Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Психологічний, лінгвістичний та методологічний аспекти навчання читання учнів початкової школи. Сутність соціокультурної компетенції, її компонентний склад та важливість її розвитку у процесі навчання читання. Алгоритм формування навичок у школярів.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 26.02.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання

Оксана Михайлова

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Із входженням України до Європейської спільноти, із розвитком та пожвавленням міжнародних зв'язків з країнами близького і далекого зарубіжжя виникає потреба в людях, які практично володіють іноземною мовою (ІМ), зокрема англійською як мовою міжнародного спілкування. Реалізація такого соціального замовлення обумовлює необхідність спеціальної підготовки людей, які спілкуються англійською мовою з представниками інших країн. Оскільки зміни в політичному житті країни певним чином відображаються в освітній галузі, формування комунікативної компетенції стає першочерговим завданням усіх навчальних закладів країни, що знаходить відображення у програм, зокрема для загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питанням розвитку в учнів соціокультурної компетенції (СКК) працювала значна кількість дослідників, а саме: В.В. Сафонова, Ю.І. Пассов, Н.Є. Буланківна, НФ. Бориско, Н.Б. Ішханян, Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, О.Л. Красковська та ін.

У педагогічній та методичній літературі значимість навчання читання ІМ підкреслювали 3.І. Кличнікова, Г.В. Рогова, Т.Г. Єгоров, І.Я.Зимня, М.І. Гез, Д.В. Ельконін, В.А. Артемов, В.В. Біляєв та інші.

Проблеми психологічних особливостей розвитку дітей молодшого шкільного віку досліджуються у працях Л.С. Славіної, Л.І. Божович, Л.С. Виготського, В.Я. Ляудіс.

Соціальне замовлення суспільства на підготовку «полікультурної» особистості, з одного боку, та недостатня розробленість проблеми розвитку СКК учнів ЗНЗ, які вивчають англійську мову, зумовлюють виділення невирішених раніше частин даної проблеми.

Метою статті є побудова алгоритму формування СКК учнів початкової школи у процесі навчання читання.

Виклад основного матеріалу. Оволодіння ІМ з метою реального спілкування з носіями мови неможливе без паралельного вивчення та засвоєння відповідної культури. Культура і мова розглядаються як єдність, в якій провідним компонентом є культура. Однією з провідних тенденцій сучасної методики вивчення ІМ є систематичне включення у навчальний процес елементів культури на всіх його етапах. СКК є одним із компонентів іншомовної комунікативної компетенції і являє собою сукупність фонових і країнознавчих знань, моделей мовленнєвої та не мовленнєвої комунікативної поведінки, володіння певним соціокультурним (СК) лінгвістичним мінімумом, а також вмінням і навичками їх практичного використання під час іншомовного спілкування в діалозі культур.

Уміння адекватно поводитися і представляти свою країну на належному рівні має велике значення і іншомовному міжкультурному спілкуванні, оскільки усвідомлення особливостей культури, віри, світогляду співрозмовника-носія виучуваної мови, а отже подібності чи різниці порівнюваних явищ рідної та іншомовної культур може значно полегшити і спростити спілкування, допомогти уникнути «гострих кутів». Таким чином, формування СКК як компонента іншомовної комунікативної компетенції має виступати необхідним складником навчального процесу з ІМ у школі, бо без цього неможлива підготовка «досвідчених, підкованих» учасників міжкультурної комунікації. Ефективне формування СКК є можливим лише за умови систематичного включення елементів культури на всіх етапах навчання іноземних мов, та в процесі формування різних компетенцій учнів. Тому виникає потреба в нових методах і технологіях, які б були ефективними у формуванні СКК учнів, а також відповідали сучасними програмним вимогам. Разом з тим, вміння грамотно навчати спілкуванню на ІМ молодших школярів, які ще не цілком володіють комунікативними вміннями рідною мовою, - завдання дуже нелегке і відповідальне. Необхідно приділяти особливу увагу навчанню молодших школярів таких видів мовленнєвої діяльності, як читання, аудіювання, говоріння.

