Нелінійні аспекти історичного розвитку

Дослідження філософської концепції О. Шпенглера у аналізі його історіософської праці "Присмерки Європи". Філософська інтерпретація історії у теорії локальних цивілізацій А. Тойнбі. Історіософсько-методологічні концепції істориків школи "Анналів".

Рубрика Философия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2011
Размер файла 26,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НЕЛІНІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

План

1. Теорія морфології історії О. Шпенглера

2. Теорія локальних цивілізацій А. Тойнбі

3. Історіософсько-методологічні концепції істориків школи "Анналів".

1. Теорія морфології історії О. Шпенглера

Історіософська концепція О. Шпенглера (1880-J936 pp.) знайшла своє втілення в багатотомній праці "Присмерки Європи". Праця Шпенглера несла звістку про занепад європейської цивілізації і була буквально пронизана кризовими настроями, і саме під знаком занепаду вченим розглядався весь всесвітньо-історичний процес -- народження, ріст та загибель окремих замкнених у собі культур.

Погляди Шпенглера сягають своїми коренями в досить глибокий шар філософської традиції. В його концепції помітний вплив поглядів Дж. Віко, Г. Гете, Ф. Ніцше, Я. Буркхарда та А. де Токвіля.

Автор "Присмерків Європи" відкидає розуміння історії як прогресивного процесу, відкидає саму ідею єдності людської історії. У полеміці з класичною західноєвропейською філософією вчений заявляє, що "пульсація життя призводить до появи окремих локальних замкнених культур, які проходять через стадії зародження, розвитку та занепаду. Він критикував як схему поділу історії на стародавній світ, середньовіччя, новий час, так і ідею європоцентризму. Історія, позбавлена єдності, є простою панорамою розвитку та загибелі цивілізацій як прояву потоку органічного життя.

Шпенглер проголошує, що історії відомі вісім в повній мірі розвинутих культур: єгипетська, індійська, вавілонська, китайська, "аполонівська" (греко-римська), "магічна" (візантійсько-арабська), "фаустівська" (західноєвропейська) і майя. Очікується, згідно його поглядів, і розвиток російсько-сибірської культури.

Пропонує Шпенглер і власний метод історії. Історичне мислення, на противагу науковому, що розташовує свій об'єкт в просторі та послідовно "анатомує" його, ототожнюється вченим лише з інтуїтивним проникненням в потік життя, покликаним знайти завершення в образно-символічній формі.

Кожна культура мислилась Шпенглером як така, що володіє специфічною "душею", втіленою у відповідному їй "світі". Шпенглер підкреслював, що культура як становлення "душі" є чиста можливість, а взята в якості свого "тілесного" втілення в просторово розміщених об'єктивних формах постає виниклою дійсністю. Історія пов'язувалась ним саме з втіленням можливої культури, що рухома становленням життя. Сама "душа" культури є прямо похідною від пульсації "життя". Шпенглер протиставляє причинність як категорію традиційного філософського мислення та науки долі, якій споконвічно підкорені всі виникаючі в історії культурні утворення. Саме доля, з її "вічними варіантами" народження, розвитку та занепаду задає ритм існування кожної культури. Саме долею відміряно тисячолітній строк кожній культурі.

В центрі уваги Шпенглера знаходяться переважно три культури: греко-римська, західноєвропейська, візантійсько-арабська. Кожна з них володіє власною "душею", що розкривається через базовий символ. Якщо "душа" "аполонівськог" культури проявляється в символі почуттєво-наявного окремого тіла, то "фаустівська" культура втілює свою "душу" в символі безмежного простору і часу, а "магічна" -- в строгому протиставленні душі й тіла.

Історія різних культур, зафіксованих Шпенглером, трактується ним крізь призму вихідної міфологеми його концепції, що проголошує зануреність всіх явищ в потік становлення "життя". Саме ж "життя" являється йому таким, що володіє політичним мірилом, пов'язаним із "волею до влади". Історія пояснюється, таким чином, із надісторичного.

