Портрет соціального педагога як особистості і професіонала

Соціальна робота як вид суспільної діяльності. Взаємозв'язок професій соціальний педагог та працівник. Особистісно-професійні характеристики педагога, стандарти діяльності. Головні компоненти внутрішньої педагогічної культури, нормативно-правова база.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.03.2013
Размер файла 45,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.02.02р. № 11 «Про затвердження порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для молоді соціального інспектування з метою забезпечення супроводу неблагополучних сімей».

Наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 01.08.02р. № 67 «Про Раду директорів регіональних центрів соціальних служб для молоді при ДЦССМ».

Наказ Українського Державного центру соціальних служб для молоді від 16.02.01р. № 16 «Про затвердження положення про громадську науково консультативну раду сприяння діяльності і розвитку центрів ССМ».

Наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 10.04.02р. № 21 «Про єдиний порядок (стандарт) щодо розробки та друку методичної та соціальної рекламної інформації центрами ССМ».

Наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 30.08.02р. № 79 «Про затвердження Інструкції з обліку роботи з клієнтами в центрах ССМ».

Наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 04.09.02р. № 80 «Про затвердження Примірних положень про спеціалізовані служби центрів ССМ».

Наказ Державного центру соціальних служб для молоді від 13. 06.02р. № 57 «Про затвердження стандарту планування діяльності центру соціальних служб для молоді».

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.09.02р. № 709 «Про затвердження соціальних стандартів і нормативів здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей центрами соціальних служб для молоді».

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.04.02р. № 9 «Про порядок погодження призначення на посади та звільнення з посад директорів центрів соціальних служб для молоді».

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.04.02р. № 12 «Про затвердження Типової структури і штатів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських та районних у містах центрів соціальних служб для молоді».

Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 04.04.02р. № 15 «Про основні завдання та функції відділів і Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування центрів соціальних служб для молоді».

ВИСНОВКИ

У кожній державі, як і у кожному житті людини, є такі періоди, коли їй потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства. І в цій ситуації особливу роль можуть відіграти як окремі соціальні інститути, так окремі спеціалісти, серед яких соціальний педагог і соціальний працівник, посідають особливе місце. Суспільна потреба у таких фахівцях сьогодні вкрай необхідна.

Водночас ми добре усвідомлюємо, що лише професійно грамотний спеціаліст може вирішувати ті складні й суперечливі, болючі проблеми, які назріли у нашій державі, що переживає кризовий період свого становлення.

Відомо, що спроби нехтувати соціально-педагогічні норми у державотворчому процесі чи обминати їх ставили згодом керівників держави перед проблемами: як досягти державного ладу з «людським обличчям»; як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не заходила з ним в антагоністичні суперечності, а, надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю; як слід втілювати у повсякденному житті «золоте» правило - «стався до людини так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе інші»? Звісно, кожна людина сподівається на позитивне до себе ставлення, але чи готовий кожен з нас позитивно ставитись до інших людей?

Усі ці та багато інших актуальних проблем розглядає соціальна педагогіка.

Вивчення застосування на практиці соціально-педагогічних механізмів взаємозбагачення індивідуальної та суспільної свідомості, технологічних і суспільних відносин, економічного й інформаційного простору країни сприяє свідомій участі фахівця-громадянина у розбудові демократичної держави.

Соціальні педагоги прокладають дорогу діяльності соціального працівника. І це є закономірним тому, що базову основу професіональної компетентності будь-якого фахівця з соціальних питань становлять психолого-педагогічні, етичні, моральні характеристики, знання правової бази.

І ми, як майбутні фахівці, повинні зосередити зусилля на проблемах найбільш болючих і тривожних у сьогоденні - як допомогти кризовій сім'ї, дітям сиротам, дітям та молоді, схильним до наркоманії, тютюнопаління, правопорушень, дітям та молоді з особливими потребами. Крім того, ми завжди повинні прагнути підвищувати свій професійний рівень й ефективність соціально-педагогічній діяльності.

У колишньому СРСР, де педагогіка, як середовище була започаткована на початку ХХ сторіччя, соціально-педагогічна діяльність, як професія, офіційно зареєструвалась лише у квітні 1991 року. До того часу функції соціального педагога виконували представники будь-яких професій - фахівці закладів освіти, соціального забезпечення, спорту, культури, працівники міліції та інші.

