Значення фізичної активності у формуванні професійного довголіття майбутніх педагогів

Довголіття вчителя як показник його професійної самоактуалізації. Педагогічна професія — рід трудової діяльності, метою якої є спрямоване утворення умов для становлення особистості іншої людини та управління процесами її інтелектуального розвитку.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.01.2018
Размер файла 15,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

У руслі тенденцій підготовки педагога для «нової освіти Європи» у проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012--2021 роки серед основних завдань педагогічної освіти наголошено на необхідності модернізації діяльності вищих педагогічних навчальних закладів. Найбільш актуальними у підготовці педагогічних і науково-педагогічних працівників на сьогодні залишаються питання оптимізації мережі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти з метою створення умов для безперервної освіти педагогічних працівників. Серед очікуваних результатів реалізації Національної стратегії розвитку освіти -- підготовка та виховання педагогічних кадрів, здатних працювати на засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, власного творчого безперервного професійного зростання [4, с. 32].

Особливої актуальності проблема формування професійного довголіття майбутніх педагогів і, як його складової -- фізичної активності, набуває у зв'язку з тими негативними тенденціями, які простежуються у нашому сучасному суспільстві. Згідно з даними статистики, Україна належить до демографічно старих країн світу. «Частка населення старше 60 років і старших становить 20,3% з прогнозованою тенденцією до її подальшого підвищення. Середня тривалість життя в Україні становить для чоловіків 61 рік., жінок -- 73 роки, що нижче, ніж у країнах Східної Європи, на 4--5 років, а країнах Західної Європи -- майже на 11--16 років» [5, с. 246]. Демографічне зміщення у бік постаріння суспільства називають «сивим світанком».

Проблема «довголіття людини», «активного довголіття», «професійного довголіття», «активного фізичного довголіття» знайшла своє відображення у різних галузях наукового знання: філософії, педагогіці, психології, соціології, геронтології, медицини. У педагогічній і психологічній науці визначаються умови і чинники, що стимулюють процес професійного довголіття, творчого розвитку особистості, педагогічних засобів розвитку творчих здібностей учнівської молоді, їхньої творчої самореалізації впродовж життя. До таких чинників належить фізична активність самої особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цим питанням приділяли велику увагу такі науковці, як: В. Алфімов, В. Андреєв, Т. Баришнікова, Л. Бондарєв, В. Гаращук, Л. Дроздікова, О. Кучерявий, Л. Левченко, Л. Мітіна, Л. Попов, С. Сисоєва, Г. Шевченко та ін. В Україні проблема професійного довголіття найбільшої розробки дістала у працях доктора педагогічних наук, професора В. Алфімова.

Проблема фізичної активності, фізичного виховання знайшла своє відбиття у наукових працях О. Демінського, С. Єрмакова, Ю. Желєзняка, В. Куриш, Г. Максименко, Т. Ротерс та ін.

Проте, при дослідженні проблеми професійного довголіття майбутнього педагога недостатньо приділено уваги фізичній активності, як необхідній умові його формування і підтримання.

Ціль статті є визначення значення фізичної активності у формуванні професійного довголіття майбутнього педагога.

Педагогічна діяльність є складною, специфічною і багатогранною, потребує творчого застосування особливих знань, навичок, здібностей від сучасного вчителя. Знання законів педагогічної діяльності допоможе зробити майбутнього педагога, що вивчив теорію, ще й компетентним спеціалістом у сфері власного професійного довголіття. Педагогічна професія -- це «рід трудової діяльності, метою і змістом якої є спрямоване утворення умов для становлення і перетворення особистості іншої людини, управління процесом його інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку, формування духовного світу» [3, с. 199]. Процеси професійного навчання, виховання і самовиховання мають один цільовий орієнтир -- інтегральну готовність до професійно-педагогічної діяльності, яка є «системою, структурними компонентами якої виступають психологічна і практична готовності до виконання майбутнім педагогом професійних функцій, я також його готовність до самовдосконалення після закінчення ВНЗ...» [2, с. 47].

У характеристиці довголіття, яка дається науковцями, простежується думка про те, що людина здатна сама цілеспрямовано і активно керувати тривалістю свого життя, а висока працездатність, творча і фізична активність, добре здоров'я сприяють його підтримці. Поняття активного довголіття можна визначити, як найбільш тривалу життєдіяльність, свідомо організовану особистістю, яка забезпечує її розвиток і повноту життєвих проявів, відображає життєву компетентність і виявляється у здібності подовження власного життя.

