Центристські партії в політичній системі сучасної України

Політичний центризм як категорія політичної науки. Критерії розмежування ліво- та правоцентризму. Центристські партії у політичній системі сучасної України. Центристські партії в партійно-політичному спектрі сучасної України, тенденції розвитку.

Рубрика Политология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.10.2007
Размер файла 43,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Постійні спроби консолідації вітчизняних партій, досягнення хоч і нетривалих домовленостей як між провладними, так і опозиційними силами виявили позитивну тенденцію у формуванні партійної системи обмеженого плюралізму, яка, в свою чергу, є своєрідним індикатором становлення і розвитку політичного центризму. Важливою в даному контексті видається необхідність забезпечення адекватного представництва інтересів на державному рівні.

Висновки

Основною метою даної роботи був аналіз центристських партій сучасної України. Відповідно до поставленої мети одержано такі результати:

Було проаналізовнано основні підходи до визначення політичного центризму: один з підходів визначає центризм як варіант політичної поведінки, яка відрізняється прагматизмом та здатністю до компромісів. В даному ракурсі центризм іноді розуміють як ціннісно-нейтральну політичну технологію, яка забеспечує згоду різних політичних сил. Другий підхід пов'язаний з розумінням центризму як ідейно-політичної течії, яка репрезентована в політичному спектрі певними структурами, мета яких - діяти в політичній ниші між радикалами. Ряд дослідників об'єднують ці поняття центризму. Третій підхід аналізує центризм на рівні системної характеристики.

Виявлено основні критерії розмежування ліво- та правоцентризму: як відхилення, і лівий, і правий центризм суттєво звужені у своїй соціальній базі; більший акцент у них ставиться на певному превалюванні національного над загальнолюдським; у методах боротьби можуть використовуватися значно радикальніші дії, щоправда в межах існуючого правового поля. Нівеляція ідеї центризму є поштовхом до актуалізації цінностей ліво- і правоцентризму.

Основними особливостями розвитку центризму в Україні є: дискусійність щодо визначення соціальної бази центристських партій та об'єднань; неможливість партій політичного «центру» створити в парламенті саме такий центр; наявність так званого «псевдоцентризму», як сукупності політичних сил, що формально представляють плітичні інтереси неформального центру; по-четверте, необхідність послідовного впровадження пріоритетів центризму, розмежування та регламентація діяльності більшості та меншості та ін.

Український політичний центр з'явився на політичный арені на початку дев'яностих років. Серед базових елементів цього спектру вітчизняного політикуму - обстоювання позицій національно-державного суверенітету, ринкових реформ, пріорітетний розвиток національного товровиробництва, питання національної політики. В Україні на сьогодні більшою мірою розвинуті два напрями політичного центризму - лібералізм і соціал-демократизм. Однак ці течії ще не цілком сформувались - у програмах багатьох партій знаходимо ознаки і соціал-демократизму і консерватизму, і навпаки. Більшість центристських партій в Україні ще не відрізняються чіткою ідеологічно-організаційною структурованістю. У цілому політичний спектр українського суспільства перетворився на рухомий простір, між сегментами якого відбувається дифузія, процес пошуку компромісів, зближення та узгодження позицій.

Перспективи для політичного центризму в Україні є, але це залучення до нього повинно йти органічним шляхом, тобто цінності центризму тоді завоюють міцні позиції в суспільстві, коли вони будуть впроваджуватись центристськими методами.

Ці позиції не є вичерпними, вони лише описують існуючу модель політичного центризму в Україні. Майбутня ж судьба центризму в Україні як ціннісно нейтральної політичної технології, яка забеспечує згоду різних політичних сил, без сумніву, пов'язана із рішеннями законодавчої влади, край важливими для прогресу нашого суспільства. Це перш за все удосконалення тих статей Конституції, які регулюють відносини різних гілок влади, уряду та опозиції, Президента та парламенту, центра та регіонів, підприємницької середи та тих верств, яким потрібні гарантії соціальної держави. Адже саме тепер, на етапі підготовки до передчасної виборчої компанії, центризм уявляється, скоріш за все, як необхідна позиція -- іншого варіанту розумні, помірковані, серйозні політики не бачать. Реальним, заздалегідь визначеним політичним вибіром центризм може стати тільки при наявності дійсної системи балансу сил, стримок та противаг, яка сама бракує екстремізм, одноваріантність, та нетерпимість. Така система є наслідком інституційних гарантій, і це має розуміти кожний вітчизняний політик, який бере участь в прийнятті рішень, життєво важливих для політичної стабільності України.

Посилання

Чернов Е. Центризм: щель или окно в будущее // Диалог. - 1999. - № 12. - С. 49 - 52.

Соловьев А.И. Культурные противоречия центризма // Вестник Московского университета. - сер. 12. - Политические науки. - 1999. - № 4. - С. 34.

