Кола змінного струму

Діючі значення струму і напруги. Параметри кола змінного струму. Визначення теплового ефекту від змінного струму. Активний опір та потужність в колах змінного струму. Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги. Закон Ома в комплекснiй формi.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.04.2012
Размер файла 451,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Контрольна робота з дисципліни

«Електротехніка»

на тему: «Кола змінного струму»

1. Кола змінного струму

Електричний струм - це впорядкований рух заряджених частинок у просторі. У металах та напівпровідниках це електрони, у електролітах позитивно та негативно заряджені іони, у іонізованих газах - іони та електрони. За напрямок струму вибирають рух позитивно заряджених частинок. Таким чином напрямок руху струму в металах протилежний напрямку руху електронів.

Змінним електричним струмом називається такий струм, величина і напрям якого змінюється за гармонічним законом.

Такий струм можна отримати, якщо виток дроту рівномірно обертати в однорідному магнітному полі відносно осі, перпендикулярної до напряму ліній магнітної індукції.

Магнітний потік, який пронизує контур рамки, визначається так:

де - кут між напрямом нормалі до площини рамки і напрямом вектора ; - кутова швидкість обертання рамки; f - частота обертання; S - площа рамки; Ф0 - максимальне значення магнітного потоку (при = 0).

В основі виникнення змінної ЕРС покладене явище електромагнітної індукції. Величина ЕРС, що виникає у рамці дорівнює:

де 0 - амплітудне значення ЕРС З даної формули випливає, що ЕРС, яка виникає у рамці, що обертається з постійною кутовою швидкістю в магнітному полі змінюється за синусоїдальним законом з циклічною частотою . Таким чином кутова швидкість обертання рамки є одночасно циклічною частотою коливання ЕРС і сили змінного струму. З формул (7.1) і (7.2) видно, що коли магнітний потік максимальний, то ЕРС мінімальна і навпаки. Якщо кінці рамки приєднати до мідних кілець, до яких притиснуті вугільні контакти (щітки), а до них - споживач R, то в колі буде протікати змінний струм

,

де R+r - повний опір кола, i(t) - миттєве, I0 - амплітудне значення сили струму.

Амперметр і вольтметр у колі змінного струму показують не миттєві і не максимальні значення струму і напруги, а ефективні. Діюче, або ефективне, значення величини змінного струму І дорівнює величині такого постійного струму, який, протікаючи по тому самому провіднику що і змінний струм виділяє в ньому за один і той же проміжок часу таку саму кількість теплоти.

Діючі значення струму і напруги визначаються за формулами: і відповідно. І0, U0 - амплітудні значення струму і напруги.

2. Параметри кола змінного струму

Для характеристики змінного струму вводять такі параметри:

1) Період Т - час повного коливання змінного струму.

2) Лінійна частота f - кількість повних коливань за 1 секунду. Якщо Т=1с, то f=1с-1. Ця одиниця називається Герцем(Гц)

Дольові одиниці:

1 кГц=103 Гц, 1 мГц=106 Гц.

Частота дорівнює:

3) Кутова частота щ. Вона визначається кутовою швидкістю обертання провідника в магнітному полі, або кількістю повних коливань за період Т, що дорівнює 2р (6,28), тобто за період одного оберту:

Кутова частота має розмірність кутової швидкості: радіан за секунду (рад/с).

4) Миттєве значення (струму, напруги, Е.Р.С.) - це значення цих величин на даний момент часу. Миттєве значення позначається малими прописними літерами: - і, и, е.

5) Початкове значення (струму, напруги, Е.Р.С.) - це значення цих величин в початковий момент часу - і0, и0, е0.

6) Максимальне(амплітудне) значення - це максимальне значення (струму, напруги, Е.Р.С.) за період - Im, Um, Em.

7) Діюче значення - це значення величини, що визначається з умов теплового еквівалента - І, U, E.

Діюче значення необхідно для визначення теплового ефекту від змінного струму. Між амплітудним і діючим значеннями існує залежність:

При порівнянні може виявитися, що величини змінюються в часі однаково (збігаються по фазі) або одна величина змінюється швидше (випереджає другу), тобто одна величина досягає максимуму раніш, ніж інша. Першу називають випереджаючою, другу відстаючою. У цьому випадку можна стверджувати, що між величинами існує зсув фаз, який вимірюється кутом зсуву фаз:

де ш2-початкова фаза величини відстаючої, ш1 - початкова фаза величини випереджаючої.

3. Активний опір та потужність в колах змінного струму

Протікаючи по провіднику, змінний струм, так само як і постійний зумовлює нагрівання цього провідника. Кількість енергії, що витрачається за одиницю часу на нагрівання провідника називається активною потужністю. Активна потужність, що виділяється на ділянці кола, яке містить лише активний опір R визначається за формулою

Враховуючи, що і , активну потужність Р можна виразити через амплітудні значення струму і напруги

.

