Можливості використання диференційованого підходу у вихованні школярів

Проблема диференційованого підходу до учнів в психолого-педагогічній літературі. Домінанти вікового психологічного розвитку старшокласників. Зміст, особливості та методи виховання учнів старших класів на основі диференційованого педагогічного підходу.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.03.2015
Размер файла 60,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Можливості використання диференційованого підходу у вихованні школярів

Вступ

Диференційований підхід у вихованні націлений на педагогічну дію на групи учнів, які існують в співтоваристві як його структурні і неформальні об'єднання або виділяються педагогом за схожими індивідуальними, особистими якостями учнів. Диференційованний підхід вирішує завдання ефективної педагогічної допомоги учням у вдосконаленні особистості, також він займає проміжні положення між фронтальною роботою і індивідуальною роботою з кожним учнем. Диференційований підхід полегшує і упорядковує виховну діяльність педагога, оскільки дозволяє розробляти методи виховання не для кожної дитини окремо, що практично нереально в умовах великої наповнюваності класів. А в процесі диференційованого підходу педагог вивчає, аналізує і класифікує різні якості особи і групи, виділяючи типові і загальні, і на цій основі визначає стратегію своєї взаємодії з групою і конкретні завдання виховання старшокласників.

Проблема дослідження диференційованого підходу знайшла своє віддзеркалення в дослідженнях таких авторів як, Унт И.Е., Карапузів И.Г., Арапів А.И., Осмоловская И.М., Бабанский Ю.К., Кирсанов А.А.

Нині учителі не лише роблять диференційоване виховання, але і навчання. У реальному процесі навчання знання засвоюються індивідуально, і процес засвоєння знань може бути не однаковий. Тому організація диференційованого навчання забезпечує можливість розуміння навчального матеріалу кожним учнем. Основними способами вивчення особливостей старших школярів є планомірні систематичні спостереження, бесіди, спеціальні завдання. Реалізація диференційованого підходу у старшокласників відбувається через організацію групових ігор, конкурсів і змагань, створення спеціальних педагогічних ситуацій що допомагають розкрити достоїнства і нові знання учнів, яких погано знають в колективі.

Усе це зумовило актуальність теми.

Об'єкт дослідження - процес виховання старшокласників.

Предмет дослідження - особливості диференційованого підходу до старшокласників у вихованні.

Мета роботи - можливості використання диференційованого підходу у вихованні старшокласників .

Мета курсової роботи зажадала рішення наступних завдань :

1. Уточнити поняття «Диференційований підхід у вихованні»;

2. Виявити основний напрям змісту і методи диференційованого виховання старшокласників;

3.Описати досвід організації виховання старшокласників з урахуванням диференційованого підходу на уроці англійської мови.

В ході написання курсової роботи були використані як теоретичні (аналіз літератури з проблеми, узагальнення, порівняння та ін.), так і емпіричні (спостереження, тестування, анкетування, досвідчена робота та ін.)

Курсова робота складається з вступу, 4 пунктів, додатків, списку використаної літератури (24 найменувань)

1. Проблема диференційованого підходу до учнів в психолого-педагогічній літературі

Диференційований підхід у вихованні один із способів рішення педагогічних завдань з урахуванням соціально-психологічних особливостей груп виховання, які існують в співтоваристві дітей як його структурні або неформальні об'єднання або виділяються педагогом за схожими індивідуальними, особовими якостями учнів. Диференційований підхід займає проміжне положення між фронтальною виховною роботою з усім колективом і індивідуальною роботою з кожним учнем. Диференційований підхід полегшує виховну діяльність педагога, оскільки дозволяє визначати зміст і форми виховання не для кожної дитини (що складно в умовах великої наповнюваності класів), а для певної "категорії" учнів. Реалізації диференційованого підходу сприяє організація ігор, змагань, тимчасових творчих колективів, створення спеціальних педагогічних ситуацій, що допомагають розкрити достоїнства учнів. Необхідна умова диференційованого підходу - вивчення між особових стосунків. Диференційований підхід дає можливість впливати на стосунки між особою і групою, групою і колективом, дітьми і дорослими і так далі. Ефективність диференційованого підходу знаходиться в прямій залежності від творчої атмосфери співпраці у виховній організації і демократичного управління нею.

Диференційований підхід включає дуже широкий круг педагогічних дій.

Вивчення психолого-педагогигічній літератури дозволило прийняти як робітника визначення, яке розглядає диференційований підхід як систему заходів (сукупність прийомів і форм педагогічної дії) по вивченню, обліку і розвитку типологічних індивідуальних особливостей різних груп школярів, працюючих за єдиною навчальною програмою. Суть диференційованого підходу полягає:

1. У забезпеченні досягнень обов'язкових результатів навчання кожним учнем відповідно до його реальних учбових можливостей;

2. У забезпеченні розвитку пізнавального, ціннісного, творчого, комунікативного і художнього потенціалу особи;

3. Ообеспечении навчання відповідно до реальних учбових можливостей учнів і орієнтації на «зону найближчого розвитку».

У педагогічній літературі часто міркування про диференційований підхід асоціюється в диференціацією навчання. Відмінності цих термінів в наступному. Диференційований підхід визначається педагогічною інтуїцією учителя у зв'язку з реалізації принципу індивідуалізації навчання, він є конкретним показником його педагогічної майстерності.

Унт И.Е. : "Це облік індивідуальних особливостей учнів в тій або іншій формі, коли учні групуються на підставі яких-небудь особливостей для роздільного навчання" [17]

Кирсанов А.А. : "Особливий підхід учителя до різних груп учнів, що полягає в організації навчальної роботи, різної за змістом, об'єму, складнощі методам, прийомам". [5]

Карапузів И.Д. : "Основний сенс диференційованого підходу полягає в тому, щоб, знаючи і враховуючи, індивідуальні відмінності в навчанні учнів, визначити кожного з них найбільш раціональний характер роботи на уроці".[ 4].