Вічними творчими силами кожної з локальних культур Шпенглер проголошує два стани суспільства -- дворянство та духівництво, "селянин же позбавлений історії"". Село для Шпенглера знаходиться за межами всесвітньої історії і закінчується тільки із виникненням міст, що знаменують появу великих культур. Дворянство і духівництво як своєрідна "вічна еліта" кожної локальної культури виявляються у Шпенглера похідними від космічної стихії "життя": в ній вченим фіксується поляризація чоловічого та жіночого начал.

"Націями" Шпенглер називає народи, які знайшли єдність культури; нації формуються народами, об'єднаними в державні утворення. Характеризуючи особливості "третього" стану в процесі розвитку локальних культур, Шпенглер зазначає, що саме з перемогою цього стану в культурі закінчується епоха її розвитку.

Відмираюча культура, за Шпенглером, неминуче стає цивілізацією. Культура народжується з появою її "душі". Вона розквітає, згідно з Шпенглером, на зразок рослини, в певній місцевості і гине, коли "душа" втрачає свої сили. Стадією цивілізації завершуються шляхи розвитку всіх культур.

Шпенглер же найбільше уваги приділяє "фаустівській", "омертвіння" якої відносить до XIX ст. Цивілізаційна стадія "фаустівської культури проявляється у загальній технізації світу, що губить все творче та живе.

Цікавим є аналіз Шпенглером ролі народної маси -- "четвертого стану". В загальнотеоретичному плані маса мислиться вченим як радикальне заперечення культури. Цьому руйнівному впливу маси протистоїть буржуазія., що розглядається Шпенглером як наступниця дворянства та духівництва.

Своєрідна і суперечлива концепція О.Шпенглера відіграла значну роль у формуванні інтелектуального масиву нашого століття, вона виявилась плідною для сучасного цивілізаційного підходу.

2. Теорія локальних цивілізацій А. Тойнбі

Найзначнішого розвитку нелінійний цивілізапійний підхід отримав у фундаментальній праці А. Тойнбі (1889-1975 pp.) "Осягнення історії", що складалась з дванадцяти томів, які побачили світ протягом 1934- 1961 pp.

Тойнбі продовжує тенденцію філософської інтерпретації історії, запропоновану М.Данилевським і розвинену О.Шпенглером. Концепція А. Тойнбі базується на тезі: кожне цивілізаційне утворення в історії є неповторним, індивідуальним. Загальна історія (факт якої Тойнбі визнає) є ланцюгом культурних типів, для кожного з яких наявні свої характерні риси, система цінностей і правил суспільного та особистого життя.

В основі людської історії, згідно Тойнбі, лежить всесвітній розум, божественний Логос. Саме він детермінує зміст і сенс всіх людських діянь, визначає їх темпоральні і просторові характеристики. Причиною людської історії, через яку діє Логос, с природа суспільства і природа людини, в силовому полі яких відбувається вічна боротьба Добра і Зла. Проблему історичного часу Тойнбі також вирішує через призму Логоса. До гріхопадіння Адама людина існувала поза історією, адже вона знаходилась поза межами часових вимірів. Здійснивши гріхопадіння, людина була "скинута" в потік часу, ставши смертною -- гак розпочалась історія. Перелом в історії відбувається після приходу Христа на землю, і історія починає "розгортатись" як більш повний прояв людської сутності, що здійснюється через спасіння.

В межах темпорального аналізу вирішує Тойнбі і питання про неперервність історії. У цьому моменті він всіляко прагне відмежуватися від уявлень про неперервність, яка перейшла в історичну науку з класичної фізики, хоча як би це не видавалося прийнятним з погляду знаку рівняння між історією і власне життям. Темпоральність цивілізацій пов'язана у Тойнбі з поняттям ритму, в якому вій вбачає чергування статики і динаміки, які, на його думку, найвдаліше виражені в схемі Інь-Янь. Що ж до "історичного часу" як такого, то тут вчений відмічає, що він є співмірним для кожної окремої цивілізації з усіма іншими і може розглядатися лише з позиції діахронії.

