Особливості організації та проведення уроків трудового навчання з молодшими школярами

Розробка нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, родинного та фізичного виховання дітей. Підготовка молодших школярів до самостійного життя та праці в сучасних умовах. Формування основних трудових умінь та навичок в початковій школі.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2017
Размер файла 21,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Васенко В.В.

Вступ

Постановка проблеми. Сучасні процеси у сфері освітньої політики нашої держави потребують розробки нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, трудового, естетичного, фізичного і родинного виховання.

Одним із напрямів вирішення цього завдання є трудове виховання учнів і підготовка їх до самостійного життя та праці в сучасних умовах. Найважливішим аспектом цієї проблеми є праця, як засіб розвитку та основа виховання і становлення особистості. Адже саме праця долучає учнів до складної системи суспільних відносин, формує ціннісні орієнтації. Звісно, трудове виховання, починаючи вже з першого класу, органічно поєднується з навчальним процесом.

Тому саме уроки трудового навчання в початковій школі відіграють важливу роль у формуванні основних трудових умінь та навичок, якими людина користується протягом усього життя. До них відносяться роботи з папером і картоном, нитками і тканиною, природними матеріалами. Крім цього, на уроках трудового навчання учні одержують відомості про форму й будову різних предметів, інструментів для обробки матеріалів, прийомів роботи з ними, тощо.

Отже, трудова підготовка молодших школярів є фундаментом для формування у них свідомого ставлення до практичного застосування знань, умінь та навичок, чому сприятиме організація та проведення уроків трудового навчання в початковій школі.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема трудового навчання завжди займала важливе місце у вітчизняній педагогічній науці та шкільній практиці. Особливо актуальною вона стала на сучасному етапі розбудови української держави -- в умовах входження до європейської та світової освітніх систем.

У зв'язку з цим активізувався пошук шляхів удосконалення змісту, форм і методів трудового навчання учнів на різних ступенях загальноосвітньої школи, у тому числі й початковій ланці Л. Вартабедян, І. Веремійчиком, Ж. Голінщак, Л. Денисенко, А. Ковальчуком, І.Міщенко, В. Тименком, В. Хорунжим та ін.

Посилення інтересу до цього напряму наукових досліджень помітно у роботах О. Акуліної, Л. Даниленко, Л. Ільєнко, Г. Левченка, В. Мадзігона, О. Міщенко, О. Савченко, В. Сидоренка та ін.

Окремі питання трудового навчання знайшли відображення в дисертаційних дослідженнях А. Вихруща, Н. Дупак, Н. Гиренко, О. Заволокіної та ін. [1, 2, 3, 4].

Виділення невиділених раніше частин загальної проблеми. Реалізація виховних можливостей уроків трудового навчання завжди була у полі зору науковців і практиків. Разом з тим, швидкі зміни пріоритетів в освітній галузі, зокрема й у початковій ланці, вимагають постійної уваги до її організації з корекційною метою відповіді на новітні виклики сьогодення.

Метою статті є виділення особливостей трудового навчання, вивчення змістового наповнення та розгляд дидактичних підходів до організації уроків з цього предмету в початковій школі для удосконалення їх проведення.

Виклад основного матеріалу

При організації та проведенні уроків трудового навчання в початковій школі, визначенні змісту навчального матеріалу важливо забезпечувати принцип наступності.

Це стосується, перш за все, дошкільних закладів і початкової школи та початкових і середніх класів основної школи. Саме це потребує постійної уваги з огляду на дидактичні підходи до організації та проведення уроків з навчального предмету трудове навчання.

Виходячи із завдань діяльності та призначення, у дошкільних закладах діти отримують елементарні уміння та навички роботи з тканинами, папером, пластиліном, природними матеріалами та роботи з найпростішими ручними інструментами і виконання ними простих технологічних операцій з метою отримання виробу.

Перехід дітей до початкової школи супроводжується не лише зміною ведучого виду їх діяльності, а і розширенням обсягу знань, умінь та навичок з обробки уже відомих з попередньої освітньої ланки матеріалів та доповненням види праці, пов'язаних з технологічними операціями обробки деревини, металів, пластичних мас, роботою з різноманітними конструкторами [9]. школяр виховання трудовий праця

Це й забезпечує основу підготовку молодших школярів до трудового навчання в наступних класах загальноосвітньої школи.

Очевидно, що для цього при розробці змісту навчального матеріалу з трудового навчання слід чітко забезпечувати наступність та послідовність його починаючи з дошкільних дитячих навчально-виховних закладів і закінчуючи старшими класами повної загальноосвітньої школи.