У дидактиці навчання прийнято вважати диференційованим, якщо в процесі враховуються індивідуальні особливості учнів, тобто основні особи учня. У педагогічній літературі розрізняють поняття «зовнішньої» і «внутрішньої» диференціації. Під внутрішньою диференціацією розуміється така організація навчального процесу, при якій індивідуальні особливості школярів враховуються в умовах організації навчальної діяльності на уроці у своєму класі. При зовнішній диференціації учні різного рівня навченої об'єднуються спеціально в учбові групи. За деякими індивідуальними ознаками: за здібностями, по практикованій професії, по інтересах.

Актуальність диференційованого підходу в сукупності його компонентів висуває на перший план організацію і управління цілеспрямованої навчальної і виховної діяльності в загальному контексті його життєдіяльності - цілеспрямованість інтересів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій, розуміння сенсу життя для розвитку творчого потенціалу особи.

Диференційований підхід в традиційній системі навчання організаційно полягає в поєднанні індивідуальної, групової і фронтальної роботи. В умовах уроку диференційований підхід до учнів реалізується в розумній диференціації учбових завдань. Це посильне завдання, вправи, пропоновані з урахуванням рівня знань, умінь і навичок учнів і припускаюче послідовне ускладнення пізнавальних завдань. Також учителі повинні акцентувати увагу на розкритті і глибокому засвоєнні учнями світоглядних і морально-естетичних ідей, що знаходяться в матеріалі, що вивчається.

Важлива передумова здійснення диференційованого підходу до учнів - спрямованість навчання і виховання на формування особи учня, яка припускає дієву увагу до кожного учня, його творчої індивідуальності на кожному уроці. У привитии інтересу потрібний і колективний і індивідуальний підходи: поставити перед класом мету, допомогти кожному включиться в учбову працю.

Також основу диференційованого підходу складає знання стану здоров'я дитини в широкому значенні цього слова, включаючи не лише фізичне, але і психічне здоров'я, в також соціальне благополуччя і соціальну адаптированность школяра. В процесі навчання і виховання необхідно мати на увазі його темперамент, інтелект, пам'ять, увага, сприйняття, які з'являються різною мірою в самих різних поєднаннях, створюючи інтегральну властивість, що визначає успішність усього педагогічного процесу. Педагоги і психологи називають це «навчаною», розуміючи під навчаною ансамбль інтелектуальних властивостей людини, від яких за інших рівних умов залежить успішність навчання.

На основі вивчення і аналізу педагогічної літератури про диференціацію в освітній системі можна систематизувати зміст цих понять. Коли йдеться про диференційоване навчання, то говориться про комплекс організаційно - управлінських, соціально-економічних, правових аспектів навчання, які створюють статус навчального закладу. Наприклад, зміст і організація навчально-виховного процесу визначили відмінності профільного і поглибленого вивчення предметів, умови набору учнів, наповнюваність груп, терміни навчання, навантаження і оплату учителів і так далі

А якщо йдеться про диференційований підхід, то говориться про технологію індивідуального підходу до учнів з метою визначення рівня їх здібностей і можливостей, їх профільної орієнтації, максимального розвитку кожної особистості на усіх етапах навчання. Якщо диференціацію розглянути як систему, то, диференційований підхід немислимий без диференційованого навчання, тобто від організації навчально-виховного процесу в усіх його ланках безпосередньо залежить результативність технології індивідуального підходу до учнів.

А індивідуальний підхід до учнів припускає часткова, тимчасова зміна найближчих завдань і окремих сторін змісту навчально-виховної роботи, постійне варіювання її методів і організаційних форм з урахуванням загального і особливого в особі кожного учня для забезпечення усебічного її розвитку

Рівнева диференціація виражається в тому, що, навчаючись в одному класі, за однією програмою і підручником, школярі можуть засвоювати матеріал на різних рівнях. Визначальним при цьому являється рівень обов'язкової підготовки. Його досягнення свідчить про виконання учнем мінімально необхідних вимог до засвоєння змісту. На його основі формуються вищі рівні оволодіння матеріалом.

Профільна диференціація припускає навчання різних груп старшокласників по програмах, що відрізняються завглибшки виклади матеріалу, об'ємом відомостей і навіть номенклатурою включених питань, а також професійно орієнтованим змістом навчання. Різновидом профільного навчання є поглиблене вивчення окремих предметів, яке відрізняє досить просунутий рівень підготовки школярів по цих предметах, що дозволяє домагатися високих результатів. Профільне навчання є демократичнішою і ширшою формою фуркации школи на старшому ступені.

Таким чином, проблема розробки диференційованого підходу знайшла своє віддзеркалення в роботах Унт И.Е., Кирсанова А.А., Карапузів И.Д.

Під диференційованим підходом розумітимемо таку систему навчання і виховання, при якій кожен учень, опановувавши деякий мінімум загальноосвітньої підготовки і виховання, загальнозначущій адаптації, що являється, забезпечує можливість, в життєвих умовах, що постійно змінюються.

психологічний педагогічний виховання

2. Домінанти психолого-педагогического розвитку старшокласників

Давыдкова Л.А. виявила, що багато в чому психолого-педагогические домінанти розвитку визначаються кардинальними змінами в організмі дитини, бурхливим процесом статевого дозрівання. Особлива роль належить акселерації, т. е. прискоренню фізичного і фізіологічного становлення.