Навколо категорії "цивілізація" будується розуміння Тойнбі проблем генези, зросту, надлому, розпаду цивілізацій, а також всі системоутворюючі компоненти категоріального апарату, а саме Виклику-і-Відповіді, внутрішнього і зовнішнього пролетаріату, творчих особистостей тощо. Проблема генези цивілізацій розглядається Тойнбі з позиції негативних і позитивних факторів. До числа перших він відносить силу інерції, яка виражається в звичаях і упередженнях, що обумовлюють затримку в розвитку людства. Позитивними факторами є раса і середовище. Визначення раси філософом базується не на антропологічних та анатомічних особливостях, а на психічних і психологічних моментах спорідненості членів соціуму. Тойнбі підкреслює, що майже половина досліджуваних ним цивілізацій була утворена взаємодією та зусиллями кількох рас. Що ж до оцінки фактору середовища, то, згідно Тойнбі, характер оточуючого ландшафту не впливає на появу цивілізацій як таких, але він може детермінувати "вид" такої цивілізації -- "річкової"", "нагірної", "континентальної"" тощо.

Парадигматичне історіософське запитання про те, через які причини відбувається історичний рух, знаходить в "Осягненні історії" розв'язання: рух історії як діалог людини і Бога відбувається в формі Виклику-і-Відповіді. Бог кидає людині виклик через природні труднощі, суворість середовища, в якому живе людина, через саму постановку проблеми існування і виживання людини. Він дає людині "стимули росту", і через подолання "стимулів суворих країн", "стимулу нових земель", "ударів", "опору" тощо людина "мобілізується", роблячи таким чином кроки вперед. Так починається процес росту цивілізацій. Якщо ж людина не чує виклику, то Бог повторює його доти, поки він не буде почутий. Смисл Божого виклику полягає в тому, щоб почути відповідь, в якій людина реалізує свої могутні потенційні сили. Отже, Тойнбі наголошує, що вся людська історія направлена на осягнення Бога і Божої волі, а її кінцева мета полягає в прагненні Бога, який сам направляє і одухотворяє цю історію.

Проблему характеру історичного руху Тойнбі вирішує на користь історичного колообігу, який отримує у нього назву Відходу-і-Повернення. Колообіг історії є за своїм характером перервним, дискретним, на відміну від неперервного життя. Але для "розмежування" безкінечного процесу історичного "перетікання" часу Тойнбі пропонує певні вузлові моменти -- "віхи", тобто локальні цивілізації. Через них здійснюється і в них міститься людська відповідь на Божественний виклик.

У своїй праці Тойнбі звертається до поняття творчості, яке у нього є визначальним в історичному русі; саме через діяння творчих особистостей, через їх енергію і активність і здійснюється поступ людської історії. Творчі меншини в концепції Тойнбі -- це "авангард", діяльне начало в житті цивілізацій, це є певна метафізична сила, векторна метаенергія, через яку реалізується Божественний задум. Творчі особистості, які здатні навіть на рівні інтуїції осягнути цей задум, є прикладом для інших людей, для інертної маси. Сконцентрованість на поставленій меті, те завзяття, з яким творчі меншини її прагнуть, сприймаються оточуючими і наслідуються ними через механізм підсвідомого мімесису. На творчих особистостях базується життєва сила цивілізацій: коли суспільство відчуває дефіцит в таких особистостях, то воно не спроможне гідно відповісти па Виклик, тому цивілізація поступово гине.

Гуманістичний сенс концепції Тойнбі полягає в тому, що для нього історія є процесом, в ході якого реалізується людська гідність, творчий потенціал, духовні прагнення людини. Він фіксує наявність "глухих кутів" в історичному процесі, але сам же і пропонує шляхи виходу з них через осягнення і осмислення людиною себе як частини більш широкого універсуму.

