Розробка проектної методики формування іншомовної комунікативної компетенції учнів основної школи

Дидактичні та психолінгвістичні передумови формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів школи за проектною методикою. Теоретичне обґрунтування досвіду навчання за проектною методикою. Комплекс вправ на етапі підготовки до проектної роботи.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.11.2014
Размер файла 59,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/30

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

 • Вступ
 • Розділ 1. Дидактичні та психолінгвістичні передумови формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою
 • 1.1 Теоретичне обґрунтування досвіду навчання за проектною методикою
 • 1.2 Психолінгвістичні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою
 • 1.3 Структура організації роботи над створенням проекту
 • Розділ 2. Організація процесу формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою
 • 2.1 Комплекс вправ на етапі підготовки до проектної роботи
 • 2.2 Відбір завдань для проектної роботи в основній школі
 • 2.3 Розробка проекту для 8 класу середньої школи
 • Висновки
 • Список використаних джерел

Вступ

Актуальність дослідження полягає у тому, що формування іншомовної комунікативної компетенції за проектною методикою розвиває цікавість учнів до вивчення англійської мови, є засобом удосконалення комунікативних навичок та умінь, джерелом соціокультурної інформації, яка потребує з боку дитини постійного аналізу, порівняння, оцінювання тощо.

Об'єкт дослідження - процес учіння і навчання англійської мови за допомогою проектної роботи учнів основної школи.

Предмет дослідження - етапи проектної роботи. Участь вчителя та учнів на усіх його стадіях.

Мета дослідження полягає в розробці проектної методики формування іншомовної комунікативної компетенції учнів основної школи.

Завдання дослідження:

описати характеристики проектної роботи;

уточнити етапи виконання проекту;

уточнити ролі вчителя та учнів на кожному етапі;

відібрати підготовчі вправи для здійснення проектної діяльності;

розробити теми проектних робіт;

розробити зразок для виконання проекту на задану тематику.

Методи дослідження:

узагальнення досвіду формування іншомовної комунікативної компетенції за проектною методикою в середніх навчальних закладах;

наукове спостереження процесу навчання за проектною методикою;

моделювання проекту;

опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземної мови та суміжних з нею наук.

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності використання проектної методики для формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи детальному аналізі основних характеристик проектної роботи.

Практична цінність роботи полягає у розробці тем проектних робіт, розробці зразка виконання проекту на задану тематику для формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи.

комунікативна компетенція учень школа

Розділ 1. Дидактичні та психолінгвістичні передумови формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою

1.1 Теоретичне обґрунтування досвіду навчання за проектною методикою

Метод проектів виник ще з початку минулого сторіччя в США. Його називали також методом проблем, він був пов'язаний з ідеями гуманістичного напрямку в філософії та освіті. Розроблений американським педагогом Дж. Дьюі та учнем Ц.Х. Кілпатриком.

Згодом метод проектів зазнав еволюції. Народившись із ідеї вільного виховання, на сучасному етапі стає інтегрованим компонентом структурованої системи освіти.

Але суть її залишається тією ж - стимулювати інтерес учнів до розв'язання проблем, які передбачають володіння певною сумою знань та через проектну діяльність, що сприяє розв'язанню цих проблем, розвивати вміння практично застосовувати надбані знання, рефлекторне (термінологія Дж. Дьюі) або критичне мислення.

Численні дослідження, які проводилися в нашій країні та за кордоном, свідчать, що більшість сучасних лідерів в політиці, бізнесі, спорті, мистецтві - люди, які володіють проектним типом мислення.

Метод проектів - навчання в співпраці, знаходить все більше поширення в системах освіти різних країн світу. Причин тому декілька і, головним чином, у сфері соціальній:

- необхідність не стільки передавати учням знання, скільки навчити одержувати їх самостійно, уміти користуватися ними для пристосовування до середовища, для розв'язання нових пізнавальних і практичних задач;

- актуальність набуття комунікативних навичок і вмінь працювати в групах, виконуючи різні соціальні ролі;

- розширення людських контактів знайомства з різними точками зору на одну проблему;

- розв'язання проблем вимагає поєднання розумової та фізичної праці, що має розвивальну і суспільну цінність;

- значущість для розвитку людини вміння користуватися дослідницькими методами; збирати необхідну інформацію, уміння її аналізувати, висовувати гіпотези, робити висновки.

- якщо випускник школи набуває вказаних вище навичок і вмінь, він виявляється більш пристосованим до життя, яке змінюється, може орієнтуватися в різноманітних ситуаціях, працювати спільно в різних колективах [22, 114].

Сьогодні в школі є всі можливості для розвитку проектного мислення за допомогою особливого виду діяльності учнів - проектних технологій.