Читання ІМ як вид мовленнєвої діяльності і як опосередкована форма спілкування є, на думку багатьох дослідників, найнеобхіднішим для більшості людей. Можливість безпосереднього спілкування з носіями мови мають, як правило, порівняно не багато, можливість читати ІМ - практично всі. На нашу думку, найоптимальнішою базою для формування СКК та зокрема процес читання і результат його - вилучення інформації - мають величезне значення у комунікативно-суспільній діяльності людей. Ця форма письмового спілкування забезпечує передачу досвіду, накопиченого людством в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття, тобто навчає, розвиває, виховує. Словом, читання формує якості найбільш розвиненої і соціально-цінної людини. Кличнікова вважає, що навчання читання на ІМ повинно спиратися на закономірності оволодіння цим процесом мовленнєвої діяльності [1, 5].

Психологічні характеристики читання на початковому етапі, можна визначити, що читання має кілька ланок, а саме: фізичну ланку читання (текст, як деякий фізичний об'єкт, являє собою послідовність графем (букв)) [4]; фізіологічну ланку читання (букви є ніби пусковим механізмом, під дією якого починається фізіологічний процес збудження в органах зору і закінчується складними фізіологічними явищами в корі головного мозку); перцептивну ланку читання. Механізми читання включають в себе чотири етапи процесу читання: рух очей при читанні; сприйняття букв та слів при читанні; мовленнєво-руховий аналізатор в процесі читання; внутрішнє мовлення та читання.

Згідно з лінгвістичними особливостями, читання характеризується розширенням лексичного запасу, закріпленням граматичного матеріалу, засвоєнням структурних одиниць мови, укріпленням асоціацій між буквами та звуками, формуванням зоро-графічних та слухомоторних зв'язків, синтагматичному членуванню речення, встановлення смислових зв'язків між компонентами речення і цілими реченнями тексту, розумінням змісту навчальних текстів, розумінням значення слів.

Вивчення вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку дозволяє окреслити загальні вимоги до організації навчання ІМ на даному етапі навчання у ЗНЗ в цілому, та навчанні читання зокрема. Унаочнення, гра, драматизація, швидка зміна видів діяльності, використання методу фізичної реакції є запорукою ефективного навчання ІМ на початковому етапі навчання.

Процес формування СКК проходить три етапи:

1. На першому етапі закріплюються вже відомі позитивні знання про країну, мова якої вивчається.

2. На другому етапі суттєво збільшується запас даних знань.

3. Н третьому етапі усуваються неадекватності знання про країну, так звані стереотипи свідомості та формується позитивне ставлення до країни, мова якої вивчається.

Ознайомлення з новою культурою потребує використання лінгвокраїнознавчих коментарів. Мається на увазі: змістовий коментарій стійких мовленнєвих формул, фонової лексики, прислів'їв; історичний коментарій, який є характерний для дитячого фольклору: пісні, бечівки, лічилки, віршики; загально-поведінковий коментарій, який дає уявлення про комунікативні дії в найбільш типових ситуаціях спілкування з носіями мови: в гостях, в школі, при розмові по телефону тощо.

Засвоєння нової СК інформації передують такі форми роботи як: сюжетно-рольова основа уроку; вмотивоване використання методів психолого-педагогічної розрядки; використання різноманітних допоміжних засобів, в тому числі адитивних та аудіовізуальних.

Враховуючи програмні вимоги до навчання читання у початковій школі, психологічні особливості розвитку дітей цього віку та методичні рекомендації щодо навчання читання, особливу увагу, на нашу думку, потрібно приділяти СК моделям поведінки, які є найоптимальнішими для формування СКК в учнів початкової школи.

Зважаючи на зазначені етапи та підходи до навчання читання, беручи до уваги за зразок алгоритм запропонований у навчально-методичному посібнику «Диференційований підхід у навчанні на уроках ІМ у початковій школі» [2], пропонуємо власний алгоритм розвитку СКК в процесі навчання читання.