Якщо ділянка кола крім активного опору містить ще й реактивний опір ХL (Рис. 7.4а), або ХС (Рис. 7.6а), то згідно з приведеними векторними діаграмами

(Рис. 7.4в) і (Рис. 7.6в) між коливаннями напруги і струму в таких ділянках існує зсув фаз . З векторних діаграм випливає, що . Тоді активна потужність, що виділяється на ділянці кола, яка містить реактивний опір визначається за формулою

Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги визначається співвідношенням

.

Величина формулі (7.15) називається коефіцієнтом потужності в колі змінного струму. Коефіцієнт потужності в колі змінного струму можна визначити з (7.15) за відомими значеннями потужності і діючими значеннями струму і напруги

.

Розглянемо коло з резистором, який має активний опiр R. Нехай у колi протікає струм . Тоді за законом Ома напруга на затискачах резистора становить:

.

Як бачимо, ; , тобто напруга i струм у колi з активним опором збiгаються за фазою.

Крiм того, при проходженнi синусоїдного струму крiзь опiр не тiльки миттєвi значення, але й амплiтуди та дiючi значення пов'язанi за законом Ома:

; .

Подамо миттєвi значення напруги та струму через комплекснi амплiтуди:

;

.

Пiдставимо цi значення до виразу :

.

Якщо рiвнi мiж собою реальнi частини, то рiвнi й вектори: . Скоротивши на множник , матимемо

- (3)

Закон Ома в комплекснiй формi.

Запишемо комплекснi дiючi значення струму та напруги:

струм напруга змінний фаза

; .

На рис. зображено вектори , , , на комплекснiй площинi.

Визначимо миттєву потужнiсть, яка витрачається в опорi. При цьому врахуємо, що .

.

Оскiльки , отримуємо

.

Залежнiсть миттєвих значень u, i, p від t (або ) показано на рис. 7. Визначимо активну потужнiсть P, яка дорiвнює середньому за перiод значенню миттєвої потужностi:

.

Другий iнтеграл дорiвнює нулю, оскiльки на iнтервалi часу, що кратний перiоду, додатнi та вiд'ємнi площi синусоїдної функцiї однаковi.

4. Класифікація електричних кіл змінного струму

Електричні кола змінного струму класифікують в залежності від форми кривої струму і його частоти, характеру параметрів, складності електричних схем заміщення, призначення.

З більшого числа різних видів електричних кіл змінного струму можна виділити: однофазні та багатофазні; лінійні та нелінійні; з зосередженими і розподіленими параметрами, з взаємоіндуктивностями і без взаємоіндуктивностей, прості та складні (до складних можна віднести багатофазні кола).

Розглянемо синусоїдальний струм, що є найбільш поширений серед змінних струмів. Синусоїдальний струм має низку переваг перед іншими видами змінних струмі, і тому устаткування, що використовує цей струм, за техніко-економічними параметрами значно перевищує устаткування, що працює на іншому виді змінного струму. Крім того, синусоїдальний струм легше і більш економно передається на великі відстані. Виходячи з цього, уся електрична енергія, одержувана на електростанціях, - це енергія синусоїдального струму.

Синусоїдний струм (напруга, ЕРС) - це електричний струм, який є синусоїдною функцiєю часу. У лiтературi також застосовується назва гармонiчний струм - який змiнюється за синусоїдним чи косинусоїдним законами. На рис. 2 показано часову дiаграму синусоїдного струму, миттєве значення якого визначається за формулою:

,

де - амплiтуда; - частота, Гц; - кутова частота, Рад/с; - початкова фаза, Рад.

Електрична енергія синусоїдного струму виробляється на електричних станціях синхронними генераторами частотою 59 Гц (Т=0.02 с) в країнах Європи і 60 Гц - США та Японії. Вибір частоти 50 Гц, або 60 Гц зумовлений техніко-економічними причинами, а саме, при менших частотах габарити електричних машин і трансформаторів зростають, помітне мигання освітлювальних приладів. При частотах в електричних машинах і трансформаторах зростають втрати енергії, збільшується спад напруги в проводах ліній електропересилання внаслідок збільшення їх індуктивного опору тощо.

Початкова фаза синусоїдного електричного струму - значення фази синусоїдного струму в початковий момент часу (t=0). Інакше, початкова фаза вiдповiдає абсцисі найближчої точки переходу з вiд'ємної пiвхвилi до додатної. На рис. 2а початкова фаза коливання дорiвнює нулю, на рис. 2б перша крива має початкову фазу (), а друга крива - (). Якщо розглядати змiнний струм, який змiнюється за косинусоїдним законом , то як початкова фаза використовується абсциса найближчого додатного максимуму (рис. 3а). Рис. 3б iлюструє спiввiдношення початкових фаз при синусоїднiй та косинусоїднiй формах запису:

.

