Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови

Мета, завдання та зміст естетичного виховання, його принципи, методи, засоби та форми організації. Засади впливу іноземної мови на естетичне виховання учнів. Педагогічні умови та засоби формування естетичної культури школярів на уроках англійської мови.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.08.2015
Размер файла 93,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Велику роль в гуманістичній методології грають стратегії розповіді, драматизації, рольові гри. В процесі драматизації, наприклад, казки (де вчитель - "театр одного актора”), педагог використовує різні прийоми активізації уваги дітей: наочність (маски, декорації, костюми, "чарівні" предмети), невербальні засоби спілкування, прийоми парадоксу, інтриги, залучає дітей до діяльності. Іншими словами, діти так уживаються у фабулу і казкові образи, що психологічний бар'єр знімається сам собою. За допомогою драматизації змінюється ситуація ігрового спілкування, в якій вся базова лексика, граматика, основні мовні моделі. Рольова гра забезпечує наслідувальне спілкування, спільну діяльність, розкриття повного потенціалу особи, країнознавчу мотивацію, когнітивне і емоційне вимірювання особи, співпрацю, ситуацію успіху. Цікаві в цьому плані знахідки: "Моя сім'я" ("мильна опера”), "Знайди і знешкоджуй” (піймання злочинця), "Мій робочий день” (гумористичні вірші про ледаря), "Феї Сезонів" (поетично-музичний поєдинок). Ази кулінарії і етикету освоюються на уроках "В гостях у англійця” (приготування салатів, гарячих бутербродів), "Різдво”, "В кафе”, "В магазині”.

Дуже важливим є використання класичної і популярної музики на початку або в кінці уроку, оскільки музика створює емоційний фон уроку, мотивує, або розслабляє учнів [20, 73].

Особливо ефективними є театралізовані вистави, літературні вітальні, музичні студії, художні салони - з обов'язковою інтерпретацією світових шедеврів і написанням проектів (рецензій, відгуків, рефератів) на виході. Інтелектуальна діяльність такого плану передбачає активізацію і самостійну реалізацію творчих можливостей робіт учнів в різних видах з іноземної мови, де "творчість - колективна, дія - індивідуальна”. Безумовно, ці форми реалізуються в період творчого етапу навчання (узагальнюючі уроки, позакласні заходи) і характеризуються виходом у вільну мову (рівень формування умінь), що і забезпечується культуровідповідною подачею матеріалу.

Висновки

Естетичне виховання є обов'язковою та важливою складовою виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Навчання у школі передбачає реалізацію естетичного виховання як запоруки повноцінного формування свідомості учня, його самореалізації в суспільстві як творчої особистості, що має власні естетичні смаки та уподобання.

Перед вчителями школи постає важливе завдання формування адекватного уявлення про категорію прекрасного, на основі якої формується естетичний ідеал школяра. Естетичне виховання реалізується перш за все на уроках мистецького циклу, проте викладання іноземної мови також надає вчителеві широкі можливості щодо виховання естетичної свідомості.

Естетичне виховання може бути реалізовано на уроках іноземної мови за рахунок використання естетично вагомих текстів, залучення матеріалів з культури та мистецтва країни, мова якої вивчається, що є реалізацію культурологічної (лінгвокраїнознавчої) лінії програми з вивчення іноземної мови у середній школі. Важливу роль відіграють нестандартні уроки та позакласні заходи культурно-мистецького спрямування, які не лише ознайомлюють учнів з проявами іноземної культури, а й залучають до активної творчості.

Свою специфіку має естетичне виховання у старших класах, коли достатній рівень володіння іноземною мовою та певна сформованість естетичного сприйняття учнів дозволяють їм осягнути естетичний потенціал самої мови як геніального витвору людства.

Таким чином, вивчення іноземної мови дає широкі можливості щодо естетичного виховання учнів, і важливою задачею вчителя є використання цих можливостей, так само як і свідома й цілеспрямована робота з формування естетичної особистості учня.

Резюме

В умовах науково-технічної революції та економічного розвитку України проблема естетичного виховання учнів залишається актуальною. Суспільна та педагогічна значущість проблеми зумовили вибір теми курсової роботи: "Естетичне виховання учнів у процесі вивчення іноземної мови".

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і одного додатку. Обсяг роботи складає 44 сторінок. У списку використаної літератури нараховується 25 джерел.

У першому розділі цієї роботи обґрунтовано сутність естетичного виховання, виявлено його мету, завдання, зміст, розглянуто основні принципи естетичного виховання, а також методи засоби та форми його реалізації.