«Довголіття вчителя -- це показник його професійної самоактуалізації. Правильний вибір професії педагога, емоційна включеність в педагогічну діяльність -- одні з основних шляхів до цього довголіття» [1, с. 6]. Професійне довголіття майбутнього педагога багато в чому обумовлене його фізичною активністю на протязі життя. Для визначення цієї обумовленості розглянемо структурні компоненти професійного довголіття. Структурними компонентами професійного довголіття майбутнього педагога виступають:

1. Духовне довголіття, яке розглядається як певний ідеал, до якого прагне майбутній педагог у власному духовному самовдосконаленні. У духовному довголітті виявляється здатність особистості сприймати зовнішній зміст буття і переводити його у зворотному напрямі на грунті законів Краси, Добра, Істини, Любові в їх єдності. Духовне довголіття означає орієнтацію на вищі моральні цінності, на ціннісне ставлення до світу і самого себе.

2. Соціальне довголіття розглядається як процес і результат гармонізації відносин майбутнього педагога із соціальним (освітнім) середовищем і пов'язане з його стосунками із сім'єю, педагогічним колективом, друзями. Багато в чому воно детерміноване характером і рівнем розвитку головних сфер суспільного життя (духовної, політичної, економічної, соціальної), проте провідна роль у підтриманні гармонійних відносин належить активній, самостійній, відповідальній особистості майбутнього педагога.

3. Інтелектуальне довголіття -- це підтримання високої інтелектуальної активності впродовж пролонгованої професійної діяльності. Постановка значущих для професійного довголіття віддалених цілей сприяє активізації розумової діяльності, розвитку усіх пізнавальних процесів.

4. Психологічне довголіття є результатом ефективності процесів психічної адаптації людини при дії на нього комплексу соціальних і професійних факторів, яка забезпечує адекватну поведінку, необхідний рівень емоційно -- вольової активності, повноцінне виконання трудових функцій. педагогічний професійний самоактуалізація

5. Фізичне довголіття характеризується активністю усіх систем організму людини, добрим самопочуттям, активним гальмуванням процесів фізіологічного старіння, вмінням попереджувати розвиток захворювань, у тому числі, і тих, що розповсюджені у педагогічному середовищі. В основі фізичного довголіття лежить значна вираженість пристосувальних механізмів, що забезпечують фізіологічне старіння.

Єдність і інтегрований взаємозв'язок структурних компонентів -- духовного, соціального, інтелектуального, психологічного, фізичного -- дають зрозуміти професійне довголіття майбутнього педагога як цілісний складний феномен.

Фізичний розвиток особистості майбутнього педагога, який розуміється як процес зміни сукупності морфологічних і функціональних властивостей організму, спрямований на попередження захворювань, що розповсюджені у педагогічному середовищі, підтримання високої працездатності, професійного довголіття. Фізична активність сприяє підтримці професійного здоров'я майбутнього педагога, його здібності зберігати і активізувати компенсаторні, захисні, регулятивні механізми, що забезпечують працездатність, ефективність і розвиток його особистості у різних умовах здійснення професійної діяльності впродовж життя.

Процес професійного довголіття уявляється у якості перетворення педагогічної діяльності у джерело фізичного і психічного саморозвитку і самовдосконалення особистості педагога впродовж трудового шляху; а професійне довголіття як результат -- це виражений у професійних досягненнях і життєпроявах особистості рівень її самореалізації і самоактуалізації.

Професійне довголіття майбутнього педагога включає як зовнішню, так і внутрішню характеристику особистості, які відображають спосіб, якість її діяльності у професійній сфері, рівень її професійного розвитку і становлення, що розуміється як розвиток прагнення до творчої самореалізації у професійно-педагогічній діяльності; а також рівень її фізичного розвитку і фізичної активності.

Аналіз літератури з дослідження даної проблеми дозволяє стверджувати, що професійне довголіття педагога, більшою мірою, пов'язується із станом його здоров'я, наявністю захворювань обумовлених особливостями педагогічної праці. Так, у науковій медичній літературі є дані про те, що у педагогів спостерігаються вкрай низькі показники здоров'я, які ще більше погіршуються при збільшенні стажу роботи, оскільки ця професія має певні особливості: інтенсивне голосове навантаження, систематичне навантаження зорового аналізатору, виражену нервово-емоційну напругу, незначну рухову активність, тривале вертикальне положення при проведенні занять, контакт з численною аудиторією учнів.

