Індивідуалізація розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у Північній Ірландії

Сучасні тенденції розвитку загальних компетентностей здобувачів третього рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської освіти. Суть освітніх кластерів, які забезпечують індивідуалізацію навчального і дослідницького планів студентів.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 07.02.2018
Размер файла 19,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Національної академії педагогічних наук України

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ!! ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПІВНІЧНІЙ ІРЛАНДІЇ

Муромець В.Г.

Постановка проблеми. Однією із європейських тенденції у підготовці кадрів найвищої освітньої кваліфікації є упровадження циклу курсів з розвитку наскрізних/загальних (generic, transferable skills) компетентностей, що свідчить про універсальність підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої світи. Саме такі компетентності спрямовані на особистісну зорієнтованість освітнього процесу, посилення його інформатизації за рахунок просування і підтримки фундаментальних і прикладних докторських досліджень.

Аналіз наукових досліджень. Контент-ана- ліз зарубіжних докторських (PhD) програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визначив системоутворювальну функцію вищої освіти у забезпеченні якості сталого людського розвитку відповідно до європейських вимог.

Аналіз європейських нормативно-правових документів, зокрема, European commission. Directorate-gerenal for research and innovation (Directorate В -- European Research Area Unit B.2 «Skills» Brussels, 27/06/2011 Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common approach» 27 June 2011); European University Association (EUA) -- Council for Doctoral Education -- Salzburg I and II Principles and Recommendations; Research Careers in Europe Landscape and Horizons», European Science Foundation 2010, засвідчує універсальність підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої світи відповідно до вимог європейських вимог, орієнтація на особистісну зорієнтованість освітнього процесу і посилення його інформатизації, визначає системоутворювальну функцію вищої освіти у забезпеченні якості сталого людського розвитку.

Мета статті полягає у аналізі освітніх кластерів, які забезпечують індивідуалізацію навчального і дослідницького планів студентів PhD рівня у закладах вищої освіти Північної Ірландії.

Виклад основної матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Метою підготовки кадрів найвищої освітньої кваліфікації у Республіці Ірландія є упровадження індивідуалізованого підходу до підвищення якості докторської підготовки, основним компонентом докторських (PhD) яких є підтримка і супровід новітніх знань за допомогою оригінальних досліджень.

Натомість розвиток національної системи вищої освіти на основі вимагає поступового запровадження європейських норм і освітніх стандартів до змісту вищої освіти. У той же час ми визначаємо, що підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Україні все більше має відповідати міжнародному ринку праці, а також має містити вибіркові дисципліни, які спрямовані на розвиток загальних компетентностей, отримані здобувачем у циклі освітньої підготовки на PhD рівні.

У контексті нашого дослідження актуальності набуває обґрунтування сутнісного поняття «індивідуалізація» і «індивідуальність» більш детальніше.

У педагогічному словнику (за ред. М. Д. Яр- маченка) [1] зазначено наступне визначення: «індивідуальність -- сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідів; людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість» [1]. Під поняттям «індивідуалізація навчання» розуміється виділення одного індивіда за його характерними особливостями, урахування особливостей кожної одиниці при вивченні сукупності предметів чи явищ [1].

Зміст поняття «індивідуалізація процесу навчання» визначається як «організація освітнього процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності, рівень розвитку їх здібностей до навчання» [8].

Зокрема, врахування психологічних особливостей, типу мислення, вміння використовувати пошукові е-ресурси, аналізувати навчальний матеріал, осмислювати інформацію, якісно виконувати завдання: все це тенденція до індивідуалізації, що впливає на шляхи модернізації докторської освіти у Північній Ірландії.

Учений Posch Р. у праці «Individualisierung -- Ansдtze und Erfahrungen» [12] схиляється до думки, що процес індивідуалізації навчання здійснюється відповідно до двох концепцій:

1) «згори-вниз» (Top-down Konzept);

2) «знизу-вгору» (Bottom-up Konzept).

Сутність цих концепцій полягає у тому, що вивчаються індивідуальні якості, рівень сприйняття і розуміння нового матеріалу у освітньому процесі та створюють умови для самореалізації особистості. Позитивною рисою концепції «знизу-вгору» вважається доступність використання інформаційних джерел у процесі підготовки та вільне консультування з супервізором чи з науковим керівником [12].

Програма формує вміння популяризувати наукові досягнення та вести викладацьку діяльність у ВНЗ.

Зазначимо, що у Рекомендаціях «Zalzburg Principles-2» (Зальцбург-ІІ), прийнятому у 2010 р. представлено повний набір інструкцій з підготовки докторських дисертацій, які охоплюють характер докторської підготовки, його структури та умови для якісної підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті реалізації управлінської діяльності. У зазначених рекомендаціях повністю визнається ключова роль університетів як акредитованих органів для отримання докторських (PhD) ступенів.

Наразі існує низка ключових зацікавлених сторін, які визначають та сприяють досягненню передового досвіду (best practice) у галузі підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Одним із таких ключових гравців (key actors) є Європейська асоціація університетів (EUA). Метою створення EUA є асоційоване членство, спрямоване на розробку, просування та удосконалення докторської підготовки та навчання у Європі.