Важливими визначальними чинниками при цьому мають стати вікові особливості, можливості та потенціал дітей, їх трудовий досвід і теоретична підготовка. Саме такої чіткості і системності у підходах до організації та проведення уроків трудового навчання нині і бракує.

Адже для кожної вікової групи розробляються програми та навчально-методичне забезпечення окремими авторами та авторськими колективами, здебільшого, без належної співпраці та узгодження позицій.

Природно, що цей аспект у підході до організації та проведенні трудового навчання є значним резервом у поліпшенні трудової підготовки учнів. Тому якраз перед початковою школою відкриваються додаткові можливості для вирівнювання таких недоречностей та неузгодженостей у здійсненні трудового навчання підростаючих поколінь.

Як відомо, метою трудового навчання нині має бути ознайомлення учнів з основами різних галузей сучасного виробництва, транспорту, будівництва, обслуговування та формування у школярів потрібних трудових умінь і навичок.

Підтвердженням цього є думка Моляко В. про те, що ця мета обумовлена різними аспектами, з поміж яких провідне місце займає трудова діяльність людини, яка і є тим засобом, який забезпечує розвиток її здібностей [6].

Державним документом, де закріплено цю мету і визначено обсяг і зміст навчального матеріалу з трудового навчання в початкових класах, окреслено необхідні знання, уміння та навички, якими повинні оволодіти учні є програма [7].

Її зміст будується так, що з кожним роком навчання учнів обсяг знань, умінь і навичок з кожного окремого виду праці ускладнюється, але забезпечується наступність, при цьому між окремими видами праці -- забезпечується взаємозв'язок.

Доцільним видається короткий її розгляд на прикладі роботи з окремим видом матеріалу.

Уже у першому класі здійснюється практичне ознайомлення з властивостями матеріалів і їх походженням, з призначенням інструментів та матеріалів для роботи з матеріалами, оволодіння прийомами виконання простих технологічних операцій, виконання робіт з виготовлення виробів.

У наступному класі діти ознайомлюються з технологіями виготовлення виробів прямокутної форми; розмічанням виробів за кресленнями, з використанням шаблонів і за допомогою лінійки: планують послідовність виготовлення виробів, робити, виконують розрахунки, визначають розміри, обчислюють кількість необхідного матеріалу, доцільно розміщують з економією матеріалу, оздоблюють вироби.

В останньому класі початкової школи обсяг знань, умінь і навичок відповідно розширюється, учні ознайомлюються з правилами побудови креслень складної форми; виготовлення розгорток, деталей виробу; набувають навичок догляду за інструментами та підготовкою їх до роботи; виконують технологічні операції, художньо оформлюють виробів.

У такий спосіб забезпечена наступність з усіма матеріалами: папером і картоном, тканиною, пластиліном, фольгою і дротом, фанерою і природними матеріалами.

Програмою визначається взаємозв'язок між окремими видами праці, суть якого полягає в тому, що при виготовленні виробів з різних матеріалів повторюються інструменти, прийоми роботи з ними, способи обробки матеріалів, виконання операції, послідовність технологічного процесу. Такий взаємозв'язок між окремими видами праці сприяє розширенню загального і політехнічного кругозору учнів, забезпечує їх трудову підготовку.

Основними завдання вивчення цього предмету, відповідно їй, повинно стати: формування елементарних трудових навичок та умінь, технічних, технологічних та конструкторських знань; розширення політехнічного кругозору учнів, ознайомлення їх з основами сучасного виробництва; початкове ознайомлення з масовими робітничими професіями, формування інтересів до нових видів праці; підготовка учнів до виконання посильних видів праці вдома, в сім'ї.

Із цих завдань стає очевидним, що уроки трудового навчання, в порівнянні з уроками інших навчальних предметів, мають свої особливості, які можна означити так: практична робота учнів займає центральне місце на уроці, вироби, виготовлені ними можуть знайти практичне застосування як в школі, так і сім'ї, що, природно, підвищує активність дітей, але робота школярів з різними інструментами вимагає ретельного дотримання правил безпечної праці [10].

Саме тому як і до уроків з інших предметів у початкових класах, до уроків трудового навчання висувається ряд дидактичних вимог, які крім іншого, мають враховувати і означені вище особливості.

З огляду на це досі немає єдиного підходу до класифікації уроків трудового навчання, яка б враховувала усі особливості.