У другому розділі розкрито виховний потенціал предмету "іноземна мова" для реалізації естетичного виховання та шляхи естетичного виховання учнів у навчально-виховному процесі з іноземної мови.

Ключові слова: естетичне виховання, естетична свідомість, естетичне сприйняття, естетичні почуття, естетичні судження, естетичні смаки, естетичний ідеал, метод.

Resume

In terms of the scientific-technological progress and economic evolution of our country the problem of aesthetic education of students remains of paramount importance. Social and pedagogical insight of the problem defines the topic of our investigation: "The aesthetic education of students in the process of learning foreign language”.

The course work consists of the introduction, two parts, conсlusion and one application. The general number is 44 pages. The list of the used literature consists of 25 sources.

The first part of the work contains the essence of aesthetic education, found its goal, objectives, content, basic principles of aesthetic education, and also methods, means and forms of its realization.

The second part outlines educational potential of the subject "foreign language" for the realization of aesthetic education and ways of aesthetic education of students in the educational process of foreign language.

Key words: aesthetic education, aesthetic consciousness, aesthetic perception, aesthetic sense andaesthetic judgment,aesthetic tastes, aesthetic ideal, method.

Список використаної літератури

1. О.А. Дубасенюк, А.В. Іванченко. Практикум з педагогіки. - Ж. 2002

2. К.В. Гавриловець. Етично-естетичне виховання школярів. - М. 1996

3. Борисова Е.С. Эстетическое воспитание школьников. - Л., 1972.

4. Волкова Н.П. Педагогіка. - К., 2003.

5. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам. - М., 1992.

6. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения иностранным языкам или лингводидактика // Иностр. языки в школе. - 1996. - №1.

7. Современные концепции эстетического воспитания: - М., 1998

8. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибрані твори: В 5-ти т. - Т.2. - К., 1976.

9. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранному языку: лингводидактика и методика/ Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - М.: Академия, 2004. - 301с.

10. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранному языку / Г.В. Елизарова. - С-Пб.: Каро, 2005. - 421с.

11. Каменецкая Н.П. Сущность эстетического воспитания и его содержание. // Иностранные языки в школе - 2005. - №2-с. - 51.

12. Колкова М.К. Модернизация обучения иностранным языкам в средней школе/ М.А. Колкова. - С-Пб.: Каро, 2005. - 205с.

13. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку/ А.В. Конышева. - Минск: Театр Системс, 2005. - 168с.

14. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранному языку. Базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. - М.: Просвещение, 2006. - 108с.

15. Филатова В.М. Методика обучения иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе: учеб. пособие для студ. пед. колледжей/ под. ред.В.М. Филатов. - Ростов н/Д: 2004. - 345с.

16. Jeffers C. S. Questioning the role of art in education: paradoxical views of preservice teachers/C. S. Jeffers // Journal of aesthetical education/ 1994, №4. - pp.89-97

17. Аврорин В.А. Функции языка. // Совр. проблеми литературоведения и языкознания. - М., 1974.

18. Berns M. S. Functional approaches to language and language teaching: Another look. In S. Savignon &M. S. Berns "Initiatives in communicative language teaching. A book of readings". Reading, M. A.: Addison-Wesley, 1984, pp.3-21

19. Безклубенко С.Д. Фундаментальні категорії сучасної естетики // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. - Альманах // Зб. наук. праць / Відп. ред. : М.М. Бровко; О.Г. Шутов. - К.: Знання, 2000. - 129 с.

20. Гіптерс З. Мистецтво як засіб художньо-естетичного виховання // Рідна школа. - 2001. - № 9. - С.60 - 63.

21. A symposium on the arts, knowledge and education // Educational theory/ - 1995, №

23. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование: Концепция индивидуальности в диалоге культур. - Липецк, 2000. - 136с.

25. Программа для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова.2-12 класи / За ред.П.О. Беха // English language and culture: Weekly. - 2001. - № 29-30 (78-79). - С.34-37.

Додатки

Конспект уроку (для 10 класу)

Objectives:

to enrich students' vocabulary on the topic "The World of Painting";

to develop students' reading, listening and speaking skills;

to provide students with additional information about famous Ukrainian museums and painters;

to consolidate the knowledge used in History and Arts lessons.

PROCEDURE

1. INTRODUCTION. WARM UP

T: Dear friends, today we'll continue to study the topic "The World of Painting". The quotes describe the importance of the whole process for a person called painter.

These quotes reflect the painter's energy. It includes labour, material and equipment; drying and protection of the painted surfaces and property.

