Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PHD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії

Дослідницькі стратегії у підготовці докторів філософії в контексті забезпечення якості докторської освіти у Британії. Ефективні фасилітаційні практики для підготовки докторів філософії задля їхнього подальшого професійного і особистісного розвитку.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2018
Размер файла 23,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PHD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії

Постановка проблеми. У системі вищої освіти Великої Британії пріоритетним визнано роль загальних компетентностей для професійного розвитку майбутніх фахівців у контексті функціонування варіативної, багаторівневої системи вищої освіти. Британські університети, які є центрами академічної освіти і науково-дослідної роботи, мають гарну практику розробки і подальшого використання методів і технологій, які забезпечуватимуть ефективний розвиток загальних компетентностей (анг. transferrable/soft skills) для студентів PhD рівня. Власне універсальність підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої світи відповідно до вимог європейських вимог визначає системоутворювальну функцію у моделі реформи системи підготовки наукових і науково-педегогічних кадрів вищої кваліфікації за зразком третього циклу вищої освіти єдиного європейського простору (EHEA).

Аналіз наукових досліджень. Аналіз європейських нормативно-правових документів, зокрема: European commission, Directorate-gerenal for research and innovation (Directorate B - European Research Area Unit B.2 «Skills» Brussels, 27/06/2011 Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common approach» 27 June 2011); European University Association (EUA) - Council for Doctoral Education - Salzburg I and II Principles and Recommendations; Research Careers in Europe Landscape and Horizons», European Science Foundation 2010, а також кон - тент-аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм засвідчив про універсальність підготовки докторів філософії за чітким структурованим європейським зразком. Зазначимо, що окрім здійснення самостійного оригінального наукового дослідження передбачає також прослуховуван - ня докторантом низки навчальних курсів, які на даний момент тільки розробляються в Україні.

Мета статті полягає у аналізі британського досвіду використання фасилітаційних практик у розвитку загальних компетентностей у студентів (PhD рівня) у контексті реалізації управлінської діяльності.

Виклад основної матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Планування і забезпечення навчаннядокторантів у Великій Британії загальним компетентностям (transferrable skills) відбувається на основі наступних документів: The Researcher Development Framework - RDF («Структура розвитку дослідника») і The Researcher Development Statement (RDS) («Декларації розвитку дослідника») [10]. Зазначені документи були розроблені для практичного запровадження основних принципів докторської освіти Великобританії і затверджені у 2010 році всіма науково-дослідними радами Великобританії, національною асоціацією «Університети Великобританії» та іншими провідними національними організаціями, які працюють у сфері досліджень.

Згідно вказаних вище документів у системі підготовки здобувачів на третьому циклі вищої освіти у Великобританії створюються стратегічні та операційні рамки для проведення якісних докторських досліджень на концептуальних положеннях документів: The Researcher Development Framework - RDF («Структура розвитку дослідника») і The Researcher Development Statement (RDS) («Декларації розвитку дослідника») [10].

У таблиці 1 ми представимо модифіковану структуру сфери розвитку дослідника, крізь призму загальних компетентностей, які, на нашу думку, є ключовими для особистісного, так і професійного розвитку докторів філософії (PhD).

філософія професійний освіта фасилітаційний

Таблиця 1. Структура сфери розвитку доктора філософії (PhD) із урахуванням загальних компетентностей

Сфера

Здібності

Загальні компетентності

сфера A

знання та інтелектуальні здібності

інформаційна грамотність щодо управління інформацією, уміння користуватися електронними,

бібліотечними ресурсами, базами даних для проведення власного дослідження, уміння аналізувати;

уміння критично мислити; уміння розв'язувати проблеми

сфера B

особиста

ефектив

ність

ентузіазм; наполегливість; сумлінність; впевненість в собі; саморефлексія; відповідальність, підготовка і пріоритизація; зобов'язання щодо дослідження; часовий менеджмент; чутливість до змін; баланс часу «дім-робота», управління кар'єрою; безперервний професійний розвиток; чутливість до змін; взаємодія та створення мережі; репутація та повага

сфера C

адміністрування дослідження

дослідницька стратегія; проектне планування та виконання; управління ризиками, формування прибутку та фінансування; фінансовий менеджмент; інфраструктура і ресурси, здоров'я і безпека; етика, принципи і сталість; законодавчі вимоги; право інтелектуальної власності та авторські права; повага та конфіденційність; встановлення авторства та співавторство; відповідна нормам та вимогам практична діяльність