Литвин В. Центризм. Місце злагоди замінити не можна // Віче. - 1994. - № 1. - С. 90.

Там само.

Водолазов Г. Центризм - это новый тип мышления // Общественные науки и современность. - 1993. - №5. - С.10.

Там само.

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - С. 415.

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info

Материалы круглого стола по проблемам развития политического центризма в России / Фонд развития политического центризма в РФ // http: // www. pc_fond.com

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info

Литвин В. Центризм. Місце злагоди замінити не можна // Віче. - 1994. - № 1. - С. 91.

Там само.

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - C. 419

Перелік політичних партій, зареєстрованих Міністерством юстиції України станом на 01.01.2007 року // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 5. - С. 10 - 12.

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info

Там само.

Якименко Ю. Громадянське суспільство в Україні: основні характеристики. // http: // www.uceps.org

Там само.

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - C. 425

Горенкин В. А. Основные политические партии Украины и государство (Концептуальные подходы) // http: // www.crimea.edy

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - C. 432

Васильєва Г.С. Проблеми становлення політичного центризму в сучасній Україні // http: // www.ukr.net

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - C. 425

Там само.

Обушний М.Т., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І. Обушного. - К.: Арістей, 2006. - 432 с.

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - C. 425

Там само.

Примуш М. Політичні партії поміж сціллою бюрократії та харібдою популізму // Віче. - 2006. - № 1 - 2. - С. 26 - 28.

Васильєва Г.С. Проблеми становлення політичного центризму в сучасній Україні // http: // www.ukr.net

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info

Васильєва Г.С. Проблеми становлення політичного центризму в сучасній Україні // http: // www.ukr.net

Там само.

Гавриш С. Политика центризма - это единственная альтернатива диктатуре циничной власти // http: // www.day.kiev.ua

Сєминоженко В. Новий центр: сучасна альтернатива традиційним ідеологіям // http: // www.day.kiev.ua

Список використаної літератури

Конституція України // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 30. - С. 141.

Закон України «Про політичні партії» // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 23. - С. 118.

Бондаренко К., Калугин В. Балансы и противовесы им. Ющенко // Бизнес. - 2006. - № 38 (713), 18 сент. - С. 32 - 37.

Болбат Т.В. Политика и нравственное, духовное развитие общества / Материалы 12-й научно-практической конференции «Роль политики в формировании нравственной личности» // http: // www.iai.donetsk.ua

Васильєва Г.С. Проблеми становлення політичного центризму в сучасній Україні // http: // www.ukr.net

Водолазов Г. Центризм - это новый тип мышления // Общественные науки и современность. - 1993. - №5. - С.10 - 13.

Гавриш С. Политика центризма - это единственная альтернатива диктатуре циничной власти // http: // www.day.kiev.ua

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. - 645 с.

Горенкин В. А. Основные политические партии Украины и государство (Концептуальные подходы) // http: // www.crimea.edy/2006/07/21.htm

Гребенникова М., Радкевич С., Мы говорим «партия», подразумеваем - …? (Слева направо и наоборот: классифицируем политические партии…) // http: // www.nikkolom.ru/2005/18_02_02_2article.htm

Закоревский Н. Партийная система Украины: этапы становления // Персонал. - 2004. - № 7. - С. 41 - 43.

Ирхин Ю.В., Зотов В.Д., Зотова Л.В. Политология: Учебник. - М.: Юристъ, 2002. - 511 с.

Кирилюк І. Феномен політичного центризму: до сутності явища та специфіки прояву в українській політиці // http: // www.lp-ua.info/2003/312.php

Кобець Р. Аналіз позицій ключових політичних сил із вирішення найрезонансніших суспільних проблем // Часопис Парламенту. - 2006. - № 1. - С. 4 - 6.

Короткий оксфордський політичний словник / За ред. І. Макліна, А. Макмілана. - Пер. з англ. - К.: Основи, 2005. - 789 с.

Литвин В. Центризм. Місце злагоди замінити не можна // Віче. - 1994. - № 1. - С. 90 - 93.

Литвин В. Центризм в українському політичному житті: реалії і перспективи // Політилогічний вісник. - К., 1994. - Вип. 4. - С. 110 - 114.

Маклаков А. Полупрезиденство в Украине: центризм в жесткой клановой политике // http: // www.dialogs.org.ua

Материалы круглого стола по проблемам развития политического центризма в России / Фонд развития политического центризма в РФ // http: // www. pc_fond.com

Мережа аналітичних центрів України // http: // www.intellect.org.ua

Обушний М.Т., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І. Обушного. - К.: Арістей, 2006. - 432 с.

Острогорський М. Демократия и политические партии. - М.: Мысль, 1927. - Т. 1, 2.

Партії та блоки: що у них в программах. - К.: Молодіжна альтернатива, 2006. - 40 с.

