Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті

Особливості застосування навчальної методики протягом життя у педагогічному університеті. Узагальнення зарубіжного досвіду організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського вищого закладу. Аналіз основних складових smart-університету.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 31.08.2017
Размер файла 118,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ У SMART-УНІВЕРСИТЕТІ

Балик Н.Р.

Шмигер Г.П.

Постановка проблеми. Освіта протягом життя в усьому світі й особливо в розвинених країнах є важливою сферою будь-якої сучасної освітньої системи. Реалії сьогодення диктують необхідність її запровадження.

Темп сьогоднішнього життя не приймає довгого обдумування, рішення мають бути не тільки компетентними, але й швидкими. Необхідно переорієнтуватися з формування «людини-ви- конавця» на «людину-БтагЬ>, характерними рисами якої є високий професіоналізм; свобода в діях у поєднанні з відповідальністю за прийняті рішення; прагнення до самовираження та орієнтація на роботу «в команді»; елементарні менеджерські навички, пов'язані з умінням вибудовувати міжособистісні стосунки; усвідомлення потреби в постійному професійному зростанні [5].

Досягнення поставлених цілей можливе лише за умови науково організованої та теоретично обґрунтованої освіти протягом життя у Бшагґ- університеті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Завдання неперервної освіти розглядається у багатьох наукових дослідженнях і конференціях, що проводяться як в Європейських країнах, так і в Україні. Проблематику неперервної освіти можна умовно розділити на дві основні сфери.

Перша -- пов'язана з побудовою системи неперервної освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект неперервної освіти), друга -- із процесом засвоєння людиною нового життєвого, соціального, професійного досвіду.

Дослідженню різних аспектів неперервного навчання присвячували свої праці як українські (В. Андрющенко, А. Асмолов, С. Архангельська, Я. Бельмаз, І. Бестужев-Ладі, І. С. Вершловська, А. Владиславлєв, Т. Десятова, М. Євтух, В. Зін- ченко, І. Зязюн, В. Кремінь, О. Кузнєцов, Ю. Ку- люткін, В. Онушкін, В. Серіков, В. Сластьонін, В. Шадріков, В. Шукшуновата та ін.), так і зарубіжні науковці (Б. Асклін, Р. Брокет, Е. Гелпі, Д. Гаррісон, П. Джарвіс, Дж. Дьюї, П. Ліндрос, Л. Отала, М. Тайт, С. Тахвайнен, К. Хоул та ін.).

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У другій половині 90-их років XX століття у сфері освіти дорослих було проголошено поєднання принципу неперервності освіти із принципом навчання протягом життя. Так була зроблена спроба закріпити у суспільній свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, держави й особистості за розвиток освітніх процесів. Але невирішеним залишається питання організації навчання дорослих в умовах функціонування SMART-університету.

Метою статті є аналіз різних підходів до організації освіти дорослих та розгляд моделі організації навчання протягом життя у сучасному SMART-університеті.

Виклад основного матеріалу. Для визначення поняття неперервної освіти використовують різні терміни. У літературі [3, 6, 8] можна зустріти такі словосполучення: «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing education); «подальша освіта» (further education); «відновлювана освіта» (recurrent education) як освіта протягом всього життя шляхом чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; «перманентна освіта» (permanent education); «освіта протягом життя» (lifelong education); «навчання протягом життя» (lifelong learning), неперервна освіта, професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів, підвищення кваліфікації, додаткова професійна освіта, післядипломна додаткова освіта тощо.

У кожному з цих термінів зроблено акцент на певній стороні явища, але загальною є ідея довічної незавершеності освіти для дорослої людини. Термінологічний аналіз дає можливість виявити змістовні і функціональні відмінності цих понять [4]:

Неперервна освіта -- навчання довжиною в життя (lifelong learning), всебічна навчальна діяльність, що здійснюється на постійній основі з метою покращання знань, навичок і професійної компетенції.

Неперервна професійна освіта -- процес професійного вдосконалення і самовдосконалення

© Балик Н.Р., Шмигер Г.П., 2017 керівників і спеціалістів, який протягом усієї професійної діяльності відбувається на основі вже отриманого ними раніше вищої і середньої спеціальної освіти.

