Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

Особливості формування професійної культури майбутнього вчителя початкових класів у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу, необхідність врахування психолого-вікових особливостей учнів, володіння комп’ютерно-ігровою культурою.

Рубрика Педагогика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 11.04.2009
Размер файла 208,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

53. Коломієць А.М. Комп'ютерні дидактичні ігри в початковій школі // Зб. наук. пр. Спеціальний випуск. - К.: Наук.світ, 2002. - С. 263-269.

54. Гуревич Р.С., Коломієць А.М. Роль вивчення математики у формуванні гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. - Ч.2. - Харків: НТУ”ХПІ”, 2002. - С. 345-350.

55. Гуревич Р.С., Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Концептуальні засади інформатизації підготовки гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр.- Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. - Вип. 4. - С. 209-216.

56. Макара В.А., Коломієць А.М. Виховання професійної культури особистості методами природничо-математичних дисциплін // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах: Зб.наук.пр. - Київ.: Педагогічна думка, 2000. - С.266-270.

57. Гуревич Р.С., Коломиец А.Н., Коломиец Д.И. Роль естественно-математических дисциплин в формировании личности современного студента // Духовно-нравственная культура преподавателя ВУЗа XXI века. Материалы междунар. научно-образов. конф. „Духовное возрождение на основе синтеза науки, религии, культуры, образования”. - М.: МГТА, 2002. - С. 80-85.

58. Коломієць А.М., Фуштей І.А. Вчителю початкових класів про роль компютер-ної ігрової індустрії у формуванні інформаційної культури школяра // Наступність у навчанні інформатики майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої вищої освіти: Зб. пр. Всеукр. наук. практ. семінару (м. Хмельницький, 29-30 квітня 2002 р.).- К.: Інститут педагогіки, 2002. - С. 44-46.

59. Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Роль педагогічної еліти в соціалізації особистості інформаційного суспільства // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. / За ред. Л.Л. Товажнян-ського та О.Г.Романовського.- Вип.1(5). - Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. - С. 130-137.

60. Коломієць А.М., Коломієць Д.І., Коломієць Т.Д. Комп'ютерна візуалізація навчального матеріалу як засіб здійснення інтеграції природничо-математичних знань // Педагог професійної школи: Зб. наук. пр. / Упорядники: Н.Г. Ничкало, О.І. Щербак. - К.: Наук. світ, 2003. - Випуск V. - С. 145-150.

61. Коломієць А.М. Шляхи впровадження комп'ютерних технологій у процес підготовки вчителів початкових класів // Наукові записки: Збірник матеріалів наук.-практ. конф. викладачів і студентів. Серія “Початкове навчання”. - В. 1. - Вінниця, 2003. - С. 131-134.

62. Гуревич Р.С., Коломієць А.М. Здійснення діяльнісного підходу в навчанні шляхом залучення студентів до виготовлення дидактичних матеріалів за допомогою комп'ютера // Высшее образование в XXI веке: Информация - Коммуникация - Мультимедиа / Материалы 10-й юбилейной международной науч.-метод. конф.17-19 сентября 2003 г. - Севастополь, 2003. - С. 157-160.

63. Коломієць А.М. Переваги та недоліки комп'ютерних інтегрованих лекцій // Сучасні технології вищої освіти: Тези доп. другої міжнародної наук.-метод. конф. 25-27 вересня 2003 р. - Одеса. С. 28-30.

64. Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Дидактичні проблеми вищої природничо-математичної освіти // Матеріали VII Міжнародної наук.-практ.конф. ”Наука і освіта 2004”. Том. 40. Стратегічні напрями реформування системи освіти. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 25-26.

65. Гуревич Р.С., Коломиец А.Н., Шестопалюк А.В. Мотивационные факторы непрерывного образования педагога // Образование через всю жизнь: становление и развитие непрерывного образования в рамках единого образовательного пространства Евразийского экономического сообщества: Сб.науч.трудов. - С.Петербург, 2004. - С.89-93.

66. Гуревич Р.С., Коломієць А.М. Психолого-педагогічна та інформаційна культура вчителя: точки дотику // Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти: Навч.-метод. посібник / За ред. В.В. Рибалки; кол. авторів. - К.: ІПППО АПН України, 2005. - С. 191-198.

67. Коломієць А.М. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі природничо-математичної підготовки // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Матеріали третьої Всеукр наук.-практ. конф. - Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2005. - С. 178-181.

68. Гуревич Р.С., Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Концептуальні засади інформатизації підготовки гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. / За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. - Вип. 4. - Харків: НТУ „ХПІ”, 2002. - С. 209-216.

69. Гуревич Р.С., Коломієць А.М. Информационная культура учителя как фактор его непрерывного образования. X Царскосельские чтения: Тезисы докладов межд. науч. конф. Т.V.- СПб.: Изд. ЛГУ им.А.С. Пушкина, Издательский дом „Петрополис”, 2006. - С. 28-31.

70. Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Використання інформаційно-телекомуні-каційних технологій у підготовці майбутніх педагогів // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Зб. наук. пр. - Львів: ЛДУ БЖД, 2006. - С. 550-555.

71. Коломієць А.М. Інформаційна культура вчителя: дефінітивний аналіз // Культура і вчитель: Зб.наук.-метод. пр. Випуск 3 / Авт. колектив під кер. А.Б.Щербо. - Вінниця: ВДПУ, 2006. - 347 с. - С.60-72.

72. Коломієць А.М. Формування інформаційної культури студентів у процесі ступеневої підготовки // Досвід та проблеми країн Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Іспанії, України) з реалізації ідей Болонської конвенції: Матеріали міжнар. наук.-пр. конф. Ч. 2. - Біла Церква. - 2007. - С. 57-61.

73. Гуревич Р.С., Коломієць А.М. Непрерывное развитие информационной культуры - главное требование постиндустриального общества // Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития: Труды международного сотрудничества в области непрерывного образования для устойчивого развития. Т. 5. / Под ред. Н.А. Лобанова, В.Н. Скворцова. - СПб.: Alter Ego, 2007. - С. 102-106.

74. Коломієць А.М. Інформатизація професійної освіти як чинник і наслідок інформатизації суспільства // Освітянські обрії: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. - К.: ІПТО, 2007. - № 1 (1). - С. 401-406.

АНОТАЦІЇ

Коломієць А.М. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - „Теорія і методика професійної освіти”. - Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. - Київ, 2008.

В дослідженні з'ясовано, що новими функціями, які має виконувати освіта в інформаційному суспільстві, є такі: створення умов для неперервної самоосвіти; забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів; розвиток навичок творчої інформаційної діяльності.

Науково обґрунтовано основні концептуальні положення підготовки педагогічних кадрів на нинішньому етапі бурхливого розвитку інформаційного суспільства, що стосуються готовності вчителя до самостійної інформаційної діяльності, неперервної освіти, комп'ютеризації навчального процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій. Досліджено особливості формування професійної культури майбутнього вчителя початкових класів у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу (необхідність інтеграції знань, врахування психолого-вікових особливостей учнів, володіння комп'ютерно-ігровою культурою та підвищення рівня культури розумової праці). Доведено, що сформованість інформаційної культури має бути головною метою професійної підготовки майбутнього вчителя під час вивчення всіх навчальних дисциплін.

На основі синергетичного підходу розкрито сутність інформаційної культури як відкритої системи та інформаційної діяльності як системоутворювального чинника інформаційної культури. Розроблено теоретичну модель формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. Розглянуто структуру інформаційної культури, що є підсистемою професійної і вміщує такі компоненти: культуру розумової праці, комунікативну культуру, комп'ютерну грамотність та інформаційну компетентність.

Запропоновано технологію та етапи формування ІК студентів; розроблено систему критеріїв, показників і рівнів її сформованості. Показано динаміку розвитку інформаційної культури особистості, експериментально перевірено науково-методичну систему її формування в майбутнього вчителя початкових класів. Доведено ефективність експериментальної методики формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів.

Ключові слова: інформаційна діяльність учителя, інформаційна культура, інформаційне суспільство, інформаційні продукти, інтеграція, структурування та презентація інформації, професійна культура вчителя початкових класів.

Коломиец А.Н. Теоретические и методические основы формирования информационной культуры будущего учителя начальных классов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 - „Теория и методика профессионального образования”. - Институт педагогического образования и образования взрослых АПН Украины. - Киев, 2008.

На современном этапе развития общества характерным есть процесс преобразования информации, знаний в один из важнейших ресурсов, определяющих и уровень развития, и направление прогресса общества, которое называется информационным. В исследовании установлено, что новыми функциями, которые должно исполнять образование в информационном обществе, являются такие: создание условий для непрерывного самообразования; обеспечение доступа до мировых информационных ресурсов; развитие навыков творческой информационной деятельности. Показано, что развитие науки, техники, производства, компьютерной индустрии ставит жесткие требования к уровню образованности населения. Это, в свою очередь, повышает требования к современному учителю.

Современный человек живет в условиях насыщенной информационной среды, и задача образования - научить жить в этом потоке, создать предпосылки и условия для непрерывного профессионального роста. В условиях информатизации образования значительно изменяются функции учителя. В период перехода к информационному обществу необходимо подготовить человека к быстрому восприятию и обработке значительных объемов информации, овладению им современными средствами, методами и технологиями информационной деятельности. Основной задачей педагога есть подготовка нового поколения к жизни в современных информационных условиях, к восприятию и пониманию разной информации, осознания следствий ее влияния на психику, овладения способами общения на основе невербальных форм коммуникации и с помощью технических средств и современных информационных технологий.

