Інтерактивні уроки

Міжпредметні зв’язки на уроках географії. Роль інтегрованих уроків у розвитку природознавчих знань учнів в умовах глобалізації освітнього простору та їх педагогічні можливості. Приклад проведення інтегрованого уроку з географії та української мови.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.06.2011
Размер файла 23,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інтерактивні уроки

(реферат)

Зміст

Вступ

Основа інтегрованих уроків - міжпредметні зв'язки

Встановлення зв'язків з мовами

Інтегративні можливості різних предметів

Висновки

Література

Вступ

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації. Як би ми не сприймали глобалізації, якими б не були її наслідки - позитивними чи негативними - але вона вже є реальним фактом. Оскільки вона торкнулася всіх боків життя суспільства - політики, економіки, соціальної сфери, - то очевидно, що освіта не може залишитися осторонь цих інтеграційних процесів, адже вона готує кадри для всіх сфер життєдіяльності суспільства.

В епоху глобалізації, коли людина все більше і більше віддаляється від природи, роль природничої освіти ще більше зростає. Природа - наш спільний дім. У природі все взаємопов'язане. Тому дуже важливо, щоб при вивченні предметів шкільного курсу в учнів склалося цілісне сприйняття світу. На жаль, школярі часто не бачать взаємозв'язку між окремими шкільними предметами, а без цього неможливо зрозуміти й повноцінно вивчити суть багатьох явищ природи.

Основа інтегрованих уроків - міжпредметні зв'язки

Щоб знати предмет, треба охопити, вивчити його всебічно. Ми ніколи не досягнемо цього повністю, але вимога всебічності вбереже нас від помилок. Тому кожний предмет треба вивчати в системі, у тісному зв'язку з іншими дисциплінами. З цього приводу Я. Коменський писав: «Усе, що перебуває у взаємозв'язку, має викладатися втакому самому зв'язку».

Жоден предмет у школі, окрім географії, не дає таких широких практичних навичок,які б готували дитину до життя.

У Державному стандарті загальної географічної освіти зазначається: «Географія - одна з базових шкільних дисциплін, яка об'єднує в собі природничі і суспільні знання».

Для усвідомлення того, що природа - це глобальна цілісна система А не окремо взяті компоненти, найбільш ефективно сприяють інтегровані уроки природничих дисциплін. Отже, саме ці науки лежать на перехресті всіх природничих наук і відкривають широкі можливості інтегрованого уроку.

Звичайно, що роль того чи іншого вчителя - предметника різна, залежно від теми уроку.

Застосування на уроках географії основ знань з фізики є цілком логічним і виправданим. Це сприяє формуванню наукового світогляду учнів і привчає їх розглядати географічні процеси не поверхнево, а в поєднанні з іншими фізичними процесами і явищами. Під час вивчення окремих тем у 6 класі учням потрібно в доступній формі пояснити деякі фізичні закономірності. Вивчаючи тему «Атмосфера», учні знайомляться з видами атмосферних опадів, причинами їх виникнення. Процес утворення опадів досить складний.

Інтегрований урок географії, фізики та біології можна провести під час вивчення теми «Гідросфера. Світовий кругообіг води. Роль води в природі» Тут кожен вчитель може повідомити учням надзвичайно багато цікавих речей. Вчитель біології може повідомити про значення води для життєдіяльності живих організмів, вчитель фізики - пояснити значення океану для обігріву планети, чому океан називають «паровим котлом».

Результативними і легкими у плануванні є уроки географії і біології з теми «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Тварини і рослини, які занесені до Червоної книги України» у 8 класі, вплив господарської діяльності на навколишнє середовище під час вивчення галузей промисловості України.

Встановлення зв'язків з мовами

У мові відбивається історія, традиції і досягнення всіх сфер суспільного життя. Тому питання виховання культури мови має велике значення. Мова вчителя, незалежно від того, який предмет він викладає, має бути взірцем для дітей.

