Вирішення задач загальної фізики

Визначення кінетичної та потенціальної енергії точки. Вирішення рівняння коливання математичного маятника. Визначення сили світла прожектора, відстані предмета і зображення від лінзи. Вираження енергії розсіяного фотона, а також швидкості протона.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.04.2015
Размер файла 299,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Контрольна робота

з дисципліни "Фізика"

2015

1. Задача 3.7

Матеріальна точка масою m = 20 г здійснює гармонічні коливання за законом x = 0,1cos(4рt+ р/4). Визначити повну енергію W цієї точки.

Розв'язання

Дано:

x = 0,1cos(4рt+ р/4).

Е - ?

Повна енергія Е точки складається з кінетичної та потенціальної енергії:

Е= Т+П

Загальне рівняння руху точки:

x = А•соs(щ0•t + ц),

де: х - координата точки, А - амплітуда, щ0 - кутова швидкість, ц - початкова фаза. А = 0,1 м, щ0 = 4р.

Для знаходження швидкості точки візьмемо першу похідну по часу від х:

V = - щ0•А•sin(щ0•t+ ц), V = - 0,4•р•sin(4рt+р/4).

Кінетична енергія тоді:

Потенціальна енергія:

З цих рівнянь знаходимо повну енергію точки:

.

2. Задача 3.11

Написати рівняння коливання, яке отримане в результаті додавання двох гармонічних коливань одного напрямку

x1 = 3cos(2рt)см і

x2 = 4cos(2рt+р/2)см.

Розв'язання

Дано:

x1 = 3cos(2рt)см

x2 = 4cos(2рt+р/2)см

x(t) = ?

Маємо:

x1 = А1cos(щt+ц1)

x2 = А2cos(щt+ц2)

щ=2р

А1=3 см

А2=4 см

ц1=0;

ц2=р/2

Дц = ц1-ц2 = р/2

Шукане рівняння:

x = Аcos(щt+ц)

; ц=arctg(4/3); ц ? р/3

Амплітуда результуючого коливання:

Рівняння коливання, яке отримане в результаті додавання двох даних гармонічних коливань, запишеться так:

х = 5cos(2рt+р/3) см

3. Задача 3.28

Математичний маятник довжиною l=25см здійснює згасаючі гармонічні коливання з логарифмічним декрементом згасання д=0,5. За який час t повна енергія маятника зменшиться у 10 разів?

Розв'язання

Дано:

l=25см = 0,25 м

д=0,5

W0/W1 = 10

t = ?

Для згасаючих коливань маємо:

, або (1)

Період коливань математичного маятника:

(2)

Підставляючи (2) в (1), отримаємо:

(3)

Повна енергія коливань

і за умовою

W0/W1 = k (k=10)

Тоді

або з врахуванням (3):

(4)

Прологарифмуємо (4):

Звідки час, за який коливань зменшиться в k разів:

(5)

Підставляючи в (5) значення логарифмічного декрементому затухання:

4. Задача 3.34

Соленоїд індуктивністю L=0,2Гн і опором R=90 Ом підключений до джерела з напругою U=170sin100рt B.

Визначити амплітудне значення сили струму, який тече крізь соленоїд.

Розв'язання

Дано

L=0,2Гн

R=90 Ом

U=170sin100рt B

І0 - ?

Маємо коло змінного струму з індуктивністю та активним опором.

Амплітудне значення сили струму, який тече крізь соленоїд, можна знайти із формули:

З рівняння U = 170sin100рt маємо:

U0 = 170 В; t=100рt; =100р

Тоді:

5. Задача 3.47

Дві точки знаходяться на відстані Дx = 50 см одна від одної на прямій, вздовж якої поширюється хвиля зі швидкістю V=50 м/с. Період Т коливань дорівнює 0,05 с. Визначити різницю фаз коливань Д?.

Розв'язання

Дано

Дx = 50 см = 0,5м

V = 50 м/c

Т = 0,05 c

Д - ?