На переконання М. Вінницького [2], у контексті реалізації підвищення рівня якості докторської підготовки слушним є імплементація досвіду Північної Ірландії у систему забезпечення якості докторської (PhD) підготовки України. Зокрема, саме орієнтація на навчання студентів дослідницьким та суміжним компетентностям тощо, через створення та акредитацію Центрів та Партнерств досконалості докторської підготовки. Основним завданням останніх і є підвищення стандартів докторської освіти на основі принципів високої якості, гнучкості, інституцій- ної співпраці, міждисциплінарності [2, с. 29].

Вимоги до формування компетентностей докторантів у Північній Ірландії визначені у документі «Спільна Декларація науково-дослідних рад щодо вимог до формування компетентностей у студентів докторських програм» [9], що містить перелік основних загальних та універсальних компетентностей, які необхідно формувати у докторанта впродовж навчання на докторській програмі із залученням різних механізмів, незалежно від спеціалізації. Як зазначається у документі «Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe «Towards a common approach» (27 June 2011) [4], загальний підхід може включати в себе рекомендації, що підготовка здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти повинна мати певну критичну масу. Актуальності набуває включення до навчальних програми з розвитку загальних компетентностей (у контексті нашого дослідження це: soft skills та transferable skills); поважати принципи Статуту та Кодексу закладу вищої освіти, здобувані третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти мають досліджувати міждисциплінарні кордони,мають бути заохоченими проводити дослідження у приватних/державних сектори зайнятості.

Принципово важливим для нас є дослідження розвитку саме загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості вищої освіти у Республіці Ірландія.

Освітньо-наукова програма докторської підготовки у Республіці Ірландія складається з двох циклів -- загальної і професійної підготовки. Цикл загальної підготовки забезпечує можливість індивідуалізації навчального та дослідницького планів аспіранта за допомогою вибіркових дисциплін.

Цикл професійної підготовки складається з нормативних і вибіркових дисциплін. До вибіркового блоку: «Актуальні проблеми сучасної науки» (серія модулей, які формуються з програм міжнародного наукового обміну, наукових конференцій, літніх шкіл), «Відкриті інновації та кре- ативне мислення», «Соціальна відповідальність», «Критичне мислення», «Індивідуальне лідерство», «Нетворкінг», «Самоменеджемент», «Академічне письмо». компетентність докторський освіта навчальний

Аналіз зарубіжних докторських (PhD) програм для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти [4]: блок загальних компетентностей (soft skills and transferable skills) засвідчує, що в Університетському коледжі Корк (Республіка Ірландія) (University College Cork) пропонуються наступні освітні кластери:

• семінари із розвитку загальних компетентностей (transferable skills), які спрямовані на розширення навичок та/або підвищення обізнаності або удосконалення вже набутих навичок, отримані здобувачем під час навчання.

• навички, які відповідають таким критеріям: відповідність змісту одного з наступних чотирьох кластерів (полів компетенцій): комунікативні навички; дослідження на засадах лідерства; лідерство та особиста ефективність; управління кар'єрою.

Цікавим є досвід Університетського коледжу Дубліна (University College Dublin) для українських закладів вищої освіти, адже тут здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти пропонується широкий спектр модулів для розробки загальних компетентностей (soft skills and transferable skills) для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: починаючи від індукції наукових досліджень, а також основи планування кар'єри та комерціалізації власних досліджень. Особливу увагу приділено розвитку комунікативних навичок та модулям удосконалення наукового письма (academical writting).

Наукова (дослідницька) програма на рівні докторських (PhD) програмі формує здатність аспіранта до наукового аналізу сучасних соціально-економічних явищ, самостійного опанування передових концептуальних, методологічних та прикладних знань, напрацьованих світовою економічною наукою і практикою, уміння виконувати оригінальні соціально-економічні дослідження, які сприяють вирішенню актуальних практичних проблем, розробляти та реалізувати науково-дослідні проекти у галузі економіки, зокрема у формі інновацій, уміння ясно та ефективно представляти отримані дослідницькі результати, як у вигляді наукових публікацій, так і в процесі їхньої практичної апробації. Програма виконується у співробітництві з провідними зарубіжними науковими та владними інституціями, бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.

Отже, докторська ступінь у Республіці Ірландія готує кандидатів у наукові фахівці у закладах вищої освіти або інших установах (державний сектор, бізнес, адміністрування) та дозволяє їм брати участь у різноманітних висококваліфікованих навчальних закладах, мати рівні відповідальності та функції. Таким чином можна стверджувати, що у моделях докторських (РЯБ) програм Республіки Ірландія для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти визнано надзвичайно велику системоутворювальну роль вищезазначених загальних компетентносте:“! незважаючи на дискусійний характер їх переліку. Однак розробка ефективних методів і технологій, які забезпечуватимуть розвиток загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти залишається недостатньо дослідженою у закладах вищої освіти в Україні.