Учителі географії мають стежити за мовою учнів, її правильністю і чистотою. Вони зобов'язані дбати про культуру географічної мови учнів, адже вона відображає рівень їхнього мислення. У процесі вивчення географії зв'язки з мовою здійснюються в двох основних напрямках: поглиблення знань з граматики і збагачення лексичного запасу.

Під час вивчення загальної географії в 6 класі перед учнями постають серйозні труднощі: відчувається малий запас слів, потрібних для опису географічного положення, рельєфу, річок, природних зон. Учителі географії, а не вчителі мови, учать дітей самостійно читати карту, тому саме вони мають навчити усіх тонкощів географічної мови. Шаблони дуже її збіднюють. Наприклад: замість «бере початок» можна сказати: «витікає», «починається», «верхів'я формується». А замість одноманітного «впадає» треба вживати синоніми: «закінчується дельтою», «вливає води», «веде до».

Учні часто відповідають на запитання не повними реченнями, а окремими словами. Відповіді повними реченнями з поширеним поясненням свідчать про глибину знань, привчають учнів до складання усних і письмових описів, характеристик. У географічному описі найголовніше - послідовність думки. Мають бути точними географічні назви, факти, пояснення явищ.

Велике значення має розкриття змісту тих географічних слів - понять, які ввійшли в наш словник з інших мов. Наприклад, «плато» (з франц.) означає плоский, «крік» (з анг.) - струмок, «меридіан» (з латин.) - південний. Ці приклади показують, що в багатьох географічних назвах міститься вказівка на характер об'єктів.

У програмах з географії є описи природних об'єктів, і починати ці описи слід, якщо це можливо, з розкриття значення кожної назви. Вивчення топоніміки далеких об'єктів розвиває в учнів інтерес до топоніміки рідного краю. Діти втягуються у дослідницьку краєзнавчу роботу.

Здавалося б важко поєднати географію з українською мовою. На сьогодні у правописі географічних назв відбулися зміни. Це й стало потребою проведення інтегрованого уроку з географії та української мови. Форми роботи учнів на уроці можуть бути різноманітними. Методи і прийоми навчання двох дисциплін доповнюють одні одних.

Інтегративні можливості різних предметів

Унікальність географії полягає в тому, що предметом її вивчення, на відміну від інших наук, є одночасно і природа, і господарство, і суспільство. Отже, географія - це на сьогодні чи не єдина навчальна дисципліна, яка, маючи необмежений світоглядний потенціал, формує в молоді комплексне системне уявлення про природу і суспільство, їх взаємозалежність, багатогранність і мінливість. Саме географія дає можливість дитині усвідомити велике різноманіття, цілісність і гармонію природи Землі і водночас осмислити єдність і вразливість природних об'єктів, залежність їх від дій людини і залежність людини від своїх впливів на природу.

Яку б тему з програми шкільної географії ми не взяли, всюди ми можемо знайти точки зіткнення, точки співпраці, тобто точки, де можуть зійтися інтереси хіміків та біологів, фізиків та географів, біологів та географів. Ми можемо відшукати багато тем, де можуть співпасти інтереси всіх одразу, і тоді такий урок ще більше підсилює ефект розуміння учнями того, що весь світ взаємопов'язаний, що ці науки - це не просто «сухі» шкільні предмети, а це - саме життя, що нас оточує у повсякденні, що всі ті явища, об'єкти, тіла, які ми вивчаємо, упорядковані законами природи. Все в природі має своє логічне пояснення і порядок, свою причину і наслідок. Тільки навчаючи вміння встановлювати причино-наслідкові зв'язки, формуючи аналітичне мислення, можна розвинути глибокі системні знання, що у свою чергу веде до формування глобального мислення.

Одним із ефективних шляхів формування природознавчих знань в умовах глобалізації освітнього процесу є, безперечно, інтегрований урок. Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, відображених у різних науках та відповідних навчальних предметах. Вони дають можливість формування і яскравішого уявлення щодо навколишнього середовища, взаємозв'язків та явищ. Основний акцент інтегрованого уроку припадає на розвиток глобального освітнього мислення.

