Читання як вид навчальної діяльності

Теоретичне обґрунтування педагогічних засад моделі навчання іншомовного читання молодших школярів, що гарантує їм становлення всіх видів запрограмованих умінь, а також реалізація розробленої моделі у практиці навчання іноземних мов на початковому етапі.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2008
Размер файла 44,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Дуже важливо, щоб характер тексту сприяв потрібній тренувальній роботі. Це значить, що в ньому не повинно бути лексичних або граматичних труднощів, які б учні не змогли легко подолати. Тому перед організацією вправи треба уважно переглянути текст для читання, і, якщо в ньому є окремі явища, які можуть перешкодити ефективному вправлянню, усунути їх у попередній роботі. Якщо це, скажімо, недостатньо засвоєне граматичне явище, то його треба нагадати, але для цього слід використати не те речення, що зустрінеться в тексті, а якесь аналогічне за своєю граматичною структурою. Щодо нових слів, то тут можуть бути різні варіанти. Якщо учні можуть зрозуміти слово на основі контексту або якщо воно складається із знайомих словотворчих елементів чи належить до так званих інтернаціональних слів, вчитель його не пояснює. А коли слово незрозуміле, то його треба пояснити до читання. Якщо на сторінці є 2-3 слова, переклад яких подається у виносці на цій же сторінці, то попередніх пояснень можна не робити.

Попередній аналіз труднощів тексту є обов'язковим для вчителя і в тих випадках, коли використовується-матеріал підручника, призначений для синтетичного читання, бо вчителеві треба з'ясувати, чи пристосований цей текст для синтетичного читання в даному конкретному класі, учні якого можуть не мати тієї підготовки, на яку розраховував автор підручника.

Для розвитку навичок синтетичного читання можна рекомендувати такі прийоми роботи:

1. Учитель пропонує учням прочитати про себе певний уривок тексту і визначає для цього час. Після закінчення цього часу він перевіряє, чи зрозуміли учні прочитане. Можливі варіанти перевірки такі: а) учитель ставить запитання, на які учням треба дати короткі відповіді -- «так», «ні»; б) учитель висловлює твердження, яке неправильно передає якусь деталь змісту (учні повинні виправити неточність); в) учитель формулює два-три суперечливі твердження, що стосуються певної частини змісту (завдання учнів -- сказати, яке з цих тверджень правильне; г) учитель ставить запитання, на які учні дають відповідь рідною мовою; д) учитель ставить запитання, відповідь на яке учні повинні знайти у прочитаному тексті.

2. Перед читанням учитель формулює та записує на дошці запитання, на які учням треба дати відповідь після прочитання уривка. Таке завдання скеровує в певному напрямку увагу учнів під час читання, а це корисно для розвитку навичок пошукового читання.

3. У процесі роботи над навчальними текстами треба виділяти ті речення, які були важкі для розуміння. До цих уривків треба періодично повертатися в класі і перевіряти, чи можуть учні швидко зрозуміти їх. В деяких випадках доцільно перевіряти, чи вміють учні свідомо перекладати ті чи інші мовні форми в даних уривках.

Часто вчителі не приділяють спеціальної уваги роботі над важкими для розуміння уривками і організують роботу над ними тільки при повторенні всього тексту, в якому, вони знаходяться. Звичайно, така робота недостатня, якщо мати на увазі навчити учнів переборювати аналогічні труднощі при читанні інших текстів [6, c.451].

Дуже корисно організувати вправляння в розумінні контекстів, які містять аналогічні труднощі, але не є повторенням того, що учні вже читали. На жаль, вправ такого типу в підручнику нема. Тому доцільно подавати учням відповідні уривки в усній формі. Тоді вправа одночасно є тренуванням у розумінні усної мови та підготовкою до читання важких складних уривків.

2.5. Самостійне читання

Читати іноземною мовою учні повинні не тільки на уроках і в ході виконання домашніх завдань. При правильно організованому навчанні з набуттям учнями певних навичок та вмінь розвивається інтерес до читання цікавих текстів, які не входять у мінімум матеріалу, передбачений підручником. Таке читання прийнято називати самостійним. Проте назва «самостійне читання» не передає точної характеристики цього виду роботи, бо вона теж проходить під керівництвом учителя.

На відміну від класних вправ та виконання домашніх завдань, зв'язаних з роботою над текстом, самостійне читання наближається до тих видів позашкільної діяльності, в яких учень діє за своїм вибором, з власної ініціативи.

