Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів

Специфіка використання рольових ігор на заняттях з іноземної мови професійного спрямування як одного з активних методів навчання. Ефективність і продуктивність їх впровадження при підготовці студентів технічних спеціальностей, методичні рекомендації.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.08.2017
Размер файла 137,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних вищих навчальних закладів

Постановка проблеми. В наш час важливого значення набуває формування іншомовної професійної компетенції студентів технічних ВНЗ. Сьогодення диктує, щоб майбутні випускники здобули не лише знання з фахових дисциплін, а й володіли іноземною мовою в межах своєї майбутньої професії для продуктивної професійної діяльності. Тому сьогодні в педагогічних дослідженнях триває пошук ефективних методів і технологій для підготовки таких фахівців. Одними з таких технологій, на наш погляд, є ігрові технології, які розглядаються як інтенсивний метод навчання іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ігрові технології досліджувалися багатьма педагогами, методистами та науковцями. Проте лише останнім часом приділяється належна увага іграм в навчальному процесі сучасними дослідниками.

Своєрідність гри та її позитивний вплив на розвиток пізнавальних інтересів студентів досліджували Гайнц Лібшер, Георг Клаус, К.Г. Юсупов, В. І. Істомін, В. І. Устименко, Д.Н. Узнадзе,

О.Ф. Волобуєва, А.М. Воробйов, П.М. Городов, В.А. Губін, О. І. Гуськов, В.П. Давидов, В.П. Іванов, М.С. Кравчук, В.Д. Лопатка, Т. І. Олійник, О.Б. Тарнопольський, О.В. Торічний та ін. Науковці відзначали важливість гри, її роль у формуванні соціокультурної поведінки, самоствердження особистості, здатність передбачити її поведінку в умовах спілкування. Л.С. Виготський зазначав, що між мовою і грою існує логічна спорідненість. З однієї сторони, відбувається розвиток та інтенсивність використання мови в грі, а з протилежної - спостерігається розширення та еволюція гри завдяки формуванню мови [3, с. 257]. Цей зв'язок проектується і на прийом рольової гри в рамках навчального процесу іноземної мови. Н. І. Гез розглядав ситуацію рольового спілкування як стимулюючий засіб розвитку спонтанного мовлення, в тому випадку коли воно потребує вирішення певних проблем і комунікативних завдань. Метою рольової гри визначалось концентрація уваги учасників гри комунікативному використанні одиниць мовлення [4, с. 197].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз літератури дає можливість стверджувати, що ефективність і продуктивність впровадження ігрових технологій в процесі навчання відзначають багато дослідників. Однак недостатньо приділено уваги в осмисленні, трактуванні і інтерпретації впровадженню рольової гри на заняттях з іноземної мови професійного спрямування студентам технічних ВНЗ як одного з активних методів навчання.

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є вивчення ефективності впровадження рольової гри як одного з активних методів навчання на заняттях іноземної професійно спрямованої мови студентів технічних ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Основне завдання навчання полягає не тільки в тому, щоб дати студентам певні знання та виробити уміння використовувати їх, а й підготувати до життя. В процесі гри створюються умови, за яких студент має докласти певних розумових та емоційних зусиль, прийняти рішення в конкретній ситуації, бути підтримкою для партнера по грі… Саме в таких умовах загострюється розумова діяльність студентів, що є учасниками гри. В процесі гри на заняттях з іноземної мови удосконалюється розвиток пізнавальної діяльності студента, зокрема, пам'яті, мислення, мовлення. Завдяки грі розвивається інший вид діяльності - вчення. У грі можуть брати участь навіть слабкі студенти. Під час гри студенти почувають себе рівними, в сприятливій цікавій атмосфері, що допомагає подолати сором'язливість, невпевненість, боязкість використання іноземної мови, а також позитивно впливає на результати навчання. Мова йде про студентів молодших курсів, так як після школи вони потрапляють в нове соціальне оточення.

рольовий гра іноземний навчання

Цей вид діяльності розвиває або зміцнює спілкування студентів між собою, допомагає подолати бар'єр між викладачем і студентом, підвищує впевненість у нерішучих студентів завдяки розподілу ролей. Тому, кожний студент (сильний чи слабкий) є учасником гри і мусить проявити ініціативу. Наповнення гри визначається певними соціально-культурними умовами життя студента.

При введенні ігрових технологій у навчальний процес необхідно враховувати вікові особливості студентів. Застосування рольових ігор на заняттях іноземної мови серед студентів І і ІІ курсів допомагає покращити результативність навчального процесу. Тут ігри спрямовані на самоствердження особистості, спілкування, формування почуття відповідальності в межах своєї міні групи. Однак під час планування рольової гри потрібно брати до уваги не лише вікові особливості студентів, але й рівень їх розвитку, обізнаності.

Будь-яка спонтанна гра підвищує увагу і цікавість студентів, покращує сприймання навчального матеріалу. Студенти краще запам'ятовують те, що вони виконують з задоволенням. Тому ігри сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Таким чином ігри підсилюють мотивацію до навчання.