Розгляньмо педагогічні можливості інтегрованих уроків:

- Стимулює більш повне осмислення учнями навчального матеріалу, різні аспекти якого не можуть бути розкриті засобами якогось одного навчального предмета.

- Дає можливість розглянути предмет дослідження всесторонньо і бачити всі його взаємозв'язки. взаємодії та функції в певній системі.

- Формує уміння переносити знання з однієї галузі науки чи мистецтва до іншої.

- Сприяє аналітико - синтетичній діяльності учнів, розвитку потреби в системному підході до об'єкта пізнання, аналізу та порівнянню процесів та явищ.

Основою інтегрованих уроків є міжпредметні зв'язки. Міжпредметні зв'язки, ніби рентгеном, просвітлюють об'єкт вивчення і дають можливість пізнати його всесторонньо, цілісно. в системі. Це дає можливість пробудити пізнавальні інтереси учнів, показуючи, як знання окремих дисциплін можна використати для вивчення і пояснення певних природних явищ на уроках географії, і навпаки.

Підготувати і провести інтегрований урок не дуже просто. Особливість його полягає в тому, що тут поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядкованих одній темі. Проведення інтегрованих уроків вимагає співпраці двох учителів як під час уроку, так і в підготовчому періоді. Кожен з учителів визначає мету, зміст, сплановує взаємодію між собою й учнями. На основі цього встановлюють структуру даного уроку з передбаченням можливих навчальних ситуацій. Обирають найефективніші методи, прийоми, а також засоби навчання. Крім того, потрібно ознайомитися з відповідною літературою з суміжного предмета. Інтегрований урок поєднує дві теми і два типи уроку. Тому раціонально проводити такий урок не 1 год. як звичайно, а 2 години з перервою 10 - 15 хв. Час учителі розподіляють порівну. Результатом підготовки є один спільний план - конспект, у якому зазначений орієнтовний розподіл часу на окремі етапи, а також дії вчителів та учнів.

Внутрішні води Південної Америки

Практичне застосування знань, отриманих

на уроках української мови

Інтегрований урок з географії та української мови. 7 клас

Мета: вивчити основні річкові системи Південної Америки; ознайомитися з особливостями озер материка; розвивати вміння працювати з географічними картами і на основі їх аналізу встановлювати головні риси компонентів природи; розвивати вміння давати характеристику головних річкових систем і порівнювати їх з річковими системами інших материків; виховувати інтерес до вивчення природи; навчати практично застосовувати знання отримані на уроках української мови; розвивати вміння створювати власні усні та письмові висловлювання, дотримуючись культури мовлення; виховувати інтерес до рідної мови, усвідомлення того, що мова - це засіб оволодіння іншими навчальними дисциплінами.

Обладнання: класна дошка, географічна карта, атласи, контурні карти, інформаційні конверти, виставка книг, словники іншомовних слів.

Тип уроку: засвоєння нових знань (географія); узагальнення (українська мова).

Форма проведення: інтегрований урок.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

Учитель географії. Сьогодні у нас незвичайний урок географії. Ми з вами завжди звертаємо увагу на правильність записів географічних назв, побудову речень. Тому сьогодні спробуємо поєднати географію з українською мовою: вивчити внутрішні води Південної Америки…

Учитель української мови. І перевірити, як на практиці ви вмієте застосовувати знання, отримані на уроках української мови.

Учитель географії. Отже наш урок - інтегрований.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель географії. Розпочнемо урок з подорожі по Південній Америці.

Учитель української мови. Запишіть у зошити з української мови назву виду роботи.

«Німий диктант»

Ваше завдання - записати назви географічних об'єктів, які показує вчитель на карті.(учні записують в зошити: Південна Америка, Амазонська низовина, Бразильське плоскогір'я, Ла-Платська низовина, Перуанська течія, гори Анди, течія Західних Вітрів, Панамський канал).