Таким чином, при переходi вiд синусоїдної до косинусоїдної форми запису початкова фаза зменшується, при зворотньому переходi - збiльшується.

Нехай для деякої дiлянки електричного кола струм та напруга становлять: ; , тодi величина зветься зсувом фаз мiж напругою та струмом. Це поняття встановлюється для характеристики двох коливань однакової частоти.

Отже, зсув фаз мiж напругою та струмом - це алгебраїчна величина, що дорiвнює рiзницi фаз напруги та струму.

Якщо , коливання (тобто струм i напруга) синфазнi;

, коливання протифазнi;

, - напруга випереджає струм на величину ;

, - напруга вiдстає вiд струму на величину .

Цi спiввiдношення справедливi також i для синусоїдної форми запису. Аргумент синуса (косинуса) являє собою миттєву або поточну фазу : . Зв'язок мiж кутовою частотою та поточною фазою встановлюється спiввiдношеннями:

; .

На рис. 4а показано залежнiсть при та .

Аби визначити дiюче значення синусоїдного струму, скористуємось формулою (1) та косинусоїдною формою запису .

.

Замiнимо на та проiнтегруємо здобутий вираз:

.

Другий iнтеграл дорiвнює нулю, оскiльки функцiя на iнтервалi 0T/4 має однаковi додатну та вiд'ємнi площi (рис. 4б).

Таким чином, дiюче значення пов'язане з амплiтудним: , тобто амплiтудне значення завжди бiльше, нiж дiюче. Для дiючих значень також виконується закон Ома:

; ; .

Дiюче значення синусоїдного струму характеризує його енергетичну дiю. Вольтметри та амперметри у колах змiнного струму показують дiюче значення ЕРС, напруги та струму. Наприклад, якщо амплiтуда напруги у колi U = 311 В, то вольтметр на затискачах кола покаже .

Середні значення синусоїдних велечин за період дорівнюють нулеві

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття змінного струму. Резистор, котушка індуктивності, конденсатор, потужність в колах змінного струму. Закон Ома для електричного кола змінного струму. Зсув фаз між коливаннями сили струму і напруги. Визначення теплового ефекту від змінного струму.

  лекция [637,6 K], добавлен 04.05.2015

 • Основні фізичні поняття. Явище електромагнітної індукції. Математичний вираз миттєвого синусоїдного струму. Коло змінного синусоїдного струму з резистором, з ідеальною котушкою та конденсатором. Реальна котушка в колі змінного синусоїдного струму.

  лекция [569,4 K], добавлен 25.02.2011

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Поняття електростатиці, електричного поля, електричного струму та кола, ємністі, магнетизму та електромагнітній індукції. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Кола змінного струму. Послідовне та паралельне з’єднання R-, C-, L- компонентів.

  анализ книги [74,2 K], добавлен 24.06.2008

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму електричного кола в режимі синусоїдального струму, а також повну потужність електричного кола та коефіцієнт потужності. Використання методу комплексних амплітуд для розрахунку електричного кола (ЕК).

  контрольная работа [275,3 K], добавлен 23.06.2010

 • Загальні відомості про електричні машини. Форми виконання електричних двигунів. Технічне обслуговування електродвигунів змінного струму, їх основні неполадки та способи ремонту. Техніка безпеки при сушінні електричних машин, підготовка до пуску.

  курсовая работа [130,6 K], добавлен 18.01.2011

 • Розрахунок символічним методом напруги і струму заданого електричного кола (ЕК) в режимі синусоїдального струму на частотах f1 та f2. Розрахунок повної, активної, реактивної потужності. Зображення схеми електричного кола та графіка трикутника потужностей.

  задача [671,7 K], добавлен 23.06.2010

 • Розрахунок та дослідження перехідних процесів в однофазній системі регулювання швидкості (ЕРС) двигуна з підлеглим регулювання струму якоря. Параметри скалярної системи керування електроприводом асинхронного двигуна. Перехідні процеси у контурах струму.

  курсовая работа [530,2 K], добавлен 21.02.2015

 • Перетворення у схемі; заміна джерела струму на еквівалентне; система рівнянь за законами Кірхгофа. Розрахунок струмів холостого ходу методами двох вузлів, вузлових потенціалів і еквівалентного генератора; їх порівняння. Визначення показань вольтметрів.

  курсовая работа [85,3 K], добавлен 30.08.2012

 • Провідники й ізолятори. Умови існування струму. Закон Джоуля-Ленца в інтегральній формі. Опір провідників, потужність струму, закони Ома для ділянки кола, неоднорідної ділянки кола і замкнутого кола. Закони Ома й Джоуля-Ленца в диференціальній формі.

  учебное пособие [216,0 K], добавлен 06.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.