It may also be a series of operations that includes surface preparation, pretreatment, and application of paints to surfaces, whether in the shop or in the field. Do you know any painting quotes or proverbs?

(Students read the quotes)

"Painting with all its technicalities, difficulties, and peculiar ends, is nothing but a noble and expressive language, invaluable as the vehicle of thought, but by itself nothing." John Raskin

"Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures." Henry Ward Beecher

"A man paints with his brains and not with his hands." Michelangelo Buonarroti

"Painting is just another way of keeping a diary." Pablo Picasso

"Painting is silent poetry; and poetry is painting with the gift of speech." Simonides

"Every time I paint a portrait I lose a friend." John Singer Sargent

"The painting has a life of its own. I try to let it come through." Jackson Pollock

"There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are others who with the help of their art and their intelligence transform a yellow spot into the sun." Pablo Picasso

"A picture is a poem without words." Confucius

II. MAIN PART

I. DISCUSSION.

T: Art is actually all around you, in every shape and form. Many people prefer going to museums to watching TV. Why do people go to museums and art galleries? (Students ask and answer the questions)

1. Why do people go to museums or galleries?

2. Which famous museums do you know?

3. Which of them have you visited?

4. Exposition of which museum would you like to see?

5. What makes people create works of art?

6. What makes people collect them?

7. What makes people go to see them in museums and other places?

2. LISTENING

Before listening

T: If you have never been to museums you have missed a lot. What did you miss? A number of things: from ancient books in Ireland to modern architecture in Spain.

Let's go to the museum. Do you know where they are? Match the famous museums with their home places.

The National Gallery

Moscow

The Museum of Western and Oriental Art

London

The Museum of One Street Exhibition Hall

Kyiv

The State Tretiakov Gallery

Kyiv

The Louvre

is

in

Rome

The Uffizi - Renaissance Art Hall of Fame

Madrid

The Prado

Florence

The British Museum

London

The Vatican Museum

Paris

T: Look at the following pictures. They are the reproductions of famous painters. But they are cut out into 5 pats. Can you glue these parts together to save them? (Students work together to understand what pictures these re and glue to make them complete)

T: What pictures are they? Do you know what museum keeps them? (The pictures are n productions of Kyiv Museum of Western and Oriental Art)

While listening

T: Listen to the text and be ready to answer the question who the museum was named after?

KYIV MUSEUM OF WESTERN AND ORIENTAL ART

The Museum, of Art named after Bohdan and Varvara Kharienko was founded in 1919 on the basis of their private museum. The museum is also called the Museum of Western and Oriental Art. Now it keeps one of the best collections of foreign art in Ukraine. From 1919 the number of exhibits has been more than 13 times increased. Visitors can view many remarkable samples of foreign art: Ancient Greek, Roman, Italian, French, Spanish, Flemish, Dutch, Japanese, Chinese, Turkish, Egyptian, etc. Famous founders of museum's collections were Bohdan Khanenko and his wife Varvara. They always dreamt to open the public museum of art. In Kyiv, Finally their dream came true. The collection of the museum consists of 25 thousand 'of exhibits and is considered to be the biggest foreign art collection in Ukraine, Among the museum's collection there are real fine ail masterpieces. There is, for example, the world-famous work of Diego Velazquez, The Portrait of Infanta Margaret, located in the Spanish hall of the museum.

The famous portrait appeared in Kyiv after Bohdan Khanenko had purchased it in Berlin on the sale of Hamburg council Weber's collections. The presentation of the painting in Kyiv was arranged very mysteriously. Khanenko hadn't informed the guests of the banquet about the true reasons. When the curtain was taken away from Velasquez' masterpiece, the audience was really impressed. The picture created a real excitement in cultural life of that time Kyiv.

The building of the museum was constructed under the project of a famous architect from Saint Petersburg F Meltzer in the 80s of the 19th century. Then it was reconstructed and decorated several times according to the plans of the Khanenko family. This building is considered to be the shell and the architectural addition to the great art collections of the Khanenko family.

So, Kyiv Museum of Western and Oriental Art is famous not only in Ukraine but also for abroad.

After listening

1. Answer the questions.

1. Have you heard these names before?

2. Whose family was the museum named after?

3. What is another name of his museum?

4. When was it founded?

5. Who designed the draft of the museum building?

2. Find facts about the dates and numbers.

1. The Museum of Art was founded in.

a) 1919

b) 1991

c) the 19th century

2. The number of exhibits has been increased more than.

a) 30 times

b) 3 times

c) 13 times

3. The collection of the museum is considered to be the biggest foreign art collection in Ukraine and has.

a) 25 thousands of exhibits

b) from 2 to 5 thousand of exhibits

c) more than 50 thousand of exhibits

Key: 1-a; 2-c; 3-a.