Це період розвитку, для якого характерні :

1. Домінуюча роль сім'ї в задоволенні матеріальних, емоційно-комфортних потреб, проте до кінця періоду з'являється можливість самостійно задовольняти частину матеріальних потреб;

2. Вирішальна роль школи в задоволенні пізнавальних, соціально-психологічних потреб;

3. Зростаюча здатність протистояти негативним впливам середовища, яке поєднується з схильністю до підпорядкування їм за несприятливих умов, виникає юридична відповідальність за правопорушення;

4. Збереження високої залежності від впливу дорослих (учителів, батьків) в розвитку самопізнання, особистого самовизначення. [21]

Белкин А.С. досліджував формування соматотипов, т. е. певного типу зовнішності, анатомо-морфологических особливостей. Сучасна наука розрізняє три головних соматотипа: эндоморфный (рихлий, з надміром жиру), мезоморфний (стрункий, мускулистий) і эктоморфный (худий, кістлявий). Кожен тип має в очах старших школярів певну значущість.

У усіх віках найпривабливіший мезоморфний тип, найменш - эндоморфный. З першим типом у старших школярів пов'язані уявлення про спортивність, елегантність, лідерство. Другий - предмет кепкувань, іронічного, поблажливого відношення. Важливе значення для старшого школяра має ріст.

Багато хто з них сприймає ріст і велич як синоніми. Існує прямий зв'язок між ростом і соціальним статусом школяра.

Зайва повнота - джерело глибоких, порою тяжких переживань, що привертають до неврозів, депресій. Акселераты, т. е. підлітки з прискореним темпом фізичного розвитку сприймаються дорослими і однолітками зрілішими, тому проблему лідерства вони вирішують без особливих проблем.

Дівчатка - акселерати нерідко опиняються в складному становищі. Вони можуть бути більшими, рослішими не лише в порівнянні з дівчатками, але і з хлопчиками. Це може і покращувати, і утрудняти їх стосунки з однолітками. Старші не приймають їх у своє середовище, а однокласники або уникають, або піддають кепкуванням.

У середовищі восьмикласників-дев'ятикласниць часто доводиться стикатися з явищем, коли школярки не лише активно цікавляться своєю зовнішністю, але і намагаються удатися до косметики, макіяжа, демонстративно носять прикраси, дорослий одяг, постійно дивляться в дзеркало. Що характерно, торкається це дівчаток або дуже привабливих, або, навпаки, що мають невиграшну зовнішність. Тут немає самовдоволення, швидше навпаки, домінує почуття тривоги. Перші, знаючи про свою привабливість, намагаються з'ясувати, якими вони будуть надалі. Як виглядатимуть в «оптимальному» варіанті, якщо застосують додаткові кошти. Другі цими ж способами намагаються якось компенсувати те, чим їх образила природа.

Формування уявлень про власну унікальність, поява синдрому «Колумба».

Уявлення про неповторність, винятковості власного «Я» - результат подальшого розвитку самосвідомості, т. е. представлень у дитини про саме собі. У основі цього процесу передусім розвиток абстрактно-логічного мислення. У старших школярів з'являється стійке тяжіння до абстракції, до роздуму про речі, які їх цікавлять, але в яких вони нерідко слабо розбираються.

Цінність цього процесу в тому, що старші школярі несподівано для себе відкривають картину власного внутрішнього світу. Вони проектують цю картину на зовнішній світ, порівнюють і приходять до нових, несподіваних для себе висновків, які, як ним здається, невідомі нікому, приховані для оточення. Вони почувають себе «Колумбами», яким відкрилася ніким не звідана раніше країна дивних по своїй новизні думок і почуттів.

Саме це почуття першовідкривачів робить старшокласників одночасно самовпевненими і нерішучими, сміливими в судженнях і стриманими у вчинках. Вони жадібно вбирають нові ідеї, але дуже неохоче відмовляються від своїх власних. Щоб допомогти старшим школярам в становленні самосвідомості, важливо виходити з трьох важливих позицій.

1. Підтримати уявлення старшокласників про власну унікальність, але в той же час показати, що кожен з них так само переконаний у своїй унікальності, саме тому її не можна вважати проявом власної переваги над іншими. Унікальність - не привілей, а дар природи, доступний усім. Важливо правильно їм розпорядитися, спожити для добра. Шануючи свою унікальність, треба шанувати і неповторність інших людей, однолітків в першу чергу. Саме такий погляд формує у старшокласників повагу до чужої думки, прагнення зрозуміти точку зору іншого, не нав'язувати свої погляди таким, що оточує.

2. Юнацький період породжує немало ілюзій: уявлення про свої безмежні сили і можливості, про тривалість, невідбутність молодості, про необхідність зробити в молоді роки щось видатне, історично значне.

Допомога в подоланні ілюзій полягає в тому, щоб направити увагу старших школярів на вивчення досвіду старших, на уроки людства, на історію власного життя. Важливо довести їм, наскільки відносно їх розуміння часу. Відомо, що в 15-17 років навіть двадцятирічні здаються літніми, а сорокарічні батьки представляються мало не людьми похилого віку.

3. У роботі із старшими школярами необхідно розкривати перспективу їх життя. У дітей різного віку існують різні уявлення про час.

Підлітки живуть сьогоденням. Вони не замислюються серйозно про своє майбутнє, хоча мріють про нього. Ця проекція на майбутнє часто забарвлена різного роду романтичними образами (герой, супермен, мандрівник, спортсмен, артист, «ділова людина» і т. п.). Лише старші школярі дійсно живуть майбутнім. Його вони зв'язують з основним видом праці, з професією, із статусом Людини і Громадянина, майбутнього Чоловіка і Дружини, майбутнього Батька або Матері. Ті батьки, учителі, дорослі люди, які якнайповніше зуміли задовольнити потребу старших школярів в орієнтуванні на майбутнє, стають для них найбільш близькими, авторитетними людьми як в сім'ї, так і в школі.