Різниця фаз коливань двох точок хвилі зв'язана з відстанню х між цими точками співвідношенням

= (2/)x =(2/)(x2 - x1).

Довжина хвилі дорівнює відстані, яку хвиля проходить за один період, і може бути знайдена зі співвідношення

= VT = 50·0,05=2,5 м.

Підставивши значення величин

, х1 - х2 = Дx

і обчисливши, одержимо:

= (6,28/2,5) ·0,5 = 1,26 рад, або = 72о.

6. Задача 3.51

Прожектор випромінює пучок світла у вигляді конуса, кут розхилу якого 2и = 30є. Світловий потік Ф прожектора розподілений усередині конуса рівномірно і становить 80 клм. Визначити силу світла І прожектора.

Розв'язання

Дано:

б = 2и = 30є

Ф = 80 клм=8·104 лм

І - ?

Сила світла І визначається відношенням світлового потоку dЦ до тілесного кута dщ, у межах якого укладений і рівномірно розподілений цей потік:

При рівномірному розподілі світлового потоку усередині конуса:

Тілесний кут при вершині прямого кругового конуса з кутом розхилу б дорівнює

Щ=2р(1?cosб/2).

7. Задача 3.68

Плоско-опукла лінза з радіусом кривизни R=40см і показником заломлення n=1,5 дає зображення предмета збільшене вдвічі (k=2). Визначити відстані а1 та а2 предмета і зображення від лінзи. Надати рисунок.

Розв'язання

Дано

R1=40 см

R2=

n=1,5

k= 2

a1 - ? a2 - ?

Для тонкої лінзи, яка поміщена в однорідну середу

де а1 і а2 -- відстані предмета і зображення від лінзи, п-- показник заломлення матеріала лінзи,

R1 и R2 -- радіуси кривизни лінзи.

Лінійне збільшення лінзи визначається формулою:

де y1 -- висота предмета і y2 -- висота зображення.

Звідси

Тоді

8. Задача 3.74

В досліді з інтерферометром Майкельсона для зміщення інтерференційної картини на Дm =500 смуг дзеркало переміщують на відстань Дl =0,161 мм. Визначити довжину хвилі світла.

Розв'язання

Дано

Дm =500

Дl =0,161 мм = 1,61·10-4м

- ?

Переміщення L дзеркала на відстань л/2 відповідає зміні різниці хода на л, тобто зміщенню інтерференційної картини на одну смугу. Таким чином,

енергія маятник лінза фотон

,

де k -- число смуг, які пройшли в поле зору, звідки

.

9. Задача 3.87

Визначити кутову дисперсію Dц дифракційної ґратки для довжини хвилі л = 650нм, якщо кут дифракції =15.

Розв'язання

Дано

л = 650нм = 650·10-9м

=15

Dц - ?

Дифракційна ґратка представляє собою сукупність великого числа N однакових по ширині паралельних щілин, які розділені непрозорими проміжками, також однаковими по вбираючій лінзі, яка встановлена за перешкодою.

b - ширина щілини;

а - ширина непрозорої ділянки;

d = a + b - період або постійна ґратки.

Якщо ґратку освітлювати монохроматичним білим світлом, то всі максимуми, крім центрального (k = 0) розкладуться в спектр - сукупність кольорів, причому фіолетові лінії будуть ближче до центру, а червоні дальше (т.як лф < лкр , то цф < цкр).

Умова головних максимумів:

Диференціюючи, отримаємо

Або

Dц =

Знаходимо:

cosц = cos15 = 0,966, sin15= 0,259 і для k = 1 (спектру 1-го порядку):

10. Задача 3.91

Промінь світла відбивається від дна скляної посудини, заповненої водою. При якому куті падіння променя на поверхню води відбите світло є максимально поляризованим? (nв=1,33, nск=1,57).

Розв'язання

Дано

nв=1,33

nск=1,57

б - ?