Даний алгоритм включає в себе ряд етапів

Етапи

Мета

Вправи

Підготовчий етап

Визначити цінність запропонованого матеріалу з точки зору соціокультурного компонента, відповідно до теми, програмних вимог та вікових особливостей учнів.

Дотекстовий етап

Активізувати життєвий та мовленнєвий досвід учнів за допомогою запропонованих завдань. Формувати вміння антиципації (змістової, мовної, соціокультурної). Сформулювати СК завдання, які передують читанню тексту.

Вправи рецептивного та репродуктивного та рецептивно-репродуктивного характеру:

Content anticipation

- Look say

- Look at the picture say

- Listen find out

- Look match

- Think decide

- Listen answer

- Look guess

- Listen point out

- Look show

Language anticipation

- What do you usually say when

- Match column A to column B and write down

- Think up and name 4 words connected with

- Look at the photos and read a set of words below

- Fill in the table

- Read and state the wood

-Read and explain what people mean

- Suggest

- Choose from the box and distribute

- Look and identify

C. Sociocultural anticipation

- Look at the picture give your reasons

- Discus with your friends

- What do you usually say if

- Group up with your friend and decide

- Say what you know about

- Listen to pieces of music and say

- Look and try to guess

- Ask your partner

- Fill in the gaps

- Fill in the chart and speak

- Listen and clap your hands

- Listen and snap your fingers

Sociocultural component

- Listen to the girl's talks about…

- Read the information about holidays in Great Britain and compare

- Look through the carols and try to guess

- Draw the symbol of … and try to remember

- Listen to the descriptions.

Prediction

- Look at the picture and the words. Guess what the text is about

- Listen to the song guess what the text is about

- Use the first letter of every word to decode the title of the text

- Do the puzzle guess what the text is about.

Текстовий етап

Забезпечити перевірку розуміння тексту, активізувати мовний, мовленнєвий і СК матеріал на базі прочитаного, розширити знання учнів про СК явище.

Вправи рецептивного та рецептивно-репродуктивного характеру:

- Read and say

- Read and point out

- Read and say which of the following statements are true or false

- Fill out the words with the suitable words from the text

- Read and give the definition of

- Read out of the text about

- Complete the sentences using the information from the text

- Read and underline

- Read and chose

- Read and mark

- Read and write out

- Read and show

Післятекстовий етап

Вдосконалити всі форми усного мовлення - монологічного, діалогічного, групового. Розвивати СК вміння учнів на основі прочитаного тексту.

Вправи репродуктивного і продуктивного характеру:

- Mix up with other pupils and speak about

- Talk to your British friend about

- Find the correct answers to the questions

- Imagine and make a story

- Imagine and talk

- Look at the picture and role play

- Speak about with

- Draw the picture and ask your friend about

- Listen to the song and illustrate your story with the song

- Use and find out more about

- Compare

- Write about

На основі запропонованого алгоритму формування СКК у процесі навчання читання ми пропонуємо розробку по даному алгоритму різних видів вправ по темі «Easter» для другого класу початкової школи.

I. Підготовчий етап.

Мета: Визначити цінність запропонованого матеріалу з точки зору соціокультурного компоненту, відповідно до теми, програмних вимог та вікових особливостей.

Listen and sing

Hot-cross buns,

Hot-cross buns.

One a penny,

Two a penny.

Hot-cross buns.

If you have a daughters,

Give them to your sons.

One a penny,

Two a penny.

Hot-cross buns.

II. Дотекстовий етап.

Антиципація (змістова, мовна, соціокультурна)

Мета: Активізувати життєвий та мовленнєвий досвід за допомогою запропонованих вчителем завдань.

Вправи рецептивного характеру.

Змістова антиципація

Do you like holidays? What holidays do we celebrate?

Мовна антиципація

Work in pairs and match the words with the holidays.

Christmas, Easter, Halloween, New Year, Mother's Day, Knowledge Day

Соціокультурна антиципація

What English holidays do you know?

What holidays do English celebrate in spring?

Listen to the song “Hot-cross buns” and say what English holiday is it?