Емансипація від батьків, прагнення до автономізації по відношенню до культури дорослих.

1. Механізм психологічної протидії. Він починає спрацьовувати в тих випадках, коли дитина постійно знаходиться під натиском батьківського авторитету.

З'являється прагнення ізолюватися, набути незалежності. Це своєрідна реакція дитини на вільне або мимовільне пригнічення його особи.

2. Прагнення здолати консерватизм дорослих (у тому числі і батьків), який виявляється в поглядах на життя, працю, духовні, матеріальні цінності, на моду, танці, одяг і ін. Чим сильніше проявляється консерватизм, тим активніше старшокласники намагаються продемонструвати свою відмову від звичних стандартів поведінки, поглядів, представлень, смаків.

Консерватизм старшого покоління природний і цілком закономірний прояв турботи про стійкість основ сімейного, громадського і культурного життя. Він як би урівноважує прагнення молодого покоління до скинення усього сущого лише тому, що воно не належить їх часу, їх середовищу, не дозволяє розвиватися молодіжному екстремізму, негативізму, що придбаває іноді асоціальні форми.

Очевидно, і прагнення сучасних старших школярів до химерного одягу, до поголених скронь, скуйовджених волоссю слід також розглядати з позицій їх незадоволеної потреби до самовизначення, в автономізації від культури дорослих.

3. Протест проти соціально-економічних труднощів, що виникають перманентно в суспільстві.

Саме цим протестом можна пояснити появу у всьому світі і нашому суспільстві різноманітних неформальних об'єднань (панки, хіппі, рокери, люберы, фанати і т. п.). Їх роль, характер, зміст діяльності різні, але соціальна основа виникнення не викликає сумніву. Особливу проблему неформальний рух молоді складає зараз, коли в нашому суспільстві йде тяжка переоцінка цінностей, відмова від багатьох сталих за роки радянської влади стереотипів, представлень, коли рушаться звичні з раннього дитинства ідеали і ідоли, скидаються статуї і розвінчуються боги.

Виникнення потреби в любові. Педагогічний підхід до оцінки цього складного фізіологічного, психологічного, соціального феномену спирається на декілька відправних положень. Їх облік дозволить уникнути серйозних помилок.

1. Любов не можна зводити до фрейдистського положення про те, що вона є усього лише психологічною надбудовою над біологічною природою статевого потягу. Цей зв'язок заперечувати не можна, але зводити любов тільки до неї навряд чи правомірно. Любов - складніший феномен, вона має як біологічну, так і ідеальну (духовну) природу.

2. Любов - це прагнення до духовної і фізичної близькості. У ідеалі ці сторони зрештою повинні зливатися. Чим сильніше духовна сторона любові, тим любов сильніша. Але і прагнення до фізичної близькості грає дуже велику роль в силі любовній пристрасті. У старшокласників на перший план виступає духовне начало. У юнаків активніше виражена сексуальна сторона потягу.

Це означає, що педагоги, батьки не можуть не рахуватися з першим коханням, не повинні розглядати її як «дурощі», «дурість» і т. п. Усе це серйозно і вимагає серйозного відношення. Перше кохання може забарвити усе життя людини, зробити його щасливим, але може і поламати долю. Це означає, що потрібні серйозні бесіди із старшокласниками, спільні роздуми. Молодь дуже потребує допомоги старших, щоб розібратися в собі, у своїх почуттях.

3. Допомога старших не означає їх право «обмацувати серце залізними рукавицями». З школи необхідно вигнати нескромні і непотрібні розмови про любов вихованців. Жодного слова про того, хто в кого закохався. Любов повинна назавжди, на все життя залишитися для людини найсвітлішим, інтимним і неприкосновеннейшим. Це, проте, не означає, що дорослі повинні стояти в стороні від проблем любові, сексу і браку. Але тут потрібний диференційований підхід, що враховує відношення до вказаної проблеми. Нижче типологія цих стосунків.

« Ідеалісти». Представляють любов як щось піднесене, духовне, позбавлене яких-небудь побутових, приземлених сторін. Це переважно дівчатка. Сексуальна сторона їх практично не хвилює.

« Романтики». Мріють про справжню міцну любов, в якій би органічно злилися духовне і фізичне начало. Схильні ідеалізувати своїх обранців, приписувати їм уявні, а не дійсно існуючі якості. Як і ідеалісти, прагнуть до браку, який зв'язував би духовну єдність, близькість поглядів, смаку.

« Що сумніваються». Заперечують »ідеальну« любов, допускають існування »любові земної«, але не упевнені в реальності її досягнення. Вважають, що людей зв'язує не стільки духовна, скільки інтимна сторона любові. Не дуже упевнені в міцності своїх і чужих почуттів, привязанностей. Без особливих переживань розлучаються з колишніми захопленнями.

« Скептики». Заперечують любов як таку у будь-якій формі. Вважають мрії однолітків про любов помилками. У основі стосунків бачать тільки сексуальну сторону, меркантильний розрахунок, взаємну вигоду. Не визнають святості браку, подружньої вірності. Вважають це проявами обивательської, несучасної моралі.

« Циніки». Любов не заперечують, але бачать в ній тільки інтимну сторону. Своїх поглядів не приховують, висловлюють їх відкрито, підкреслено. Не лише допускають, але і активно шукають позашлюбні статеві контакти. Агресивні по відношенню до тих, хто сповідує моральні погляди на любов, піддають їх кепкуванням. Брак не заперечують, але бачать в нім лише задоволення власних потреб без взаємних обов'язків. Не визнають подружньої вірності, відверто говорять про це.