При куті падіння, який дорівнює куту Брюстера іБр:

- відбитий від межі розділу двох діелектриків промінь буде повністю поляризованим в площині, перпендикулярній площині падіння.

- тангенс кута Брюстера дорівнює відносному показнику заломлення:

(1) - закон Брюстера.

n1, n2 - показаники заломлення 1-го та 2-го середовищ.

Звідки:

, і1 = 49,7

За законом заломлення

де nск, nпов - показники заломлення скла та повітря, nпов = 1

Тоді:

(2)

Розраховуємо:

Тобто, б90

11. Задача 4.7

Температура абсолютно чорного джерела теплового випромінювання Т1 = 2500 К. Визначити температуру другого джерела, якщо відомо, що довжина хвилі, яка відповідає максимуму його спектральної випромінювальної здатності на Дл=0,6 мкм більша, ніж у першого джерела.

Розв'язання

Дано

Т1 = 2500 К

лmax2 - лmax1 = Дл=0,6 мкм = 6·10-7 м

Т2 - ?

За законом зміщення Віна:

лmax = b/T,

де b = 2,89·10-3 м·К.

Звідки:

лmax1 = b/T1 і лmax2 = b/T2

Віднімаючи від другої рівності першу, отримаємо: лmax2 - лmax1 = b/T2 - b/T1, або:

Звідки:

Обчислюємо:

12. Задача 4.11

Червона межа фотоефекту для калію складає л0= 0,62 мкм. Визначити 1) величину гальмівного потенціалу Uг при дії на калій випромінювання з довжиною хвилі 3,1·10-7м; 2) роботу виходу електронів з калію.

Розв'язання

Дано:

л0= 0,62 мкм =

калій

л = 3,1·10-7м

Uг - ? А - ?

Записуємо рівняння Ейнштейна для фотоефекту у вигляді:

де с - швидкість світла

m = 9.11•10-31 кг - маса електрона

Оскільки навіть найбільш швидкі електрони затримуються електричним полем після проходження в ньому відстані, яка відповідає різниці потенціалів Uг, то їх кінетична енергія безпосередньо після виходу з металу пов'язана з величиною Uг співвідношенням

Червона межа фотоефекту дорівнює:

h = 6.62•10-34 Дж•с - стала Планка

Звідки знаходимо роботу виходу електронів з калію:

13. Задача 4.28

Знайти кінетичну енергію та швидкість а)протона, б)електрона, якщо їх імпульс р = 3?10-22 кг?м/с. Яку з цих частинок у даному випадку можна вважати нерелятивістською?

Розв'язання

Дано:

р = 3?10-22 кг?м/с

Т-? V - ?

Знаючи імпульси протона та електрона, знайдемо їх швидкості.

р = mV;

Маса спокою електрона:

mе = 9.11•10-31 кг

Маса спокою протона:

mр = 1.67•10-27 кг

Знаходимо: швидкість протона

швидкість електрона

Швидкість протона далека від швидкості світла с = 3•108 м/c, а швидкість електрона дуже близька до неї.

Тому вважати нерелятивістською частинкою можна тільки протон.

Оскільки швидкість електрона порівнянна зі швидкістю світла, то необхідно враховувати, що маса електрона буде релятивістською:

(1),

Де

m - маса електрона, що рухається.

2. У релятивістській механіці кінетична енергія частинки визначається як різниця між повною енергією Е и енергією спокою Е0 цієї частинки:

T = Е - Е0 (2), де .

Підставивши останні рівняння в формулу (2), отримаємо для протона:

Використаємо зв'язок між енергією та імпульсом релятивістської частинки:

находимо кінетичну енергію електрона:

Оскільки

знайдемо швидкість електрона звідси:

14. Задача 4.34

При ефекті Комптона фотон з енергією е1 = 0,51МеВ був розсіяний на кут и = 140.

Визначити енергію е2 розсіяного фотона.

Розв'язання

Дано:

е1 = 0,51МеВ

и = 140

е2 - ?