В работе научно обоснованы главные концептуальные положения подготовки педагогических кадров на нынешнем этапе бушующего развития информационного общества, касающиеся готовности учителя к самостоятельной информационной деятельности, непрерывному образованию, компьютеризации учебного процесса и внедрению инновационных педагогических технологий. Исследованы особенности формирования профессиональной культуры будущего учителя начальных классов в учебном процессе высшего педагогического учебного заведения (необходимость интеграции знаний, учитывания психолого-возрастных особенностей учеников, владения компьютерно-игровой культурой и повышения уровня культуры умственного труда). Доказано, что формирование информационной культуры должно быть главной целью профессиональной подготовки будущего учителя в процессе изучения всех учебных дисциплин.

На основе синергетического подхода раскрыта сущность информационной культуры как открытой системы и информационной деятельности как системообразующего фактора информационной культуры. Разработана теоретическая модель формирования информационной культуры будущего учителя начальных классов. Рассмотрена структура информационной культуры, которая есть подсистемой профессиональной, и содержит такие компоненты: культуру умственного труда, коммуникативную культуру, компьютерную грамотность и информационную компетентность.

Быстрое развитие Интернет-технологий создало всемирную коммуника-ционную платформу, которая открыла пути для пересмотра традиционных способов обучения. Современный учитель должен понимать это и стараться эффективно использовать эти технологии, чтобы таким образом выполнить предоставленную ему роль проводника, который сможет упорядочить и структурировать в четкую систему знания, которые поступают к ученикам из разных источников.Требует немедленного изучения не только проблема внедрения информационных технологий, а и проблема воспитания грамотных потребителей продукции компьютерных информационных источников. Актуальной становиться проблема правильной дидактической оценки информационной продукции, которую может дать только педагог с высоким уровнем информационной культуры. Поэтому закономерной есть необходимость подготовки учителей к овладению педагогическими технологиями формирования информационной культуры учеников.

Предложена технология и этапы формирования информационной культуры студентов. Разработана система критериев, показателей и уровней сформированности информационной культуры. Показана динамика развития информационной культуры личности, экспериментально проверена научно-методическая система ее формирования в будущего учителя начальных классов. Доказана эффективность экспериментальной методики формирования информационной культуры будущего учителя начальных классов.

Профессиональная подготовка учителя начальных классов к деятельности в современном информационном пространстве базируется на положениях о значении феномена информации для развития личности и цивилизации; творческом характере информационной деятельности, которая предопределяет многовариантную плюралистическую сущность информационного пространства; полифункциональном влиянии информационных источников на личность; необходимости воспитания грамотного реципиента информационного пространства.

Ключевые слова: информационная деятельность учителя, информационная культура, информационное общество, информационные продукты, интеграция, структуризация и презентация информации, профессиональная культура учителя начальных классов.

Theoretical and methodical bases of informational culture of the future teacher of primary education - Manuscript.

Kolomiyets A.M. Dissertations for a doctorate degree in pedagogics, speciality 13.00.04.- theory and methods of professional education. - Institute of pedagogical education and adult education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2008.

In the dissertation it is turned out that the new functions, which the education has to carry out in the information society, are: to make the conditions to the uninterrupted self-education; to provide access to the world informational resource; to develope skills of creative informational activity.

The main conceptual settings of pedagogical professional training at the modern stage of informational development in our society, according to teacher's preparation to the self-done informational activity, uninterrupted education, computerization of the educational process, inculcation of the innovational pedagogical technologies, are proved scientifically. Peculiarities of professional formation (the necessity of the integrated knowledge, taking into account the psychological and physical pupils' peculiarities, possession of the computer-gamed culture and increasing the level of the brain-worked culture) of the future teacher of primary education in the educational process of higher educational establishment have been investigated. It is proved that the formation of informational culture must be the main goal of professional training of the future teacher while studying all educational subjects.

On the basis of synergetic approach the essence of informational culture as an opened system and informational activity, as systemic built factor of informational culture has been described. The theoretical model of informational culture of the future teacher of primary education has been worked out. We have described the structure of informational culture which is the subsystem of professional culture and has such components: culture of brain work, communicative culture, computer skillfulness and informational competence. Dynamics of the development of informational culture of an individual has been explained, scientific and methodic system of its formation of the future teacher of primary education has been investigated experimentally. The technology and stages of the formation of informational students' culture have been offered. Criteria, parameters and levels of the formational culture have been proposed. The efficiency of the investigated technique of the formation of informational culture of the future teacher of primary education has been proved.

Key words: teacher's informational activity, informational culture, informational society, informational products, integration, structurization and presentation of information, professional culture of the teacher of primary education.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.