Мотивація відіграє важливу роль у створенні навчальної атмосфери на занятті, активізує мислення, робить цікавим виконання певного завдання та навчальний процес загалом. Ігри виступають важливим мотиватором у пізнанні нового матеріалу, в ході якого виконуються різні завдання. Адже в ході рольової гри студенти закріплюють здобуті знання без «зазубрювання», з цікавістю, активністю, захопленням. А. Сікорський основною властивістю рольової гри визначав її як винятково розумову інтелектуальну діяльність [7, с. 47]. Мислення активізує мотивація навчального процесу. Найбільш ефективним методом навчання є рольова гра. Студенти підтримують конкретні соціальні відносини, відтворюють практичну діяльність людей та стають учасниками реального спілкування в ході рольової гри. Тому, рольову гру можна розглядати як активний метод навчання практичному володінню іноземною мовою.

Враховуючи вище сказане, можна розглянути основні рекомендації щодо використання рольової гри. Перш за все, на наш погляд, рольову гру потрібно ретельно продумати, наповнити змістом і структурою, так щоб студенти могли максимально використати відпрацьований мовний матеріал. Гра має захоплювати та викликати інтерес до виконання поставлених завдань. Під час рольової гри студенти декларують фрази з ролі, відтворюють певні дії, що дозволяє зняти напруження в момент мовлення. Розкутість студента в ході рольової гри сприятиме активності у спілкуванні, що в майбутньому може перерости в почуття впевненості в собі. Тому ролі в грі мають бути прийнятні та зрозумілі для кожного студента з відпрацьованою на попередніх заняттях лексикою. Гра пройде більш успішно, якщо студенти будуть мати можливість підготуватися заздалегідь (знання теми, слів, які будуть використовуватись). Хоча не менш дієвим буде введення нової лексики в ході гри. В процесі рольової гри студенти здобувають навички корисні для реального спілкування. Перед застосуванням рольової гри варто буде урізноманітнити види групової роботи, деталізувати завдання з елементами чітких інструкцій. Корисним буде зміна учасників (партнерів) гри для того, щоб здобути досвід спілкування з різними співрозмовниками. Беручи участь у грі, студенти все більше починають розуміти сутність ігрової діяльності. Їх зацікавлюють напругі ситуації, пов'язані з професійною діяльністю та вирішенняv, поставлених в них, завдань, проявляючи свій хист та знання з теми. Отже, впровадження рольових ігор на заняттях іноземної мови професійного спрямування сприяє розумінню дійсності сучасного життя, а відтак готує студентів до повсякденного спілкування в іншомовному середовищі як майбутнього фахівця своєї професії.

Нижче наводимо приклад оформлення невеликого фрагменту рольової гри професійного спрямування для студентів 1 курсу технічного ВНЗ, використовуючи навчальну літературу.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. Узагальнюючи сказане вище, ми можемо зробити висновки про те, що систематичне застосування рольових ігор на заняттях іноземної мови зі студентами технічних спеціальностей дозволило: підвищити ефективність занять, оскільки навчальна діяльність ставала цікавішою та різноманітнішою в процесі активної взаємодії один з одним, в результаті якої прискорюється розвиток мовних навичок; сприяти підвищенню мотивації навчальної діяльності студентів, які з захопленням занурюються в реалії гри, виконують завдання і без особливих ускладнень засвоюють нові лексичні одиниці з визначеної теми; сформувати мовні навички, оскільки участь у грі спонукає до активного залучення до діалогу навіть слабких студентів (кожний має свою роль), мова яких стає більш впевненою, різноманітною; а також сприяло формуванню у студентів навичок аудіювання (вміння сприймати мову на слух), що дає змогу чути мову з різним акцентним забарвленням і вимовою. Рольові ігри сприяють загальному розвитку студента, оскільки в ході рольової гри іноземною мовою студенту вдається покращувати мовні вміння, застосовувати творчий хисті, вміння вести діалог, бесіду та роблять навчання цікавішим, що створює стимул до навчання, в результаті чого воно стає більш продуктивнішим.

Список літератури

рольовий гра іноземний навчання

1. Арзамасцева Н.И. Организация и использование игр при формировании у учащихся иноязычных грамматических навыков: учебно-методическое пособие / Н.И. Арзамасцева, О.А. Игнатова. - Йошкар-Ола: МГПИ им. Н.К. Крупской, 2007. - 28 с.

2. Выготский Л.С. Избраные психологические исследования / Л.С. Выготский. - М.: АПН РСФСР, 1956. - 520 с.

3. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 336 с.

4. Жук Н.В. Ролевая игра как метод обучения иностранному языку в высшей школе / Н.В. Жук, М.К. Тузова, Л.В. Ермакова. - Уфа: Актуальные вопросы современной педагогики: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Уфа, ноябрь 2013 г.), 2013. - 187-191 с.

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) 2-ге вид.: Навч. посіб. / В.П. Кутішенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 128 с.

6. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.С.К., 2005. - 192 с.

7. Сикорский И.А. Психологические основы воспитания / И.А. Сикорский. - К, 1909. - 112 с.

8. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е.Н. Соловова. - М.: Просвещение, 2005. - 205 с.

9. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. - М.: Просвещение, 1987. - 350 с.

10. Eric H. Glendenning, John McEwan. Oxford English for Information Technology. Second edition / Eric H. Glendenning, John McEwan. - Oxford University Press. - 222 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.