Визначення густини твердого тіла та рідини гідростатичним зважуванням

Густина речовини і одиниці вимірювання. Визначення густини твердого тіла та рідини за допомогою закону Архімеда та, знаючи густину води. Метод гідростатичного зважування. Чи потрібно вносити поправку на виштовхувальну силу при зважуванні тіла в повітрі.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2008
Размер файла 400,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Лабораторна робота № 6.

ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТВЕРДОГО ТІЛА ТА РІДИНИ ГІДРОСТАТИЧНИМ ЗВАЖУВАННЯМ.

Мета роботи: використавши закон Архімеда та, знаючи густину води , визначити густину твердого тіла та рідини.

Прилади і матеріали: терези, пристосовані для гідростатичного зважування; набір важків; досліджуване тверде тіло; склянка з дистильованою водою та склянка з досліджуваною рідиною.

Теоретичні відомості.

Густиною речовини називають масу одиниці об'єму речовини. Щоб знайти густину, потрібно масу тіла m поділити на його об'єм V:

(1)

Масу тіла можна визначити досить точно з допомогою терезів. Об'єм же тіла (особливо , якщо тіло неправильної форми) визначається зі значно більшою похибкою, що приводить до значної похибки кінцевого результату. Зменшити похибку дозволяє метод гідростатичного зважування, який полягає в наступному.

Підвісимо досліджуване тіло з допомогою тонкої дротини або рибальської волосіні до шальки терезів (див. рис.1) і зважимо його. Зважування дасть вагу тіла в повітрі P1 = m1g. Якщо нехтувати виштовхувальною силою, що діє на тіло і на важки з боку повітря, то маса важків дорівнюватиме масі тіла: m1 = m. Потім зануримо тіло у дистильовану воду, густина якої ?0, і знову зрівноважимо терези. Це зважування дасть вагу тіла у воді P2 (див. рис.2):

(2)

З іншого боку P2=m2g, де m2 - маса важків при зважуванні, а FA=?0Vg, де V - об'єм тіла. Отже:

(3)

Оскільки: (4)

то:

Після перетворень одержимо:

(5)

Метод гідростатичного зважування дозволяє визначити і густину рідини. Для цього потрібно виконати ще одне зважування - в досліджуваній рідині. Це зважування дає:

(6)

де:

Після підстановки матимемо:

або: (7)

В (7) підставимо вираз для об'єму тіла (4):

(8)

В (8) підставимо вираз (5) для ?Т :

Одержимо: (9)

Хід роботи.

1. На гідростатичних терезах зважте тіло в повітрі та у дистильованій воді. Маси важків m1 та m2 запишіть в таблицю 1. Оскільки в (5) та (9) маса входить у вигляді відношення, то в таблицю значення маси можна записувати у грамах. Зважування слід виконати два - три рази.

2. Зважте тіло в досліджуваній рідині. Перед опусканням тіла в рідину видаліть з нього краплини води. Масу важків m3 теж запишіть в таблицю. Повторіть зважування.

3. За формулами (5) та (9) визначте густину тіла та досліджуваної рідини. .

4. Обчисліть похибку вимірювання.

Для ?Т: (10)

Для ?р: (11)

не перевищує , або 0.3%; m1, m2 і m3 визначаються половиною маси найменшого важка, використаного під час зважування. Якщо якийсь із доданків в (10) чи в (11) значно менший від інших, то його можна не враховувати під час обчислень.

Табл..1

m1, г

m2, г

m3, г

?т,

Eт, %

?р ,

Eр, %

1

2

3

Сер.

Контрольні запитання.

1. Що називають густиною речовини? В яких одиницях вона вимірюється?

2. Сформулюйте і поясніть закон Архімеда для рідин і газів.

3. Чи потрібно вносити поправку на виштовхувальну силу при зважуванні тіла в повітрі? В якому випадку маса важків буде точно дорівнювати масі тіла?


Подобные документы

 • Визначення гідростатичного тиску у різних точках поверхні твердого тіла, що занурене у рідину, яка знаходиться у стані спокою. Побудова епюр тиску рідини на плоску і криволінійну поверхні. Основні рівняння гідродинаміки для розрахунку трубопроводів.

  курсовая работа [712,8 K], добавлен 21.01.2012

 • Рух молекул у рідинах. Густина і питома вага рідини. Поняття про ідеальну рідину. Поверхневий натяг, змочуваність і капілярні явища. Перехід з рідкого у газоподібний стан і навпаки. Зміна об'єму та густини рідини. Випаровування, конденсація, кавітація.

  реферат [69,5 K], добавлен 22.12.2013

 • Огляд модельних теорій в’язкості рідин. Дослідження реологічних властивостей поліметисилоксану-100. Капілярний метод вимірювання в’язкості і пікнометричний метод вимірювання густини. Температурна залежність густини і кінематичної в’язкості ПМС-100.

  курсовая работа [566,2 K], добавлен 08.05.2011

 • Явище інерції і фізиці. Інертність як властивість тіла, від якої залежить зміна його швидкості при взаємодії з іншими тілами. Поняття гальмівного шляху автомобіля. Визначення Галілео Галілеєм руху тіла у випадку, коли на нього не діють інші тіла.

  презентация [4,0 M], добавлен 04.11.2013

 • Деформація - зміна форми чи об’єму твердого тіла, яка викликана дією зовнішніх сил. Залишкова деформація та межа пружності. Дослідження залежності видовження зразка капронової нитки від навантаження. Визначення модуля Юнга для капрону. Закон Гука.

  лабораторная работа [80,5 K], добавлен 20.09.2008

 • Механічний рух. Відносність руху і спокою. Види рухів. Швидкість руху. Одиниці швидкості. Равномірний і нерівномірний рухи. Швидкість. Одиниці швидкості. Взаємодія тіл. Інерція. Маса тіла. Вага тіла. Динамометр. Сила тертя. Тиск. Елементи статики.

  методичка [38,3 K], добавлен 04.07.2008

 • Термоелектричні явища, відомі у фізиці твердого тіла. Ефект Зеєбека в основі дії термоелектричних перетворювачів, їх технічні можливості. Основні правила поводження з термоелектричними колами. Виготовлення термопар для вимірювання низьких температур.

  курсовая работа [534,7 K], добавлен 12.02.2011

 • Визначення об’ємного напруженого стану в точці тіла. Рішення плоскої задачі теорії пружності. Епюри напружень в перерізах. Умови рівноваги балки. Рівняння пружної поверхні. Вирази моментів і поперечних сил. Поперечне навантаження інтенсивності.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 10.12.2010

 • Сутність і сфери використання закону Ньютона – Ріхмана. Фактори, що впливають на коефіцієнт тепловіддачі. Густина теплового потоку за використання теплообміну. Абсолютно чорне, сіре і біле тіла. Густина теплового потоку під час променевого теплообміну.

  контрольная работа [40,3 K], добавлен 26.10.2010

 • Аналіз методів та засобів вимірювання рівня рідини засобами вимірювальної техніки. Основні принципи та класифікація рівномірів. Поплавкові і буйкові прилади як найбільш прості прилади виміру, їх принцип дії. Склад та настройка ємнісних перетворювачів.

  реферат [1,7 M], добавлен 11.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.