Національні духовні цінності у виховній системі школи

Сутність національного виховання учнів і особливостей його використання у навчально-виховному процесі. Народність у набутті соціального досвіду учнями. Дослідження засобів народного виховання з творчості педагогів. План виховної роботи класного керівника.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2014
Размер файла 83,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності. Національне виховання має суспільний характер. До нього причетні сім'я, найближче соціальне оточення - формальні й неформальні об'єднання, громадські організації, засоби масової інформації, заклади.

У світлі вищевикладеного в умовах сьогодення проблема реалізації та впровадження національного виховання в Україні є найнеобхіднішим завданням для суспільства в цілому. Можна сказати, що країна, яка не має своєї самобутньої і неповторної системи виховання, національної ідеї, не має історичного майбутнього.

Найважливішою громадянською рисою особистості є сформованість національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім'я України. Ціновим засобом відродження нації є формування в людини національної гідності й гордості за свою Батьківщину, відмова під почуття національної меншовартості, від почуття національної неповноцінності, що формувалося віками.

Відповідно до Державної Програми "Освіта" (Україна ХХІ ст.) затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 національне виховання в Українській державі має бути спрямоване на формування у молоді і дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняної і світової духовної культури.

Національне виховання ї органічним компонентом освіти і охоплює всі складові системи освіти. Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

У другому розділі нашої роботи ми дослідили та проаналізували план виховної роботи класного керівника. На основі донного аналізу можна стверджувати про такі речі, провідною ідеєю виховної роботи школи є формування внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки, активної громадської позиції громадянина України, розвиток особистості учнів, формування їх інтелектуального та морального потенціалу, виховання в школярів цілісного сприйняття навколишньої соціальної та природної дійсності. Особлива увага у виховному процесі звертається на формування активної громадської позиції в дітей, реалізації творчих та розумових здібностей, створення передумов для подальшого успішного життя, виховання і розвиток здорової та активної життєдіяльної особистості.

При плануванні виховної роботи забезпечуються принципи природовідповідності, враховуються вікові особливості учнів. Система педагогічних впливів охоплює все життя дитини у закладі та поза ним: в иховні заходи, взаємини, традиції, норми поведінки, творчу корисну діяльність, самоврядування.

Передумовою успішної результативності виховної роботи є наявність міцного шкільного колективу, чіткого режиму шкільного життя, педагогічна доцільність, необхідність і достатність всіх шкільних заходів, відповідність їх умовам і можливостям школи.

Виховна робота школи загалом класного керівника поєднує всі напрямки виховання, які взаємопов'язані, органічно доповнюють один одного, сприяють створенню комфортного виховного середовища та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Сучасне виховне середовище розглядає громадянське виховання як соціальне, життєвотвотворче виховання, необхідне для формування та самореалізації свідомого громадянина, патріота, професіонала. Саме тому всю структуру виховної роботи школи розглядаємо з позиції громадянського виховання.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім'ї.

Список використаної літератури

1. Бех І.Д. Гуманізм у вихованні підростаючої особистості/Рідна школа. - 1995. - №9. - С.23-25.

2. Выготский Л.С Педагогическая психология/ Под. ред. В.В.Давидова. -М: Педагогіка, 1991.-345.

3. Гринь Г.В. Про деякі аспекти гуманізації виховного процесу Початкова школа. - 1996. - №9. - С. 19-20.

4. Державна національна програма "Освіта", Постанова КМУ від 3 листопада 1993 р. N 896, Київ

5. Дроб'язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність. - К.: Видавничий центр "Академія", 1997. - 184

6. Лозко Г. Українське народознавство. - Київ, 1995.

7. Москалець В. Психологічне обґрунтування української національної школи. - Львів, 1994.

8. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). - К., 1994. - С. 15.

9. Савченко О. Від людини освіченої - до людини культури // Рідна шк. - 1996. - №5-6. - С. 2.

10. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. У 2-х т. - К., 1983. - Т. 1. - С. 46

11. Русова дошкільне виховання // Україна. - 1991. - №4. - С. 40.

12. Українська радянська енциклопедія: В 12-ти т. - К., 1997-1985. - Т.4. - С. 339.

13. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибр.твори: В 5-ти т. - К., 1976. - Т.1. - С. 147.

14. Словник Української мови: В 11-ти т. - К., 1970- 1980 - Т.9. - С. 590

15. Короткий психологічний словник. - К., 1976. - С. 164.

16. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. 1997. № 1.

17. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 1.

18. Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа. - 1997. № 2.

19. Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа. - 1996. № 2.

20. Тараненко І.Г. Демократичні цінності у становленні громадянина // Педагогіка і психологія. - 1997. № 2.

21. Гевко О. Формування національно-патріотичних рис у студентів // Рідна школа.-№11.-2001.-С.47-48.

22.Постанова від 3 листопада 1993 р. № 896 Київ // Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)

23. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Гевко Оксана Іванівна Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття "національне виховання" та його сутність і особливості. Принципи виховання духовних цінностей. Суспільна значущість національно характеру людини. Збереження традицій національного виховання. Аналіз плану виховної роботи класного керівника.

  курсовая работа [45,9 K], добавлен 17.03.2015

 • З'ясування історичного розвитку посади класного керівника, ознайомлення з провідними видами його роботи. Аналіз уявлення учнів про сучасного класного керівника. Методика співпраці класного керівника з учителями-предметниками у навчально-виховному процесі.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 11.08.2014

 • Історія становлення і розвитку в Україні інституту класних керівників. Вимоги до його особистості, функції і права педагогічної роботи. Погляди видатних педагогів минулого на діяльність класного керівника. Напрямки його навчальної і виховної діяльності.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 20.05.2015

 • Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи в школі. Особливості економічної підготовки школярів в умовах роботи технічних гуртків. Визначення форм та методів організації гурткових занять.

  дипломная работа [101,1 K], добавлен 24.09.2010

 • Сутність національного виховання в професійно-технічних навчальних закладах, особливості та необхідність його використання у навчально-виховному процесі закладу. Забезпечення умов для розвитку особистості студента, його мислення і загальної культури.

  курсовая работа [67,5 K], добавлен 02.03.2014

 • Застосування історичного досвіду українського народу з родинного виховання та нетрадиційних інтерактивних форм роботи класного керівника у процесі освіти батьків. Форми та методи соціалізації дітей, включення дитини в спільну з дорослими діяльність.

  дипломная работа [67,1 K], добавлен 19.12.2015

 • Сутність процесу виховання, його закономірності та принципи, складові всебічного розвитку особистості. Особливості контингенту учнів, інженерно-педагогічний колектив профтехучилища та його специфіка. Виховання учнів в урочній та позаурочній діяльності.

  курс лекций [259,7 K], добавлен 01.12.2010

 • Теоретико-методологічні основи морального виховання у початковій школі. Використання потенціалу народної педагогіки задля набуття учнями позитивного соціального досвіду, формування моральних цінностей, розвитку індивіда як самопоцінованої особистості.

  курсовая работа [52,5 K], добавлен 19.02.2017

 • Поняття "естетичне виховання". Творче виховання в сучасній школі. Мета естетичного виховання. Сучасне розуміння ідей розвивального навчання. Навчання образотворчому мистецтву як важливий компонент навчально-виховної роботи. Основа викладання малювання.

  реферат [23,3 K], добавлен 16.11.2009

 • Визначення суті діяльності і головних функцій класного керівника. Характеристика сенсу педагогічної взаємодії класного керівника і сім'ї. Дослідження особливостей проведення батьківських зборів, як однієї з форм роботи класного керівника з батьками учня.

  контрольная работа [32,5 K], добавлен 15.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.