Додаткова освіта -- довільна форма формального отримання знань, умінь та навичок особою, яка має загальну чи професійну освіту. Додаткова освіта (формальна чи неформальна) є важливою складовою системи неперервної освіти.

Освіта дорослих -- напрям в освіті, що забезпечує задоволення освітніх потреб особистостей, занятих самостійною і професійною діяльністю.

Вказуючи на особливості освіти впродовж життя, слід зазначити, що у Європі та США немає універсально прийнятого визначення. З точки зору організації навчання протягом життя в різних країнах вважають за краще користуватися різними термінами. Так у США використовують, як правило, термін «освіта протягом життя» (lifelong education), в Англії вважають за краще користуватися назвою -- «продовжена освіта» (continuing education).

У Латвії навчання протягом життя (lifelong learning) визначається як неперервний процес освіти людини впродовж усього життя, що ґрунтується на швидко змінюваних потребах в оволодінні новими знаннями, навичками, досвідом.

У Швеції прийнято використовувати термін «відновлювальна освіта» (recurrent education). Національне агентство з питань освіти Швеції розглядає навчання протягом життя як цілісний погляд на освіту і визнає навчання з різних середовищ [7]. Модель навчання протягом життя містить два виміри [9]:

1. lifelong learning -- визнання того, що людина вчиться протягом усього життя (від народження до смерті).

2. life-wide learning визнання як формального, так і неформального та інформального навчання (рис. 1).

Рис. 1. Виміри навчання протягом життя

Джерело: [9]

З усіх описаних вище термінів у нашому дослідженні ми спираємось на термін «навчання протягом життя» і вкладаємо у нього такий зміст: «навчання протягом життя» є сукупністю різних видів навчальної діяльності, що здійснюються протягом життя з метою набуття нових компетентностей у життєвій, соціальній та професійній сферах.

З різних причин державна політика у сфері навчання протягом життя зосереджена в основному на ринку праці. Уявлення про навчання протягом життя складається під впливом історичних, економічних і соціальних процесів конкретної країни. У всіх країнах наголос у розвиткунавчання протягом життя робиться на можливості сприяти економічним і соціальним змінам.

Конкретні умови країн дуже різні, тому не має єдиної універсальної європейської моделі навчання протягом життя. Розглянутий підхід зарубіжних країн у сфері навчання протягом життя дає можливість виокремити ряд важливих моментів і наголосити на необхідності їх адаптації до умов українських університетів. Виявленню компонентів закордонного досвіду навчання протягом життя освіти, що мають пріоритетне значення для України, приділяє увагу у своїй праці І. Іллюченко [2].

Використовуючи досвід Фінляндії та США, в Україні можна впровадити такі характерні риси їх освітніх систем:

розвиток наукового та інноваційного потенціалу студентів;

модульно-компетентісний підхід до побудови навчальних програм;

тісний зв'язок між університетами та бізнесом;

наступність освітніх ступенів;

автономія навчальних закладів;

практична спрямованість освіти;

розповсюдженість дистанційного навчання.

У процесі створення моделі освіти дорослих

у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ми дотримувалися ключових принципів «Меморандуму безперервної освіти» [3]:

нові базові навички для всіх;

збільшення інвестицій в людські ресурси;

інноваційні методики навчання й учіння;

нова система оцінки отриманої освіти;

розвиток наставництва та консультування;

наближення освіти до дому.

У змісті навчання протягом життя виділяємо такі основні значимі компоненти, пов'язані з навчанням дорослих: навчання комп'ютерної грамотності; професійне навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації.

Метою цього компоненту в університеті є забезпечення підтримки для професійного розвитку учителів та викладачів та дотримання неперервності у педагогічній освіті. Неперервний професійний розвиток, орієнтований на забезпечення освіти протягом життя, націлений на удосконалення педагогічної майстерності вчителя впродовж його професійної діяльності, задоволення професійних потреб у підвищенні кваліфікації [1].