сфера D

залученість, вплив та наслідки

колегіальність; робота в команді; управління людьми; супервізорство; менторство; вплив та лідерство; співпраця; рівність та повага до відмінностей, методи комунікації; засоби комунікації; публікації

Як видно із таблиці 1. модифіковану структуру сфери розвитку дослідника крізь призму загальних компетентностей дослідника активно використовується більшістю британських університетів, зокрема, це: University of York (Йорк - ський університет), Bath Spa University (Бат Спа університет), University of Western London (Університет Західного Лондону), University of Reading (Університет Редінга), University of Essex (Університет Есексу) та інші застосують систему програм професійного розвитку здобу - вачів (individual development plan), метою яких є допомога здобувачу планомірно і цілеспрямовано розвивати у себе не тільки професійні, а й загальні компетентності.

Відтак, очевидно, що для забезпечення професійного розвитку докторантів є використання різних практичних інструментів, що мають на меті цілеспрямовано розвивати загальні компетентності (transferrable skills).

Звертаючи увагу на значення механізмів фа - силітації для розвитку особистісного потенціалу, необхідно зазначити, що низка зарубіжних дослідників (Т. Нефф [2], Сэм Кейнер, Ленни Линд, Кэтрин Толди [4]) і вітчизняні практики П. Лушин [1], С. Ромашина, А. Майер [6] виокремлюють шість основних принципів досягнення успіху у кар'єрі:

порядність та приклад для підлеглих; розробка виграшної стратегії або «найбільшої ідеї»;

створення сильної команди з управління; надихання співробітників на досягнення значних цілей;

створення гнучкої до змін організації;

підкріплення всього цього системою керівництва та нагородження [2, с. 425-427].

У 1989 р. була створена Міжнародна асоціація фасилітаторів (IAF), яка на сьогоднішній день об'єднує понад 1200 професійних фасилітаторів з 63 країн світу. У відкритому ресурсі [7] знаходимо таке визначення «фасилітація»: буквально означає облегшення, спрощення процесу обговорення. Фасилітація допомогає створити простір для плідної дискусії, надає можливості сконцентруватися на ключовому змісті.

Ключовою роллю у таких транформаційих процесах, на переконання П. Лушина [1] є роль фасилітатора. Мета фасилітатора полягає у допомозі кожному думати найкращим чином.

До функції фасилітатора Т. Нефф [2], відносить наступні: залучення до повноцінної участі, сприяння взаєморозумінню, стимулювання у прийнятті взаємоприйнятних рішень, культивування почуття загальної відповідальності.

На переконання Т. Нефф [2], групова фасилі - тація - це процес, у рамках якого керівник групи займає нейтральну позицію і не бере на себе прийняття рішення, а лише допомагає учасникам ідентифікувати проблеми та прийняти рішення за допомогою конструктивного обговорення [2].

Контент-аналіз програм підготовки докторів філософії (PhD) у британських закладах вищої освіти, зокрема, це: University of York (Йоркський університет), Bath Spa University (Бат Спа університет), University of Western London (Університет Західного Лондону), University of Reading (Університет Редінга), University of Essex (Університет Есексу) дозволив нам у таблиці 2. представити загальний огляд фасилітативних практик, які мають ефективний вплив на розвиток загальних компетентностей у докторів філософії (РЬБ).

Отже, як видно із таблиці 2 успішне упровадження фасилітаційних практик у систему підготовки докторів філософії (РЬБ) мають ефективний вплив на розвиток загальних компетентностей у контексті реалізації подальшої управлінської діяльності.

Таблиця 2 Сутнісні механізми реалізації фасилітативних практик, які мають ефективний вплив на розвиток загальних компетентностей у докторів філософії (PhD): узагальнений британський досвід

Основний меседж

Ключові запитання фасилітатора

Повага до різних стилів спілкування

Які наші межі терпимості до стилів спілкування і взаємодії з іншими?

Перефразування/повторення своїми словами

Як ми даємо зрозуміти, що нас почули?

Як ми підтверджуємо право на власну думку?

Розпитування/уточнення

Фасилатор надає допомогу учаснику чи учасникам у висловленні чи представленні власних ідей.

Віддзеркалення

Чи можу я говорити просто тими ж словами, що сказала мені інша людина?

Збір ідей/виписали, обрали, пішли далі

Давайте висловимо ідеї і і записуємо їх списком на дошці, на фліп чарті, у гугл-документі

Стекінг - процес, який допомагає висловитися по черзі

Хто хотів висловитись з цього приводу? Хто ще бажає висловитися?

Трекінг - відслідковування декількох ліній обговорення - розгалуження ідей

Фасилітатор надає обговоренню жвавості, однак у певній послідовності (групи чи пари)

Підбадьорення

У кого ще є приклади?

