. Смирнов Є.А. Родина нетипової дитини: - Сарат. ун-ту, 1999. - С.58, 69, 70, 75.

70. Ступарик Б.М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини. - К.: ВІК, 1998. - 153 с.

71. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 тт. - К.: Радянська школа, 1976. - Т.З. - С. 176-177.

72. Сухомлинський В.О. Вчити вчитися / Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 тт. - К.: Радянська школа, 1976. - Т.5. - С. 523.

73. Сухомлинський В. О. Урок і знання / Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5тт. - К.: Радянська школа. - Т. 5. - 1976. - С. 408.

74. Сухомлинський В. О. Сто порад вчителю / Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 тт. - К.: Радянська школа, 1976 - 1977. - Т.2. - С. 220.

75. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Просвещение, 1988. - 174 с.

76. Ткачук Т. Ігротерапія як спосіб підвищення пізнавальної активності // Палітра педагога. - 2002. - № 3. - С.5-9.

77. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. - 452с.

78. Учимся общаться с ребёнком / Под общ. ред. В.А. Петровского. - М.: Педагогика, 1993. - 360 с.

79. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні / Вибрані твори: У 2-х т.т.- К.: Вища школа, 1982. - Т.1. - С. 100.

80. Ушинський К.Д. Рідне слово. Твори в 6-х т.т.- К.: Вища школа, 1981. - Т.2. - С.406.

81. Фіцула М.М. Педагогіка. - Тернопіль: Богдан, 2005. - С.50-56.

82. Хамяляйнен Ю.К. Воспитание родителей. - М.: Педагогика, 1993. - С.98-102.

83. Хмурич Р. Вікова та педагогічна психологія. Психологічний практикум. - Тернопіль: Богдан, 2001. - С.24-26.

84. Хохліна О.П. Особливості інтелектуальної готовності до праці дітей з вадами розумового розвитку // Педагогіка і психологія, 1997. - № 3(4). - С.73-80.

85. Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей. - М.: Знание , 1989. - 190с.

86. Шклярська С.М. Індивідуальна робота з слабовстигаючими. - Початкова школа, 1988. - № 2. - С.29-30.

87. Щербакова К.Й. У сім'ї росте дитина. - К.: Освіта, 1995. - С.214-216.

88. Яцента Л.Є. Ігрові форми навчання першокласників. - Тернопіль: Астон, 2002. - 160 с.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.