Приведена вище за типологію не лише ограниченна, але і відносна. Ознаки кожної групи можуть переплітатися з іншими, носити як тимчасовий, так і постійний характер. Педагогічно важливо мати на увазі неоднорідність молодіжних орієнтації в цій дуже складній і багатофакторній області людських відносин, щоб уникнути поспішних, категоричних оцінок, непродуманих дій.

Виникнення нової системи стосунків з батьками. Йдеться про те, що у взаєминах старшокласників і батьків виникають певні проблеми. У чому їх суть? Старшокласники, на відміну від підлітків, вимагають від батьків не лише і не стільки форми дорослого звернення, скільки дійсної поваги своїх прав. Вони потребують визнання свого «суверенітету» при обговоренні життєвих проблем, поваги своїх позицій, права на оцінку поведінки і морального обличчя дорослих.

Фізично і психологічно старші школярі цілком дозрілі, практично дорослі люди. Проте по своєму соціально-економічному статусу вони багато в чому залежать від батьків, потребують їх моральної підтримки. Неспівпадання цих статусів робить юнаків і дівчат дуже чуйними, ранимими в спілкуванні з батьками, а прагнення до самостійності вступає в конфлікт з реальними можливостями її забезпечення. [3]

Учні дорослішаючи дивляться на світ по іншому, і дорослі теж повинні на них дивитися по іншому. Для старшокласників дуже важлива незалежність від дорослих, унікальність свого «Я», фізичний розвиток, і любов не лише батьків, але і однолітків.

3. Зміст і методи виховання старшокласників на основі диференційованого підходу

У теорії і практиці виховання проблема методів є однією з найбільш складних і спірних тим.

У термінології методів виховання немає чіткості, але все-таки можна виділити поняття: під методами виховання слід розуміти сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, які використовуються в процесі організації різноманітної діяльності учнів для розвитку у них потребностно-мотивацинной сфери, поглядів і переконань, вироблення навичок і звичок поведінки, а так само для його корекції і вдосконалення. Практично у кожного педагога складається суб'єктивне уявлення про методи виховання в т. ч. залежно від конкретних цілей і завдань виховання. Розвиток методів виховання певною мірою відбиває вимоги, що пред'являються до виховання різними історичними епохами. Наприклад, раніше, часто застосовувалися методи навіювання, наказу, вимоги, покарання, переслідуючі в основному мету передачі досвіду від покоління до покоління і підпорядкування особи засадам суспільства, що склалися. Ці методи властиві великою мірою усім авторитарним системам виховання. З розвитком капіталістичних стосунків знадобилися методи, спонукаючі молоде покоління до самостійного мислення, активної індивідуальної і соціальної діяльності, уміння орієнтуватися в умовах навколишнього життя, що постійно міняються, спілкуватися з іншими людьми в різних групах і колективах. У педагогічній практиці склалися такі традиції методів виховання, як переконання, привчання, заохочення, виховання на особистому прикладі, методів вправ і схвалення і засудження, контроль за поведінкою, перемикання на інші види діяльності.[19]

У диференційованому вихованні для старшокласників більше підходить метод переконання. Болдирев Н.И. вказував на його педагогічну роль яка визначається тим, що процес виховання пов'язаний з розвитком свідомості учнів, з розумінням ними правил поведінки і свого місця в перетворенні навколишнього життя. Організація життя діяльності учнів повинна знаходитися в органічній єдності з розвитком їх моральної свідомості, з розширенням їх цивільного кругозору, з постійною роз'яснювальною роботою. Переконання - ця дія вихователя на свідомість, почуття і волю виховуваних з метою формування і закріплення у них позитивних моральних якостей і усунення негативних рис в їх характері і поведінці. Тільки через механізми змістовної і емоційно забарвленої роз'яснювальної роботи цей метод знаходить своє педагогічне здійснення. Кінцевим же результатом цього процесу має бути формування твердої, глибоко осмисленої емоційно пережитої точки зору з різних питань відношення до навколишнього світу. Психологічною основою цього методу є принцип випереджаючого віддзеркалення у свідомості старшокласника тих дій і вчинків, які він збирається зробити. Істотне значення мають ті конкретні засоби, які використовуються в процесі застосування методу переконання. А їм відносяться: форми навчальної роботи, роз'яснювальні колективні бесіди, учнівські вечори, конференції на наукові, моральні, естетичні і санітарно-гігієнічні теми, диспути.

Розвиток особистості відбувається не лише в результаті дії слова і думки як засіб роз'яснення і переконання. Виключно велике виховне значення мають позитивні зразки і приклади поведінки і діяльності інших людей. Ось чому в процесі формування особових якостей учнів широко застосування знаходить позитивний приклад як метод виховання. Коменський Я.А., вказуючи на виховну роль наслідування, відмічав, що діти вчаться наслідувати раніше, ніж пізнавати, тому суть позитивного прикладу як методу виховання полягає у використанні кращих зразків поведінки і діяльності інших людей для збудження у учнів прагнення до активної роботи над собою. Психологічною основою впливу позитивного прикладу на виховання старшокласників є подражательность. Психологічний механізм дії наслідування полягає в тому, що, сприймаючи різні зразки поведінки і діяльності, старшокласники переживають внутрішні протиріччя між досягнутим і необхідним рівнем розвитку, і у них з'являється потреба у вдосконаленні своїх рис і якостей. Він чинить найсильніший вплив на розвиток свідомості і моральних почуттів. А.С.Макаренко говорив, що без авторитету неможливий вихователь. Важливе значення у вихованні мають приклади добросовісної поведінки, праці і навчання, які проявляють кращі школярі. Наводячи приклади кращих учнів, треба загострювати увагу не стільки на їх розхваленні. Скільки на осмисленні моральної суті їх вчинків з тим, щоб не вносити суперництва в середу старшокласників. Засоби цього підходу - колективні бесіди, а головне організація змістовної і різноманітної позакласної роботи.