Тож дальшим питанням для розв'язання цього завдання вважаємо за необхідне розроблення профілю (рамки компетенцій) здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти вищої освіти на основі парадигми розподіленого лідерства.

Висновки

Таким чином можна стверджувати, що в європейських документах в сфері вищої освіти визнано надзвичайно велику системоутворюючих роль вищезгаданих загальних компетенцій незважаючи на дискусійний характер їх перелік. Однак розробка ефективних методів і технологій, що забезпечують розвиток загальних компетенцій здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти залишається недостатньо дослідженою. У контексті розробки ефективних методів розвитку загальних компетенцій претендентів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти актуальним залишаються питання по супроводу досвідчених супервізорів і вибірковими курсами з розвитку загальних компетентностей у здобувачів третього (науково- освітнього) рівня вищої освіти.

Список літератури

1. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченко. - К.: Педагогічна думка, 2001. - 516 с.

2. Становлення третього циклу освіти в Україні: Дослідницькі університети. Матеріали семінару «Розробка науково-освітніх принципів та нормативно-правових засад впровадження докторських програм в Україні» [В. П. Моренець, М. І. Винницький, Л. І. Кострова, Ю. І. Матвеєва, М. О. Белешко]; наук. ред. В. П. Моренець; упоряд. Л. І. Кострова. - К: Університетське видавництво «Пульсари», 2009. - 123 с.

3. Barnard A. Professional doctorates in the social sciences / A. Barnard // Work Based Learning e-Journal - 2011. - Vol. 2(1). - P. 259-275.

4. Doctoral Programmes in Europe, BFUG Report, European University Association, 2010.

5. Jan Petter Myklebust, Rune Nilsen, Analysis of Policies of Doctoral Education Reform in Europe, Doctoral programs in Europe and Ukraine: International Conference Proceedings (2007).

6. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe: Report of the Symposium Berne, Switzerland, 27-30 March 1996 / Council for Cultural Co-operation (CDCC) // Secondary Education for Europe Strasburg. - 1997. - P. 11.

7. The development of national qualification frameworks in Europe. - Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2009. - 116 p.

8. Quality Assurance Agency (QAA), British Council, портала Newroutephd, Park, C. «New Variant PhD: The changing nature of the doctorate in the UK», Journal of Higher Education Policy and Management. Vol. 27, No. 2, July 2005, pp. 189-207.

Анотація

У статті представлений досвід підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (РІтБ рівень) у закладах вищої освіти Північної Ірландії. Проаналізовані сучасні тенденції розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської освіти. Представлено освітні кластери, які забезпечують індивідуалізацію навчального і дослідницького планів студентів РІіО рівня у закладах вищої освіти Північної Ірландії.

Ключові слова: індивідуалізація, загальні компетентності, підготовка докторів філософії, компетентнісний підхід, європейський досвід, управлінська діяльність.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Підвищення вимог до рівня освітньої та фахової підготовки людини у зв'язку з науково-технічною та інформаційною революцією. Тенденції розвитку зарубіжної вищої освіти, історичні витоки ступеневої освіти. Особливості національних систем вищої освіти.

  курсовая работа [35,5 K], добавлен 25.10.2011

 • Гуманизація педагогічного процесу. Тенденції розвитку вищої освіти на Європейському просторі. Концепція інклюзивної освіти та її ключові принципи. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі соціалізації та реабілітації інвалідів.

  реферат [252,8 K], добавлен 20.02.2015

 • Питання забезпечення фінансування вищої освіти США. Наявні проблеми у сфері фінансування і доступності вищої освіти. Пропозиції щодо реформування системи фінансування вищої освіти США. Фінансова доступність вищих навчальних закладів для їх студентів.

  статья [23,7 K], добавлен 27.08.2017

 • Історія формування системи вищої освіти в Німеччині. Сучасні принципи побудови вищих навчальних закладів, участь у болонському процесі. Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти сьогодні. Доступ громадян до вищої освіти, характеристика кваліфікацій.

  реферат [64,3 K], добавлен 16.11.2014

 • Експертна оцінка освіти Італії на рівнях дошкільної, шкільної і вищої системи освіти. Напрями вдосконалення і розвитку системи освіти Італії: негативні і позитивні тенденції. Вплив і значення розвитку італійської освіти для освіти України.

  реферат [14,3 K], добавлен 10.02.2011

 • Розвиток вищої освіти в Європейському регіоні. Університет як інтелектуальний осередок. Започаткування Болонського процесу – інтеграційної реформи вищої освіти на Європейському просторі. Забезпечення якості освіти. Вступ України до Болонського процесу.

  дипломная работа [208,9 K], добавлен 13.12.2010

 • Перелік матеріалів і документів, які стосуються розвитку вищої освіти в України в контексті Болонського процесу. Особливості впровадження та обґрунтування кредитно-модульної системи навчання. Інтеграція педагогічної освіти в європейський освітній простір.

  методичка [3,3 M], добавлен 27.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.