3. Act out the situation.

T: Assume that you are Bohdan and Varvara Khanrnko. Make up a conversation about the foundation of the museum and its reasons.

Discuss the place of the museum, the pictures you would buy for the collection, and the architect who would make the draft of the museum building.

3. Group work

T: You have visited the Museum of Western and Oriental Art virtually. Write an acrostic describing the founders of the museum or your impressions after seeing real fine art masterpieces.

Read it in front of the class. (Students write and read the acrostic)

K___________________________________________________________

H___________________________________________________________

A___________________________________________________________

N____________________________________________________________

E___________________________________________________________

N____________________________________________________________

K____________________________________________________________

O____________________________________________________________

M___________________________________________________________

U___________________________________________________________

S____________________________________________________________

E____________________________________________________________

U____________________________________________________________

M___________________________________________________________

4. SPEAKING.

T: Act out a dialogue with a partner about visiting the Museum of Western and Oriental Art according to the plan.

The tasks for student 1:

mention the time, place and street where this museum is located;

say what pictures and drawings you saw in it;

what impressed you most of all;

give your advice as for visiting.

The task for student 2:

try to find out opening hours;

ask the names of the artists your friend saw in the museum;

thank for the information.

5. WRITING

T: Write. an essay about the importance of arts and painting in our lives. Start your essay with the words "If not Bohdan and Varvara Khanenko. ”.

6. GRAMMAR POINT

T: It's high time to refresh grammar material and train it in practice. Why do we use the Past Perfect tense? Give the examples, please. (Students revise the rule and read the sentences.)

T: When is the Past Perfect Continuous tense used?

Choose the correct tense form to complete the sentences. (PB, Ex.6 P.117)

Key: 1-a; 2-a; 3-b; 4-b; 5-a.

T: Look at the board, read and complete the sentences according to grammar rules you'd revised.

1. They_________ (paint) for a few hours before their parents arrived.

2. They ______________ (mix colours) for a few minutes before their friends came in.

3. They______________ (look through the large book of masterpieces) for a few days before they visited the Louver.

4. They_______________ (be) amazed. They___________ (see, never) such a beautiful canvas.

5. John___________ (be) upset because his picture___________ (not display).

6. The exhibition ____________ (already, start) when we __________ (arrive) at the museum.

Key:

1. had been painting;

2. had been mixing colours;

3. had been looking through the large book of masterpieces;

4. were, had never seen;

5. was, had not been displayed;

6. had already started, arrived.

III. SUMMING-UP, HOME ASSIGNMENT

T: Our lesson of virtual visiting the museums is coming to an end. What did you like most of all in today's lesson? (Students answer.)

T: I liked your work during the lesson. I think you have known a lot of interesting things about artistic traditions of Ukraine, the Museum of Western and Oriental Art in the capital, and the family of the Khanenko.

Remember a very popular proverb "There are painters who transform the sun to a yellow spot, but there are-others who with the help of their art and their intelligence transform a yellow spot into the sun".

I wish you to enjoy the life and its beauty. Transform a yellow spot into the sun, a green spot into the grass and a blue colour to paint the sky blue!

Your home task for the next lesson is to learn the information about the National Gallery in London using the Internet resources.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психолого-педагогічні характеристики естетичного виховання учнів. Вплив іноземної мови на естетичне виховання. Шляхи реалізації естетичного виховання на уроках іноземної мови. Специфіка естетичного виховання на уроках іноземної мови у старших класах.

  курсовая работа [38,5 K], добавлен 14.08.2010

 • Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 18.11.2010

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

 • Сутність і теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання школярів. Шляхи і засоби естетичного виховання в системі освіти. Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності, розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 17.07.2010

 • Естетичне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема. Роль естетичного виховання в розвитку особистості. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Методика формування культури поведінки школярів у школі.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 20.12.2010

 • Місце та значення хореографічної діяльності в системі естетичного виховання молодших школярів, аналіз змісту, принципи та прийоми. Педагогічні умови ефективної організації естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності.

  курсовая работа [73,3 K], добавлен 02.04.2014

 • Естетичне виховання в давнині і в сучасній школі. Проблема формування естетичних почуттів, розвитку особистості. Вплив середовища на систему естетичних цінностей. Рівень художньо-естетичної підготовки особистості. Естетичне виховання у позакласній роботі.

  реферат [18,0 K], добавлен 17.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.