Самостійне читання є дуже важливий вид роботи над мовою, оскільки розвиток уміння читати та розуміти іншомовні тексти потребує тривалого тренування, а класна робота та зв'язані з нею домашні завдання не можуть повністю забезпечити цього. На уроках учитель допомагає учням долати різні труднощі, зв'язані з розумінням змісту текстів, які використовуються як навчальний матеріал, чим закладає в учнів основи зрілого уміння читати. Але для того щоб на цій основі зросли міцні навички, потрібна ще велика додаткова робота, для якої на уроках не вистачає часу. Збільшувати обсяг домашніх завдань -- це значить переобтяжувати учнів. Отже, слід використати вільний час учнів, призначений для відпочинку, читання, розваг. Для цього насамперед потрібно дбати, щоб читання англійською мовою було неважке, цікаве. Тоді можна буде досягти навчального ефекту, не переобтяжуючи дітей стомливою роботою.

Успіх організації самостійного читання великою мірою залежить від якості використовуваних текстів. Треба, щоб вони були цікаві; їх зміст відповідав інтересам учнів, а мова не створювала значних перешкод для розуміння. Останнє вимагає від упорядників текстів дуже умілого, гнучкого використання вивченої лексики, а також тих лексичних одиниць, значення яких стає ясним завдяки схарактеризованим вище факторам.

Сказане не означає, проте, що в текстах для самостійного читання не можна використовувати незнайомих учням слів. Цілковита відмова від них навряд чи можлива, до того ж й недоцільна. Правильно організоване самостійне читання дає можливість збільшити кількість слів, що їх учні розуміють при читанні. Такі слова можна вводити в невеликій кількості, 2--3 на сторінку, а потім повторювати їх у дальшому контексті. Роз'яснювати значення цих слів треба на тій самій сторінці, щоб учні не гаяли багато часу на відшукування слів у словнику, бо це ослаблює інтерес до читання.

Як заохочувати учнів до домашнього читання? Вже на перших уроках у 5-му класі учитель говорить учням, що скоро вони зможуть читати цікаві книжки англійською мовою. Він показує їм деякі з них і дуже коротко розповідає про авторів цих книжок та про їх зміст.

У бібліотеці або в кабінеті повинен бути стенд з книжками, що їх читають учні різних класів.

Даючи учням перші завдання з самостійного читання, учитель приносить у клас книжки в потрібній кількості примірників і роздає їх учням. Учні читають уголос першу сторінку по черзі. Деякі з прочитаних речень перекладають.

Після того як частину тексту прочитано, учитель пропонує розповісти зміст рідною мовою. Мета цієї роботи -- показати учням наочно, що знання вивченого лексичного та граматичного матеріалу дає змогу зрозуміти зміст прочитаного [7, c.784].

Тут же треба нагадати учням, що головне при читанні -- це розуміння змісту, і тому не обов'язково дошукуватись значення окремих незнайомих слів, якщо незнання їх не перешкоджає загальному розумінню тексту.

Слід також роз'яснити, що про значення незнайомих слів можна дізнатися не тільки за допомогою вчителя або використовуючи словник, але і самостійно, спираючись на зміст контексту, будову слова тощо. На матеріалі щойно прочитаних рядків доцільно навести приклади.

Після такої вступної роботи учні дістають перше завдання з самостійного читання.

Перед тим як дати чергове завдання, учитель переглядає текст і виявляє всі труднощі, які можуть зустріти учні під час читання. Справа в тому, що укладачі книжок для самостійного читання не можуть врахувати особливості засвоєння програмного матеріалу в окремих школах і класах. Отже, текст може бути перевантажений лексико-фразеологічними елементами, які через ті чи інші причини невідомі учням.

Тому вчителеві треба полегшити завдання, що стоїть перед учнями. Він виписує на дошці важкі слова, вислови з перекладом на рідну мову та частковим транскрибуванням. Тут же зазначає номер сторінки, на якій ці слова зустрінуться. Учитель пропонує учням записати це на окремих аркушиках, які потім закладаються на відповідній сторінці. Таким чином, під час читання учням не треба гаяти часу на відшукування слів у словнику [2, c.420].

Виконання учнями завдання контролюється періодично на спеціально виділених для цього уроках. Зважаючи на обмаль навчальних годин, звичайно обмежуються частиною уроку.