Як показує аналіз науково-методичної літератури, навчання проектуванню в наш час є прерогативою середніх шкіл.

Як зазначають відомі вчені (В.В. Рубцов, I.О. Зимня, H. H. Нечаєв, В.Ф. Сидоренко та ін.), навчання проектуванню є способом формування проектного способу взаємодії зі світом, тобто "проектне мислення", яке багато в чому знімає суперечність технологічного етапу сучасного загальноосвітнього розвитку в цілому і освіти зокрема.

Проектне творче мислення представляє собою наукове мислення на стадії виникнення, зародження нових ідей; на наступній стадії (відбір ідей) включається критичне мислення учнів. Цей тип навчання найбільш бажаний для тих дітей, які вибрали класи технологічного, художньо-естетичного профілю тощо, коли освіта усвідомлюється як сфера майбутнього соціального життя, в якому формуються і проектуються наступні соціальні зміни.

Центральне поняття проектної освіти - проект-задумка вирішення проблеми, яка має для учня життєво важливе значення.

Прагнення знайти краще особисте рішення визначає основну мотивацію навчання в проектній освіті.

Ідеї проектної діяльності перетворились в достатньо розроблену систему освіти в таких країнах як Великобританія, Бельгія, Німеччина, Італія, Норвегія, Ізраїль і в інших країнах світу.

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати вчителю методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступатися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання - зокрема реалізації особистості відзначається тільки у 4% учнів. Сьогодні обсяг освіти перевищує всі допустимі норми сприйняття учнем. Цінності змісту освіти відірвані від системи життєвих цінностей. Таким чином, вибір освітньої технології - це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи вчителя з учнем.

Внаслідок посилення демократичних тенденцій у житті суспільства освітні системи, як його значущі складові, почали переносити акцент із масових педагогічних явищ на особистість дитини, вивчення можливостей і обставин її індивідуального розвитку, умов саморозкриття і самореалізації людини. Тенденція особистісної орієнтованості освітніх систем виявляється і у педагогічній освіті. Ідея особистісно і практично орієнтованої підготовки майбутнього вчителя викладена у вітчизняній психолого-педагогічній літературі (І.Д. Бех, О.С. Падалка, І.Ф. Прокопенко.)

Провідною діяльністю в сучасних умовах виступає проектно-технологічна діяльність. Проблемне мислення, сформоване в результаті проектної діяльності учня, є особливим видом продуктивного мислення, який потенційно властивий будь-якому здоровому індивідууму і може буди розвинутий до високого рівня продукування ідей, образів, технологій, яківідрізняються принциповою новизною і суспільним значенням, воно розвивається на основі органічного сплаву емоцій, фантазій та інтуїцій збагаченого досвідом творчої діяльності та опанування різними стратегіями мислення. В цьому зосереджується актуальність методу проектів на сучасному етапі.

У сучасних умовах розвитку суспільства складається нове уявлення про культуру, що пов'язане з феноменом проектної культури. Поряд із гуманітарною і технічною виділяють проектну культуру трактують як, що має інтегративну сутність. На перший план виступає випереджальний розвиток самої людини, формування творчої особистості, яка проектує й організовує своє життя і доцільно перетворює навколишній світ.

1.2 Психолінгвістичні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою

Переваги проектної роботи були належно оцінені у викладанні таких предметів, як географія, історія, основи хімії та фізики протягом багатьох років. Мовні навчальні програми почали систематично використовувати цей підхід тільки недавно. Дана робота особистісно зорієнтована, має загальноосвітню цінність, мотивує.

Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Вони займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось вирізають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають інформацію в книжках, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації - можливо, навіть, роблять аудіо - чи відеозаписи. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект - великий чи малий, простий чи складний. Наприклад, деякі учні в класі можуть слабше володіти мовленнєвими навичками, але це їм не заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту [24,320].

Готуючи розповідь про своє оточення учні відкривають для себе значення; англійської як інтернаціональної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім'ю, місто чи свої уподобання. Робота над таким проектом допомагає їм підготуватися до такої події. Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитись з особливостями культури англомовних країн, порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне розумінняінших культур [5,157].

Більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких навичок. Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позакласній роботі.

Розвиток творчої ініціативи, здібностей, пізнавальних інтересів учнів шляхом використання різноманітних засобів і прийомів роботи на уроках, активних форм організації навчального процесу - провідна педагогічна ідея.

Організація роботи з розвитку творчих здібностей учнів стимулює розвиток комунікативних здібностей, забезпечує гармонійне поєднання різних видів мовленнєвої діяльності, допомагає всім учням працювати дружно і ділитись своїми вміннями і досвідом. Організація роботи з розвитку творчих здібностей дітей буде ефективною за умови створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Формування в учнів навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі.

Творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок, коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності, а їхнім засобом є саме іноземна мова. Таким чином забезпечується високу позитивну мотивацію учнів, інтерес до оволодіння англійською мовою.

Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу: чим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.

Впровадження інтерактивних та проектних технологій при вивченні іноземної мови є дуже актуальними на сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, Використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва і взаємодії.

Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а отже відбувається Постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому учень і вчитель - рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом.

Підготовка, виконання і презентація проекту займає значно більше часу, ніж виконання традиційних завдань. Школярі повинні навчитися самостійно знаходити потрібну інформацію і звертатися по допомогу до вчителя тільки у тих випадках, коли вони самі не можуть знайти відповідь на запитання. Діти також мусять навчитися планувати свої дії і самостійно вирішувати, які матеріали їм знадобляться для виконання завдань проекту і де вони їх можуть знайти. Проектна робота забезпечує можливості реального використання перекладу - наприклад, перекладу англійською мовою листівок, карт, інтерв'ю з членами родини, текстів з довідника, написаного рідною мовою.

Учні завжди хочуть почути відгук про свій проект від учителя. Надзвичайно важливо, щоб робота учнів оцінювалася не тільки з точки зору лінгвістичної правильності. Учителі мусять відзначати наскільки творчою й оригінальною є робота і як багато зусиль було докладено для її виконання [22,106].

Важливо, щоб учителі не виправляли помилки в кінцевому варіанті проекту. Для цього слід запропонувати учням підготувати й показати для перевірки спочатку чернетку проекту. Таким чином, помилки будуть знайдені, і заключний варіант проекту не матиме виправлень.

Застосування навчальної проектної технологій в школі можливо як під час уроків, так і в позакласній роботі, це дає можливість створити додаткову

Мотивацію. Учні виконують проекти тому, що це їм цікаво. До того ж. це можливість організувати практичну діяльність, використовуючи інтегровані знання та розвиваючи вміння в контексті реальної ситуації. Тематика проектів дуже різноманітна, теми можуть бути запропоновані авторами підручників, за якими навчаються діти, вчителем і самими учнями.

Вивчення англійської мови в школі сприяє формуванню світогляду учнів. Однак в умовах обмеженого часу, відведеного на вивчення англійської мови при збереженні об'єму її змісту, знижується інтерес учнів до предмету." Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну користь від вивчення іноземної мови, наслідком чого є підвищення інтересу до цього предмета" (Мартьянова 1999: 19).

Кожен учень може реалізувати свої здібності через проектну діяльність. Плануючи проект вчитель ставить за мету:

Поглибити знання учнів з англійської мови під час вивчення тематичного матеріалу.

Розвивати комунікативну компетенцію учнів на базі соціокультурних, соціолінгвістичних знань, умінь і навичок.

Розвивати мовленнєві здібності та особистий творчий потенціал учнів, уміння самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення проектних завдань. Розвивати навички самоосвіти та особистої самореалізації.

Навчити учнів виконувати проекти. Писати проектні звіти, презентувати результати проектних досліджень.

Використання проектного методу дає можливість не тільки успішним учням, але й тим, які відстають у шкільній програмі проявити свої сильні сторони. "Я чую - і забуваю. Я бачу - і запам'ятовую. Я роблю - і розумію" (Конфуцій). Проектна діяльність - спільна діяльність, де вчитель може керувати процесом проявлення та подолання труднощів, прогнозувати їх появу і активізувати світоглядні позиції в навчальному процесі. Проектувати - значить бачити те, що бачили всі, але думати так, як не думав ніхто.

Учень стає центром пізнавальної активності, якщо виконує на уроці самостійні завдання індивідуально, в парах або малих групах, де мета, мотив, зміст і спосіб роботи належать учневі. Навчання на уроці перетворюється на вчення [8; 13].

Комунікативне навчання іноземної мови є навчання, організоване на основі завдань комунікативного характеру. Комунікативно-орієнтоване навчання має на меті навчити іншомовної комунікації, використовуючи всі необхідні для цього завдання і прийоми [8; 9].

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання і орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати творче мислення. Школяр стає активним, зацікавленим, рівноправним учасником навчального процесу. В нього відбувається відхід від стандартного мислення, стереотипу дій, що дозволяє розвивати бажання до навчання. Така робота на уроці та в позакласній роботі має навчальне, виховне, а також розвиваюче значення. Метод проектів відкриває вчителю широкі можливості для зміни традиційних підходів до змісту, форм та методів навчальної діяльності, виводячи на якісно новий рівень всю систему організації навчального процесу. Вона може бути використана на будь-якому етапі навчання, в роботі з учнями різного віку та здібностей при вивченні матеріалів різного рівня складності.