Інноваційність навчання дорослих була покликана змінити політику навчального процесу університету і спрямовувалася на вирішення таких проблем:

вчити пізнавати чи розвивати вміння та бажання вчитися впродовж життя;

вчити діяти на основі переходу від кваліфікації до компетентності.

Крім формальної освіти в університеті успішно реалізується неформальна освіта, яка здійснюється викладачами кафедри інформатики та методики її викладання, що працюють у таких структурних підрозділах (рис. 2).

Рис. 2. Неформальне навчання у SMART-університеті протягом життя

Джерело: розроблено авторами

Основними формами роботи у галузі навчання протягом життя на кафедрі інформатики та методики її викладання є (рис. 3).

Семінари

Рис. 3. Форми організації неформального навчання у SMART-університеті

Джерело: розроблено авторами

Рис. 4. Навчання протягом життя у SMART-університеті

Джерело: розроблено авторами

Навчання дорослих різних категорій (аспірантів, викладачів, учителів, методистів, керівників навчальних закладів, слухачів центру післядипломної освіти) в університеті включає: навчання без відриву від виробництва; навчання з відривом від виробництва; дистанційне навчання.

Організації навчання протягом життя через дистанційне навчання сприяло формування SMART-простору в університеті.

Основою формування SMART-філософії університету став розвиток технологій Web 2.0, які дають можливість створювати власний інтер- нет-контент. Інфраструктурно SMART-освіта базується на використанні університетського LMS-сервера, хмарних технологій, університетського цифрового репозитарію, Wiki-порталу, інтерактивних дошок, проекторів, відповідного програмного забезпечення тощо. Це дає змогу організувати повноцінне навчання дорослих з використанням дистанційної форми навчання. навчальний педагогічний університет освіта

Можна виділити такі стадії розвитку SMART- університету у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка:

виникнення технології «e-learning» (електронного/ дистанційного навчання), яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

розвиток технології «blended learning» (змішаного навчання), що передбачає комбінацію різних методів аудиторного та позааудиторного навчання.

Основною ідеєю розробленої моделі «навчання протягом життя» у SMART-університеті є базування на технологіях «e-learning» та «blended learning», розподіл навчання на невеликі «дози», мікрокурси, що можуть проходити паралельно з професійною діяльністю протягом життя людини.

Висновки і пропозиції. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що:

аналіз та коректне осмислення теорії і практики неперервної педагогічної освіти, навчання протягом життя, становлять значний науково- практичний інтерес. Кінцева мета розвитку системи освіти дорослих -- ідея створення «суспільства, що навчається»;

поки в українському сегменті освіти не має взаємної довіри між її неформальною та формальною гілками;

не має єдиної універсальної європейської та української моделі навчання протягом життя, не має також єдиного понятійного апарату.

Однією з умов науково організованої та теоретично обґрунтованої системи навчання протягом життя є організація smart-простору в університеті. У пошуку нової моделі освіти дорослих ми зробили акцент як на формуванні середовища SMART-університету, так і на компетентнісному підході до освіти. Неперервний професійний розвиток забезпечує постійне удосконалення, підвищення кваліфікації та необхідну перепідготовку педагогічного персоналу нашого краю.

У перспективі тематика дослідницьких робіт з навчання протягом життя буде зосереджуватися на таких питаннях: компетентностях, що потрібні роботодавцям і працівникам; ефективності неперервної освіти.

Список літератури

1. Балик Н. Р. Моделі впровадження електронного навчання у педагогічному університеті / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Комп'ютер в школі і сім'ї. - 2016. - № 2(130). - С. 10-15.

2. Ілюченко І. Напрямки впровадження в Україні зарубіжного досвіду неперервної освіти / І. Ілюченко / / Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - № 45(1018). - С. 58-62.

3. Стрелкова И. Б. Образование на протяжении всей жизни / И. Б. Стрелкова // Науч. и техн. б-ки. - 2010. - № 7. - С. 75-80.

4. Харківська А. А. Lifelong learning - сучасні проблеми та шляхи їх вирішення / А. А. Харківська / / Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Науковий журнал. - 2008. - С. 145-151.