Hot-cross buns,

Hot-cross buns.

One a penny,

Two a penny.

Hot-cross buns.

If you have a daughters,

Give them to your sons.

One a penny,

Two a penny.

Hot-cross buns.

As you know Englishmen like to celebrate Easter. This holiday is popular in Britain. Englishmen paint eggs and go to Church. But children in Britain have their own traditions of Easter celebration.

III. Текстовий етап.

Мета: Організація читання тексту учнями, виконання СК завдань, визначених заздалегідь.

Look at the picture and the words. Guess what the text is about.

Match the words with the pictures.

Look through the text and think of the title.

Read the text about Easter in Britain and write down the symbols of Easter in Britain.

Read the text once more and answer the questions on the text:

When is Easter?

When do people eat hot-cross buns?

Which day isn't a holiday?

When can children eat their Easter eggs?

What is an Easter egg hunt?

Now you are going to read a letter from Marsha about Easter in Ukraine. Look through text and answer the questions.

An Easter Story

Marsha's favourite time of the year is spring and her favourite is Easter. Marsha loves to paint eggs for Easter. She usually pain to the eggs different colours like red, green, blue, pink and purple. She doesn't like yellow or orange so she never pain to her Easter eggs, yellow or orange.

Marsha also likes putting the eggs in the garden so her sister. Tina can find them. After Tina finds the eggs, the sisters eat the special chocolate bunnies that the Easter Bunny leaves for them each year. Tina always gets a white chocolate rabbit because she is allergic to chocolate. Marsha thinks white chocolate is delicious and believes her sister is very lucky.

Answer the question:

What's Marsha's favourite holiday?

What colour does Marsha dislike?

Where does Marsha put the Easter eggs?

What is Marsha's sister name?

Does Marsha think white chocolate is good?

True or false:

Marsha likes spring.

Marsha's favourite holiday isn't Easter.

She always paints her Easter eggs yellow, blue and pink.

Marsha puts the eggs in the living room.

Her sister name is Tina.

Santa Claus always brings the girls chocolate Easter bunnies.

Marsha always receives a write chocolate rabbit.

Marsha's sister is allergic to chocolate.

Read and stick the picture to the correct places in the sentences.

Example

Easter is spring. There are a lot of around in spring.

People often eat on this day.

People give children for Easter.

Children in Britain always eat

The symbol of Easter is

Hometask is to write down the composition about Easter celebration and prepare Easter gift to your British friend.

IV.Післятекстовий етап.

Мета: Формувати СК уміння учнів на основі прочитаного тексту.

Come, take the Easter egg. Turn it and answer the question.

Imagine that you are visited Britain on Easter holidays. Make a story about Easter in Britain to our school radio programme.

Example

I visited Britain on Easter holidays… …

In Britain they celebrate Easter Day on … …

They prepare ... …

British children paint … …

Now let's sum up and repeat the vocabulary of the lesson.

Let's make a painted egg according to the example and then we are going to play a game “Egg Rolling”.

You need:

1 Boil an egg for 5 minutes.

2 Put the egg in cold water for 10 minutes.

3 Paint a face or a pattern on the egg.

Egg Rolling

Find a hill. Everybody has a painted egg. Roll the egg down the hill. The last egg to break is the winner!

Висновки та результати дослідження

Отже, одним із найважливіших завдань навчання читання в школі є формування та розвиток СКК у всіх її окресленнях. У процесі формування СКК всі окреслені компоненти мають бути враховані та включені у процес навчання читання, починаючи з початкового етапу навчання у ЗНЗ.

Література

соціокультурний учень читання навчання

1. Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. 2-ге видання. - К.: Арістей, 2006 - 220с.

2. Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови. - Навчально-методичний посібник. - Харків : Вид-во «Основа», 2009. - 120с.

3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. // Науковий редактор українського видання Ніколаєва С.Ю. - К.: Лепнвіт. - 2003. - 28 с.

4. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителей - Москва: Просвещение, 1983 С. 35.

5. Роман С.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2005 - 208с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.