1.3 Структура організації роботи над створенням проекту

На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду використання проектної діяльності в освіті розроблена та обґрунтована структура організації роботи над навчальним проектом, враховуючи особливості педагогічних дисциплін. За своєю структурою проектна діяльність складається з чотирьох взаємопов'язаних етапів, кожний з яких включає ряд послідовних кроків від ідеї до кінцевого результату.

На малюнку 1.1 зображена участь вчителя та учнів на кожному етапі проектної діяльності.

Вимоги до використання методу проектів:

наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми/завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення;

практична, теоретична значущість передбачуваних результатів;

самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці чи в позаурочний час;

структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів і розподілом ролей);

використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї задач дослідження; висування гіпотези їх вирішення;

обговорення методів дослідження; оформлення кінцевих результатів [11].

Етапи проектної діяльності.

1. Організаційно-підготовчий етап

підготовчий: формування груп, розробка методологічних характеристик проекту;

планування: визначення термінів представлення результатів, розробка послідовності виконання проектної роботи, розподіл конкретних завдань між учасниками проектної групи та визначення терміну їх виконання, вибір джерел інформації, визначення форми проекту

Дослідницький етап

аналітичний: аналіз наявної інформації, аналіз ресурсів.

пошуковий: пошук та вивчення інформації, необхідної для створення проекту; пошук оптимального способу досягнення мети;

виконавчий: практичне виконання, формулювання висновків, оформлення проекту.

Етап практичної реалізації результатів проекту

практичний: апробація проекту;

корекційний: самоаналіз готового проекту з метою виявлення та виправлення недоліків.

Етап захисту проекту:

підготовка презентаційного матеріалу;

публічна презентація.

аналіз результатів та оцінка виконання проекту [22, 132].

Перший етап - організаційно-підготовчий. Цей етап є досить відповідальним, оскільки він визначає, яким чином буде організована проектна робота. Він передбачає два підетапи: підготовчий та планування.

На підготовчому підетапі першим кроком є формування проектних груп, якщо це групові проекти. В основі розподілу учнів по групах є їх спільні інтереси та особистісні вподобання. Проте для досягнення більш продуктивного результату рекомендується створення рівноцінних груп. Тому з метою уникнення двох полюсів: утворення дуже сильних груп - з одного боку, та навпаки слабких - з іншого, вчитель має право вносити свої пропозиції щодо особистісного складу проектних груп.

Головним завданням наступного під етапу планування є розробка послідовності виконання проектної роботи, що включає покрокову розробку дослідницького етапу. Даний підетап передбачає також визначення термінів представлення результатів проекту.

Саме на цьому під етапі доцільно проводити розподіл обов'язків серед членів групи, відповідно до їх інтересів та можливостей. Кожний учасник проектної діяльності повинен нести відповідальність за виконання конкретної частини проекту і від кожного з них повинен залежати успіх усієї групи. За процес розподілу завдань відповідальним є лідер-організатор. Крім цього, учні в ході спільного обговорення з'ясовують, якими джерелами слід користуватися для досягнення мети, а також визначають, в якій формі буде представлений їх продукт, тобто проект. Проте у процесі безпосереднього створення проекту його форма може змінюватися, що пояснюється творчим характером праці.

Провідна роль у створенні проекту належить дослідницькому етапу, оскільки цей етап є етапом безпосереднього втілення ідеї в проект.

В межах даного етапу виділяються такі підетапи: аналітичний, пошуковий, виконавчий, кожен з яких має свої особливості.

Аналітичний етап передбачає аналіз учнями інформації, якою вони вже володіють, а також визначення кола питань, інформації з яких недостатньо. При виборі проблеми дослідження та форми втілення результату слід враховувати особистісні та матеріальні ресурси (доступ до всіх видів інформації, до Інтернету, комп'ютера, можливість користування відеокамерою, магнітофоном чи іншими видами техніки тощо), бо вони визначають можливість практичної реалізації проекту.

Наступним підетапом є пошуковий, на якому учні здійснюють пошук необхідної інформації. Для цього вони використовують психолого-педагогічну літературу (підручники, періодичні видання, посібники, наукові праці), здійснюють пошук інформації в мережі Інтернет тощо. В педагогіці не існує єдиного підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми, тому крок пошуку оптимального способу досягнення мети має місце під час створення проекту. Суть його полягає у визначенні та розгляді учнями альтернативних шляхів досягнення мети проекту та виборі найбільш оптимального рішення. Аналіз альтернатив може відбуватися за різними критеріями. Так, наприклад, учні можуть вибрати спосіб розв'язання досліджуваної проблеми, який потребує найменшу кількість ресурсів.