Вихід соціальної роботи на професійний рівень - явище значне. І нам, майбутнім соціальним педагогам, як нікому іншому, треба реально осягнути об'єм, значення, наслідки нашої діяльності для майбутніх поколінь. Треба чітко знати свої функції, сферу діяльності, права та обов'язки, володіти педагогічною майстерністю, щоб не нашкодити, а допомогти тим соціальним групам, які мають потребу у нашій діяльності.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. А.Й. Капська. Соціальна педагогіка: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 256 с.

2. Василькова Ю.В., Василькова Т.Д. Социальная педагогика: Курс лекций. - 2-е издание. - М.: «Академія», 2000. - 440 с.

3. Евтух М.Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: Підручник. - К.: МАУП, 2002. - 232 с.

4. Березина В., Ермоленко Г. Социальная педагогика в системе общественного воспитания. Воспитание школьника. - 1994. - №2.

5. Социальная педагогика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Под редакцией В.Д. Никитина. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 272 с.

6. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога: Пособие. Под редакцией Ю.М. Забродина - М., 1994. - 180 с.

7. Маслова Н.Ф. Книга социального педагога. - Орел, 1994. - 290 с.

8. Права ребенка. Основные международные документы. - М. 1992.

9. Иванова Т.В. Культура педагогического общения: Монография. - К.: ЦВП, 1999. - 80 с.

10. Синицина И.Е. Педагогический такт и мастерство учителя. - М., 1983. - 205 с.

11. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник. І.Д. Звєрєва,

О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та інші., За редакцією: І.Д. Звєрєвої. - К.: ЦНЛ, 2004. - 256 с.

12. Минович І.І., Лукашевич М.П. Теорія і методика соціальної роботи: Навчальний посібник. - К., 2002.

13. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників. Під редакцією А.Й. Капської. - К., 2000.

14. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний довідник. - К., 2002.

15. Андреева Т.И. Социальная психология. - М.: Наука, 1994.

16. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з сім'єю: Навчальний посібник. - К., 2002. - 132с.

17. Олифиренко Л.Я. и другие. Социально-педагогическа поддержка детей группы риска: Учебное пособие. - М., 2002. - 256 с.

18. Технологии социальной работы: Учебник. Под общей редакцией професора Е.И. Холостовой. М., 2001. - 400 с.

19. Соціальні служби - родини: Розвиток нових підходів в Україні. За редакцією І.М. Григи. - К., 2002 - 128 с.

20. Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 2-х томах. - М.,1952. - 270 с.

21. «Етичний кодекс соціальних працівників України» /ж. «Практична психологія та соціальна робота». 2002 - №9-10. - с.85-87.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Процес професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній літературі. Структура й типи педагогічної спрямованості. Професійно обумовлені властивості й характеристики соціального педагога. Особливості діяльності фахівця із роботи з родиною.

  дипломная работа [136,8 K], добавлен 14.12.2010

 • Соціально-педагогічна робота на сучасному етапі в дошкільному навчальному закладі. Науково-педагогічні дослідження з проблеми діяльності соціального педагога в системі суспільної дошкільної освіти. Основні напрями здійснення ним професійних обов'язків.

  статья [12,3 K], добавлен 13.08.2009

 • Сутність поняття "етика соціального педагога", його особливості. Особистісно-моральні якості соціального педагога. Експериментальне дослідження впливу теоретичної підготовки на процес формування професійної етики майбутнього соціального педагога.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.03.2012

 • Завдання технологій соціально-педагогічної діяльності. Педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров'я учнівської молоді. Практичне застосування технології проектування у роботі соціального педагога у загальноосвітній школі.

  курсовая работа [42,8 K], добавлен 22.03.2015

 • Поняття, характерні ознаки та класифікація неблагополучних сімей. Деформація особистісного розвитку підлітка з проблемної сім'ї. Напрями роботи соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей. Соціальна реабілітація важковиховуваних дітей.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 24.09.2013

 • Становлення особистості студента як суб`єкта навчально-професійної діяльності. Технологія особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у вищому педагогічному навчальному закладі. Самовиховання студентів у процесі оволодіння професією педагога.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 18.04.2011

 • Поняття соціального виховання школи та визначення головних напрямків, особливостей його практичної реалізації на сьогодні. Стратегія внутрішньої соціально-педагогічної діяльності. Теорія соціального інтелекту і сценарного програмування особистості.

  контрольная работа [18,9 K], добавлен 20.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.