3. Історіософсько-методологічні концепції істориків школи "Анналів"

Серед напрямків історіографії особливе місце посідає французька ""Нова історична наука". Нова вона -- за принципами дослідження, за виробленою нею і гносеологією, за розроблюваною проблематикою. Біля витоків цієї наукової течії стояли Марк Блок та Люсьєн Февр. В 1929 р. вони заснували історичний журнал "Аннали. Економіка, суспільства, цивілізації'". То була подія, що згодом мала значний вплив на подальший розвиток історичної науки у Франції, а згодом і в інших країнах. Тому "Нову історичну науку" часто називають ще "школою Анналів", хоч самі "Анналісти" вважають за краще говорити не про школу, що передбачає приналежність до певних наукових канонів та єдиної методології, а про "дух "Анналів".

На зміну розповідному, описовому стилю історіописання, яке йшло за історичними текстами і зосереджувалось на відновленні ходу політичних подій, Февр і Блок висунули принцип "історик--проблема". Історик формулює проблему і в світлі її відбирає ті пам'ятки, аналіз яких може служити джерелом знання з певної проблеми. Проблеми історії диктує досліднику сучасність, але вона диктує їх досліднику не в якомусь кон'юнктурному, хвилинному плані, а в тому смислі, що історик задає минулому ті питання, які є історичними для сучасності і задавання яких має можливість зав'язати з людьми іншої епохи продуктивний діалог. Таким чином, шлях дослідження історії йде не від минулого до сучасності, а навпаки -- від сучасності до минулого. Тим самим Блок і Февр підкреслювали значення творчої активності дослідника. В певному значенні він "створює" свої джерела: пам'ятки минулого, текст чи матеріальні залишки самі по собі німі та неінформативні. Вони стають історичними джерелами лише постільки, оскільки їм задані відповідні питання й вони включені істориком в сферу його аналізу, на основі чого історик зміг розробити принципи їх аналізу. Висуваючи нові проблеми історичного дослідження, засновники "Анналів" звернулись до таких категорій пам'яток, які до них залишались мало дослідженими чи зовсім педослідженими і, головно, по-новому підійшли до вивчення пам'яток, які вже знаходились в науковому обігу. У лабораторіях засновників "Анналів" та їх послідовників джерелознавча база історії зазнала суттєвого оновлення і розширення.

Обґрунтувавши нові принципи історичного дослідження, творці "Анналів" висунули на перший план творчу активність історика. Здійснений ними перегляд методів історичної науки цілком заслужено згодом був розцінений як "коперніканський переворот", як "революція в історичному знанні". Блок і Февр підкреслювали: сучасність не повинна "підім'яти під себе" історію; історик, що запитує людей минулого, ні в якому випадку не нав'язує їм відповіді -- він уважно прислухається до їх голосу і намагається реконструювати їх соціальний і духовний світ. Для того, щоби зрозуміти зміст висловлювання, що міститься в історичному джерелі, необхідно усвідомити, що в ньому відображено іншу свідомість, що перед нами "Інший". філософ історія шпенглер тойнбі

В методологічному інструментарії "анналістів" чи не найбільше місце займає компаративний метод. За його допомогою можливо виявити найбільш типове, періодичне та закономірне. Компаративістика відіграє в роботі історика роль експерименту. Цей метод дозволяє встановлювати такі зв'язки між явищами, які неможливо знайти іншим шляхом. Але в історії, на думку Блока, порівняльний метод служить як типізації, так й індивідуалізації : він приводить до кращого розуміння предмету дослідження як особливого, відкриваючи риси, притаманні окремим інститутам та суспільствам.

"Анналісти" виступають проти розчленування історії на окремі частини -- історію економічну, соціальну, політичну і т.д. Для них історія єдина у своєму потязі до всебічного дослідження "людини в часі"; вони завжди наголошували на необхідності конструювання "глобально; історії" основою чого мали стати міждисциплінарні дослідження.