Під час виконавчого підетапу учні реалізовують заплановані кроки щодо створення проекту, формулювання висновків та його оформлення.

Оформлення проектів залежить від фантазії проектантів і тому може бути різноманітним. Самостійність учнів на дослідницькому етапі є найбільш високою. Вчитель знаходиться тільки в ролі консультанта.

Поточний контроль за виконанням проекту вчитель здійснює протягом 15-ти хвилинного обговорення на кожному занятті. Робочі питання з приводу створення проекту вирішуються на консультаціях. Корекція проводиться в два етапи:

до використання проекту на практиці з метою виявлення та виправлення недоліків, а також визначення реалістичності втілення даного проекту;

після реалізації проекту на практиці з метою його аналізу та удосконалення.

Робота над кожним проектом повинна завершитися отриманням певного продукту, його публічним захистом та обов'язковим аналізом - дискусією щодо результатів проектної роботи. Тому до складу презентаційного етапу включаються такі підетапи: перший - це захист проекту, що передбачає підготовку презентації результатів та саму публічну презентацію проектної роботи; другий - аналіз результатів та оцінка виконання проекту.

Презентаційний етап є одним із найважливіших етапів проекту, тому що учень має можливість представити результати своєї праці широкому колу слухачів. Публічна презентація учнями результатів виконаної роботи дозволяє їм глибше усвідомити отриманий в ході дослідження матеріал, відчути значущість виконаної роботи та оволодіти навичками публічного виступу.

Малюнок 1.1 Схема участі вчителя та учня на етапах проектної діяльності

Вчитель

Учні

1 етап

Формулює:

1 - проблему проекту

2 - сюжетну ситуацію

3 - цілі і завдання

Здійснюють:

1 - усвідомлення проблеми

2 - проникнення в ситуацію

3 - ухвалення, уточнення і конкретизація цілей і завдань

2 етап

Організовує діяльність, пропонує:

1 - організувати групи

2 - розподілити "ролі" в групах

3 - спланувати діяльність за рішенням завдань

4 - можливі форми презентації проектів

Здійснюють:

1 - розбиття на групи

2 - розподіляють ролі в групах

3 - планування роботи

4 - вибір форми і способу презентації

3 етап

Не бере участі, але:

1 - консультує учнів з потреби

2 - ненав'язливо контролює

3 - дає нові знання, коли у учнів виникає в цьому необхідність

4 - проводить репетиції з учнями майбутньої презентації результатів

Працюють активно і самостійно:

1 - кожен відповідно до своєї "ролі" і спільно

2 - консультуються при необхідності

3 - знаходять необхідну інформацію

4 - готують презентацію результатів

4 етап

Приймає звіт:

1 - узагальнює і резюмує отримані результати

2 - підводить підсумки навчання

3 - оцінює уміння: спілкуватися, слухати, обґрунтовувати свою думку, толерантність.

4 - акцентує увагу на виховному моменті: уміння працювати в групі, на загальний результат

Демонструють:

1 - розуміння проблеми, мети, завдання

2 - уміння планувати і здійснювати роботу

3 - знайдений спосіб вирішення проблеми

4 - дають взаємооцінку діяльності і її результативності

Роботу над проектами доцільно розпочинати з першого уроку вивчення теми. Спочатку необхідно обговорити з учнями їх назви, потім - основні завдання і план роботи. Також провести підготовчу мовну роботу з тем проектів, виконати тренувальні вправи. Упродовж вивчення теми учні збирають додаткові матеріали, опрацьовують окремі питання, проводять консультації. Проектна діяльність передбачає роботу в колективі. Великий інформаційний і технологічний обсяг проектів примушує їх об'єднуватися в групи. Така ситуація сприяє становленню, формує соціалізовану особистість, працюючи у команді діти вчаться взаємодіяти один з одним. Вирішувати можливі конфлікти, набувати навичок естетичного міжособистісного спілкування, брати відповідальність за вибір рішення, аналізувати результати діяльності. Останній урок - захист проектів.

Презентація - дуже важливий етап проектної роботи, п головна цінність. Презентація сприяє подальшому розвиткові творчої роботи, позитивної мотивації і є засобом виховання впевненості у собі.

Використання комп'ютера на уроках англійської мови та в позакласній роботі відкриває для учнів нові можливості оформлення проектів: створення мультимедійних презентацій у програмі MicrosoftPowerPoint. Ця програма дозволяє створювати презентації у вигляді слайд-шоу, презентації з гіпертекстом, включати звук, відео та різні види графіки.