Як вже відзначалося вище, в структуру особових якостей важливе значення мають навички і звички поведінки і діяльності. Їх формуванню сприяє метод вправ. Під методом вправ розуміється багатократні повторення дій і вчинків учнів в цілях освіти і закріплення у них необхідних навичок і звичок поведінки. Макаренко А.С. з усією певністю вказував на необхідність моральної натренованості вихованців, озброєним їх моральним досвідом. Вправи як загальний метод виховання застосовуються для вирішення найрізноманітніших завдань громадського, морального, естетичного і фізичного розвитку старшокласників. Широкий діапазон виховної дії цього методу на учнях обумовлює велика різноманітність засобів його реалізації. Такими засобами виступають різні форми навчальної роботи, різноманітні позакласні заходи, а також спілкування як особливий діяльності, в процесі якого виробляється культура мовлення, навички і звички ввічливості, правдивості, товариства.

В процесі виховання застосовуються методи схвалення і засудження. Уперше їх намагався обгрунтувати П. П. Блонський. Схвалення як метод виховання є не що інше, як визнання, позитивна оцінка поведінки або якості педагога, що вчиться з боку, або колективу товаришів. Макаренко А.С. критикував метод засудження, але і засновував його. Засудження виражається в несхваленні і негативній оцінці дій і вчинків особи, які суперечать нормами правилам поведінки. Психологічною основою методів схвалення і засудження виступають ті внутрішні протиріччя і переживання, які виникають у учнів при їх застосуванні. Кожен старшокласник прагне до розвитку і вдосконалення своїх особових якостей. Реалізовуючи свої цільові установки, він чуйно прислухається до оціночних суджень учителів, колективу і окремих учнів. Якщо його дії і вчинки схвалюються, він переживає почуття задоволення. Це стимулює тільки до кращих якостей поведінки і характеру. Така ж дія робить на учнів і метод засудження, викликаючи негативні внутрішні переживання. Ці переживання примушують школяра аналізувати свої вчинки і недоліки, звертати увагу на ті внутрішні протиріччя, які виникають між характером його поведінки і вищим рівнем вимог колективу. Кожен з цих методів має відповідні засоби реалізації. Так для методу схвалення це: особиста похвала учителя, класного керівника, директора школи, вдячність в наказі по школі, нагородження грамотами, медалями, цінними подарунками. У старших класах схвалюються значніші вчинки. Також потрібно обов'язково заохочувати колектив хлопців в старших класах, за активну роботу або прояву свідомої дисципліни.

Засобами методу засудження виступають: зауваження учителя, усна вимова, вимова в наказі, виклик для навіювання на педраду, виключення з школи за узгодженням з відділом освіти. Засудження тільки тоді досягає мети, коли воно є справедливим і підтримується громадською думкою колективу.

Особа постійно випробовує вплив безлічі різноманітних зовнішніх дій і внутрішніх спонукань. Нерідко ці дії і спонукання відволікають встановлених норм, що вчаться від виконання, і правил поведінки. Ось чому, разом з попередніми методами виховання виникає потреба використовувати такі методи виховання як пред'явлення вимог, здійснення контролю за поведінку учнів, а також перемикання з одного виду діяльності на інший. Вимога є спосіб безпосереднього спонукання учнів до тих або інших вчинків або дій, спрямованих на поліпшення поведінки. Вимоги допомагають учням усвідомлювати і переживати внутрішні протиріччя, що виникають у них, між наявним і необхідним рівнем розвитку і тим самим викликають потребу роботи над собою. Педагогічними засобами цього методу є прохання, тактичні вказівки і розпорядження учителів, класних керівників, директора школи. Значення цього методу полягає в тому, що він дозволяє оперативно і дієво реагувати на відхилення в поведінці учнів і відповідним чином коригувати його.

Під контролем розуміється такий метод виховання, який виражається в спостереженні за діяльністю і поведінка тих, що мучаться з метою спонукання їх до дотримання встановлених правил поведінки, а також до виконання завдань, що пред'являються, і вимог. Засобами здійснення контролю є: повсякденне спостереження за поведінкою і роботою учнів, індивідуальні бесіди про виконання отриманих завдань або громадських доручень, звіти школярів перед товаришами про свою роботу і дисципліну. Контроль виконує роль чинника, що нагадує, в поведінці учнів, виступаючи дієвим стимулом їх діяльності і дотримання встановленого порядку .

Декілька іншої являється психолого-педагогическая основа виховної дії методу перемикання. А.П. Пинкевич висловлював хорошу думку з приводу цього методу. В процесі виховання іноді спостерігаються факти одностороннього захоплення учнів якоюсь діяльністю. Іноді це призводить до формування негативної поведінки. У таких випадку допоможе метод перемикання на інші види діяльності і внаслідок цього починає формування нового стереотипу поведінки. Дуже дієвим виявляється цей метод, коли треба збудити у колективу нові психічні переживання, приміром понизити гнітючу дію невдачі. У таких випадках краще всього перемкнути увагу учнів на іншу діяльність, а в процесі спонукати до усвідомлення допущених помилок.

Розглянувши усі методи виховання на основі диференційованого підходу, можна сказати наступне: тільки уміле застосування усієї сукупності методів виховання забезпечує успіх в розвитку старшокласників в цілому і у формуванні у них особових якостей, зокрема.