Проте слід пам'ятати, що перевіряти самостійне читання можна також і в поза урочний час. Основне завдання вчителя -- прищепити смак до читання іноземною мовою, і якщо це вдається, в учнів виникає бажання читати більше того, що є обов'язковим для всіх. В цих випадках доцільно влаштовувати і індивідуальні консультації для розмови про прочитане та визначення нового матеріалу для читання.

Вибираючи ту чи іншу систему контролю самостійного читання, учителеві треба враховувати, що успіх цієї роботи в школі забезпечується правильним ставленням учнів до самого процесу самостійного читання. Якщо учень читає з інтересом, з охотою, то й наслідки будуть відразу відчутні. Коли ж він читає лише тому, що його примушує вчитель, розраховувати на успіх не можна, бо тут немає потрібної психологічної основи самостійного читання.

Виходячи з сказаного, треба застерегти від дуже суворого, дріб'язкового контролю самостійного читання, який може викликати негативне ставлення до цієї важливої ланки навчальної роботи. Нехай учень прочитає лише частину того, що задано, але щоб це було справжнє читання. Тоді розвиватиметься вміння читати англійською мовою.

Контроль самостійного читання можна організувати по-різному, залежно від конкретних обставин і умов роботи в даному класі. Завдання, що ставиться перед учнями,-- це зрозуміти прочитане, запам'ятати зміст. Зважаючи на це, вчитель може обмежитись такими прийомами:

1. Учні читають окремі речення і перекладають їх. Вчитель підбирає для цього речення, що містять певні труднощі для розуміння і щодо змісту є ключовими для даного тексту.

2. Учні читають указані вчителем речення і пояснюють їх зміст на основі ознайомлення з попередньою частиною тексту.

3. Учитель розповідає англійською мовою певні частини тексту, частково змінюючи зміст. Учні повинні помітити ці відхилення від змісту і зробити відповідні виправлення.

4. Учитель розповідає зміст тексту. Час від часу він припиняє розповідь і пропонує учневі або закінчити почате речення або продовжити розповідь.

5. Учитель нагадує учням про певні факти, події, характеристики, подані в тексті, і пропонує знайти та прочитати відповідні уривки.

6. Учні дістають письмове завдання (в класі) відповісти на запитання, поставлені вчителем. Для складання відповіді можна дозволити їм користуватися текстом, але при цьому треба чітко визначити час, який відводиться для виконання завдання.

7. Учні усно відповідають на запитання вчителя по змісту тексту.

8. Учитель пропонує учням підкреслювати при читанні незнайомі для них слова. При перевірці він вимагає від учнів читати та перекладати речення з підкресленими словами [5, c.25].

Для ефективного застосування цього прийому треба перевіряти, чи точно учні виконують вказівку вчителя, оскільки іноді вони підкреслюють лише деякі незнайомі слова. Таку тенденцію можна легко усунути, перевіривши розуміння учнями певної кількості слів, не підкреслених ними.

Прийоми контролю учитель обирає залежно від конкретних умов і чергових завдань навчального процесу.

Висновок

На нашу думку, навчання читання повинно задовольняти потреби дітей у практичному застосуванні іншомовних знань, що здобуваються на уроках; збільшувати час спілкування учнів з іншомовним матеріалом і тим самим розвивати їхні навички самостійної роботи у процесі вивчення іноземної мови; урізноманітнювати й удосконалювати навчання інших видів мовленнєвої діяльності, зокрема усного мовлення, адже чим більше дитина читає, тим досконалішим стає її усне мовлення; полегшувати засвоєння і запам'ятовування матеріалу, що вивчається, внаслідок можливості його багаторазового прочитання після занять.

Необхідність передачі прочитаної інформації іншим, а також уміння переосмислювати інформацію, одержану внаслідок читання, уміння аналізувати та обговорювати її учнями націлює на розгляд навчання читання не лише як рецептивного, але й репродуктивного і продуктивного видів діяльності. Перше виражається в розумінні прочитаного, тобто здатності його переказу рідною мовою, друге - у запам'ятовуванні прочитаного, тобто здатності його переказу іноземною мовою, третє - в переосмисленні й аналізі прочитаного, тобто здатності продукування власного усного і писемного мовлення на підставі прочитаного.

Усе це обумовлює необхідність навчання читання у взаємозв'язку з іншими видами мовленнєвої діяльності, а також зумовлює можливість розробки особисто орієнтованої методики навчання іншомовного читання молодших школярів, тобто такої методики, яка, на відміну від усіх попередніх, гарантувала б розвиток необхідних умінь читання переважної більшості школярів у встановлені терміни.