На першому етапі виготовлення презентації пропонується учням скласти план. Потім надрукувати необхідний матеріал в програмі Word. Підібрати необхідний ілюстративний матеріал з електронних енциклопедій та мережі Internet, відсканувати малюнки чи фотографії. Наступний етап - створення презентації. Учні працюють над дизайном слайдів, його кольоровим оформленням (фону і тексту); налаштуванням анімації; налагодженням керуванням презентацією. Хоча виконання будь-якого проектного завдання вимагає часових витрат, роботи з більшою кількістю джерел і виконання більших обсягів роботи, подібні проекти не тільки поглиблюють знання учнів з англійської мови, але й навчають їх користуватися комп'ютерною технікою.

Розділ 2. Організація процесу формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою

2.1 Комплекс вправ на етапі підготовки до проектної роботи

Приклад 1. Репродуктивна, комунікативна вправа для навчання створення різних типів анкет та проведення опитування.

Task 1: You are going to make up a questionnaire to conduct a survey. First study the example. Answer the questions.

Example Open-ended Questions

Music idols survey

How many hours a day do you listen to music?

What kind of music do you like?

Who are your favourite singers or groups?.

Why do you like them?

Task 2: Now you will learn to make up your own questionnaires on different topics. Work in small groups. Write a questionnaire to find out about:

Student A: your classmates' view on the impact of High Technologies on our life.

Student B: your classmates' view on the climatic changes on our planet.

Приклад 2. Рецептивно-репродуктивна комунікативна вправа для навчання планування та проведення інтерв'ю.

Task: Listen to an interview conducted in a London street by a social worker. He asks passers-by about changes in the future. Answer the questions:

1. How does the interviewer start the conversation?

2. What does he say in the conclusion?

3. List the words and phrases he uses to link the questions.

Приклад 3. Продуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: Conduct a small survey in class. Ask your group mates about their eating habits. Fillinthegrid.

Приклад 4. Рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для організації пошуку в Інтернеті письмової інформації з обраної проблеми (позакласна).

Task: Look through the Internet data and find the articles on the problem you are investigating. Be ready to tell the class the information you have found. First write down the most significant facts. Then add some comments.

Приклад 5. Продуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: The core element of your project win be a survey: Workin small groups. Make a list of possible questions for your project survey. Make sure every group member offers at least one question. Try out the draft questionnaire on pupils from other groups. Makeallthenecessarycorrections.

Приклад 6. Продуктивна умовно-комунікативна вправа для навчання написання звіту про проект.

Task: Write a report describing the results of the survey about eating habits of your mates (ex.3) according to the outline.

На презентаційному етапі учні роблять усну презентацію результатів проектної діяльності. Проілюструємо сутність цієї роботи деякими прикладами.

Приклад 7. Продуктивна комунікативна вправа для навчання усної презентації проектів

Task 1: You are going to give a presentation on the problem "Is school a waste of time?" Think what most significant facts in your report you would like to tell the class, write them down.

Task 2: Make an oral presentation of it following the model (in each item choose one of the phrases):

1 introducing the topic Today I'm going to talk about.

NowI'd like to describe.

The aim of my/our presentation is to.

I've/we've divided the presentation into two/three parts.

First, I'd/we'd like to give you an overview of.

Then, I'll/we'llmove on to.

After that,focus on.

Finally,we'll deal with.

consider.

Referring to questions

Feel free to interrupt me if there's anything you don't understand.

If you don't mind, we'll leave questions till the end.

Introducing each section of presentation

So, let's start with. (objectives.)

Now let's move on to. (the next part.)

Let's turn our attention to. (the question of.)

This leads us to. (the question of.)

Finally. (let's consider.)

Summarizing a section of presentation

That completes my description of.

So, to summarize. (There are five key points.)

Referring backwards and forwards I mentioned earlier. (the importance of.)

I'll say more about this later.

We'll come back to this point later.

Checking understanding

Is this clear?

Are there any questions?

Referring to visual information

This diagram shows.

If you look at this graph you can see.

What is interesting in this diagram is.

I'd like to draw your attention to this chart.

Referring to common knowledge

As you know.

As I'm sure you're aware of.

Concluding

That concludes my talk (our report).

That brings us to the end of our presentation.

If you have any questionswe'd be pleasedto answer them.

we'll do our best

Thank you for your attention.

На підсумковому етапі учням пропонується серія вправ для контролю навичок та вмінь в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Окрім того, на цьому етапі виконуються вправи для навчання учнів само - та взаємоконтролю і оцінюванню проектної діяльності в усній та письмовій формах. Наведемо приклад такої вправи.

Приклад 8. Продуктивна комунікативна вправа для оцінювання проектів. Task: Express your opinion on the project. Aspects to consider:

Which part of this Project did you find most interesting or relevant and why?

Which part of this Project did you find least interesting and why?

What have you learnt from this Project?

Whose presentation was the most interesting and why (using visual aids, subject knowledge, addressing the audience)?