Серед критеріїв, які кладуться в основу визначення типу уроку приймаються: зміст (уроки з обробки паперу, тканини, деревини та ін.), способи проведення (урок- подорож, урок-казка, урок-екскурсія тощо), мета навчання (урок набуття нових знань, урок формування умінь та навичок, комбінований урок і т.п.) [5, 8].

Очевидно, що кожен підхід до визначення типів уроку має під собою вагомі аргументи і будується на основі якогось одного принципу, що не надто допомагає учителю-класоводу у його діяльності.

Видається, що для уроків трудового навчання у початкових класах найширшими можливостями володіє комбінований тип, хоча й інші знаходять належне застосування.

Проте сьогодні в педагогічній теорії і шкільній практиці широко використовуються як традиційні так нетрадиційні форми і методики навчання. Значною мірою це торкнулося і трудового навчання.

Передовий педагогічний досвід роботи за інноваційними програмами трудового навчання в початковій школі представлений рядом авторських ідей, при цьому, в основному враховано всі програмні вимоги до знань, умінь та навичок, але здобуваються вони, здебільшого, у процесі виготовлення виробів, необхідних у повсякденному житті.

Тобто, трудове навчання в початковій школі нині змінюється за змістом, системою навчання, типу навчального закладу і т.п.

Здебільшого, програми носять інноваційний характер, тобто вважаються нетрадиційними.

Проте обов'язковою умовою для них залишається забезпечення базових (традиційних) умінь і навичок, які передбачені державною програмою трудового навчання для початкової школи. При цьому пропонуються поєднання різних технологічних операцій: згинання, різання, склеювання, ліплення, аплікація, навички з'єднання деталей різними способами і т.п.

Розглядаючи детальніше зміст даних інноваційних програм, можна констатувати, що всі вони будуються за загальноприйнятими і незмінними принципами використання можливостей технології виконання різних робіт. Новизна і нетрадиційним полягає, в основному, у підборі матеріалу для вивчення технологічних операцій тау послідовності їх виконання.

Дидактичний підхід з оновлення змісту трудового навчання в початкових класах за рахунок включення в програму виконання робіт з нетрадиційними матеріалами виправдовується тим, що часто вони є, так званим, «викидним матеріалом», і виготовлення виробів з них підсилює доцільність та практичну значимість роботи школярів.

Виконання технологічних операцій роботи з нетрадиційними матеріалами для виготовлення виробу сприяє творчому розвитку учнів, набуттю ними умінь поєднання форми, розміри, комплектуючих деталей та добору потрібної кольорової гами.

Очевидно, що при роботі з ними учні, крім набуття певних знань і практичних умінь, знайомляться з фізичними, механічними та технологічними властивостями нових для себе матеріалів, одержують відомості про процес виготовлення і функціональне призначення використовуваних матеріалів, що додатково розширює їх загальний кругозір.

Виготовлення виробів з нетрадиційних матеріалів також спричиняє додатковий вплив на розвиток груп м'язів кисті рук, закріплює трудові уміння і навички, отримані при роботі з іншими матеріалами.

Адже типовість виконання робочих операцій, що використовуються для роботи з традиційними та нетрадиційними матеріалами мають багато характерних спільних ознак для всіх видів праці за програмою початкової школи.

Звісно, якісне навчання молодших школярів роботі з нетрадиційними матеріалами вимагає спеціальної підготувати майбутнього вчителя вже на стадії підготовки у вищій школі.

Тому для сьогоднішнього студента набуття таких умінь та навичок у галузі трудового навчання вже у вищому педагогічному навчальному закладі є нагальною потребою.

Висновки і пропозиції

Розгляд дидактичних підходів до організації та проведення уроків трудового навчання в початковій школі дозволяє констатувати, що:

Кожен молодший школяр повинен отримати таке трудове загартування, яке б він зміг використати у подальшому навчанні, та різних сферах діяльності.

Організація та проведення уроків трудового навчання повинні забезпечувати досягнення загальної мети, передбаченої програмою.

Уроки трудового навчання повинні чітко відповідати дидактичним вимогам та бути різнотипними в залежності від педагогічної доцільності та дидактичної мети.

Оновлення змісту трудового навчання в початкових класах необхідне як за рахунок використання авторських інноваційних програм і методик, так і включенням у програму виконання робіт з нетрадиційних матеріалів.

При проведенні уроків трудового навчання в початковій школі слід максимально використовувати її можливості для забезпечення наступності трудової підготовки учнів, що дозволить у значній мірі вирішити проблеми трудового виховання молодших школярів на заняттях з нього предмету.