Хто ще бажає поділитися?

Врівноваження/напрямок дискусії часто задається першими декількома людьми

Чи є інші погляди на це питання?

Розговорити мовчунів

Фасилітатор допомагає розширити дискусію

Визнання почуттів

Я розумію, що ви гніваєтесь…

Прийняття

Ваш будь-яка точка зору має право на існування.

Я цілком визнаю існування різних думок без переходу на будь - який бік

Емпатія

Можу собі уявити, як вас складно говорити на цю тему в цій групі

Навмисне мовчання, пауза

Давайте зробимо паузу, щоб всі ми почули та зрозуміли що саме відбувається

Лінкування

Як те, про що ви зараз говорите відноситься до того, про що ми зараз обговорюємо?

Пошук точок перетину

Що є спільне між нами?

Чи є щось неочевидне, проте об'єднуюче?

Слухання при наявності своєї точки зору

Як ваша роль у проекті?

Підведення підсумків

резюме та узагальнення, перефразування, назва своїми словами усього, що було

Задля ефективності спільної і якісної роботи як учасників, що обговорюють справді важливі для них питання, так і фасилітатора, що приймає темп і рівень, на якому знаходиться група має використовуватися ретельно підібрані інструменти і практики. У посібнику для фасилітаторів (Сем Кейнер «Руководство фасилитатора. Как привести группу к принятию совместного решения») [4, с. 256], влучно зазначено, що «організація, у якій використовуються інструменти фаси - літації, змінюється зсередини».

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Аналіз британського досвіду використання фа - силітаційних практик у розвитку загальних компетентностей у студентів (РЬБ рівня) у контексті реалізації управлінської діяльності засвідчив, що упровадження ефективних стратегій і практик щодо структурованих докторських програм у вітчизняні заклади вищої освіти надасть поштовх до підвищення якості докторської підготовки.

Подальшим питанням для нам становить розроблення профілю (рамки компетенцій) здобу - вачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти вищої освіти у контексті реалізації управлінської діяльності з урахуванням досвіду Великої Британії.

Список літератури

філософія професійний освіта фасилітаційний

1. Лушин П.В. Учимся фасилитировать: [метод. пособ. для уч. школ, студ. пед. спец., препод.] / П.В. Лушин, З.А. Ржевская, Е.Г. Данникова, Н.А. Колтко, О.А. Миненко. - Кировоград: Изд. Кировогр. педуниверсите - та. - 2003. - 52 с.

2. Нефф Т.Дж. Уроки лидеров / Т.Дж. Нефф, Д.М. Ситрин. - М.: ООО Изд-во АСТ, 2003. - 487 с.

3. Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті: навчально-методичний посібник / В. І. Меняйло та ін. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. - 152 с.

4. Сэм Кейнер. Руководство фасилитатора. Как привести группу к принятию совместного решения / Сэм Кей - нер, Ленни Линд, Кэтрин Толди. 2014. - 344 с.

5. Таланова Ж.В. Підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти. URL: http:// 212.111.196.8:8081/dlc/24_25102013/talanova.pdf.

6. Ромашина С.Я. Педагогическая фасилитация: сущность и пути реализации в образовании: [учеб. пособ.] /

C. Я. Ромашина, А.А. Майер. - М.: Вита-Пресс, 2010. - 63 с.

7. Фасилітація. Електронний каталог «Вікіпедія» http://uk.wikipedia.org/wiki/ Фасилітація.

8. Investigator Handbook for Human Participant Research / Institutional Review Board of Utah State University, 2011. - 49 p. - URL: http://rgs.usu.edu/irb/handbook/.

9. Johnson A. Improving Your Research Management: A Guide for Senior University Research Managers. - 2nd ed. - Amsterdam: Elsevier, 2013. - 156 p.

10. Mapping development resources to the Vitae Researcher Development Framework / Vitae Careers Research and Advisory Centre (CRAC), 2011. - 6 p. - URL: https://www.vitae.ac. uk/vitae-publications/rdf - related/ researcherdevelopment-framework-rdf-mapping-methodology-vitae2011.pdf.

11. Mason L., McNerney F., Ward R. Higher Education Institutional Capacity Assessment Tool (HEICAT) / Washington

D. C.: IREX, 2016. - 83 p. URL: https://www.irex.org/sites/default/files/node/resource/highereducation - institutional-capacity-assessment-tool.pdf.

12. Principles and Practices for International Doctoral Education. EUA, 2015. - http://bit.ly/1LAEmNm.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.