Для визначення енергії розсіяного фотона скористаємося формулою Комптона

Дл (1)

де л2, л1 - довжини падаючої та розсіяної хвиль випромінювання.

Виразимо довжини хвиль л2 і л1 через енергії е1 і е2 відповідних фотонів, скориставшись формулою

.

Одночасно помножимо чисельник і знаменник правої частини формули (1) на швидкість світла с:

Скорочуємо на hc і виражаємо з отриманої формули шукану енергію:

де E0=m0c = 0,51МеВ - енергія спокою електрона в мегаелектрон-вольтах.

Обчислення дає:

15. Задача 4.47

Визначити швидкість протона з довжиною хвилі де Бройля 2пм.

Розв'язання

Дано:

д= 2 пм = 2·10-12 м

V - ?

Формула де Бройля має вигляд:

(1),

де p - імпульс тіла

h = 6.62•10-34 Дж•с - стала Планка

Вважаючи протон класичною частинкою, отримаємо:

Звідси

і (2)

Маса протона: m0 = 1.67•10-27 кг

За рівністю (2) знаходимо:

16. Задача 4.51

Електронний пучок прискорюється потенціалом U = 1кВ. Звісно, що невизначеність швидкості утворює 0,1% від її значення. Знайти невизначеність координати електрона.

Розв'язання

U = 1кВ = 103 В

V=0,001V

x - ?

Із співвідношення невизначеностей Гейзенберга:

Дx Др ? h (1)

h = 6,63·10-34 Дж·с - стала Планка

Др - невизначеність у знаходженні імпульсу.

Кінетична енергія електронів, які пройшли прискорюючу різницю потенціалів U:

T = eU = 1кеВ,

тобто електрон при даних умовах не є релятивістською частинкою і імпульс електрона:

.

m0 = 9.11•10-31 кг - маса електрона

e = 1.6•10-19 Кл - заряд електрона

Шукана невизначеність координати з виразу (1):

Знайдемо швидкість електронів:

Знаходимо невизначеність координати електрона:

17. Задача 4.68

Записати спектроскопічні позначення станів атому гідрогену, в яких може знаходитися електрон з головним квантовим числом n = 4.

Розв'язання

Дано:

n = 4

Найпростіший атом - атом гідрогену - складається з ядра та електрона.

Для головного квантового числа n = 4 можна записати спектроскопічні позначення станів атому гідрогену: 4s, 4p, 4d і 4f.

18. Задача 4.74

Вказати склад ядра берклію 247Bk та оцінити його радіус.

Розв'язання

Дано:

247Bk

r - ?

Використаємо співвідношення:

Заряд ядра атома = Порядковому номеру = Числу протонів = Числу електронів

Число нейтронів = Атомна масса (Ar) - Порядковий номер

Для берклію 247Bk:

N (порядковий номер) - 97

Атомна маса = Ar(B) = 247

Кількість електронів e-=97

Кількість протонів p+=97

Число нейтронів:

n0= 247 - 97 = 150

19. Задача 4.87

Скільки атомів з 1 млн. атомів полонію ( 21084Po ) розпадаються за добу?

Розв'язання

Дано:

N0 = 106

21084Po

T1/2 = 138 діб

t = 1 доба = 24 год

N0 - N - ?

Число атомів радіоактивної речовини, які розпадаються за час Дt, визначається формулою

|ДN|= --лN0 Дt (1)

Застосовувати цю формулу для кінцевого проміжку часу Дt можна тільки у випадку, якщо число атомів N, які ми маємо, можна вважати за час Дt незмінним, тобто. коли проміжок часу Дt значно менше періоду напіврозпаду Т1/2. В нашому випадку періоду напіврозпаду полонія Т1/2 = 138 діб; тому ми можемо число атомів полонію, що розпадаються за час Дt = 1 доба зайти за формулою (1):

з урахуванням значення

|ДN|= --лN0 Дt = (2)

За законом радіоактивного розпаду:

число ядер, які розпалися

Тоді шуканий час розпаду

Відповідь: |ДN|=

20. Задача 4.91

Активність деякого радіоактивного ізотопу дорівнює 100Бк. Знайти його активність через час, який дорівнює половині від його періоду напіврозпаду.