4. Досвід організації виховання старшокласників на основі диференційованого підходу

Реалізація виховання на уроках англійської мови здійснюється через таких форми діяльності як: гра, групові форми роботи, диспути, вікторини, конференції, а також індивідуальні форми роботи. Використовуються пошукові і дослідницькі методи. Усі ці форми діяльності добре підходять для старшокласників, оскільки вони більше розкуто можуть спілкуватися без ніяковості. Кожен може виявити себе перед колективом і свої кращі якості. На уроках англійської мови можливі різні теми виховного характеру такі як: рідна держава і країна мови, що вивчається, соціальне суспільство, трудові сфери суспільства, культура і так далі сучасні підручники з англійської мови відбивають актуальні теми для виховання старшокласників. Також завдяки цим темам йде відробіток мовних правил, і внаслідок цього йде повний розвиток старшокласника і колективу.

Краще виховний процес проходитиме на уроках гуманітарного характеру, таких як англійська мова. Тому пропоную розробку і організацію уроку англійської мови з виховною спрямованістю по темі «Лондонське метро». Цей урок був проведений в Йосипівському НВК «ДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ступенів», 9 клас.

Висновок

Успішний розвиток пізнавальної і виховної активності учнів можливо тоді, коли навчально-виховний процес організований як інтенсивна діяльність кожного учня з урахуванням його особливостей і можливостей. Тільки знаючи потреби, інтереси, рівень підготовки, пізнавальні і виховні особливості учня, можна повніше використовувати його роль в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, виховання і розвитку здібностей.

В ході написання курсової роботи мною були отримані наступні результати:

1. Уточнений термін «диференційований підхід»;

2. Виявлені домінанти розвитку старшокласників;

3. Розглянуті методи і зміст виховання на основі диференційованого підходу;

4. Проведена навчально-виховна робота з урахуванням диференційованого підходу на уроках англійської мови.

Критерієм успішної роботи служить якість підготовки школярів, виконання поставлених освітніх і виховних завдань, а не формальне використання якогось методу.

Диференційоване навчання і виховання дітей дозволяє досягати більше високого рівня розвитку уваги, сприйняття, пам'яті і мислення старших школярів. Це підвищує активність школяра на уроці, його інтерес до предмета, прагнення до самостійної роботи.

Список використаної літератури

1. Арапів А.И. Диференціація навчання в історії вітчизняної педагогіки і школи. - Новосибірськ: НГПУ, 2003, - 243 с.

2. Бабанський Ю.К. Оптимізація процесу навчання : Загальнодидактичний аспект. М.: Педагогіка, 2001. - 96 с.

3. Белин А.С.. Основи вікової педагогіки : Навчань. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - М.: Видавничий центр «Академія», 2000. - 192 с.

4. Карапузів И.Г. Диференційоване навчання - важливий дидактичний засіб ефективного навчання школярів. М.: Педагогіка, 1999.-140c

5. Кірсанов А. А. Індивідуалізація навчальної діяльності школярів. Казань: Тат. кн. вид-во, 2000. - 207 с.

6. Макаров С. П. Технологія індивідуального навчання [Текст] / С. П. Макаров// Педагогічний вісник. - 2001.-№1.- С. 2-10

7. Матюхина М. В., Михальчик Т. С.,. Прокіна Н.Ф та ін.; Вікова і педагогічна психологія: Навчань. Посібник для студентів пед. інститутів «Педагогіка і методика. навчання» Під ред. Гамезо М. В. та ін. - М.: Освіта, 2002. - 256с.

8. Мухіна, В. С. Вікова психології :Посібник для студ. Вузов.-7-е видавництва Стереотип [Текст]/В. С. Мухіна.- М. :Видавничий центр «Академія», 2003.- 456с.

9. Немов, Р. С. Психологія: Навчань. Посібник для студентів вищ. пед. навчань. закладів: В 3 кн. - кн. 2:- 3-е видавництво [Текст]/Р. С. Немов. - М.: Гуманіт. Центр ВЛАД ОС, 2003. - 632 с.

10. Осмоловська И.М. Організація диференційованого навчання в сучасній загальноосвітній школі. М.: Видавництво "Інститут практичної психології", НВО "МОДЭК", 2004, - 137 с.

11. Перевізний, А.В. Диференціація шкільної освіти : історія і сучасність [Текст]/А.В. Перевізний. - М.:Просвещение, 1996. - 523 с.

12. Підласий И.П. Педагогіка: Новий курс: Навчань. для студ. вищ. навчань. закладів: В. 2 кн. - М.: Гуманіт. видавництво Центр ВЛАД ОС, 2002 - 576 с.

13. Покровська, С. Е. Диференціація навчання учнів в середніх загальноосвітніх школах [Текст]/С. Е. Покровська. -- Мн.: Білоруська наука, 2002.-- С. 219.

14. Селевко, Г. До. Сучасні освітні технології [Текст] / Г. До. Селевко. - М.:Просвещение, 2001.- 312 с.

15. Скаткін, М. Н. Проблеми сучасної дидактики [Текст]/М. Н. Скатин. - М.:Просвещение, 2004. - С. 316.

16. Сластенин В. А. та ін. Педагогіка: Навчань. посібник для студ. вищ. пед. навчань. закладів / В. А. Сластенин, І. Ф. Ісаєв, Е. Н. Шиянов; Під ред. В. А. Сластенина. -- М.: Видавничий центр «Академія», 2002. -- 576 с.

17. Унт И.Е. Індивідуалізація і диференціація навчання. М.: Педагогіка, 2000. 192 с.

18. Ушакова, Н.М. Психолого-педагогічна теорія «Зміст освіти-технології» : основні постулати [Текст]/Н.М. Ушакова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - Астана. - 2005.