"Засуджувати чи розуміти?" -- іще одна методологічна програма сформульована Блоком в його "Апології історії". На думку вченого, дослідник минулого повинен насамперед зрозуміти та пояснити явища історії, намагаючись якомога більше дізнатись про досліджувану проблему.

Молодше покоління "Анналістів", представлене передусім іменами Ф. Броделя та Ж. Ле Гофа, розвивало ті методологічні напрямки, які були запропоновані в працях Л. Февра та М. Блока. Так, в центрі уваги Ле Гофа -- масова свідомість, колективні уявлення, образ світу, що домінував в товщі суспільства. Подібно до інших представників "Нової історичної науки", Ле Гоф -- історик ментальностей, не сформульованих чітко і не зовсім усвідомлюваних манер мислити, часом позбавлених логіки розумових образів, які властиві даній епосі чи певній соціальній групі. Дослідження ментальностей -- велике завоювання "Нової історичної науки", що відкрило новий вимір історії, шляхи до осягнення свідомості "мовчазної більшості" суспільства, тих людей які утворюють його основу, але які, по суті, були виключені з історії. Ле Гоф показав, що існують історичні джерела, з яких, при всьому "опорі матеріалу," тим не менше можна вибрати цінну інформацію про "просту людину" середніх віків, про її світогляд та емоційність, -- необхідно лише правильно поставити проблему і розробити адекватну дослідницьку методику.

В "ієрархії сил", діючих в історії, "Анналісти" розрізняють три основні групи, що мають власні ритми: "постійності", "структури" та "кон'юнктури". "Постійності", "незмінності" -- так характеризуються насамперед природно-географічні умови, в яких існує та розвивається суспільство. "Структури" -- це довгочасові фактори історії, економіка, соціальні інститути та процеси, духовний лад суспільства (релігія, філософські системи, наука, мистецтво). "Кон'юнктури", навпаки, дуже мінливі; такими є криві руху народонаселення, обсягу виробництва, цін. заробітної платні. "Економіка", "суспільство", "цивілізація" -- структури, що відрізняються більшою протягненістю та стійкістю у часі, -- це, на думку "Анналістів", істинний предмет історичного дослідження.

Знайомлячись з деякими аспектами наукової методології "школи "Анналів", необхідно торкнутись проблеми періодизації історії середньовіччя. Гак, Ле Гоф висуває поняття "довгого Середньовіччя". Воно починається, на його думку, в перші віки християнського літочислення і триває до початку XIX століття. Звичайно, ця епоха не монолітна, вона розділена суттєвими зрушеннями і поворотними моментами. Роздумуючи над проблемою "довгого Середньовіччя", Ле Гоф має на увазі перш за все ментальності.

Представники "школи "Анналів" надають перевагу цивілізаційному підходу щодо розуміння історичного процесу. Об'єднуючою тематикою їх дослідів є цивілізація середньовічного Заходу. Проте вони відкидають монадологічне розуміння цивілізацій Шпенглера; здатність цивілізації сприймати різноманітні новації, її відкритість зовнішньому світу, на думку "Анналістів"- основа життєдіяльності кожної культури. "Нова історична наука", завдяки пошуковому та творчому "духу "Анналів", є однією з найбільш авторитетних наукових шкіл в сучасній світовій історіографії.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Клок М. Апология истории. М., 1985.

2.Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая деятельность // Философия и методология истории. М., 1977.

3.Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст.: В 3-х т. К., 1995-1998.

4.Жак Ле Гофф. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1988. 5.Тойнби А.Дж. Постижение истории. М, 1991.

6.Февр Л. Кои за историю. М., 1991.

7.Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. 4.1. М., 1993.

8.Бойченко І. Нелінійна соціальна філософія: цивілізація як монада історії // Філос. студії КДУ. Вин.І. К., 1995.