Розв'язання

Дано:

A0 = 100 Бк

t=0,5T1/2

А1 - ?

Активність радіоактивного ізотопу характеризує швидкість розпаду:

(1)

Для початкової активності t = 0 і отримаємо:

де А0 - активність ізотопу в початковий момент часу.

Звідки:

і при t=0,5T1/2

Список використаної літератури

Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - К, 1999. - 532 с.

Савельев И.В. Курс общей физики. Оптика. М.: Астрель - АСТ, 2006.

Фирганг Е.В. Руководство к решению задач по курсу общей физики. - М, "Высшая школа", 1977.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок відстані від лінзи до зображення, використовуючи формулу лінзи. Визначення фокусної відстані лінзи і відстані від лінзи до зображення. Найменша можлива відстань між предметом та його дійсним зображенням, створюваним збиральною лінзою.

  контрольная работа [119,0 K], добавлен 10.06.2011

 • Визначення її фокусної відстані і оптичної сили. Отримання зображення за допомогою збиральної лінзи. Обладнання: збиральна лінза на підставці, свічка, екран, лінійка, джерело струму, ключ. Відстань від лінзи до зображення. Відстань від предмета до лінзи.

  лабораторная работа [378,4 K], добавлен 03.06.2007

 • Визначення фокусної відстані лінзи до зображення. Розрахунок найменшої відстані між предметом і його дійсним зображенням. Знаходження оптичної сили заданих лінз і оптичної сили окулярів для далекозорої людини, щоб вона бачила як людина з нормальним зором.

  контрольная работа [111,2 K], добавлен 02.06.2011

 • Характеристика світла як потоку фотонів. Основні положення фотонної теорія світла. Визначення енергії та імпульсу фотона. Досліди С.І. Вавилова, вимірювання тиску світла. Досліди П.М. Лебєдева. Ефект Компотна. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

  лекция [201,6 K], добавлен 23.11.2010

 • Закон збереження механічної енергії. Порівняння зменшення потенціальної енергії прикріпленого до пружини тіла при його падінні зі збільшенням потенціальної енергії розтягнутої пружини. Пояснення деякій розбіжності результатів теорії і експерименту.

  лабораторная работа [791,6 K], добавлен 20.09.2008

 • Математичний маятник та матеріальна точка. Перевірка справедливості формули періоду коливань математичного маятника для різних довжин маятника і різних кутів відхилення від положення рівноваги. Механічні гармонічні коливання та умови їх виникнення.

  лабораторная работа [89,0 K], добавлен 20.09.2008

 • Використання фізичного маятника з нерухомою віссю обертання античними будівельниками. Принцип дії фізичного маятника. Пошук обертаючого моменту. Період коливань фізичного маятника та їх гармонійність. Диференціальне рівняння руху фізичного маятника.

  реферат [81,9 K], добавлен 29.04.2010

 • Енергія як фізична величина. Загальний огляд основних її видів. Характеристика потенціальної енергії, особливості визначення цієї характеристики у деформованої пружини. Кінетична енергія об’єкту, її залежність від швидкості руху та від маси тіла.

  презентация [20,6 M], добавлен 15.12.2013

 • Фізико-хімічні основи процесів в галузях хімічних технологій, визначення швидкості законами теплопередачі. Процеси перенесення маси енергії і кількості руху, рівняння нерозривності суцільності потоку. Гідростатична подібність, емпіричні залежності.

  лекция [2,3 M], добавлен 17.07.2011

 • Суть поняття екситону як квазічастинки. Рівняння Шредінгера для електрона й дірки, основи закону Кулона. Визначення енергії зв'язку екситону, перенос електричного заряду й маси, ефективність поглинання й заломлення світла на частоті екситонного переходу.

  реферат [507,2 K], добавлен 26.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.