Список літератури

1. Вихрущ А. В. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико-педагогічний аналіз та перспективи): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Вихрущ Анатолій Володимирович. - К., 1994. - 473 с.

2. Гиренко Нина Андреевна. Сенсомоторное развитие учащихся младших классов вспомогательной школы в процессе трудового обучения: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 / Гиренко Нина Андреевна. - К., 1996. - 192 с.

3. Дупак Н.В. Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Дупак Надія Василівна, Інститут педагогіки АПН України. - К., 1999. - 16 с.

4. Знамеровська Н.П. Підготовка вчителя трудового навчання до розвитку художньо-конструкторських здібностей учнів основної школи [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Знамеровська Наталія Павлівна; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 1999. - 20 с.

5. Махмутов М.И. Современный урок: Монография [Текст] / М.И. Махмутов. - М.: Педагогика, 1985. - 183 с.

6. Моляко В.А. Психология решения школьниками творческих задач [Текст] / В.А. Моляко. - К.: Рад. школа, 1983. - 224 с.

7. Навчальні програми для 4-річної початкової школи. Трудове навчання // Початкова школа [Текст]. - 2001. - № 8. - С. 40-45.

8. Онищук В.А. Урок в современной школе: Пособие для учителей [Текст] / В.А. Онищук. - М.: Просвещение, 1981. - 191 с.

9. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи [Текст] / О.Я. Савченко. - К.: Генеза, 2002. - 366 с.

10. Хорунжий В.І. Методика трудового навчання в початкових класах [Текст] / В.І. Хорунжий, Г.П. Черніка. - Олександрія: РВА «Світло», 1996. - 96 с.

Анотація

Особливості організації та проведення уроків трудового навчання з молодшими школярами. Васенко В.В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

У статті розглядаються проблеми трудового виховання молодших школярів на уроках трудового навчання. Виділено необхідність забезпечення принципу наступності роботи дошкільних закладів і початкової школи та початкових і середніх класів основної школи.

Встановлено, що отримане кожним учнем трудове загартування повинне спрямовуватися на використання у подальшому навчанні. Така робота дозволяє створити змістове наповнення та дидактичні підходи до організації і проведення уроків з трудового навчання в початкових класах.

Особливостями роботи початкової школи у розглянутому напрямі є забезпечення відповідність уроків дидактичним вимогам та різнотипності в залежності від педагогічної доцільності та навчальної мети.

Ключові слова: початкова школа, дошкільний заклад, основна школа, трудове виховання, уроки трудового навчання, принцип наступності, особливості організації і проведення уроку, змістове наповнення уроку.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Проблема формування трудових умінь і навичок у дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі. Особливості проведення різних видів праці та форм організації праці дітей. Значення трудового виховання. Взаємозв’язок сім’ї і дитячого садка.

  курсовая работа [239,5 K], добавлен 24.05.2015

 • Сутнісна характеристика поняття дитячої творчості. Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі. Визначення та обґрунтування ефективних шляхів і засобів формування дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 03.10.2012

 • Дослідження стану засвоєння молодшими школярами частин мови у практиці шкільного навчання. Обґрунтування психолого-педагогічних та методичних передумов формування у молодших школярів умінь використовувати частини мови в усному і писемному мовленні.

  дипломная работа [134,7 K], добавлен 23.10.2009

 • Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів. Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню. Ефективність і зміст експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання.

  дипломная работа [7,7 M], добавлен 22.09.2009

 • Місце уроків трудового навчання у початковій школі загальноосвітнього навчального закладу. Планування уроків, принципи та методи реалізації даного процесу. Практичні рекомендації до навчання молодших школярів різанню паперу. Варіанти контрольних робіт.

  курсовая работа [561,1 K], добавлен 30.11.2015

 • Методика формування загально-трудових умінь і навичок учнів на заняттях з трудового навчання в загальноосвітній школі. Розробка занять у сфері контролю знань учнів до знань з трудового навчання в процесі викладання розділу "Електротехнічні роботи".

  курсовая работа [48,2 K], добавлен 01.02.2011

 • Історія розвитку та використання нестандартних уроків у практиці роботи початкової школи. Специфіка проведення уроків-дослідження та КВК у роботі з молодшими школярами. Класифікація нестандартних уроків у початковій школі за педагогічними технологіями.

  курсовая работа [73,0 K], добавлен 10.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.