9.Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа "Анналов". М., 1993.

10.Пріцак О. Арнольд Джозеф Тойнбі та його твір // Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. К„ 1995. Т.2.

11.Ревель Ж. История и социальные науки во Франции. На примере эволюции школы "Анналов" // Новая и новейшая история. 1998. № 5-6.

12.Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.

13.Скоблик В.П. Історія Русі-України ХІ-ХШ ст. у контексті міжцивілізаційних відносин (особливості тойнбіанської інтерпретації) // УІЖ. 1998. № 5.

14.Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы "Анналов". Отв. ред. Ю.Л.Бессмертный. М., 1993.

15.Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. М, 1989.

16.Таран Л.B. Французька історіографія (70-ті роки XIX -- 80-ті роки ХХ ст.). К, 1991.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • У теоріях циклічних цивілізацій безупинне поступальне прямування людства як цілого заміняється на циклічний розвиток окремих локальних цивілізацій. Основні положення теорії цивілізацій англійського історика XX сторіччя Арнольда Тойнбі та їх аналіз.

  творческая работа [29,0 K], добавлен 03.02.2008

 • Цивілізація, як характеристика стану існування суспільства. Цивілізаційний підхід: парадигма філософсько-історичного пізнання. Вчення М.Я. Данилевського та його роль у формуванні цивілізаційного підходу. Цивілізаційна концепція історії А.Дж. Тойнбі.

  дипломная работа [114,8 K], добавлен 02.06.2013

 • Філософія історії як складова системи філософського знання, її сутність та розвиток. Шляхи трансформації поняття "філософія історії" від його Вольтерівського розуміння до сучасного трактування за допомогою теоретичної спадщини Гегеля, Шпенглера, Ясперса.

  реферат [32,2 K], добавлен 23.10.2009

 • Дослідження основних тез історіософської дискусії слов'янофілів і західників. Поняття культурно-історичного типу та його розвитку у релігійному, культурному, політичному та суспільно-економічному напрямку. Погляди на історію в ідеології євразійців.

  реферат [24,9 K], добавлен 22.10.2011

 • Три основні напрями філософії історії. Специфіка філософського осмислення проблеми людини у філософії, сутність людини в історії філософської думки. Філософські аспекти походження людини. Проблеми філософії на сучасному етапі. Особистість і суспільство.

  реферат [40,2 K], добавлен 08.10.2009

 • Філософські напрямки, школи й досягнення в Античному світі, встановлення між ними зв’язків. Специфіка античного способу філософствування. Періоди розвитку грецької філософської думки. Еволюційна космологія і "будова космосу". Принципи античного виховання.

  дипломная работа [674,7 K], добавлен 27.01.2012

 • Причини та основи соціального розвитку держав світу, відображення даних питань та проблем в філософських пошуках. Сутність концепції суспільно-економічних формацій, її основні евристичні можливості і недоліки. Технократичні концепції суспільного процесу.

  контрольная работа [20,4 K], добавлен 27.09.2010

 • Загальна характеристики стану філософської культури України кінця XVIII – початку XIX ст. Поширення ідей представників французького та німецького просвітництва в Україні. Масонство в історії філософської думки України, теорії та етапи його зародження.

  контрольная работа [18,1 K], добавлен 30.05.2010

 • Особливості філософії періоду Відродження у XIV-XVI ст. Значення у розвитку філософської культури тогочасної України Острозької академії - першої української школи вищого типу. Гуманістичні ідеї у філософській думці України. Києво-Могилянська академія.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 23.08.2010

 • Виникнення та зміст концепції "кінця історії" та її вплив на розвиток американської філософської думки. С. Хантінгтон і теорія "зіткнення цивілазацій" в геополітичній розробці міжнародних відносин. Аналіз точок дотику та відмінностей даних концепцій.

  контрольная работа [70,3 K], добавлен 01.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.