19. Харламов, И.Ф. Педагогіка. Навчань. посібник 2-е видавництво, перероб. і доп. /

И.Ф. Харламов. - М.: Вища.шк.; 2008. - 576 з

20. Якиманська И.С. Особово-орієнтоване навчання в сучасній школі. М.: Педагогіка, 2006. 96 с.

21. www. davydkovallghost.ru

22. www. detskiysad.ru

23. www. otror.ru

24. www. prepodi.ru

Додатки

Тема уроку « Метро Лондона»

Завдання уроку :

Навчальні:

1. Формувати мовні, мовні і комунікативні компетенції при розвитку сформованості компетенцій аудирования, читання, і говору;

2. Формувати у тих, що навчаються соціокультурну і культуроведческую компетенції.

Що розвивають:

1. Активізувати навчально-пізнавальну діяльність тих, що навчаються і розширити їх кругозір;

2. Розвивати мислення в ході засвоєння таких прийомів розумової діяльності як уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати;

3. Розвивати уміння соціальної взаємодії;

Виховні завдання:

1. виховати активність, самостійність, відповідальність;

2. формувати світогляд учнів і логічне мислення.

Time: 45 minutes

Materials:

a teacher's presentation

a textbook

Equipment:

1. a teacher's computer

2. a projector

3. a screen

Lesson Plan

1.Оргмомент.

Hello, everybody! How are you? Today we'll read and speak about one of the means of transport.

2. Мовна розминка.

It's time to answer my questions. Are you ready? Did you travel anywhere yesterday? How did you get there? How long was your journey? How far is it from your house? How can people travel? (by car, by bus, by bicycle, by rail, by air, by boat, on foot)

3. Контроль домашнього завдання. ( Діалоги тих, що навчаються про місце, яке вони коли-небудь відвідали). Упр.36, с.136.

4.Розвиток умінь говору з метою пошуку необхідної інформації.

Упр.37, с.136.

Навчається пропонуються дві картки А і В. Вони обмінюються питаннями, щоб знайти необхідну інформацію про Лондонське метро.

5. Розвиток уміння пошукового читання.

I want you to read the text about the London Underground map and tick the points which are mentioned in the text. Please, open your textbooks page 137, ex. 38.

Answers

1. The designer of the map.+

2. Other cities' underground maps.+

3. Wrong ways people choose due to the map.+

4. A pleasant walk.-

5. A kind of competition.+

6. Helping people to find their way out of the tube.+

6.Розвиток умінь читання з детальним розумінням прочитаного.

Please, do Ex.39. Read the task and do it.

Answers 1T, 2F, 3T, 4F,5T, 6F, 7F, 8F, 9F, 10T.

7. Квиз « Лондонське метро»

- Now you'll watch a presentation about London Underground and answer my questions.

Questions:

- How old is London Underground?

- How many stations are there?

- How long is the underground?

- How many lines are there?

- What have you learned about Harry Beck?

- What is he famous for?

- What shows where the nearest exists are?

8. Рефлексія.

9. Домашнє завдання. Підготувати розповідь про карту метро Лондона.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Педагогічні основи, мета, завдання, види та реалізація диференційованого навчання. Технологія та способи диференціації на уроках. Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності, рекомендації щодо неї.

  дипломная работа [369,4 K], добавлен 06.11.2009

 • Психолого-педагогічні основи та методика використання диференційованого підходу. Враховування навчальних можливостей учнів. Характеристика основних видів диференційованого навчання. Організація, зміст, аналіз ефективності експериментального дослідження.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 07.11.2009

 • Види диференційованого навчання, педагогічні умови його організації. Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання. Конспекти уроків з тем: "Еритроцити. Переливання крові", "Мікроскопічна будова крові людини".

  дипломная работа [72,6 K], добавлен 13.03.2013

 • Сутність диференційованого навчання математики в початковій школі. Творча робота над задачею, як вид диференціації. Методика використання диференційованого підходу при навчанні розв’язуванню складених задач. Диференціація, як засіб вдосконалення методики.

  дипломная работа [124,5 K], добавлен 20.10.2009

 • Проблема індивідуального підходу до учнів в педагогічній літературі; педагогічні умови його реалізації в умовах навчального закладу. Формування здатності відчувати красу мистецьких образів і осмислювати свої переживання в умовах індивідуалізації навчання.

  курсовая работа [180,0 K], добавлен 12.05.2014

 • Ефективність системи диференційованого навчання. Підготовка вчителів до диференційованого навчання школярів. Значимість диференційованого навчання в початковій школі. Міжнародне дослідження рівня знань школярів. Групові та тривалі домашні завдання.

  курсовая работа [37,8 K], добавлен 17.12.2012

 • Орієнтація системи освіти на дитячу особистість та її розвиток. Роль внутрішньокласної диференціації процесу навчання. Створення комфортних умов для самореалізації навчальних можливостей учнів. Основне призначення диференційованих завдань по математиці.

  реферат [226,9 K], добавлен 07.11.2009

 • Педагогічні та психологічні основи індивідуалізації і диференціації. Врахування психічних особливостей учнів як психічна основа індивідуалізації навчання. Методика використання диференційованого та індивідуального підходу при навчанні математики.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 07.04.2014

 • Поняття диференціації в системі освіти. Організація диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності. Використання диференційованих завдань на уроках української мови. Закріплення, узагальнення та систематизація знань.

  курсовая работа [59,1 K], добавлен 16.11.2016

 • Аналіз розвитку логічного мислення учнів початкових класів в психолого-педагогічній літературі. Особливості мислення дітей на етапі молодшого шкільного віку. Експериментальне дослідження особливостей логіки школярів початкових класів на уроках читання.

  курсовая работа [253,9 K], добавлен 02.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.