Теоретичною основою такої методики повинні бути не лише певні методичні принципи навчання іншомовного читання, а й загальнодидактичні закономірності та принципи побудови будь-якого процесу навчання. Саме вони є гарантом оптимізації й успішності навчання.

Розуміння значущості читання як одного із складників навчання іноземної мови і зумовили вибір теми дослідженняЧитання як вид навчальної діяльності”.

Література

1. Дидактика середньої школи. Деякі проблеми сучасної дидактики. Допомога для студентів пед.інститутів. Під ред. Данилова М.А. і Скатина М.Н. М.: Освіта, 1975, с.304.

2. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. Вузов и учителей / Е.Н. Соловова. - М.: Просвещение, 2003. - 239 с

3. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / В.П. Кузовлев.: Просвещение., 1996. - 143 с.

4. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие / Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.С. Будько, С.И. Петрова.: Высшая школа., 1999. - 522 с.

5. Современная методика обучения иностранным языкам / Н.Д. Галльская - М.: АРКТИ, 2003. - 129 с

6. Миролюбов А.А. Майкл Уэст и его методика обучения чтению, Иностранные языки в школе, 2003, №2.- с. 46-47, 54

7. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях: пособие для студентов педагогических вузов.- М.: Просвещение, 2000.- 232с

8. Ушаков Н.Н. Кружкова робота по вивченню іноземної мови. - М.: Освіта, 1979, с.371

9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам - М.: Аркти-Глосса, 2000.


Подобные документы

 • Види та форми техніки читання. Навчання читання вголос та про себе. Психо-фізіологічні особливості розвитку молодших школярів. Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту і буквенно-звукових співвідношень. Використання наочності для навчання техніки читання.

  курсовая работа [182,7 K], добавлен 25.03.2015

 • Психофізіологічна основа техніки читання англійською мовою. Труднощі іншомовного читання на початковому етапі. Мотивація навчальної діяльності учнів засобами гри. Особливості формування навичок та методи навчання техніки читання учнів початкової школи.

  курсовая работа [516,9 K], добавлен 30.03.2014

 • Зміст та методичні підходи до навчання читання іноземною мовою у загальноосвітніх навчальних закладах. Психолого-педагогічні передумови навчання іншомовного читання учнів середнього шкільного віку. Технологія навчання різних видів іншомовного читання.

  курсовая работа [89,4 K], добавлен 30.11.2015

 • Психологічні основи навчання іноземної мови. Обов'язковість комунікативно-ігрового методу на початковому етапі навчання іноземній (німецькій) мові. Контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання іноземною (німецькою) мовою в учнів початкової школи.

  дипломная работа [612,2 K], добавлен 07.03.2011

 • Етапи становлення навику читання. Робота над правильністю, побіжністю та свідомістю читання. Огляд методик читання. Підходи до вибору методу навчання читанню. Дослідження техніки читання і розуміння прочитаного. Комплекс вправ для вдосконалення навиків.

  курсовая работа [62,4 K], добавлен 09.04.2011

 • Цілі навчання іноземній мові молодших школярів. Читання як компонент навчання іноземної мови. Вимоги до процесу навчання читанню іноземною мовою. Характер і режими читання текстів. Прийоми і методи у навчанні нормативно-виразного читання тексту вголос.

  курсовая работа [486,4 K], добавлен 15.02.2012

 • Сутність та розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів. Можливості уроків читання у формуванні мовленнєвих умінь і навичок учнів початкових класів. Перевірка ефективності розвитку мовленнєвої діяльності школярів в експериментальному дослідженні.

  дипломная работа [316,0 K], добавлен 24.09.2009

 • Дидактична сутність читання як виду мовленнєвої діяльності. Шляхи удосконалення навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи. Організація експериментального дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів.

  дипломная работа [671,4 K], добавлен 25.10.2009

 • Психологічні особливості молодших школярів. Характеристика аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Система вправ для навчання аудіювання школярів з урахуванням послідовності становлення мовних умінь і навичок в різних видах мовленнєвої діяльності.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 10.03.2013

 • Психолого-педагогічні передумови формування читацьких умінь і навичок у молодших школярів. Основні лінгво-методичні проблеми навчання виразному читанню. Ефективність і зміст експериментального дослідження розвитку умінь і навичок виразного читання.

  дипломная работа [7,7 M], добавлен 22.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.