5. Garrison D. R. Self-Dіrectedlearnіng: Toward a comprehenswe model / D. R. Garrison / / Adult Educarion Quarterly. - 1997. - № 48(1). - P. 18-33.

6. Kristin A. Lifelong learning in Sweden: The extent to which vocational education and training policy is nurturing lifelong learning in Sweden / Ann Kristin, Bostrom Emmanuel, Boudard Petroula Siminou. - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. - 2001 - VI. - 71 p.

7. Schlenker B. R. The Triangle Model of Responsibility / B. R. Schlenker, T. W. Britt, J. Pennington, R. Murphy, K. Doherty // Psychological Review. - 1994. - 101(4). - P. 632-652.

8. Skolverket. Lifelong learning and life wide learning. Stockholm: Skolverket. - 2000.

Анотація

У статті розглянуто понятійний апарат у сфері освіти дорослих, узагальнено існуючі підходи до організації навчання протягом життя. Висвітлено деякі аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у педагогічному університеті. Модель побудована на основі узагальнення зарубіжного досвіду організації освіти дорослих та його адаптації до реалій українського університету. Однією з умов науково- організованої та теоретично обґрунтованої системи навчання протягом життя є організація Бшагі-простору в університеті. Основні складові Бшагі-університету: ЬМБ-сервери, хмарні технології, університетський цифровий репозитарій, 'ікі-портал.

Ключові слова: модель, навчання протягом життя, навчання дорослих, неперервна освіта, Бшагі-університет.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації освіти України. Основні завдання та етапи формування Європейського простору вищої освіти. Використання Болонського процесу у Тернопільському державному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

  курсовая работа [83,9 K], добавлен 23.03.2011

 • Університет – класичний та найстаріший тип вищого навчального закладу. Значення університетської освіти в Болонському процесі. Організація навчального процесу в університеті: інфраструктура закладу, студентське самоврядування, індивідуалізація навчання.

  методичка [81,7 K], добавлен 28.02.2011

 • Історія виникнення Паризького університету. Особливості вступу громадян країни та іноземців до нього. Організація навчального процесу в університеті. Тенденція розвитку вищої освіти в Парижі. Видатні постаті університету. Його співробітництво з Україною.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 23.09.2013

 • Особливості формування студентського контингенту навчального закладу вищої фізкультурної освіти. Прийом слухачів на підготовче відділення. Права і обов’язки студента вищого навчального закладу. Організація виховного процесу у вищому закладі освіти.

  реферат [12,0 K], добавлен 03.01.2010

 • Парадигма "освіти протягом життя", яка передбачає розвиток людини впродовж усього життя як робітника, громадянина, індивідуальності. Принципи та перспективи розвитку позаформальної та дистанційної освіти культурологів. Переваги заочно-дистанційної освіти.

  практическая работа [19,2 K], добавлен 28.12.2012

 • Наукове обґрунтовання концептуальної моделі професійної адаптації викладача вищого навчального закладу в процесі магістерської підготовки. Визначено й експериментально перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують успішність цього процесу.

  автореферат [54,1 K], добавлен 11.04.2009

 • Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як психолого-педагогічна проблема, особливості його реалізації в умовах сучасного вищого закладу. Функціональна модель та цілі екологічного виховання і освіти студентів біологічного факультету.

  дипломная работа [167,4 K], добавлен 19.05.2013

 • Планування як основа управління навчанням. Навчальний план закладу освіти. Планування навчального предмету та занять. Форми організації навчання та їх специфіка. Історичний розвиток форм навчання. Основні та інноваційні форми організації навчання.

  реферат [28,8 K], добавлен 14.12.2010

 • Доцільність впровадження інноваційних методів у процес університетського навчання. Конструювання образу освіти в свідомості сучасного українського студента. Реальні приклади застосування авторських активних методів для дисциплін соціологічного факультету.

  статья [663,0 K], добавлен 24.11.2017

 • Досвід профільної диференціації навчання в країнах Європи, США та Росії, аналіз напрямів та форм його організації. Особливості організації допрофільного навчання в сучасній школі. Концепція модернізації управлінської інфраструктури профільної школи.

  дипломная работа [124,9 K], добавлен 03.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.