Мале рухове навантаження, тривала вимушена статична поза є причиною розвитку деформації опорно-рухового апарату, остеохондрозу, застійних явищ у судинах малого тазу і нижніх кінцівок, варикозного розширення вен, запальних процесів органів малого тазу. Гіпокінезія, як зниження рухової активності, призводить до погіршення функції скелетних м'язів. Всі ці негативні явища накладаються на відсутність потреби у руховій активності через вікові особливості організму після закінчення періоду росту. Не останню роль у розвитку гіподинамії відіграє і поліпшення побутових умов, розвиток науки і техніки.

Як наслідок гіпокінезії, значна кількість студентів, педагогів мають зайву вагу. В умовах сучасного життя надмірна вага набула характеру соціальнозначущої патології. Навіть незначне збільшення маси тіла приводить до порушень обміну речовин, збільшує навантаження на серце і, за сучасними даними, служить фактором ризику розвитку багатьох серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хвороб шлунково- кишкового тракту, шляхів жовчовиведення тощо.

Сьогодні проблема підвищення рівня фізичної активності студентів вищих навчальних закладів стоїть дуже гостро. З одного боку, тільки біля 10% студентів, що вступають до вищих навчальних закладів, не мають відхилень у стані здоров'я, а з другого, сам навчально-виховний процес може спричинити зміни функціонального стану організму студентів, виникнення хвороб.

До головних особливостей вузівської системи навчання й виховання слід віднести: входження у новий колектив; відрив від родини (мешкання в гуртожитку); необхідність самим організовувати свій побут, планувати трудовий день; самостійне опанування нового навчального матеріалу і відсутність щоденного контролю за його засвоєнням; поява нових форм навчання й контролю.

Фізична активність є основою фізичного довголіття майбутнього педагога, яке визначається ставленням людини до самої себе, знанням своїх конституціональних, соматичних, фізіологічних та індивідуальних особливостей; її умінням удосконалювати ці особливості на базі глибоких медико-валеологічних знань і тим самим сприяти збереженню й зміцненню фізичного здоров'я, подовженню професійно-педагогічної діяльності. При цьому поняття фізичного довголіття майбутнього педагога пов'язується із умінням володіти своїм тілом, фізичною витривалістю, фізичною активністю високим рівнем працездатності у тривалій професійно-педагогічній діяльності.

Окрім прямого позитивного впливу на фізичне довголіття майбутнього педагога, фізична активність має і опосередкований вплив на інші його компоненти, зокрема, на психологічне довголіття. У процесі занять фізичною культурою і спортом у майбутнього педагога виховуються воля, наполегливість, сміливість, рішучість, витривалість, дисциплінованість, тобто ті якості, які йому необхідні для підтримання активного професійного довголіття.

Фізична активність має позитивний вплив і на розвиток пізнавальних процесів -- сприйняття, пам'яті, уваги, мислення, що сприяє інтелектуальному довголіттю майбутнього педагога.

Фізичне навантаження, фізична активність підвищує окислювальні, обмінні процеси в організмі людини, затримує розвиток атеросклерозу. Геронтологами доведено, що атеросклероз у осіб, що займаються фізичною культурою, спортом зустрічається рідше ніж у людей напруженої розумової праці, які ведуть малорухомий спосіб життя.

Відомо, що причини виникнення стресу характеризуються як зовнішніми ситуаційними умовами, так і станом психоемоційних характеристик людини. У майбутніх педагогів можливе виникнення стресу через непідготовленість до навчальної діяльності у вузі, невпевненість у своїх силах, розумове перевтомлення, пов'язане з низькою культурою розумової праці. Психофізіологічна напруга стає зараз не тільки головним фактором захворювання нервової системи, але й однією з основних причин серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, виразки шлунково-кишкового тракту, порушень гормональної рівноваги і та ін.

Стан утомлення і перевтоми широко поширені в студентському середовищі і є найбільш частою передумовою розвитку захворювань нервової системи. Розумове втомлення -- це втомлення, що виникає при виконанні розумових навантажень, характеризується пониженням показників розумової працездатності, пониженням емоційного тонусу, уваги, інтересу до роботи; звичайно супроводжується змінами функціонального стану серцево-судинної системи і вегетативної нервової системи.

Для попередження вище перерахованих патологічних станів, при формуванні фізичного довголіття у майбутніх педагогів необхідно звертати увагу на зміст рухової активності, форми і засоби фізичного виховання, обсяг та інтенсивність навантажень. На визначення режимів фізичної активності впливають вікові особливості фізіологічного і психічного розвитку.