Перелік політичних партій, зареєстрованих Міністерством юстиції України станом на 01.01.2007 року // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 5. - С. 10 - 12.

Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. Т.6 / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. - К.: Генеза, 2002 - 2003.

Політологічний енциклопедичний словник / Під ред. О.І. Шемшученка. - К.: Генеза, 2004. - 735 с.

Политические партии Украины входящие в избирательный состав // http: // www.news.rin.ru

Політичні партії - провідний чинник розвитку політичної системи в Україні: Матеріали «круглого столу». - К.: НІСД, 2004. - 67 с.

Політична система сучасної Украіни: особливості становлення та тенденції розвитку / Редкол.: Ф.М. Рудич та ін. - К., 1998. - 352 с.

Примуш М. Політичні партії поміж сціллою бюрократії та харібдою популізму // Віче. - 2006. - № 1 - 2. - С. 26 - 28.

Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: особливості формування // Нова політика. - 1997. - № 1. - С.13 - 25.

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - К.: Либідь, 2004. - 480 с.

Сєминоженко В. Новий центр: сучасна альтернатива традиційним ідеологіям // http: // www.day.kiev.ua

Слюсаренко А.И., Томенко Н.В. К проблеме классификации новых политических партий Украины // Философская и социологическая мысль. - 2006. - № 5. - С. 3 - 13.

Соловьев А.И. Культурные противоречия центризма // Вестник Московского университета. - сер. 12. - Политические науки. - 1999. - № 4. - С. 34 - 39.

Томенко М. Хто є хто. Партії та політики ХХІ століття // Диалог. - 2006. - № 12 (365). - С. 23 - 25.

Черемис І. Час збирати… партії // http: // www.day.kiev.ua

Чернов Е. Центризм: щель или окно в будущее // Диалог. - 1999. - № 12. - С. 49 - 56.

Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій та партійних систем: Навчальний посібник. - Львів: Тріада плюс, 2004. - 528 с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. - К.: Либідь, 2002. - 576 с.

Якименко Ю. Громадянське суспільство в Україні: основні характеристики // http: // www.uceps.org


Подобные документы

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Функції політичної партії. Правові основи створення і діяльності політичних партій. Типологія політичних партій і партійних систем. Особливості становлення багатопартійної системи в Україні.

  реферат [28,9 K], добавлен 14.01.2009

 • Особливості законодавчого процесу Чехії, повноваження Президента. Судова влада та Уряд. Політичні партії та засоби масової інформації в політичній системі суспільства. Партійно-політичний спектр чеського суспільства, його політико-електоральний аналіз.

  реферат [34,0 K], добавлен 11.06.2011

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Базові характеристики політичних об'єднань. Основні напрямки становлення політичної системи в незалежній Україні. Громадсько-політичні об’єднання та рухи. Типологія партійних систем.

  реферат [48,6 K], добавлен 29.01.2011

 • Поняття політичної партії як добровільного об’єднання громадян. Заснування, склад, програма та мета Української радикальної партії, недоліки діяльності та друковані органи партії. Загальна характеристика радикальної партії Олега Ляшка: її мета, історія.

  презентация [415,4 K], добавлен 04.12.2013

 • Структуризація українського політичного руху. Утворення Української національно-демократичної партії (УНДП) та основні етапи її розвитку. Особливості програмних засад партії. Кристалізація ідеї політичної самостійності України в програмових документах.

  реферат [21,5 K], добавлен 30.04.2013

 • Поняття "політичний простір" і його застосування в сучасній політичній науці. Тенденції та зв’язки, які безпосередньо впливають на процес інтеграції політичної системи України у політичний простір ЄС. Міжпартійне співробітництво у процесі євроінтеграції.

  статья [27,5 K], добавлен 11.09.2017

 • Типологія політичного лідерства. Осмислення суті політичної еліти в теоріях філософів та істориків. Періоди формування і діяльності власної еліти в українському суспільстві. Типи політичних лідерів сучасної України, розташування сил і перспективи партій.

  реферат [24,1 K], добавлен 10.03.2010

 • Умови виникнення сучасної політичної еліти. Критерії формування нової політичної еліти та проблеми її розвитку на сучасному етапі функціонування. Роль та значення особистості у формуванні загальної політичної картини. Класифікація представників еліти.

  реферат [33,7 K], добавлен 24.04.2013

 • Сутність, функції та різновиди, закономірності та особливості політичних систем зарубіжних країн та України. Партійно-політичний спектр сучасної України, етапи розвитку української багатопартійності. Порівняльний аналіз партійних систем різного типу.

  курсовая работа [55,3 K], добавлен 17.01.2010

 • "Зелений" рух та його цілі. Виборча та парламентська діяльність "Партії Зелених України". Проведення кардинально нових реформ в умовах глобальних екологічних та економічних змін. Розвиток "зеленого" руху. Особливість міжнародного Зеленого руху.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 22.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.