2.2 Відбір завдань для проектної роботи в основній школі

1)"Книга погоди" ("A weather book"). Діти виготовляють картки, де малюють схематичне зображення різних видів погоди, складають ці картки в конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти - "книги погоди". Під час уроку ми усно з'ясовуємо, яка погода надворі за допомогою карток (учні розкладають відповідні картки на парті, а вчитель на дошці) і фіксуємо опис погоди в "книгах".

Проект "Навчаємось вчитися" ("Learningtolearn") з практичними ідеями та порадами щодо роботи над мовою (вивчення слів, правил, робота з словниками та посібниками, читання оригінальної літератури, підготовка до екзаменів тощо). Результати такої роботи оформлюються у вигляді яскравих пам'яток.

Анкетування, інтерв'ю, дослідження на тему, що вивчається. Результат такої роботи оформлюється у вигляді таблиць із висновками та постерів) (survey, quiz)

Аудіо-екскурсія по місту (створення сценарію, запис на касету тексту екскурсії, прослуховування касети однокласниками)

Проектні роботи, які стосуються тем "Я, моя родина, мої друзі""Учень та його оточення", "Зовнішність":

розповідь про себе з опорою (для учнів початкового та середнього етапу навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у своєрідну "квітку", де на кожній "пелюстці" учень має розкрити певне питання (своє ім'я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні тваринки, уподобання тощо);

"Родинні дерева";

"Говорять зірки" ("Starstalking") - біографічні дані про знаменитість (робота оформлюється у вигляді реферату або постеру, учень має бути готовий відповідати на запитання однокласників, до участі у своєрідному інтерв'ю);

Проектні роботи для більш старших школярів з вищим рівнем знаннямови на тему"Біографія"можуть бути"A оife story", "Personal dйtails", "Personality Questionnaire"тощо.

7)"Transform your teacher", "A new image" (де беруться фотографія особи "до" та "після" перевтілення, - учні змінюють імідж тієї чи іншої людини);

розклад уроків англійською мовою.

Цікавими є проектні роботи, які мають вигляд рекламних постерів (планування вечірки, реклама гуртків чи клубів за інтересами, рекламні постери до фільмів тощо).

"Створи свою власну музичну групу" (до теми "Музика та музичні інструменти").

Різні види проектних робіт до теми "їжа та продукти" ("Здорова їжа", "Сплануй обід", "Мій улюблений рецепт", тощо).

2.3 Розробка проекту для 8 класу середньої школи

Тема проекту"English-Speaking Countries"

Клас ділиться на пари. Вчитель просить пари зробити список англомовних країн, тобто країн, де англійська мова є офіційною чи широко вживана. Вчитель допомагає у написанні деяких невідомих назв країн англійською мовою.

Вчитель на дошці малює п'ять колонок, кожна з яких - це континент. Тоді просить назвати учнів країни, що вони записали раніше і розподіляє їх за колонками:

Europe: Cyprus, Gibraltar, Ireland, Malta, The United Kingdom.

Africa: Botswana, The Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Namibia, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Asia: Bangladesh, Brunei, Hong Kong, India, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka.

Australia and the Pacific: Australia, Fiji, New Zealand, Tonga.

The Americas: Canada, The United States, Belize, many of the Caribbean islands, including The Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Jamaica, Puerto Rico, St Lucia, St Vincent, Trinidad and Tobago, Guyana, the Falkland Islands.

Вчитель пояснює учням, що їм потрібно підготувати проект по одній з цих країн, проте тільки не по СІЛА чи Великій Британії. Клас ділиться на групи по три-чотири учні. Учням дозволяється самим вибирати собі партнерів. Кожна група обирає країну. Дозволяється обирати ту ж саму країну двом групам. Як правило, учні мають різні підходи до вибору інформації та презентації, що повинно бути цікавим при презентації кінцевого результату. Проте варто заохочувати обирати різні країни.

Кожна група передає вчителю на затвердження список учасників групи та назву обраної країни.

Вчитель з класом узгоджує наступне:

а) роль кожного учасника в команді;

б) зміст проекту - вчитель встановлює вимогу: третина інформації відводиться на загальну інформацію (географія та історія, грошові одиниці, промисловість тощо) і наполягає на тому, що більша частина повинна відводитись інформації про використання англійської мови, її роль в тій чи іншій країні, як вона відрізняється від стандартної британської/американської англійської, періодичні видання англійською, література тощо. Можливі аспекти, на яких варто сфокусувати свою увагу відрізняються залежно від країни, яку обрали учні. Тому вчитель обговорює ці аспекти з кожною групою зокрема. Наприклад, якщо в обраній країні англійська мова є однією з багатьох мов, якими розмовляють, то цікавішим буде розгляд питання періодики, яка публікується англійською.