Висновки з даного дослідження і перспективи. Фізична активність має велике значення у формуванні, підтриманні і подовженні професійного довголіття майбутнього педагога. Педагогічна діяльність має певні особливості, які можуть призводити до виникнення патологічних станів у педагогів, вона є емоційно і інтелектуально напруженою.

Підвищення фізичної активності, систематичні проведення занять фізичною культурою дозволяють підтримувати і розвивати професійне довголіття майбутнього педагога і його складові: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне і фізичне довголіття; запобігають виникненню багатьох захворювань, гальмують процеси старіння.

Майбутній педагог здатен сам цілеспрямовано і активно керувати тривалістю свого професійного життя, а висока працездатність, творча і фізична активність, сприяють його підтримці.

Подальші дослідження стосовно даної проблеми можуть бути пов'язані з визначенням особливостей формування професійного довголіття у майбутніх фахівців інших спеціальностей.

Список літератури

1. Алфімов В.М. Професійне довголіття педагогів загальноосвітніх шкіл / В.М. Алфімов // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2009. Ч. 2, № 23(186). - С. 6-11.

2. Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Кучерявий. - К.: НВП «Вид-во «Наукова думка» НАН України», 2011. - С. 47.

3. Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова и др.]; под. ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - С. 199.

4. Проект Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 рр.: Офіц. вид. Міністерства освіти і науки молоді та спорту України - Чернівці: Букрек, 2011. - С. 32.

5. Чайковська В.В., Стаднюк Л.А., Єгорова Л.В. та ін. Старіюче суспільство України: запити та рішення / В.В. Чайковська, Л.А. Стаднюк, Л.В. Єгорова, Т.І. Вялих, Н.М. Величко, О.І. Коншина // Проблемы старения и долголетия. - 2011. - № 2. - С. 246-251.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Становлення особистості студента як суб`єкта навчально-професійної діяльності. Технологія особистісного розвитку майбутнього соціального педагога у вищому педагогічному навчальному закладі. Самовиховання студентів у процесі оволодіння професією педагога.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 18.04.2011

 • Формування особистості вчителя в сучасних умовах. Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя, умови і чинники реалізації даного процесу. Технологія професійного самовиховання, її етапи. Результати діяльності майбутнього педагога.

  курсовая работа [68,6 K], добавлен 20.07.2011

 • Проблеми розвитку професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі. Класифікація та форми діяльності з формування і стимулювання її розвитку. Аналіз стану системи школи з управління розвитком компетентності та план методичної роботи.

  курсовая работа [33,8 K], добавлен 25.01.2011

 • Соціальна активність як показник успішної соціалізації особистості. Проблеми формування, розвитку та стимулювання активності молоді, виявлення особливостей мотиваційно-потребової сфери соціально активної особистості через призму відносин людини до праці.

  курсовая работа [87,4 K], добавлен 17.11.2014

 • Вимоги до особистості соціального педагога, розвитку у нього якостей педагогічної уяви, уваги, мислення. Механізми професійного самовиховання студентів, оволодіння досвідом самостійної роботи, збагачення фахових знань та умінь, розвитку інтелекту.

  курсовая работа [32,9 K], добавлен 08.02.2015

 • Історія становлення дизайну та функціональна роль творчого складу мислення у становленні особистості. Інтеграція мистецтва в розвиток художньо-естетичної культури школярів. Культурно-естетичне значення дизайну одягу для підготовки майбутніх педагогів.

  дипломная работа [117,2 K], добавлен 12.10.2010

 • Гра як один із видів діяльності людини, її специфічні риси та значення в розвитку особистості дитини, аналіз їх використання в виховному процесі в початковій школі. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної пізнавальної діяльності.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 22.04.2010

 • Поняття стресу та основні концепції його вивчення. Характеристика професійної діяльності педагогів та прояву емоційного вигорання у них. Стресостійкість педагогів в професійній діяльності. Проблеми професійної адаптації викладачів спричинених стресом.

  курсовая работа [105,6 K], добавлен 04.02.2015

 • Толерантність у майбутніх соціальних педагогів як важлива соціально-педагогічна проблема. Структура, критерії та рівні сформованості толерантності у майбутніх соціальних педагогів, педагогічні умови її формування. Розробка методичних рекомендацій.

  дипломная работа [953,5 K], добавлен 19.11.2012

 • Структура, функції естетичної культури особистості. Закономірності розвитку структурних компонентів естетичної культури особистості. Оптимізація процесу формування естетичної культури соціальних педагогів. Створення педагогом естетичних умов для навчання.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 19.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.