Учитель української мови. Яке орфографічне правило об'єднає ці слова? Які слова ви написали з маленької літери? Чому?

V. Закріплення нового матеріалу

Учитель географії. Багато інформації ви сьогодні отримали на уроці. А зараз перевіримо, чи були ви уважні. Працюватимемо в парах. Виберіть у кожній парі, хто з вас філолог, а хто географ.

Учитель української мови. Філологи повинні записати ці речення без помилок:

1. Сама повноводніша річка в світі …

2. Водоспад, висота якого дорівнює однієї тисячі п'ятидесяти чотирьох метрам …

3. Найбільш високо - гірське озеро світу …

4. Найкрасивіший водоспад на Землі …

5. Річка, яка стікає з бразильського плоскогір'я …

6. Річка південної Америки, яка повністю лежить у Північній півкулі.

Учитель географії. А географи підкажуть, які географічні назви стосуються нашої теми, і нанесуть географічні об'єкти на контурні карти. Пару, яка найшвидше справиться із завданням, оцінимо в класі. Результати інших учнів оголосимо на наступному уроці.

Учитель української мови. Хочеться вірити, що ви зрозуміли, що українська мова - це ще й засіб оволодіння іншими дисциплінами, і тому необхідно вміти користуватись усіма багатствами її мовних засобів.

Учитель географії. Завдяки українській мові ми дізналися про красу, могутність і велич водних багатств Південної Америки. Наполегливо працюючи Ви здобули нові знання.

VІ. Домашнє завдання.

З географії. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про рослинність і тваринний світ Амазонки.

Повторити тему про внутрішні води Південної Америки.

З української мови. Скласти путівник подорожі по Амазонці та її притоках.

інтегрований урок географія

Висновки

Отже, ми дійсно бачимо, що всюди можемо знайти точки дотику, точки співпраці, тобто точки, де можуть співпасти інтереси біологів та географів, фізиків та географів, географів та філологів. Ми можемо відшукати багато тем, де можуть співпасти інтереси всіх одразу і тоді такий урок ще більше підсилює ефект розуміння учнями того, що весь світ взаємопов'язаний, що ці науки - це просто сухі шкільні предмети, а це саме життя, що нас оточує у повсякденні, що всі ті явища, об'єкти, тіла, які ми вивчаємо, упорядковані законам природи. Від найбанальніших природних явищ, які дитина бачить щодня, як - от схід чи захід сонця, до яких ми звикли і яким не надаємо значення, до глобальних природних процесів - усе має своє логічне пояснення і порядок, свою причину і наслідок. Тільки навчаючи вмінню встановлювати причино-наслідкові зв'язки, формуючи логічно - аналітичне мислення, можна розвинути глибокі системні знання, що в свою чергу веде до формування глобального мислення.

Отже, інтегрований урок - це урок співпраці педагогів - предметників для досягнення спільної мети, який дає можливість навчити школярів встановлювати цілісно-системні, причино-наслідкові, духовно -матеріалістичні зв'язки і досягти усвідомлення того, що кожна наступна ланка цих зв'язків є наслідком попередньої і причиною наступної.

Під час проведення інтегрованих уроків у школярів формуються цілісні знання про об'єкти, явища та процеси, цілісна наукова картина важливих природних процесів.

Інтегрований підхід у навчанні учнів дає широкі можливості для застосування різноманітних освітніх технологій та використання інтерактивних методів навчання, що передбачає розкриття творчого потенціалу особистості як учителя так і учня. Адже наше завдання - навчити дітей дивитися на світ не очима черв'яка, що повзе у траві і нічого окрім неї не бачить, а очима орла, який своїм поглядом обіймає широкий світ. Учні приходять до школи не тільки для того, щоб вивчати географію або українську мову, історію або фізику, а й для того, щоб одержати середню освіту і стати корисними для суспільства. Знання учнів середньої школи мають бути не якимось «предметним уламком», а цілісною інформацією про навколишній світ, на тлі якої виділяються відомості предметної специфіки.