в) кінцевий строк виконання проекту і презентації.

6. Вчитель з учнями обговорює, які джерела інформації вони використовуватимуть в процесі підготовки. Учні опрацьовуватимуть в основному 5 джерел:

а) енциклопедичні дані;

б) книги;

в) статті газет та журналів;

г) інформацію з Інтернету;

д) інформацію посольств, туристичних фірм.

7. Спосіб презентації кожна команда обирає на свій розсуд, попередньо узгодивши його з вчителем.

Висновки

Таким чином, в курсовій роботі проведено дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів основної школи за проектною методикою.

На основі вивчених джерел (наукових праць, посібників), наукового спостереження процесу навчання ми можемо сформувати такі переваги навчання за проектною методикою: підвищення мотивації до вивчення англійської мови; особиста участь кожного учня в процесі навчання; усвідомлення в учнів відповідальності за виконану роботу; розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письма; навчання роботи в групах; розвиток міжособистісних навичок спілкування, публічних виступів; учень стає центром пізнавальної активності.

На перший погляд, організація навчання за проектною методикою може мати певні труднощі, проте, якщо планувати діяльність крок за кроком, дотримуючись етапів (організаційно-підготовчий етап, дослідницький, етап практичної реалізації результатів проекту, етап захисту проектів) та відповідної участі вчителя і учнів на кожному з них, кінцевий результат такої роботи виявиться вартим зусиль.

Як показує практика, учням подобається вивчати англійську мову за проектною методикою, яка спонукає їх до діяльності, творчого підходу до вирішення поставлених навчальною програмою задач.

Виконання проектних завдань забезпечує виконання цілей: практичної, освітньої, виховної розвивальної.

Список використаних джерел

1. Гатанов Ю.Б. Развитие личности к творческой самореализации // Психологическая наука и образование. - 1998. - №1 - С.98-99.

2. Гузеев В.В. "Метод проектов", как частный случай интегральной технологии обучения // Директор школы. - 1995. - №6. - С.39-47.

3. Демченко В.В., Рабченюк Т.С. Виховання обдарованої дитини у сучасному навчальному закладі. Р.: Ліста, 2004.

4. Дементіївська Н.П. Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи // Комп'ютер в школі та сім'ї. - 1999. - №4.

5. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку // Иностранные языки в школе. - 1991. - №3 - С.9-15.

6. Кондратова Л.Г. Організація проектної діяльності учнів у позакласній роботі школи. - X.: Вид. група "Основа", 2009. - 112с.

7. Мартьянова Т.М. Использование проектных заданий на уроках английского языка // Иностранные языки в школе. - 1999. - №4. - С. 19-20.

8. Мільруд Р.П. Сучасні концептуальні принципи комунікативного навчання іноземних мов // Іноземні мови в школі. - 2000. - № 4.

9. Окул М., Пашковська Н., Метод проектів у дії // Завуч. - 2005. - № 9. - С.11 - 14.

10. Пахомова Н.Ю. Учебные проекты: методология поиска // Учитель. - 2000. - №1. - С.41-45.

11. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. 2000. - №2 - С.3-10 - №3 - С.3-9.

12. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К.: "А.П. Н." 2002. - 136с.

13. Хуртенко Л.О. Метод проектів і особливості його використання // Робота з обдарованими учнями. Вид. група "Основа". - 2003. - №12.

14. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект/ Посібник для вчителів і студентів. - К., 2006. - 220с.

15. 15. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching (4th edition) - Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 2000. - 320-355 p.

16. Bmmfit C.communicative Methodology in Language Teaching. The Roles of Fluency and Accuracy. - Cambridge: Cambridge University Press, 1991. - 500p.

17. Emmer Ј. F., Evertson C. M., Worsham M. E. Classroom Management for Successful Teachers (4th edition). - Boston: Allyn& Bacon, 1997. - 288 p.

18. Estaire S., Zanon J. Planning Classwork. A task-based approach. - Oxford: Heinemmann, 1994. - 93p.

19. Fried-Booth D. Project Work. - Oxford: Oxford University Press, 1990. - 89p.

20. Gray S.communication through Projects. - Oxford: Oxford University Press, 1994. - 350p.

21. Hutchinson T. Introduction to Project Work. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - 400p.

22. Lavery C. Focus on Britain Today. Cultural Studies for the Language Classroom. - London: Macmillan Publishers Ltd, 1993. - 122p.

23. Phillips D., Burwood S., Dunford H. Projects with Young Learners. - Oxford: Oxford University Press, 1999. - 160p.

24. Ribe R., Vidal N. Project Work. Step by Step. - Oxford: Heinmann, 1993. - 94p.

25. http://en. wikipedia.org/wiki/ProjectWork

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.