Література

1. Андрощук А.І. Інтегрований урок - засіб розвитку природознавчих знань в умовах глобалізації освітнього простору. // Географія. - 2009. № 22.

2. Горбулько Р. Міжпредметні зв'язки на уроках географії. // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2005. - №5.

3. Ісаєва Г. Інтерактивні методи навчання під час вивчення географії в школі.// Географія та основи економіки в школі. - 2004. - № 3.

4. Малаховська О. Роль інтегрованих уроків у розвитку пізнавальних інтересів учнів. // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2006.- №8

5. Трайтурак Н.І. Міжпредметні зв'язки на уроках географії. // Географія.-2008 - № 5.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості інтегрованої системи навчання. Застосування міжпредметних зв’язків, як основи інтегрованого навчання. Вплив проведення інтегрованих уроків з біології на якість знань учнів. Розробка інтегрованого уроку з біології, його мета та принципи.

  курсовая работа [70,3 K], добавлен 15.06.2010

 • Урок - основна форма навчання географії. Типи і структура уроків. Вивчення нового матеріалу, вдосконалення знань, контроль і корекція навичок. Основні вимоги до змісту. Методика проведення етапів макроструктури уроку. Організація самостійної роботи учнів.

  курсовая работа [46,1 K], добавлен 13.04.2013

 • Доцільність міжпредметних зв'язків на всіх етапах навчання географії. Функції міжпредметних зв'язків, їх види у змісті навчання географії. Міжпредметні зв’язки з біологією та іншими предметами природничого циклу та розв’язання математичних задач.

  реферат [21,3 K], добавлен 11.05.2009

 • Роль інноваційної технології у навчанні географії. Можливості застосування елементів релаксопедичної технології. Сучасний стан шкільної практики з використання педагогічної технології на уроках географії. Вплив релаксопедії на якість навчання з географії.

  статья [344,4 K], добавлен 24.04.2018

 • Інтерактивне навчання - специфічна форма організації пізнавальної діяльності. Використання інтерактивного навчання і інтерактивних методів в системі нових освітніх технологій. Особливості застосування цієї методи і технології на уроках географії.

  реферат [18,3 K], добавлен 20.12.2011

 • Роль для реалізації навчальної й розвивальної функцій шкільної освіти вивчення фізики, хімії, біології, екології, астрономії, фізичної географії. Хімічні рівняння, їх типи. Міжпредметні зв’язки при розв’язуванні задач з хімії, суть математичних методів.

  курсовая работа [182,2 K], добавлен 21.04.2009

 • Формування пізнавальної активності учнів під час етапу актуалізації опорних знань в умовах уроку іноземної мови. Групові форми роботи як потреба самовираження учнів на початку уроку. Ефективність ігрової діяльності на етапі засвоєння нового матеріалу.

  курсовая работа [47,0 K], добавлен 16.11.2015

 • Особливості та умови використання інтерактивних методів навчання на уроках з англійської мови, основні прийоми та методики, оцінка їх практичної ефективності. Характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань учнів, розробка уроку.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 03.01.2011

 • Сутність і значення використання ігрових технологій в процесі вивчення географії. Ігрова діяльність на різних етапах уроку. Уроки з курсу "Загальна географія" (6 клас), "Географія материків і океанів" (7 клас), "Фізична географія України" (8 клас).

  курсовая работа [51,3 K], добавлен 09.10.2014

 • Особливості проведення уроків української мови в початковій школі, їх зміст. Переваги та недоліки використання персонального комп’ютера, розробка дидактичних засобів на уроках української мови. Методика проведення уроків із застосуванням комп'ютера.

  курсовая работа [470,5 K], добавлен 17.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.